REFERATER

2022

Se tidligere referater her: Tidligere referater


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

26. ordinære generalforsamling

Tirsdag den 22.marts 2022, kl.19.30

 Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der deltog 52 personer

Henrik bød velkommen til de fremmødte og udtrykte stor glæde over de mange fremmødte foreslog herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet da der er indkaldt i strid med vedtægterne, årsagen hertil skyldes Covid-19. indkaldelsen var i december, blad nr. 105. Dan foreslog at generalforsamling blev gennemført såfremt de fremmødte kunne stemme for dette, enstemmigt vedtaget at gennemføre.

Dan gennemgik herefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2.Valgt af referent

Wilhelm Krogsdal valgt som referent.

3.Valg af 2 stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz valgt som stemmetællere.

4.Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 105, december måned 2021, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd.

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået.

Henrik nævnte at flere ting måtte aflyses pga. Covid-19, såsom møde på Rådhuspladsen, generalforsamlingen måtte udskydes, åbning af Tivoli Friheden blev aflyst

Småt med medlemmer til klubaftner, kun 10 måtte mødes, værksted blev renoveret af nogle ihærdige ildsjæle.

Sune fortsatte og nævnte adskillige ting, såsom ny belysning på værkstedet, der blev afholdt filmaften, Årstræf 2021 blev aflyst, Himmerland Nimbus Klub arrangerede et

Mini træf på Djursland. Restaurering af vores 1953 blev igangsat og stoppet og blev senere på året fortsat.

Nyhedsgruppen har været meget brugt i den svære tid.

Jan kunne berette om det manglende sociale samvær, ligesom man ønske flere input fra medlemmerne vedr. aktiviteter. De der giver input behøver ikke nødvendigvis også at være den der står for aktivitet, kontakt aktivitetsudvalget.

Der var et par indlæg vedr. bestyrelsens beretning. Bjarne ønskede oplyst om hvor nye medlemmer der var meldt ind i klubben og hvordan aldersfordeling er. Svaret var 10 nye, men vi har pt. ikke en klar aldersfordeling. Henrik oplyste, at alle medlemmer er blevet bedt om at meddele sin alder, men kun få har reageret.

Redaktørens beretning:

Vi har, som aftalt, udsendt 4 numre af bladet, vi har et fantastisk trykkeri, indholdet har været tilfredsstillende med mange gode input.

Dan fortsatte med lidt nostalgi, for år tilbage, når et medlem skrev noget til bladet gav man stafetten videre til et nyt medlem osv. Det døde ud på et tidspunkt, men måske kan det genoplives.

Dan udtrykte stor tak til Brian, han er rygraden i forbindelse med bladet.

Beretning godkendt med applaus.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

5.Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Otto W ønskede oplyst hvorfor der for kontingent indtægt var et beløb og i noter et andet. Per kunne oplyse, at for overskuelighedens skyld skal være en sammenhæng og er som følger, efter ud faktureringen i december er der i løbet af året modtaget kontingent for yderligere 10 medlemmer.

Endvidere ønskede Otto W oplyst hvorfor der ved projekt 2 i regnskabet er angivet 0 kr. men i note 3 er der angivet 1.348 kr. Sammenhængen her er som ved kontingentet.

Det er rent regnskabsteknisk.

Herefter blev regnskab sendt til afstemning.

Enstemmigt godkendt med stor applaus.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Budget gennemgået.

6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2023) samt betalingsfrist

Kontingentet er uændret på 350,00 kr. og betalingsfristen er 15.januar.

7.Eventuelle indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

8a.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Sune Nielsen                  modtager genvalg

Henrik Hansen                modtager genvalg

Hanna Frühstück             modtager ikke genvalg

Wilhelm Krogsdal            modtager ikke genvalg

Martin Møller Hansen foreslået

Bjarne Kristensen foreslået

Da der ikke var andre kandidater blev Sune, Henrik, Martin og Bjarne valgt med applaus.

8b.Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er

Karsten Højgaard Jensen    modtager genvalg

Torben Pilsgaard Hansen    modtager genvalg

Karsten Højgaard Jensen som 1.suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant

Da der ikke var modkandidater blev de genvalgt med applaus.

8c.Valg af revisor, på valg er

Anette Rasmussen       modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Anette Rasmussen genvalgt med applaus.

8d.Valg af revisorsuppleant, på valg er

Torkil Würtz               modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Torkil Würtz genvalgt med applaus.

9.Eventuelt. (punktet, hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages)

Sune bad om ordet og oplyste at han nu var kommet i museumsudvalget i Horsens og her mangler vi opsynsmænd og det er et spændende job, man skal fortælle om Nimbus osv. Dan laver vagtplaner.

Årstræf 2022 som foregår i Ry i perioden 2-7.augst 2022, jeg (Sune) har lovet at stå for konkurrence og køretur.

Vi mangler input til Vores Facebookside, I opfordres til at lave mange små opslag på siden.

Åbning af Tivoli Friheden er aflyst i år på grund af store ombygninger, men vi er velkomne næste år. Vi sætter så sæsonen i gang den 14.april vi mødes i klubhuset, spiser pølser og brød hertil måske en øl eller vand, derefter køres der en tur og vi vender tilbage til klubben til kaffe og en god snak.

Kaj S P ønskede at høre mere om Classic TT & Motor Event i Ebeltoft og Ring Djursland.

Wilhelm orienterede kort om emnet, da der stadig arbejdes med sagen. Dog ligger det fast, at der udelukkende kommer Nimbusser på Maltfabrikkens område, afhængig af antallet tilmeldte skal der måske også placeres Nimbusser ved Fregatten. Vi arbejder fortsat på projektet og efterhånden vil Sune skrive om det i nyhedsgruppen.

Frank H informerede om Festival på Værket i Randers 16.-19.juni, her kunne det også være en ide om der kunne trylles Nimbusser frem.

Der var flere at de fremmødte medlemmer som havde besvær med at høre de enkelte talere så derfor kommer der lydudstyr til næste års generalforsamling.

Dan afsluttede herefter generalforsamlingen og gav ordet til Henrik.

Henrik gennemgik regler for tildeling af Guldnål til medlemmer i Aarhuus Nimbus Klub. Herefter takkede Henrik de afgående bestyrelsesmedlemmer Hanna Frühstück og Wilhelm Krogsdal for en stor indsats i klubben og overrakte herefter diplom og guldnål til Wilhelm under stående applaus.

Da Hanna ikke var til stede vil overrækkelse til hende finde sted på et senere tidspunkt

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

 

       ---------------------------------------------------------------------

                                      Dan Zachariassen


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 114

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 01.02.2022 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Hanna Frühstück og Peter Lahn Malund

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.113 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Ny dato for den udsatte generalforsamling er fastsat til tirsdag den 22.marts 2022 kl.19.30, Terrassen, Tivoli Friheden. Fællesspisning kl.18.00.

Der udarbejdes forskellige lister som skal medbringes til generalforsamlingen, aktivitetslister og kagelister med datoer.

Sune medbringer mikrofonsæt.

Henrik har modtaget en mail samt en opringning fra Hans Pallesen vedr. et arrangement i Ebeltoft samt Ring Djursland den 13.-15.maj 2022. Det handler om Classic mc løb på Ring Djursland samt stor udstilling i Ebeltoft samt en særlig udstilling af NIMBUS på Maltfabrikken. Bestyrelsen bearbejder nu den modtagne mail, endvidere tager Henrik en snak med Hans Pallesen.

3.Aktuel status på program for forår/sommerprogram 2022

Forårsprogrammet er udarbejdet til ultimo marts måned, men på grund af aflysninger af forskellige aktiviteter er der flere ændringer, men aktivitetslisten på hjemmesiden vil snarest blive tilrettet med ny aktiviteter. Bl.a. kan nævnes at åbning af Tivoli Friheden sker Skærtorsdag den 14.april, Henrik tager kontakt for at høre om vi stadig er aktuelle i forbindelse med åbningen. Wedelslund er igen aktuel Grundlovsdag den 5.juni. Old Timer løbet i Gråsten den 28.05. er også aktuel.

Sune tilretter aktivitetslisten på hjemmesiden.

4.Model 1953

Efter flytning/om rokering af de store maskiner samt en ny drejebænk, ryddes der op på værkstedet onsdag den 2.februar, når dette arbejde er gennemført findes alle stumper for ovennævnte model frem og renovering af de enkelte dele går i gang.

5.Salg af drejebænk

Efter modtagelse af en større drejebænk skal den mindre sælges, derfor skal alt tilbehør findes frem og drejebænken skal klargøres til salg. Den vil som udgangspunkt blive udbudt til salg mellem klubbens medlemmer.

6.EL-NIMBUS

Jan havde bedt om at dette pkt. kom dagsordenen, da emnet figurerer på de sociale medier. Ikke fordi vi her og nu skal blandes i projektet, men vi skal holde øje med hvad der sker. Jan viste en optagelse på nedenstående link med udtalelser fra de implicerede parter. Link til  Home Page (nimbus-motorcycles.com)

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.057,00 kr.

Driftskonto                70.818,82 kr.

Etableringskonto        18.709,16 kr.

Pt. 124 medlemmer, der er i 2022 indmeldt 2 nye medlemmer, supergodt.

Der er pt. 10 kontingentrestancer

2 sponsorer har endnu ikke betalt.

8.Eventuelt

Henrik forespurgte om det kunne tænkes at være en god ide at lave forsøg med at køre med medlemmer, der har solgt deres Nimbusser og derfor ikke mere er selvkørende. Jan udtrykker stor hyldest til Henrik for hans forslag om kørsel af ex-Nimbus-ejere og derefter fint at bemærke at bestyrelsen begejstret tog vel imod initiativet og overvejer dette.

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen.

Referat: Wilhelm Krogsdal


REFERATER

2021

Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 113

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 09.11.2021 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Peter Lahn Malund

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.112 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden, herunder indkaldelse til generalforsamling 2022

Tidspunkt for generalforsamling er fastlagt til tirsdag den 25.januar 2022 på Terrassen, Tivoli Friheden. Det var ikke muligt at få onsdag den 26.

Forberedelse til generalforsamlingen er igangsat. Indkaldelsen kommer i december nummer af bladet.

Henrik har fået en henvendelse fra firma AutoDoc som ønsker en annonce på vores hjemmeside. Firmaet sælger diverse artikler til biler og mc. Klubben har modtaget 4 artikler som vi vil prøve at sælge i klubben, det drejer sig om fedtpatroner, Benzin additiver, Rens 3 samt rens 1 B. Produktbeskrivelser er ophængt i klubben.

