REFERATER

2023

Se tidligere referater her: Tidligere referater


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 121

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. – Godkendt.

Punkt 2. – Nyt fra formanden.

DNT-træf netop overstået – nyt telt fungerer rigtigt fint. Henrik kunne godt tænke sig at udvide teltet med to sider mere og tilbud accepteret. Ærø er målet næste år. Henrik var blevet ringet op af Anders Lysholt/DR Vejret, der ønskede at skrive lidt om vejret set fra en motorcykelklubs perspektiv.

Punkt 3. – Aktuel status på efterår / vinterprogram.

Program til og med september er fastlagt. Programmerne blev gennemgået og annonceres som vanligt på hjemmesiden og i nyhedsklubben, når de foreligger.

Punkt 4. – Ny introfolder.

Den nye introfolder blev sendt rundt og budget og oplag afstemmes senere basis tilbud fra trykkeri.

Punkt 5. – Rømøracer.

Besvarelsen fra Brian Sørensen og Frank Herbsleb blev gennemgået og efter overvejelser blev det aftalt at give grønt lys fra bestyrelsen til det foreliggende projekt – således som det er beskrevet i sin form og helhed og under et max budgetbeløb på kr 7.000,- for at bringe Nimbus’en til Rømø Race 2024. Dele taget fra klubbens lager registreres (evt. som renoveret) fraført til projekt Rømø Racer.

Punkt 6. – Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning: 2.162,50 kr. Driftskonto: 104.262,61 kr.

Etableringskonto: 18.209,16 kr. Medlemmer: 121 pt. + 2 på vej ind

Punkt 7. – Eventuelt.

Der blev diskuteret løst om emner af forskellig vigtighed, men fælles for alle gjaldt at de var udenfor beslutning.

Næste møde: mandag den 13. november 2023 kl 19:00 i klublokalet i True.

Møderækkefølgen er herefter: Sune, Per, Jan, Bjarne, Martin, Finn og Henrik

Vel mødt

Henrik


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 9. maj 2023 kl. 19.00, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 120.

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. Godkendt

Punkt 2. – Nyt fra formanden. Det seneste udkast til klubbens folder blev diskuteret og Henrik arbejder videre og præsenterer prøvetryk efter fællesmøde mellem Brian, Henrik og trykkeren. Der har fra 1/1 til dato været en fremgang i tilslutning på hele 52%. I snit er det 22 deltagere per aktivitet.

Punkt 3. – Aktuel status på sommer / efterårsprogram. Programmerne blev gennemgået og annonceres som vanligt på hjemmesiden og i nyhedsklubben, når de foreligger.

Punkt 4. – Salg af Nimbus model 1953. Der skal tages et godt billede og det tager Henrik på sig i samarbejde med Brian. En sondring for lokal salg skal undersøges, inden ekstern annoncering gennemføres. Prisniveau og detaljer for annoncering samt evt. indregistrering blev livligt diskuteret om end en endelig konklusion på beslutning for disse væsentlige detaljer udestår.

Punkt 5. – Lagring af klubbens billedmateriale.

Punkt 6. – Klub mailadresse?

Punkterne blev diskuteret og der er enighed om vigtigheden af at finde den mest optimale løsning til pengene.

Opfølges på kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 7. – Hvad gør vi med restlageret af jubilæumsbogen? Der er ca. 150 stk tilbage og det blev diskuteret og til sidst aftalt at give den i velkomstgave til nye medlemmer. Bogen er at finde på hjemmesiden under ’Merchandise’ og til en start bliver den nedsat dér fra kr 195,- til kr. 75,-.

Punkt 8. – Klubbens aktuelle økonomi.

Kassebeholdning: 1.042,50 kr. Driftskonto: 39.117,65 kr.

Etableringskonto: 18.209,16 kr. Medlemmer: 120 pt.

Per redegjorde for de forventede udgifter (ca. kr. 32.700,-) resten af året og manede til besindighed fsv. angår yderligere udgifter. Besindigheden blev værdsat og påskønnet af den øvrige bestyrelse og taget ad notam.

Punkt 9. – Eventuelt. Der blev diskuteret løst om emner af forskellig vigtighed men fælles for alle gjaldt at det var udenfor beslutningsområdet.