Sune undersøger hvordan annonceringen kan foregå på hjemmesiden og taler derefter med firmaet, herefter fastsættes annonceringsprisen.

Corona er stadig ikke overstået, efter seneste pressemøde fra myndighederne har bestyrelsen truffet følgende beslutning: ingen håndtryk, brug håndsprit og optræd på en naturlig måde.

Sker der ændringer i de anbefalede restriktioner, tager bestyrelsen det op igen.

3.Aktuel status på program for vinter 2021/2022

Vinterprogrammet slutter den 31.03.2022 og indtil nu er der planlagt en del aktiviteter, såfremt der ikke er aktiviteter på onsdage anføres disse som klubaftner/værkstedsaftner.

Hanna ajourfører listen/oversigten og rundsender i aktivitetsudvalget.

4.Model 1953, stumper/pris findes

Et par af vore medlemmer har vist interesse, alle stumper skal findes og samles. Henrik og Sune tager kontakt til de interesserede i den rækkefølge som de har henvendt sig. Pris, salg og vilkår skal naturligvis aftales.

Spørgsmålet er om det skal være et projekt i vores regi eller hos den der køber. Det besluttes efter samtalerne.                             

5.Stumper findes frem til auktionsaften. Auktionarius findes

Dan Zachariassen som auktionarius.

Stumperne findes frem først i kommende uge, måske allerede i weekenden, alle varer placeres på vore lifter, der sættes pris på de enkelte varer.

I øvrigt er der en lift til salg, den har klubben fået sammen med andre effekter fra Bent Thomsen.

6.Deltagelse i Motorhistorisk Årsmøde

Klubben har modtaget invitation til Årsmøde den 27.november 2021.

Efter en del debat besluttede bestyrelsen, at vi ikke deltager. Sune sender jo alt materiale vi modtager fra organisationen.

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.337,00 kr.

Driftskonto                52.114,15 kr. 

Etableringskonto        19.709,16 kr.                                                

Pt. 122 medlemmer, der er i 2021 indmeldt 10 nye medlemmer, supergodt.                                                    

Flere medlemmer har forespurgt om klubben vil modtage betaling via MobilePay, Per kunne oplyse, at der er omkostninger i den forbindelse, nemlig 49,00 kr. pr. måned samt et transaktionsgebyr på 75 øre pr. transaktion og det uanset om det er 5 kr. eller 200 kr. Bestyrelsen overvejer, men indtil videre stadig kun kontanter, (dog ikke 25 ører).

8.Eventuelt

Opfordring til alle medlemmer der har det store emblem, venligst meddel Henrik, hvilket nummer I har.

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 112

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 31.08.2021 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381

Hele bestyrelsen samt bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen var til stede.

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.111 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

Enighed om at fortsætte uændret:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Virkelyst Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund, Jan H Wulff

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen.

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen og jubilæet

Formanden havde ikke de store nyheder, nævnte dog, at vi er kommet i gang med klublivet, der er foretaget flere køreture bl.a. solnedgangstur til Knud Sø og det med godt vejr.

Jubilæet forløb meget godt, det var hyggeligt samvær og der var god tid til en god snak medlemmerne imellem og så blev der serveret pølser mv.

Kl. 14.00 var der afgang til Savvaerket, 26 Nimbusser kørte afsted med Sune som leder gennem smukt og skønt landskab, samt mindre byer, en meget veltilrettelagt tur.                 

Jubilæumsmiddagen, bestyrelsen enige om, at maden var under niveau. Bøf, kartofler og sovs, intet tilbehør og tilmed var maden stort set kold. Bestyrelsen enig om, at Savvaerket skal have en tilbagemelding om vores utilfredshed.

Sune tager kontakt til Rasmus.

4.Aktuel status for efteråret 2021                                                

Aktivitetsudvalget nævnte, at man uddelte spørgeskemaer på generalforsamlingen, desværre kom der ikke mange udfyldte tilbage, dog få gode forslag til såvel efterår 2021 samt til sommeren 2022.

Hanna foreslog, at man lavede en søndagstur med frokost på en kro, hvor alle har mulighed for at deltage, enten på Nimbus eller i bil, det vil kunne skabe noget sammenhold/fællesskab, man kan prøve uanset årstid.

På baggrund af udmelding fra et par medlemmer om ferielukning af klubben i juli måned, nævnte bl.a. Per, at det jo står alle frit for, at arrangere ture i juli måned. Sune supplerede, at der kan jo laves 3 ture, evt. med opslag på Face Book. Sune skriver noget til næste blad om hvordan man slår op på klubbens Face Book side.

Program for efteråret 2021 er under udarbejdelse, fællesspisning første onsdag i november (3.11.) Juleafslutning, klubaftener som jo også kan bruges som værkstedsaftener.

5.Model 1953, samt værkstedsaftener

Model 1953, her kunne Sune oplyse, at han skriver på opslagstavlen om hvad der skal laves fremover vedr. model 1953, vi er et godt på vej, først skal alle dele der skal males gøres klar til maler, herefter kan vi gå i gang med motor osv. Der sker dog ikke så meget i år, men når efterårskalenderen kommer ud kan vi se om der er ledige onsdage til værkstedsarbejde.

6.Færdiggørelse af værkstedet, el-installation herunder lamper og stikkontakter

Peter forventer, at kunne færdiggøre arbejdet i weekenden 11/12.september 2021.

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning          981,00 kr.

Driftskonto                76.215,08 kr. 

Etableringskonto        19.709,16 kr.                                               

Pt. 120 medlemmer                                                      

Per supplerede, alle udgifter vedr. jubilæet samt generalforsamling er medtaget, dog ikke udgifterne vedr. Savvaerket som andrager ca. 12.000 kr. Samlet omkostning i alt ca. 20.000 kr.

Alle medlemmer skal have krus, evt. overskydende krus kan sælges til interesserede for 75,00 kr. pr. stk.   

Per bad Sune forhøje prisen for T-shirts med 10,00 kr. på hjemmesiden.

På generalforsamlingen var der forespørgsel om hvorfor klubbens inventar, værktøj og maskiner ikke er værdifastsat. Bestyrelsen drøftede sagen og vi er enige om, at fortsætte uden værdifastsættelse.

Per har modtaget brev fra Erhvervsstyrelsen vedr. fornyelse af CVR nummer, det skal ske hvert 3. år for frivillige foreninger. Per klarer forlængelse.

8.Eventuelt

Vort medlem i Tyskland, Stefan Weinberger ønsker at lave en kalender til Aarhuus Nimbus Klub og ønsker derfor billeder fra klubben, da vi ikke rigtig ved hvad det generelt går ud på tager Sune kontakt til Stefan.

Næste møde: tirsdag den 9.november 2021 kl.19.00 i klublokalet, Peter står for arrangementet.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klubs

25. ordinære generalforsamling

Søndag den 15.august 2021, kl.16.00

 

Sted: ”Savvaerket” Søren Nymarksvej 8A, 8270 Højbjerg

Der var fremmødt 45 personer.

Der blev afholdt et minuts stilhed for Dan Kristensen og Trolle Hartvig Hansen som er gået bort siden seneste generalforsamling.

Henrik bød velkommen til de fremmødte og foreslog herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet da der er indkaldt i strid med vedtægterne, årsagen hertil skyldes Covid-19. indkaldelsen var i juni, blad nr. 103. Dan foreslog at generalforsamling blev gennemført såfremt de fremmødte kunne stemme for dette, enstemmigt vedtaget at gennemføre.

Dan gennemgik herefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2.Valg af referent

Wilhelm Krogsdal foreslået og valgt som referent.

3.Valg af 2 stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz foreslået og valgt som stemmetællere.

4.Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr.101, december måned 2020, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd.

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af Henrik og Sune.

Henrik uddybede vedr. årets køreture, arrangementer statistik, information, bestyrelsen og andre. Henrik opfordrede medlemmerne til at fremkomme med forslag om aktiviteter herunder køreture, aktivitetsudvalget har udarbejdet et skema, her kan man skrive ønsket: søndagsture, onsdagsture garagebesøg, foredrag, andre ideer, pigeaftener, men fælles for alle forslag er, at man skriver sit navn, Telefonnummer, mailadresse og hvem der skal stå for aktiviteten, det er aktivitetsudvalget der planlægger hvornår aktiviteterne skal foregå. Har aktivitetsudvalget behov for hjælp henvender man sig til forslagsstiller.

Sune uddybede vedr. projekter med model 1937 som efter færdiggørelsen blev solgt til et medlem og model 1953 som det næste projekt som nu er i indledende fase.

Skema vedr. forslag til aktiviteter omdelt.

Brian rettede en appel til bestyrelsen, nemlig, at man slettede klubbens lukning i juli måned og brugte denne til at foretage køreture, da det er en måned hvor det er dejlig lyst meget længe.

Henrik oplyste herefter, at det tages med til næste bestyrelsesmøde.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

5.Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter. Blev også vist på storskærm.

Per fremhævede bl.a. at vi stadig har jubilæumsbogen, der blev trykt i forbindelse med klubbens 20 års jubilæum, det er et klenodie som alle bør eje, så en kraftig opfordring til køb.

Brian spurgte ind til nedgangen i indtægter for sponsorer. Per kunne berette, at klubben har mistet 2 sponsorer, nemlig Aros og et rejsebureau som har indstillet aktiviteterne pga. Corona.

Jørn spurgte om klubben havde modtaget beløbene som var lovet i forbindelse med aftalen, hertil svarede Per ja, men herefter blev aftalen ophævet.

Flemming ønskede oplyst, hvorfor værktøjet på værkstedet ikke er værdi sat og dermed med i regnskabet.

Per svarede, klubben har nu et CVR nr. men vi indsender ingen regnskaber, så vi mener, at regnskabet skal vise så lav en værdi som muligt, derfor er værktøjet ikke medtaget. Men måske vi skal overveje en værdifastsættelse.

Christian D forstod ikke, at værdien af klubbens Racer både var anført under aktiver og passiver. Per forklarede, at værdien skal angives begge steder, som indtægt og derefter som passiv, da det er en del af egenkapital som skyld til virksomheden.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Herefter blev regnskabet sendt til afstemning.

Enstemmig godkendt med stor applaus.

Budget gennemgået.

6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2022) samt betalingsfrist

Kontingentet er uændret på 350,00 kr. og betalingsfristen er 15.januar.

7.Eventuelle indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8a.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Per T Hansen   modtager genvalg

Jan H Wulff      modtager genvalg

Peter Malund   modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater, blev de alle genvalgt med applaus.

8b.Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er

Karsten Højgaard Jensen    modtager genvalg

Torben Pilsgaard Hansen    modtager genvalg

Karsten Højgaard Jensen som 1.suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant

Da der ikke var modkandidater blev de genvalgt med applaus.

8c.Valg af revisor, på valg er

Bent Jacob Hessellund       modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Bent Jacob Hessellund genvalgt med applaus.

8d.Valg af revisorsuppleant, på valg er

Torkil Würtz               modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Torkil Würtz genvalgt med applaus.

9.Eventuelt. (punktet, hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages)

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Herefter blev der afsunget en sang.

Auktion over emaljeskilt, den heldige byder og køber Ole Thykjær måtte betale 475,00 kr. for skiltet.

1 pose 25 ører blev bortauktioneret med et hammerslag på kr. 100,00.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

 

       ---------------------------------------------------------------------

                                      Dan Zachariassen


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 111

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 15.06.2021 kl.19.00, Klublokalet, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Jan H Wulff

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.110 godkendt og underskrevet.

Der var dog en enkelt rettelse til referatet pkt.8, 1. linje. Sidevognen blev solgt til et medlem i Spanien, skulle rettelig være til en person i Spanien.

2.Nyt fra formanden

Henrik havde ikke så meget til dette punkt, da der i meget lang tid har været har været restriktioner med begrænset antal, der måtte samles, men efter de forskellige lempelser har der dog været fint fremmøde, hvilket er glædeligt.

DNT har afholdt generalforsamling, der deltog flere medlemmer fra Aarhuus Nimbus Klub. ”Købmanden” Henrik Andersen orienterede de fremmødte medlemmer om, at der vil blive afholdt 3 events, kunne være, at vi kunne tilmelde os hurtigt, Henrik tager kontakt. Det kunne være en god promovering af DNT samt vores klub.

3.Generalforsamlingen 2021.indkaldelse i bladet

Indkaldelsen skal i juni bladet, Henrik sørger for indkaldelsen.

Det er besluttet, at generalforsamlingen afholdes i forbindelse med 25 års jubilæet og det sker den 15.august 2021.

Der er indhentet tilbud på lokaler og mad til den store dag, men ved en grundig behandling af dette tilbud, mener bestyrelsen at prisen ligger i overkanten. Vi besluttede, at Per retter henvendelse til et andet sted, så vi afventer lige en tilbagemelding fra Per. Sune forsøger at kontakte Rasmus fra Savværket.

4.Aktuel status for resten af sommeren til og med september                                                

Hanna har udarbejdet program til og med august måned. Der er planlagt pigeaften den 1.september. Henrik havde fremsendt oplæg til aktivitetsudvalget med bl.a. oplysning om turledere til foreslåede ture, madpakketure og onsdagsture Oplægget vil blive medtaget til generalforsamlingen. Sune havde forslag om en tur til Hovedgård til et ombygget landbrugshjem som nu er en købmandsbutik med web adresse: kaffedåsemuseum.dk.

5.25 års jubilæum. Generalforsamling og afholdelse af jubilæum samme dag, program

Dagens program er tredelt. Henrik havde til mødet fremsendt oplæg til dagens forløb. Oplægget var godt og de enkelte aktiviteter var tydeligt beskrevet og der var tilslutning fra bestyrelsen.

Per fremlagde i den forbindelse klubbens økonomi, som der vil blive redegjort for under pkt.7.

Møde i klubben kl.12.00, hvor der serveres pølser og drikkevarer og der foretages indvielse af det ommøblerede og opdateret værksted. 

Fællestur, med afgang fra klubben kl. 14.00. Sune tilrettelægger turen som ender det sted, hvor vi afholder generalforsamling og senere skal indtage jubilæumsmiddagen.

Generalforsamlingen foregår fra kl.16.00. Indkaldelse i bladet som udkommer i juni.

Under middagen vil der blive afholdt en auktion over et emaljeskilt, der blev i sin tid fremstillet 50 stk.                                    

6.Merchandise, hjemmeside opdateres

Henrik opfordrede til, at vores hjemmeside vedr. merchandise bliver opdateret, der vises bl.a. et billede af et tidligere medlem.

Sune tager sig af opgaven.

7. Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning          2.659,00 kr.

Driftskonto                85.400,52 kr. 

Etableringskonto        19.709,16 kr.                                               

Pt. 118 medlemmer

8.Eventuelt

Fremtidig afholdes alle bestyrelsesmøder i klublokalet.

Sune opfordrede til deltagelse i Hylke Veterantræf og hængte samtidig plakat op for dette træf.

Næste møde: Afventer dato.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 110

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 12.04.2021 kl.19.00, True Byvej 7, 8381 Tilst

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.109 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Henrik havde ikke så meget til dette punkt, da der i meget lang tid har været begrænsninger i forbindelse med deltagelse, dog har der været lidt gang i aktiviteterne på værkstedet. Ja lidt har jo også ret.

3.Generalforsamling, hvad gør vi?

Vi forventer, at der kommer nyt fra regeringen, når der tages hul på planerne vedr. mere genåbning efter den 21.maj, bl.a. i forhold til indendørs aktivitet bl.a. i Tivoli Friheden.

Sune foreslog, at det eventuelt kunne slås sammen med jubilæumsfesten. Peter nævnte, at det så vil blive en lang dag.

Hanna oplyste, at det evt. kunne afholdes ved Ole Kristensens søn Rasmus, der er eventmanager og har store lokaler til rådighed. Sune ringede straks til Ole og der blev hurtigt aftalt et mødetidspunkt til den 14.april.

Vi må dog afvente regerings udspil.

4.Aktuel status for forårs/sommerprogram. Udendørs opstart

Udendørs er forsamlingsforbuddet er 25 personer.

Sune har opdateret hjemmesiden så der til udgangen af maj måned er angivet værkstedsaftener med max 5 personer, primært til medlemmer som skal have klargjort Nimbussen til forårskørsel eller til reparationer. Tilmelding til Henrik.

Der kræves også lidt oprydning på værkstedet, der mangler også en del vedr. udførsel af strømopgaver.

Vi er også klar med udendørsaktiviteter og der blev planlagt følgende:

Søndag den 9.maj tur til den ”Genfundne Bro”

Søndag den 30.maj tur til Hou Havn

Onsdag den 16.juni tur til Norsminde Sluse

Søndag den 20.juni tur til Ebeltoft, vi undersøger forholdene vedr. spisestedet ”Mellem Jyder” og Ebeltoft Gårdbryggeri.

Onsdag den 30.juni garagebesøg ved Hanna og Brian

Nærmere om de planlagte aktiviteter bekendtgøres på hjemmesiden.

5.25 års jubilæum

Oprindelig planlagt til 5.juni, men det holder antagelig ikke stik. Vedr. dette emne kom der mange input, nemlig: mulighed for at indvi det renoverede værksted på behørig vis med servering af pøser mv. derefter køre en tur til et sted hvor vi kan afholde generalforsamlingen med efterfølgende spisning, se pkt.3.

Bestyrelsen har tidligere drøftet forslag om uddeling af en gave til medlemmerne i anledning af jubilæet, nemlig et krus med klubbens logo, Per fik mandat til fortsat at arbejde med emnet, indhente pris og vilkår.

6.Velkomstfolder

Henrik tager snarest kontakt til Dan for aftale om møde (Dan, Hanna og Henrik) i den forbindelse foreslog Sune, at det antagelig var en god ide, at det blev ved Hanna og Brian, Brian har styr på om vi har alle billeder.

7.Afslutning på ombygning af værksted

Arbejdet er næsten afsluttet, der mangler lidt finish hist og her ligesom elinstallationerne skal på plads med ny belysning i loftet. Pris for ombygningen andrager et sted mellem 4 og 6.000 kr.

Sune som har været tovholder på projektet kunne meddele, at der er udført et stort stykke arbejde af nogle af klubbens ildsjæle.

Svend har doneret en del materiale samt været behjælpelig med bortskaffelse af affald. Henrik sørger for en erkendtlighed til Svend

Keld har rengjort klublokalet som i øvrigt trænger til en opdatering.

Kulgrillen er afgået ved døden, vi skal se os om en gasgrill.

Sandblæseren har også fået en opdatering, ny rude, dyser og motor.

I forbindelse med oprydning på værkstedet er der en del ting som vi forventer skal sælges på intern auktion.

Peter foreslog, at værktøjet på de 3 arbejdspladser bliver forsynet med farver, så det efter brug lander de rigtige steder. Vi overvejer.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Sidevognen er nu solgt til et medlem i Spanien for 3.000 Euro samt 300 Euro i fragt. Et Godt salg

Kassebeholdning          2.775,00 kr.

Driftskonto                 91.484,27 kr.

Etableringskonto         19.709,16 kr.

Pt. 114 medlemmer.

9.Eventuelt

Sune har modtaget en opfordring fra Ole Kristensen om at klubbens Facebookside er oversvømmet af opslag fra Motorhistorisk Samråd og han beder Sune om, at det bliver slettet, det har Sune så gjort.

Sune har efterfølgende opfordret medlemmerne til at slå noget op på vores side, projekter om renovering mv. det er der så allerede 2 medlemmer som har benyttet sig af denne opfordring.

Sune er på vej ind i udvalget for Nimbus Museet.

Wilhelm bad Sune om, at få seneste version af vores vedtægter lagt på Facebook siden.

Næste møde: Medio maj måned i klubhuset, afventer dato.

Henrik havde medbragt 2 dejlige skærekager.

Referat: Wilhelm Krogsdal


REFERATER

2020


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 109

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 9.november 2020 kl.19.00, klubhuset, True Byvej 7, 8381 Tilst

Afbud fra Per T Hansen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

Referat fra bestyrelsesmøde nr.108 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Vi er kommet godt i gang trods de voldsomme begrænsninger på forsamlingsantal.

3.Generalforsamling 27.januar 2021, hvad gør vi?

Henrik har haft kontakt til Tivoli Friheden, hvor restaurantchefen meddelte, at alt gik efter planen, jf. reglerne for forsamlinger var overholdt, men 14 dage senere meddelte restaurantchefen, at forsamlingsforbuddet var ændret, derfor er det ikke muligt at afholde generalforsamling, som det ser ud nu.