Næste møde: tirsdag den 22. august 2023 kl 19:00 i klublokalet


Retur til forsiden

 

Mandag d. 30. januar 2023 kl. 19.30, Klublokalet True Byvej 7, 8381 Tilst

Referat af bestyrelsesmøde nr. 119.

Afbud: ingen – tillige tilstede bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen

Punkt 1. – Godkendelse af forrige mødes referat. Godkendt.

Punkt 2. – Konstituering af bestyrelsen. Som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer: Per Tage Hansen Sekretær: Jan Wulff

Arrangementer/aktivitetskalender: Martin Møller Hansen og Bjarne Kristensen

Finn Elbek Nielsen


Punkt 3. – Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen. Henrik tager fat i Tivoli Friheden for at høre nærmere mht. kørsel ifm. åbningen og klubbens køretur dér. Mikrofon anvendt men ikke så meget. Der var ingen klager fra nogen over at de ikke at kunne høre noget og det kan skyldes at der ikke var andre arrangementer på samme tid. Brians forslag om deltagelse med klubbens racer i Rømø Motor Festival-arrangementet blev diskuteret og bestyrelsen afdækker de mange spørgsmål, der rejser sig desangående (herunder forsikring, reparationer, ansvar, evt. omk. etc.). Næste generalforsamling blev planlagt til den 24. januar 2024 og Henrik kontakter Terrassen for at reservere lokale etc.

Punkt 4. – Aktuel status på forår/sommerprogram. Forår- og sommerprogram blev gennemgået.

Punkt 5. – Klubbens aktuelle økonomi

Per kunne fortælle at klubben har fået MobilePay – nummeret er: 0038HF

Kassebeholdning: 2.231,50 kr. Driftskonto: 46.888,23 kr.

Etableringskonto: 18.209,16 kr. Medlemmer: 121 pt.

Punkt 6. – Eventuelt. Bjarne havde indhentet pris på et banner, da det har vist sig at det ikke er muligt at trykke på klubbens nyindkøbte telt. Per var interesseret i tilbud på klubbens merchandise (tøj mv.). Torben kunne tilføje at han havde gode erfaringer med Sportstrykkeriet, Søren Nymarksvej i Højbjerg hvilket forfølges.

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 8. maj 2023.


Referat af  Aarhuus Nimbus Klubs 27. ordinære generalforsamling onsdag d. 25. januar 2023, kl. 19.30, Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der deltog omkring 45 personer.

Formand Henrik Lahn Hansen bød velkommen til de fremmødte og glædede sig over antallet. Herefter foreslog han Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Valget faldt på Dan omtrent samtidig med bifaldet og efterfølgende – uden brug af mikrofon – takkede Dan for valget. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gennemgik derefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Der var ikke bemærkninger hertil fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Jan Wulff

3. Valg af to stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 109, december 2022, og de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd. Henrik gennemgik de enkelte punkter ud fra den fyldige beretning herunder aflysningen af åbningen af Tivoli Friheden, dog ikke pga. COVID19 men pga. ombygning. Vi håber at direktørens løfte om at vi atter må åbne Tivoli Friheden i 2023 også bakkes op af de relevante beslutningstagere dér. Trods enkelte aflysninger så er klubbens medlemmer mødtes pænt igennem 2022. Restaureringen af 1953-modellen forløber med god opbakning og generelt er værkstedet flittigt benyttigt, ligesom ændringerne i indretningen er blevet taget godt imod.

Aktivitetsudvalget ved Bjarne Kristensen og Martin Møller Hansen gennemgik aktiviteterne det sidste år og Sune bidrog med en opdatering omkring 1953-projektet og berettede om DNT-årstræffet på Sportspladsen i Ry samt det ny-indkøbte telt, der skulle afløse det gamle, der blev ødelagt af vejret.

Henrik gennemgik kort statistik vedr. klubbens aktiviteter samt rettede en rigtig stor tak til Brian Sørensen og Dan Zachariassen for et godt bladarbejde og til Sune Nielsen en stor tak for at holde Nyhedsgruppen og ikke mindst Facebook opdateret. Udover Sune har Bjarne Kristensen og Martin Møller Hansen adgang til FB og hjemmeside. Til sidst takkede Henrik bestyrelsen for et godt samarbejde og rettede en stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Peter Malund samt til klubbens medlemmer for det arbejde de gør i klubben samt den opbakning, der er.  