Bestyrelsen har besluttet, at der indkaldes til generalforsamling på normal vis, dog med forbehold, da Corona kan komme i vejen. Datoen for tilmelding for deltagelse og spisning har vi fastsat til den 10.januar 2021. Vi afventer melding om hvad der sker efter den 22.november, hvor begrænsningen på 10 fastholdes eller udvides, eventuelt sker der andre ting.

4.Aktuel status for efterårs/vinterprogram                                               

Bestyrelsen fastholder klubaftener med deltagelse af max 10 personer resten af året. Hjemmesiden er opdateret. Sker der ændringer på max antal den 22.novermber justerer vi selvfølgelig på det.

5.Velkomstfolder

Henrik har talt med Dan om folderen og bestyrelsen besluttede, at Hanna og Henrik sætter sig sammen med Dan så processen kan køre videre.

6.Indretning af værksted

Der arbejdes videre med projektet.

7.25 års jubilæum

Der arbejdes videre med projektet.

8.Model 1954

Renoveringen er godt i gang, hjul med fælg, nav og eger er i god stand, stellet er ok, skærme er ok. Dynamo er adskilt og anker sendt til omvikling. Motor er delvist adskilt, forgaffel adskilt, men der er stadig en del arbejde med øvrige dele.

Henrik og Sune udarbejder budget på omkostninger i forbindelse med renoveringen.

9.Klubbens aktuelle økonomi

Efter oplysninger fra kassereren er økonomien således:

Kassebeholdning     2.055,00 kr.

Driftskonto             65.284,01 kr.

Etableringskonto     19.386,54 kr.

Pt. 116 medlemmer

To medlemmer udgår pr. ultimo december 2020.

10.Eventuelt

Intet.

Næste møde: tirsdag den 2.februar 2021. kl. 19.00 hos Peter

Peter havde til mødet medbragt lækkerier, brød, pålæg og ost, dertil nød vi kaffen og nogle en enkelt pilsner.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 108

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 17.august 2020 kl.19.00, hos Wilhelm

Afbud fra Peter Lahn Malund

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 107 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Dans Nimbusracer som vi købte for 1 kr. er nu synet, om registreret og forsynet med historisk nummerplade.

3.Coronavirus og genopstart efter denne

Med de nuværende regler kan vi starte igen, vi har i august gennemført et par samlinger og efter turen til Brabrand Engsø den 26.august, kan vi som det ser ud nu, begynde med klubaftener igen.

4.Aktuel status for sommer /efterårsprogram

Da vi fortsat i stor stil skal tage hensyn til Corona-smitten har bestyrelsen besluttet, at alle onsdage i september og oktober måneder er klubaftener, viser vejret sig fra den gode side vil der også kunne arrangeres køreture, det vil så blive bekendtgjort via nyhedsgruppen senest mandag forud for onsdagen.

Det er ligeledes besluttet, at den 1.onsdag i september skal være Pigeaften, her er vi klar til at bruge både klublokalet samt værkstedet, såfremt fremmødet tilskriver det.

Det er helt op til det enkelte medlem om man føler sig tryg ved at deltage i de forskellige arrangementer.

Knud Jørgensen og Sune Nielsen vil en klubaften fortælle om en ny bog, Alt om de elektriske ting ved en Nimbus.

Svend (gårdejeren) har flere gange givet udtryk for, at vi kunne bruge det ombyggede og flot restaureret ”Hønsehus). Henrik tager kontakt til Svend.

Henrik informerer endvidere Svend om vort grillarrangement onsdag den 19.august, hvor vi antagelig bliver ca. 30 deltagere.

Onsdag aften er der endvidere auktion over Dan Kristensens sidevogn, på vegne af Dans enke, her vil Dan Zachariassen virke som auktionarius

5.Velkomstfolder

Henrik opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at finde nogle gode fotos til folderen, skal snarest sendes til Dan, så der kan komme gang i fremstillingen af folderen.

6.Indretning af værksted

Henrik og Sune laver oplæg til plan om indretningen hen over efteråret, men til det arbejdsmæssige kan Sune ikke afse den fornødne tid inden nytår.

Klubben har fået en lift af Søren Kristensen, en god lift påmonteret hjul, så det er mulig at flytte den rundt i værkstedet.

7.25 års jubilæum

I forbindelse med de første og senere mange skridt har Henrik udarbejdet en foreløbig oversigt med punkter og det er nu bestyrelsesmedlemmernes opgave at komme med input osv.

Dato for dagsarrangement, afslutning med spisning i klubben er fastsat til Grundlovsdag, lørdag den 5. juni 2021.

Drøftelse af menu mv. er igangsat.     

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning              1.135,00 kr.

Driftskonto                     81.479,87 kr.

Etableringskonto            19.386,54 kr.

Pt. 115 medlemmer                                                       

9.Eventuelt

Hanna oplyste, at det måske var muligt at hyre Ole Kristensens datter til servering i forbindelse med jubilæet. Endvidere vil Oles hustru Gitte gerne give en hånd med.

Wilhelm holder ferie 14.-21.september.

Klubbens Nimbusracer har vi værdi sat til 20.000 kr. skal fungere som et aktiv i regnskabet.

Næste møde: mandag den 9.november 2020 kl. 19.00 hos Peter

Under mødet –som foregik på altanen -blev der serveret godter til ganen og maven og samtidig kunne vi iagttage en flot solnedgang over Mols.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Bestyrelsesmøde nr. 107

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 26.maj 2020 kl.19.00, True Byvej 7, 8381 Tilst

 

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 106 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Vi er inde i en meget træls periode med nedlukning, hvilket har bevirket, at vi ikke har kunnet mødes som sædvanlig og ej heller har det været muligt at afholde klubaftener.

Klubben har modtaget mail fra OK Benzin hvori man meddeler, at man på grund af Covid19 situationen giver 30% ekstra ved tankning. Dette er meddelt klubbens medlemmer på mail og på vores Facebook side. God nyhed. Det seneste par år har klubben modtaget ca. 800,00 kr. pr. år.

3.Coronavirus og genopstart efter denne

Forventelig sker der yderligere ændringer pr. 8.juni 2020. Det formodes, at regeringen meddeler, at grænsen for forsamlinger udvides til minimum 50 personer, dog stadig med overholdelse af god afstand samt spritte hænder og ellers følge regeringens og sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Såfremt denne ændring indtræffer har bestyrelsen besluttet, at resten af juni måned kan anvendes til køreture, der er 3 onsdage og måske kan en søndag anvendes.

En ide kunne også være, at nogle få personer kunne samles og foretage oprydning og ommøblere på værkstedet. Ellers er det udelukkende aktiviteter i det fri.

Det er dog op til det enkelte medlem om man ønsker at deltage.

Vi afventer regeringens udspil.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

I fortsættelse af pkt.3 blev her drøftet eventuelle køreture i juni måned, såfremt forsamlingsforbuddet blev ændret til minimum 30 personer.

1.Onsdagtur til Odder afslutning ved Per

2.Kalø Slotsruin

3.Egå Engsø, Brabrand/Årslev Engsø

Søndagstur til den genfundne bro.

Vi afventer, såfremt der åbnes sendes der mail til nyhedsgruppen og hjemmesiden opdateres.

Når vi har fuld styr på, hvordan forholdene udvikler sig og om vi kan vende tilbage til normale tilstande vil der bliver udarbejdet program for efteråret.

5.Velkomstfolder

Dan og Brian har udarbejdet et supergodt forslag til ny velkomstfolder. Folderen er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer, som hver især giver input.

Det fremsendte forslag gennemgået og bestyrelsen er dog enige om, at der er for meget tekst i det fremsendte udkast og for få billeder. I flæng kan nævnes, kontaktoplysninger kun via hjemmeside samt Facebook, Nimbus er dansk, den angivne tekst skal afkortes betydeligt, kun logo og Nimbusbillede på forsiden.

Flere billeder skal erstattes med mere attraktive billeder, vi skal alle finde nogle gode og inspirerende billeder.

Alle bestyrelsesmedlemmer går i gang med input til folderen som sendes direkte til Dan.

6.Model 1953

Som tidligere besluttet udarbejder Henrik og Sune budget, derudover skal der laves lister over dele vi har som er brugbare og en liste over dele som er nødvendige at indkøbe.

Lige her og nu har vi et nyt varmeskjold samt lygte og speedometer.

Påbegyndes hen over efteråret.

7.25 års jubilæum

3.marts 2021 er dagen, hvor klubben kan fejre jubilæet, markering vil finde sted på dagen.

Vi skal efterfølgende finde en dato senere på året hvor vi kan afholde et større dagsarrangement, med forskellige aktiviteter afsluttende med fællesspisning. Der skal træffes aftale med Sven om evt. lån af lokaliteter, der skal udarbejde en drejebog over dagens aktiviteter. Hvordan skal vi fejre dagen?

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning              1.465,00 kr.

Driftskonto                    84.558,37 kr.

Etableringskonto            19.386,54 kr.

Pt. 114 medlemmer                                                        

9.Eventuelt

Hanna oplyste, at det måske var muligt at hyre Ole Kristensens datter til servering i forbindelse med jubilæet.

Sune holder ferie i uge 31 og 32.

Næste møde: mandag den 17.august 2020 kl. 19.00 hos Wilhelm

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 106

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 3.februar 2020 kl.19.00, hos Jan

Afbud fra Hanna Frühstück og Karsten H Jensen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 105 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund Thomsen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

På forrige møde drøftede vi plakater og pamfletter, Henrik har nu talt med trykker vedr. pris for trykning af plakater og prisen for trykning af 50 plakater i størrelse A3 eller A2 er 350,00 kr. plus moms, eventuelt kan plakaterne anvendes i forbindelse med hvervning af medlemmer. Henrik går videre med sagen.

Vedr. pamfletter, foldet 3 gange, giver 6 sider, her er prisen angivet til 1.000,00 kr. plus moms ved 500 stk. Pamfletterne skal udstyres med ny tekst og billeder, vi skal have fat i en M64 skabelon/maske så Brian kan lægge tekst og billeder ind. Må gerne ligne pamfletten som er udgivet af Nimbus museet. Der skal laves oplæg til skrift og foto. Dan vil måske lave en prøve på tekst og Brian for fotos. Bestyrelsen går i tænkeboks.

Årets taler i forbindelse med åbning af Tivoli Friheden. Henrik har talt med direktør Henrik Olesen for Tivoli Friheden om dette, har ikke modtaget svar. Torben Pilsgård Hansen supplerede, glipper det med direktøren kunne man forsøge med Motor Mille som har haft flere arrangementer i Tivoli Friheden.

Evaluering af generalforsamlingen.

Dårlig lyd, hvilket skyldes den lange afstand mellem bestyrelsen og tilhørerne samt indbyrdes snak under forløbet. Jan synes vi første omgang skal fravælge mikrofon og i stedet rykke bestyrelsesborde et par meter frem, så vi er tættere på tilhørerne og bede hver enkelt taler rejse sig.

Betaling for maden inden spisning forløb godt, hvilket betød, at serveringspersonalet ikke skulle frem til alle efter end spisning.

Liste over priser på dele til model 1937 skrives der om i næste blad.

Mænd må også gerne være kagebagere, bestyrelsen vedtog, at kagebagere fremover får dækket udgifterne til bagningen.

Indkøb af lift, her kunne Sune meddele, at vi måske kunne erhverve en lift uden omkostninger, svar inden for et par måneder.

Sikkerhedskursus, oplæring vedr. brug af plansliber. Ændring af tidspunkt for julefrokost, foreslås flyttet til januar måned.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at klubben ikke skal erhverve en fane.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

Der er modtaget forslag om flere søndagsture. Aktivitetsudvalget arbejder videre med emnet.

Madpakketure, her er deltagerantallet faldet noget i forhold til tidligere, en ide kunne måske være at tilrettelægge ture, hvor maden kan købes.

Flere forslag på bordet: Virksomhedsbesøg hos LINDBERG, Deltagelse i sommerfest i Todbjerg Mejlby, 1.maj på Ring Djursland, om rokering i værksted, opfriskning klublokale, igangsætning af model 1953, familiedag, Sheltertur.

Besøg i Dyrehaven sammen med Skanderborg folket, besøge Rasses Skovpølser/sandwich, Norsminde evt. sammen med Skanderborg folket.

Henrik sammenstiller alle forslag og sender det til aktivitetsudvalget som kan bruge oplægget til planlægning af forår/sommerprogrammet til næste blad.

5.Status på året der gik og nye tiltag i 2020

Vi skal måske finde på nye aktiviteter i forhold til tidligere, da medlemmernes alder ikke falder.

Kørsel med andre klubber, Aros Classic.

Restaureringen af model 1937 fantastisk projekt med mange interesserede og mange                            hjælpere, alle har udført et stort stykke arbejde.

Skandeborgløbet, nu også med ældre biler, sidste lørdag i maj.

Nye tiltag med høj prioritet:

Klublokale, shine up

Lave pamfletter

Erhvervelse af nye medlemmer

6.Åbning af Tivoli Friheden for 25.gang

Startstedet er som tidligere klubhuset, hvor der serveres pølser, brøde øl og vand samt kaffe, frivillig betaling for nævnte er tilladt.

Ruten til Tivoli Friheden som sidste år. Henrik sender indbydelse til andre klubber.

7.25 års jubilæum

Oplæg udarbejdet af Henrik, gennemgået og bearbejdes af bestyrelsen frem til næste møde. Oplægget indeholder mange aktiviteter, i flæg kan nævnes, hvor starter vi, hvad skal vi foretage os, spisning mv?

8.Model 1953

Hvornår skal vi starte på projektet, Sune nævnte, der skal laves et budget. Skal det laves som et delprojekt eller et færdigt projekt, mener i øvrigt at vi skal vente til køresæsonen er slut. Først skal alle dele findes frem og der skal laves en klar beskrivelse af projektet, skal det være med eller uden bagsæde, skal den males eller ikke males. Vi skal være meget kritiske i forbindelse med anskaffelse af dele.

Enighed om, at vi først går i gang senere på året.

9.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning              1.201,00 kr.

Driftskonto                    54.006,83 kr.

Etableringskonto            18.655,54 kr.

Pt. 113 medlemmer.

Per kunne oplyse, at forsikringsselskabet Aros ikke vil støtte os mere, Aros fjernes fra hjemmesiden endvidere underrettes Brian vedr. bladet.

Vi har stadig en sund økonomi, men såfremt vi ikke får nye yngre medlemmer kan det gå tilbage, da vi aldersmæssigt ligger i den høje ende af skalaen. Per havde lavet økonomiske betragtninger vedr. nedgang i medlemstallet.

10.Eventuelt

Dan Zachariassen har henvendt sig til Henrik vedr. udgivelse af jubilæumsblad nr. 100 og ønsket sig hjælp af et par personer i bestyrelsen til at skrive artikler til bladet. Ønskede bladet udvidet.

Sammenlægge juni og september bladet til udsendelse i september og rykke marts bladet til udsendelse i april måned endvidere bladet i december til udsendelse i december, det er så kun 3 blade i år.

Bestyrelsen enig i, at Dan og Brian træffer beslutning.

Næste møde: mandag den 4.maj 2020 kl. 19.00 hos Wilhelm

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 Aarhuus Nimbus Klubs

24. ordinære generalforsamling

Onsdag den 29.januar 2020, kl.19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der deltog 51 personer, heraf 46 stemmeberettigede

Henrik bød velkommen til de fremmødte og foreslog herefter Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, indkaldelsen var i blad nr. 98 som blev pakket og postet den 18.december, ligeledes sendt elektronisk til medlemmer som har valgt denne form.

Dan gennemgik herefter dagsordenen og formalia vedr. generalforsamlingens gennemførelse og konstaterede at alt var i orden. Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2.Valgt af referent

Wilhelm Krogsdal valgt som referent.

3.Valg af 2 stemmetællere

Anette Rasmussen og Torkil Würtz valgt som stemmetællere.

4.Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i blad nr. 98, december måned 2019, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd.

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

Hanna supplerede, betaling for kaffe og kage ved pigeaftener koster fremover 15,00 kr. pr. person. Vi omdeler sedler, her kan I give udtryk for ønsker I har til forskellige aktiviteter 2020.

Brian Sørensen oplyste, at ingen har henvendt sig vedr. muligheder for indscanning af alle blade, vi runder jo snart blad nummer 100. Sune meddelte, at alle blade fra 2003 og fremad er lagt på hjemmesiden.

Brian udtrykte ærgrelse over, at vi endnu ikke har indkøbt en ekstra lift, har talt med udlejeren som siger, at vi gerne må etablere den i gulvhøjde, og at vi ved eventuel fraflytning ikke skal bringe gulvet tilbage til tidligere stand.

Else Jepsen udtrykte stor glæde ved pigeaftenerne, men efterlyste flere kagebagere, behøver dog ikke at være pigerne der klarer det.

Ole Kristensen opfordrede til, at der bliver gennemført et kørerkursus i 2020. Otto Westergaard supplerede, det skal ikke være på en helligdag.

Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren da bestyrelsens beretning var så fyldig.

Herefter blev beretningen godkendt med applaus.

5.Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Torben Nielsen efterlyste en oversigt vedr. kostpriserne for de enkelte dele, der er indkøbt til 1937 projektet, man kan så hurtigt se, priserne til dele der skal bruges til næste projekt.

Dan og Sune oplyste, at der kommer en artikel i næste blad.

Brian Sørensen var i tvivl om regnestykket vedr. 1937 projektet, ville gerne have oplyst omkostningerne samt fortjenesten. Per kunne oplyse, at der er indkøbt dele/stumper for 42.000 kr. fortjenesten er knap 18.000 kr. Beløbet er excl. medlemmernes store interesse og arbejde med projektet og klubbens andel i tegnet stilstandsforsikring.

Herefter blev regnskab sendt til afstemning.

Enstemmig godkendt med stor applaus.

Budget gennemgået.

6.Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2021 samt betalingsfrist

Kontingentet er uændret på 350,00 kr. og betalingsfristen er 15.januar.

7.Eventuelle indkomne forslag

1 forslag modtaget, indsendt af Torben Nielsen.

Torben Nielsen foreslår, at klubben sælger plansliberen og indkøber en ny lift.

Torben motiverede forslaget med, at der mangler plads især bordplads i værkstedet.

Henrik svarede på vegne af en enig bestyrelse. Vi har maskiner og vi vil naturligvis gerne beholde dem, indtil nu er det kun en der kan bruge plansliberen, men vi kan laves kursus, så også andre kan få mulighed for at anvende plansliberen. Vi kan om rokere på værkstedet, men helt klart, vi skal have en lift mere, vi har pengene.

Enighed om indkøb af en lift, herefter er forslaget nedjusteret til evt. salg af plansliberen, hvilket blev sendt til afstemning.

3 stemte for salg, 43 stemte imod. Forslaget nedstemt.

8a.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Sune Nielsen                  modtager genvalg

Wilhelm Krogsdal            modtager genvalg

Hanna Frühstück             modtager genvalg

Henrik Hansen                modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater, blev de alle genvalgt med applaus.

8b.Valg af bestyrelsessuppleanter, på valg er

Karsten Højgaard Jensen    modtager genvalg

Torben Pilsgaard Hansen    modtager genvalg

Karsten Højgaard Jensen som 1.suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant

Da der ikke var modkandidater blev de genvalgt med applaus.

8c.Valg af revisor, på valg er

Anette Rasmussen       modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Anette Rasmussen genvalgt med applaus.

8d.Valg af revisorsuppleant, på valg er

Torkil Würtz               modtager genvalg

Da der ikke var modkandidater blev Torkil Würtz genvalgt med applaus.

9.Eventuelt. (punktet, hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages)

Sune orienterede om Mhs, hvor der i øjeblikket er stor uro vedr. bestemmelserne om originalitet for veterankøretøjer, hvor Skat kræver afgifter for især amerikanerbiler. Hvad der sker vedr. Nimbus ved vi ikke, men vi følger spændt med.

Deltagelse i garagebesøg vil fremover koste 25,00 kr. pr. person.

Spørgsmål vedr. E10 benzin kan ikke besvares konkret, men Sune vil løbende holde os orienteret. Skal benzinen blandes med isoprophylalkohol/karburatorsprit.

Hanna ønskede julefrokosten flyttet til januar måned.

Keld opfordrer alle der bruger polerskiven samt generelt i værkstedet, venligst fej efter brug.