Redaktør Dan Zachariassen berettede om arbejdet i bladudvalget og efterlyste endnu eet medlem til redaktionen for at kunne bibringe ny inspiration og gerne på sigt tage over. Dan rettede også en stor tak til Brian Sørensen for hans arbejde med bladet – ’uden Brian intet blad’ som han sagde.

Til sidst kunne Henrik oplyse at klubaftenerne i juli måned bliver nedlagt grundet manglende opbakning.

Frank Herbsleb bad om ordet og kunne fortælle at det var super fint med fællesturene og de mange skrueaftener. Han var blevet overrasket over hvor mange gode ting, der sker i klubben og ville gerne ’applause’ aktiviteterne i klubben.

Herefter blev beretningen godkendt med applaus og vedlægges som bilag 1.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Kasserer, Per Tage Hansen, gennemgik detaljeret årets regnskab (bilag 2) og kunne oplyse at klubben havde 118 medlemmer pr. 31. december 2022 og at der siden Nytår var kommet to nye medlemmer til. Under applaus blev regnskabet vedtaget af generalforsamlingen. Herefter blev budgettet minutiøst gennemgået og Per pointerede at evt. salg af 1953-modellen var blevet værdisat til 0,- kr – følgelig forventer Per ikke et underskud for 2023, men kan ej heller spå om et evt. overskuds størrelse.

Budget for 2023 gennemgået (bilag 2).

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2024) samt betalingsfrist.

På vegne af bestyrelsen fremsatte Per ønske om at fastsætte kontingentet for 2024 til kr 400,- dvs. en mindre stigning på kr 50,-/medlem. Kontingentstigningen blev diskuteret på generalforsamlingen og blev efterfølgende vedtaget.

7. Eventuelle indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg var:

                             Per Tage Hansen. Modtager genvalg. Valgt.

                             Jan Wulff.  Modtager genvalg. Valgt

                             Peter Malund. Modtager ikke genvalg.

                             Bestyrelsen foreslog Finn Elbek, der efterfølgende blev valgt.

8b. Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg var:

                             Karsten Højgård Jensen. Valgt.

                             Torben Pilsgaard Hansen. Valgt.

8c. Valg af revisor, på valg var:

Bent Jacob Hessellund. Valgt.

8d. Valg af revisorsuppleant, på valg var:

Torkil Würtz. Valgt.

9. Eventuelt.

Brian havde fremsendt forslag om at Aarhuus Nimbus Klub (ANK) kunne deltage i et kommende Rømø Motor Festival-arrangement (bilag 3) og han fortalte kort omkring raceren og tankerne bag opfordringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde hen imod deltagelse i Rømø Motor Festival-arrangement. Henrik fortalte at idéen ikke var ny, idet han i sine gemmer faktisk havde fundet et notat om et nedsat ’Racing Team’ i Aarhuus Nimbus Klub.

Ole Kristensen kunne berette at DNT har en pulje, hvorfra de kan vælge at tildele ANK et tilskud. På Oles forslag blev der på generalforsamlingen ved håndsrækning tilkendegivet at bestyrelsen godt måtte arbejde videre med dette tiltag og Brians forslag blev derfor taget vel imod af generalforsamlingen.

Sune fortalte om Facebook og det positive ved at Motorhistorisk Samråd (MS) deler ANK-opslag til medlemmer af MS. Det er Sune stolt af og med ham sikkert flere af os.

Per kunne berette om årets fangst af 25-ører og efter generalforsamlingens afslutning blev der holdt auktion over en Nimbus årg. 1937 i miniaturemodel. Auktionen indbragte kr 195,- og den heldige køber blev Kaj, der således kunne gå hjem med en Nimbus under armen om end i miniatureudgave.

Inden auktionen konstaterede Dan at der ikke lod til at være yderligere til punktet eventuelt, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet, idet han takkede for god ro og orden.

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat:                     ………………………………………

Dan Zachariassen 

Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2023