Dan opfordrer bestyrelsen til at få undersøgt, i hvilken udstrækning, de seneste krav fra skat om originalitet, vil kunne påvirke vore Nimbusser.

Der var flere at de fremmødte medlemmer som havde besvær med at høre de enkelte talere så derfor overvejer vi at skaffe lydudstyr til næste års generalforsamling.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

---------------------------------------------------------------------

                                      Dan Zachariassen


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 105

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4.november 2019 kl.19.00, hos Per

Der var afbud fra Hanna.

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 104 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Henrik har modtaget en henvendelse fra Lona Egelund/Todbjerg-Mejlby sommerfest om vores klub kunne være interesseret i at deltage i sommerfesten, der løber af stablen 12. og 13. juni 2020, der vil være mange mennesker, børn og voksne til stede, det vil være en god mulighed for at fremvise vore flotte Nimbus motorcykler.  Der skal ikke køres ture.

Tilbuddet vil blive lagt på hjemmesiden under andre aktiviteter.

Vort klubblad bliver fremstillet i farver og regningen er steget med 2%, så det koster for 150 stk. 1.275,00 kr. Bestyrelsen besluttede at fremtidige blade bliver trykt i farver.

Motorhistorisk Samråd (MHS) har indkaldt til møde i Middelfart, vi deltager ikke. Resultater fra mødet vil blive sendt pr. mail til medlemmerne i Nyhedsgruppen.

Henrik har skrevet til Mosten vedr. en eventuel raceday, men har ikke modtaget respons.

3.Aktuel status for efterårs/vinterprogram

Da der er mange klubaftener er der mulighed for at ændre til aktiviteter, i flæng kan nævnes stumpemarked, vi hører om der er interesse, vinter- og forårsklargøring af NIMBUS. Rundvisning hos Lindberg briller, Henrik finder en dato. Efterfølgende besluttede bestyrelsen, at der bliver vinterklargøring af NIMBUS onsdag den 13.11.2019, ansvarlig, Sune. Forårsklargøring af NIMBUS onsdag den 25.03.2020, ansvarlig, Sune.

4.Salg af model 1937

Der er modtaget et bud til udbudsprisen, derfor solgt til prisen 75.000 kr.

Der pågår stadig lidt arbejde inden den er 100% klar.

5.Opstart af næste projekt, model 1953

Per opfordrede til at alt der skal bruges findes frem og tjekkes, dur det eller ikke. I den forbindelse blev det foreslået at udfærdige et regneark med overslagspriser for eventuelle dele, der skal udskiftes, hvad vil de samlede omkostninger for en renovering så løbe op i?

Modellen er pt. placeret i Horsens og vi får den tilbage i januar måned 2020.

Vi skal også tage stilling til om den skal sættes i udbud som den står eller i ok teknisk stand –nymalet eller umalet.

6.25 års jubilæum. Evt. foreløbige forslag. Der er kun 1½ år til

Datoen for jubilæet er 3.marts 2021. Brainstorming, flere forslag kom på banen, Stjerneløb med udgang fra Rådhuspladsen og slutte ved klubhuset. Flere emner på banen, bestyrelsen arbejder videre med de mange forslag.

Aros har meddelt, at man kan donere penge til forskellige aktiviteter, så det er da oplagt, at vi sender ansøgning til Aros om penge til diverse aktiviteter herunder 25 års jubilæet.

7.Nye medlemmer. Kontakte en Puch Maxi klub eller lign.

Her var der igen brainstorming, mange forslag blev lagt på bordet.

Stof til Touring Nyt, kontakte klubber som også har MC interesser, køreskoler: ”hvilken type Nimbus skal din første MC være?”, fremstille en folder, Henrik tager kontakt til trykkeriet som fremstiller vores blad, Dansk Veteran motorcykel (DVM), Noble Prospect MC, kontakte synshaller, folk kan tage en folder.

Henrik tager kontakt til Touring Nyt om eventuelt stof fra klubben.

8.Indkomne forslag til generalforsamlingen

Vi har modtaget 1 forslag til behandling på generalforsamlingen.

9.Fremstilling og salg af plakat med forsidefoto fra seneste blad

Henrik havde modtaget en mail fra Dan vedr. fremstilling af en plakat med forsidebilledet af 1937 modellen. Forslaget fra Dan blev debatteret og vi enedes om at få fremskaffet priser for trykning af plakat i A2 og A3 størrelse. Henrik tager kontakt til trykkeriet, når vi kender priserne tager vi endelig stilling til forslaget.

10.Salg af investeringsbeviser

Per er kontaktet af banken, som har set på vores aktiver og de foreslår, at vi sælger vores investeringsbeviser som er med kort løbetid, hvilket betyder, at vi fremover kan forvente negativt afkast, verdensøkonomien er også inde over her.

Bestyrelsen har vurderet forslaget og truffet beslutning om, at vi sælger og indsætter beløbet som en del af bankbeholdningen. Det drejer sig om 18.829,25 kr.

11.Klubbens aktuelle økonomi

         Kassebeholdning       853,00 kr.

         Etableringskonto  17.655,54 kr.

         Driftskonto            1.246,21 kr.

Vi har pt. 119 medlemmer.

12.Eventuelt

Sune fremviste forskellige aktiviteter fra seneste numre af Touring Nyt, The Distinguished Gentleman´s Ride, 3 udvalgte personer og Nimbus Tidende med Rømø Race, mange billeder.

Facebook DNT, her er der én der spørger til en originalitet af en 34 blok, vi kan jo i samme tråd sætte vores 34 blok, bundkar samt kamakselhus til salg.

Wilhelm meddelte, at de reviderede vedtægter som blev vedtaget den 4.september er til korrekturlæsning, forventes færdige i løbet af et par dage, hvorefter de sendes til Sune som lægger dem på hjemmesiden.

Næste møde: Aftales på generalforsamlingen i januar.

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

 

Aarhuus Nimbus Klubs

Ekstraordinære generalforsamling

Onsdag den 4.september 2019 kl.19.30

Sted: Klublokale, True Byvej 7.

Der var fremmødt 20 personer, heraf 19 stemmeberettigede medlemmer.

Henrik startede den ekstraordinære generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte, hvorefter han kort opridsede årsagen til indkaldelsen. Det konstateredes, at indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling –med de relevante forslag- var udsendt rettidig, de blev bragt i blad nr. 96 udsendt juli måned 2019.

Per supplerede formanden, endvidere er det et krav fra myndighederne, at foreninger og klubber skal have CVR nr. hvilket gør det lettere at spore sorte penge. Så vores klub er en virksomhed.

I indkaldelsen var endvidere anført følgende tekst: Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4.september 2019, kl. 20.30 i klublokalet.

Grundet krav fra klubbens bankforbindelse ser bestyrelsen sig nødsaget til at fremsætte følgende forslag til ændring af vedtægterne:

§1 tilføjes

Klubbens CVR nr. 40046070

§6 Nedenstående tekst fjernes

Videregående dispositioner er kun bindende for klubben med generalforsamlingens forudgående samtykke.

Nedenstående tekst tilføjes

Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage lån eller kreditter på foreningens vegne, uden forudgående godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren eller formanden alene kan disponere via netbank.

§8

Nedenstående tekst fjernes

Årsregnskabet med bestyrelsens og revisors påtegning skal være fremlagt hos foreningens kasserer senest otte dage før generalforsamlingen.

Nedenstående tilføjes

Årsregnskabet med formandens, kassererens, og revisors påtegning skal være tilgængelig senest otte dage før generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til de foreslåede ændringer, så man gik over til afstemning ved håndsoprækning. 19 stemte for forslagene, men da der ikke var fremmødt 2/3 af klubbens medlemmer, kunne forslagene ikke vedtaget.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling.

Referent Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

Ekstraordinære generalforsamling

Onsdag den 4.september 2019 kl.20.30

Sted: Klublokale, True Byvej 7.

Der var fremmødt 20 personer, heraf 19 stemmeberettigede medlemmer.

Følgende forslag, som ikke kunne vedtages på den ekstraordinære generalforsamling den 4.september 2019, kl.19.30 blev herefter genfremsat

§1 tilføjes

Klubbens CVR nr. 40046070

§6 Nedenstående tekst fjernes

Videregående dispositioner er kun bindende for klubben med generalforsamlingens forudgående samtykke.

Nedenstående tekst tilføjes

Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage lån eller kreditter på foreningens vegne, uden forudgående godkendelse på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at kassereren eller formanden alene kan disponere via netbank.

§8

Nedenstående tekst fjernes

Årsregnskabet med bestyrelsens og revisors påtegning skal være fremlagt hos foreningens kasserer senest otte dage før generalforsamlingen.

Nedenstående tilføjes

Årsregnskabet med formandens, kassererens, og revisors påtegning skal være tilgængelig senest otte dage før generalforsamlingen.

Der var ingen spørgsmål til de foreslåede ændringer, så man gik over til afstemning ved håndsoprækning. 19 stemte for forslagene og således blev forslagene vedtaget.

Formanden afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling med tak til de fremmødte medlemmer.

Referent Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 104

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 12.august 2019 kl.19.00, hos Hanna

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 103 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

Klubben har indgået en aftale med Forsikringsselskabet Aros om godtgørelse til os når der er tegnet en forsikring til vore medlemmer samt når der har været afholdt møde med et medlem. Pt. er der tale om en godtgørelse til os. Per har også sendt faktura på 1.400 kr., men der har ikke været respons fra Aros. Per gensender faktura og Henrik følger op ved Aros.

3.Aktuel status for sommer / efterårsprogram

Der var justeringer i forhold til aktivitetskalenderen. Onsdag den 18.septemer har Dan Kristensen forespurgt om mulighed for at byde på smørrebrød i klubhuset i anledning af hans 70 års fødselsdag. Bestyrelsen siger ja og der skal foretages tilmelding fra de der ønsker at deltage. Henrik underretter Dan.

Søndag den 18.august er der madpakketur til Helgenæs Fyr, Bob Laursen har meldt fra så Sune har lovet at tilrettelægge turen.

Onsdag den 21. august får vi besøg af MC Klubben Slowriders fra Ryomgård. Hanna bager kage og efterlyser endvidere en mere til bagning. Sune sender en mail rundt og dermed håber vi at en mere vil melde sig.

Sune retter aktivitetslisten.

4.Færdiggørelse af model 1937 / restaurering af næste NIMBUS

Sune har afhentet forskellige dele ved Carsten, stelnummerplade, vi skal endvidere tage stilling til om vi skal sende stelnummerpladen til forkromning sammen med tankpladen, skærm/varmeskjold ved udstødningspotte eller om det bedre kan betale sig at købe nye dele. Sune undersøger pris på omkostning.

Stelnummerplade kan måske pudses op. Skærm/varmeskjold, vi har et, men det er i en dårlig forfatning, skal rettes op mv.

Enighed om, at montere sidevognsgearing.

Da sommer/efterårsprogrammet stor set er fyldt op på onsdage, drøftede vi mulighed for evt. at kunne fortsætte renoveringen på tirsdage. Det blev besluttet, at vi hver anden tirsdag fra og med tirsdag den 27.august fortsætter renoveringen, vi har alt liggende klar på værkstedet.

Sune sender mail rundt og tilretter aktivitetslisten.

Næste NIMBUS, 1953 modellen, hvordan griber vi det an?

Enighed om, at vi skal ændre i forhold til 1937 modellen, alt der skal til maler klargøres først, hvilket er en overkommeligt omkostning, der efter i gang med motor osv.

Pt. er modellen ved DNT museum i Horsens

Enighed om, at vi først går i gang når 1937 modellen er solgt

5.Nye medlemmer, hvad gør vi? / ny introfolder

Så var der lagt op til brainstorming. Mange forslag kom på bordet. Netværksarrangement, forældredag med børn og børnebørn på et område med Shelters, opdatering af folder, Peter spørger broderen om en pris. Såfremt folderen opdateres skal den være synlig, hvor skal den udleveres. Aftenskoler, køreskoler og så bør den indeholde et billede af vore yngste medlemmer, en ide kunne også være at vore 119 medlemmer kunne være Ambassadører som også kunne formidle budskabet ved at udlevere folderen. Her kun en god starttekst bl.a. være ”Skal din første motorcykel være en NIMBUS?”

Det er svært at få nye medlemmer, Peter nævnte, at de yngre potentielle medlemmer er svære at få fat i, da de ikke vil binde sig til en fast ugentlig mødeaften.

Alle i bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

6.25 års jubilæum. Evt. foreløbige forslag. Der er kun 1½ år til

Datoen for jubilæet er 3.marts 2021. Her var der flere forslag i spil: Køretur afsluttet med spisning i klubhuset. Arrangere orienteringsløb. Stjerneløb med start ved Rådhuspladsen og afslutning i klubhus.

Eventuelt afslutning med helstegt pattegris på grill.

Skal forventelig afholdes senere på året.

Fremover er det et fast pkt. på dagsorden.

7.NIMBUS Raceday, Mosten

Da Rømø-race festival efterhånden er overtegnet både nu, men nok også fremover kunne det være sjovt at lave en pendant til dette. Det kunne være en Nimbus-raceday og som ordet siger kun for nimbusser. Til træffet vi lavede i 2010 var der stor interesse for at køre lidt race. Det er ment som et ideoplæg, som lige skal bearbejdes. En henvendelse til Mosten er selvfølgelig nødvendig inden vi kan gå videre med ideen.

8.Opmærksomhed fra klubben ved forskellige lejligheder for ikke medlemmer

Bestyrelsen besluttede, at der kun bliver opmærksomhed fra klubben, når det gælder medlemmer.                                              

De enkelte medlemmer er naturligvis frit stillet ift. opmærksom til både medlemmer og ikke medlemmer.

9.Evaluering af DNT´s  årstræf 2019

Sune opsummerede om forløbet: Træffet fandt sted i Bjerndrup, en mindre by mellem Kliplev og Tinglev. Vejret var ganske godt med undtagelse tirsdag og onsdag hvor gæsterne ankom.

Maden var god, der var mulighed for indkøb af rundstykker og andre nødvendigheder. Der var 270 gæster til fællesspisning og der gik kun 17 minutter så var der serveret for alle gæster, helstegt pattegris mv.

DNT havde endvidere lavet en afdeling for unge under 30 år, med succes, så her er en mulighed vi måske skal anvende i vort forsøg på at skaffe unge medlemmer.

Næsten alle besøgte Frøslevlejren på fællesturen.

Der var opstillet mange supergode toilet- og badevogne.

Der var ikke mange deltagere fra vores klub.

På træffet var der et ikke-officielt hint til Sune om, at det vel snart var Aarhuus Nimbusklubs tur til igen at afholde et træf. Vi arrangerede træf i 2010. Vi holder os afventende.

Jan udtalte ærgrelse over det uheldige i at træffet skifter afholdelsestidspunkt (uge) år for år, hvilket afstedkommer problemer for arbejdsramte at tilsikre sig ferie.

10.Klubbens aktuelle økonomi

Per kunne oplyse følgende:

Kassebeholdning     987,00 kr.

Driftskonto           4.777,14 kr.

Etableringskonto 18.655,54 kr.

Til renovering af 1937 modellen er der indtil nu brugt godt og vel 45.000 kr.

Restaurering af næste NIMBUS skal vel afvente, hvordan vi takler jubilæet.

Per opfordrede til mådehold.

Der er pt. 119 medlemmer.

11.Eventuelt

Per havde 2 bemærkning vedr. Bladet.

Skal hele bladet være i farver, var af den opfattelse, at det kun skulle være omslaget, prisen er 1.000 kr. plus moms pr. trykning. Henrik undersøger.

Seneste blad, det ville have været relevant med en god stor artikel om vort renoveringsprojekt af 1937.

Næste møde: mandag den 4.november 2019 kl.19.00 ved Per

Under mødet blev der serveret godter til ganen og maven.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 103

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 6.maj 2019 kl.19.00, hos Sune

 1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 102 godkendt og underskrevet.

Knud Jørgensen har sendt kommentarer til referat nr.102, vedr. pkt.6, 2. afsnit, som er beskrevet således:

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Bestyrelsen erkender, at afsnittet skulle have haft følgende ordlyd:

1.    De militære tilbehørsgenstande (langt sidestøtteben, refleks, værktøjskasse og kolonnebaglygte) er købt af Danmarks Nimbus Touring/Ole Kristensen.

2.    Kamakselhus m. kamaksel mv. er leveret privat af Knud Jørgensen, og som fuld og endelig afregning herfor har Knud Jørgensen modtaget en sidevognsskærm med delvist defekt sidevognslygte.

2.Nyt fra formanden, herunder evaluering af åbningen af Tivoli Friheden

Der er booket lokale til generalforsamlingen den 29.januar 2020 på restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der er modtaget indbydelse til Open By Night i Hadsten den 29.maj 2019 med Nimbusser og veteranbiler.

Festdag på Trøjborg.

Sune sender til nyhedsgruppen, det er helt frivilligt om man vil deltage.

Der var i onsdags, den 1.maj en del tumult vedr. parkering, det viste sig dog, at det var en storm i et glas vand med misforståelser. Svend har kontaktet Henrik og meddelt, at alt var ok.

Vedr. parkering på de 3 områder udarbejder Wilhelm et oversigtskort.

Åbning af Tivoli Friheden, der deltog 31 maskiner og i alt 42 personer, vi må konstatere, at deltagerantallet er faldende, derfor foreslår Sune, at vi må promovere os noget mere, skrive flere gange til de forskellige Nimbus klubber op til datoen for åbningen. Næste år er det gang nr. 25 vi skal åbne Tivoli Friheden.

Vi startede dog med et godt traktement i True, grillpølser med brød, øl, sodavand og kaffe. Tidligere har alt været gratis, men på dagen bad vi om frivillig betaling på 20,00 kr. det forløb godt, det indbragte godt 600,00 kr.

Ole Kristensen var dagens taler –og hvilken taler. Ole kom langt omkring og han blev behørigt takket med lange klapsalver.

På dagen havde vi besøg af forsikringsagenten fra forsikringsselskabet Aros og der blev indgået 7 forsikringsaftaler.

Jan var forhindret i at deltage fra True, men sluttede sig til os inden indkørsel til Friheden, måske en ide man kunne melde ud til medlemmerne og øvrige klubber.

Vi besluttede at bruge samme rute næste år.

3.Aktuel status for forår / sommerprogram

Hanna kunne meddele, at der har været mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne vedr. det lagte program. Der er dog flere ønsker fra medlemmerne om forslag som ikke er kommet i programmet, måske en god ide, at stillere af forslag, der ikke kom med, får en tilbagemelding.

Onsdag får vi besøg af Caferæserne – som vi besøgte sidste år – i den anledning blev det besluttet, at der serveres grillpølser (Henrik og Peter). Peter opfordrede til, at ankomme på Nimbus.

Vi skal på besøg i Fedtmuleklubben onsdag den 22.maj. Peter forespurgte om der var lavet aftale. Hanna bekræftede.

4.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Per kunne meddele, at vi for tiden kører på dispensation i vort pengeinstitut, da vore vedtægter ikke er i overensstemmelse med reglerne i forhold til de strengere regler i kølvandet på diverse hvidvasksager. Vore vedtægter skal derfor tilrettes og der skal afholdes ekstraordinær Generalforsamling, datoen blev fastsat til onsdag den 7.august kl.19.00 i klubhuset True, samme aften er der pigeaften. Per og Henrik laver forslagene til ændringer.

5.Hvordan kunne vi tænke os Nimbus model 1937 skal sælges?

Vi kan konstatere, at der er interesse for evt. køb blandt vore medlemmer. For tiden kan vi tælle 3 medlemmer. Bestyrelsen melder senere en mindstepris ud, så kan eventuelle interessere give bud på om man vil deltage i en lukket budrunde. Sker der ikke salg til et medlem vil Nimbussen blive udbudt til anden side.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus model 1937

Til dato er der brugt godt og vel 40.000 kr. Der vil komme flere udgifter, hvor meget vides ikke på nuværende tidspunkt. 

7.Persondataforordningen

Per havde på en anden klubs hjemmeside fundet en beskrivelse af en persondataforordning som kan bruges efter omskrivning. Henrik og Per finpudser og sender til Sune som lægger på hjemmesiden.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         900,00 kr.

Driftskonto             14.740,14 kr.

Etableringskonto     18.655,46 kr.

Pt. 119 medlemmer

9.Eventuelt

Peter ønsker et ekstra CEE stik monteret på værkstedet –ved kompressor-, så der ikke skal skiftes stik ved brug af andet elværktøj, der kan dog kun leveres strøm til et stik ad gangen.

Hanna forespurgte om man kunne arrangere en ”Familiedag” hvor bl.a. børnebørn kunne deltage, alle synes det var en god ide, tages op senere.

Næste møde: mandag den 12.august 2019 kl. 19.00 hos Hanna

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af hjemmebagte boller hertil diverse oste samt pålæg, efterfølgende lækre lagkager med dejlig top, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets frue og Sune.

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Bestyrelsesmøde nr. 102

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4.februar 2019 kl.19.00, hos Henrik

Udover den samlede bestyrelse deltog bestyrelsessuppleant Karsten Højgaard Jensen og bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen.

Formanden indledte med: Velkommen, en særlig velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Peter Malund samt bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 101 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund Thomsen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

-Formanden har været i dialog med forsikringsselskabet Aros –ny forsikringsagent, hvilket ender ud i et nyt møde i denne uge. Der er tale om annoncering for ca. 1.500,00 kr. pr. år, endvidere penge til klubben såfremt der er kontakt mellem medlemmer og selskabet 200,00 kr., såfremt der tegnes forsikring yderligere 300,00 kr.

Brian Sørensen har tegnet forsikring og det skulle gerne indbringe 500,00 kr.

Henrik har kontakt, hvilket må indbringe 200,00 kr.

Vi ønsker halvårlig afregning for besøg og tegning.

Såfremt der er medlemmer, der har haft kontakt og besøg af forsikringsagenten samt eventuel tegning af forsikring bedes man kontakte klubbens kasserer.

Forventelig kommer forsikringsagenten til åbning af Tivoli Friheden.

I forbindelse med generalforsamlingen var der flere emner på banen, bl.a. om erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn hvis man i forvejen har kørekort til solomaskine. Løsningen er, at man kontakter en kørelærer, der så tager en med på køreteknisk anlæg og derefter godkender den pågældende til kørsel med sidevogn, herefter kan der erhverves kørekort.

Henning Rasmussen foreslog, at vi oprettede kørekursus hvert år, et år med solomaskiner og 1 år med sidevognsmaskiner og så fremdeles.

Bestyrelsen besluttede, at der planlægges kørekurser hvert andet år, blandet solo- og sidevognsmaskiner. Peter mente, at der skulle mere kød på kurset med sidevognsmaskiner.

Aldersstatistik, Knud Jørgensen savnede en statistik over aldersfordelingen i klubben i øvrigt sammen med den øvrige statistik.

Bestyrelsen vil gerne efterkomme ønsket, ikke mindst set i lyset af et fremtidigt generationsskifte. Dataforordningen står her lidt i vejen, da man ikke må anvende personfølsomme oplysninger, vi kan imødegå dette ved kun at bede medlemmerne angive navn og alder. Henrik udarbejder forslag.

Dan Kristensen spurgte om opsigelsesfrist på vort lejemål ved Svend i True. Svar kunne ikke gives, men efterfølgende er det konstateret, at det er 3 måneder. Vi afventer foreløbig.

Generalforsamling 2020 er fastsat til onsdag den 29.januar 2020.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

-Forårsprogram frem til udgangen af marts er på plads, sommerprogrammet skal være på plads i starten af marts måned.

Madpakketure – søndage – 1 tur forår og 1 tur efterår.

Hver anden onsdag er værksted. Pigeaftner, den 1.onsdag i hver måned.

Arrangement på Wedelslund, Grundlovsdag den 5.juni.

Vi drøftede også længden på køreture på onsdage, vi enedes om, at det var maksimalt 50-60 km. Starttidspunkt kl. 19.00, når vi nærmer os midten af september måned bør det være kl.18.30.

Besvarelsen på sedler, der blev uddelt på generalforsamlingen, viser stor interesse for garagebesøg, i den forbindelse besluttede bestyrelsen, at prisen for deltagelse hæves fra 20,00 kr. til 25,00 kr.

-Turforslag: Centralværkstedet, Strøjer Samlingen, med museum i Assens (Fyn).

Genbesøg af morcykelklub i Ryomgård samt værkstedet på Godsbanen.

5.Status på året der gik og nye tiltag i 2019

Statistikken viser, at der har været mange køreture, værkstedet har været flittigt benyttet bl.a. renovering af Nimbus 1937-modellen.

Vi har kørt med beboere fra Fenrishus samt Birkebakken.

Nye tiltag er bl.a. Pigeaftner, den 1. onsdag i hver måned.

Etabling af omdelingsgrupper, til klubbladet, så vi kan spare porto.

Vedr. Motorhistorisk Samfund. Sune har netop sendt materiale til Nyhedsgruppen. På generalforsamlingen stillede Otto Westergaard spørgsmål vedr. udgiften til MhS set i relation til hvad vi fik for pengene. Sune synes ikke at Otto fik et tilbundsgående svar, derfor tager han kontakt til Otto og giver ham et grundigt svar.

Hanna forespurgte om det var ok, at Ole og Brian kom en gang mere og fortalte om turen til Himalaya. Bestyrelsen siger ok.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus Model 1937

Pt. kan der ikke oplyses noget budget, da det er første gang vi prøver dette. Der er indtil udgangen af 2018 brugt 19.000 kr. til reservedele plus de 10.000 kr. for erhvervelsen, i alt 29.000 kr. Siden nytår er der hentet forskellige dele, bl.a. er stellet blevet repareret og rettet, der er indkøbt fælge og eger. Der er endnu ikke modtaget faktura.

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Stel, sæder og andre dele færdiggøres så hurtigt som muligt og afleveres til maler, prisen ved maler andrager 3.000-5.000 kr.

Når tingene er afleveret til maler laves der et overslag over totale omkostninger.

7.Dataforordningen

Persondataforordningen

-Klubben har modtaget skrivelse vedr. den nye persondataforordning.

Forordningen beskriver hvordan klubben skal forholde sig.

Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer

Hvem holder styr på oplysningerne

Må vi sende en medlemsliste ud til vore medlemmer

Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner

Bestyrelsen har taget stilling til problematikken og indmeldelsesblanketten på hjemmesiden tilpasses, så vi overholder bestemmelserne vedr. nye medlemmer, men

Medlemmer i klubben før dette trådte i kraft skal tilkendegive/give accept på, hvilke oplysninger vi må bruge i klubben.

Oplysningerne på de enkelte medlemmer skal opbevares på en server hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Et system kunne være One Note.

Henrik, Sune og Per arbejder videre med emnet.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.070,00 kr.

Driftskonto               33.444,17 kr.

Etableringskonto       17.892,64 kr.

Pt. 121 medlemmer, 9 i restance  

9.Eventuelt

Klubbens vedtægter skal gennemgås, bl.a. mangler der en paragraf vedr. tegningsret, endvidere skal der en ændring vedr. regnskab. Wilhelm udarbejder forslag.

Næste møde: mandag den 6.maj 2019 kl. 19.00 hos Sune

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af Amuse Bouche med lækkert indhold, efterfølgende marengs lagkage med mokka og flødeskum, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets herre og Peter

Referat: Wilhelm Krogsdal


Retur til forsiden

Aarhuus Nimbus Klubs

23.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23.januar 2019, kl.19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der var fremmødt i alt 53 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Derefter blev der afholdt et minuts stilhed for Bent Olesen, der gik bort i december måned 2018.

Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen blev valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, trods problemer med trykning af bladet. Bladet skulle have været trykt og klar til pakning d. 5. december hvor der normalt er mange til stede i klublokalet, men blev først klar til den 12. som grundet langsom postgang var absolut sidste frist for forsendelse med post.

Det lykkedes at få afleveret og sendt til alle i tide. De sidste blev håndomdelt den 19.

Dan gennemgik herefter formalia i forbindelse med indkaldelsen og afholdelse af klubbens generalforsamling og konstaterede at alt var i orden, ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Wilhelm Krogsdal blev valgt som referent.

3. Valg af to stemmetællere.

Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning.

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i vores klubblad, december måned 2018, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd!

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

Brian Sørensen supplerede vedr. det afholdte kørekursus ved Leo Sørensen, burde afholdes hvert eller hvert andet år, så førerne bliver mere sikre kører. Der er også stor forskel på kørsel med sidevogne, om det er med eller uden bremse på sidevognen.

Vedr. erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn. Sune Nielsen kunne berette, at man skal tage kontakt til en kørelærer som så tager en med på køreteknisk anlæg og attesterer at den pågældende fører er ok, herefter kan der udstedes kørekort til kørsel med sidevogn.

Brian Sørensen var af den opfattelse, at man sikkert kunne klare det ved os selv såfremt der var flere der var interesserede i at erhverve kørekort til kørsel med sidevogn.

Henning Rasmussen foreslog, at der kunne laves kørekursus skiftevis med solomaskiner og sidevognsmaskiner

Knud Jørgensen efterlyste en ”aldersprofil” vedr. den udarbejdede statistik.

Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren, da bestyrelsens beretning var så fyldig, han havde ikke noget at tilføje.

Bestyrelsen beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, Brian Sørensen ønskede oplyst hvad 1937-modellen har kostet indtil nu, Per T Hansen oplyste prisen 29.000,00 kr.

Reservedele frem til udgangen af december 2018 beløber sig til 19.000 kr. hertil skal lægges 10.000 kr. 1/3 af de 30.000 kr. vi betalte for de 3 Nimbusser mv. Brian Sørensen spurgte om priser på de resterende ting til 1937 modellen.

Sune Nielsen supplerede, vi har endnu ikke en endelig pris, lakeringen beløber sig til ca. 5.000 kr. stellet er repareret/rettet op, og der er indkøbt forskellige ting, bl.a. fælge, eger, hjullejer, kamakselhus ikke ok endnu.

Salget, når den er færdig skal ske til markedspris, håber på salg internt i klubben, markedsprisen skal være for en flot Nimbus.

Henrik oplyste, at men fremover ikke ville bringe så meget fra MhS i beretningen, men i stedet henvise til samrådets hjemmeside.

Sune Nielsen sender nyhedsbreve fra MhS til nyhedsgruppen.

Otto Westergaard forespurgte, hvorfor klubben skal betale 2.845,00 kr. for en eller to nyheder fra Motor Historisk Samråd pr. år, når vi kan finde det interessante på deres hjemmeside.

Dan Zachariassen forklarede, at MhS laver politisk lobbyarbejde/hjælp i forhold til Folketing og ministerier, noget der er rigtig meget brug for, i en tid, hvor der fokuseres b.l.a på miljø.

Knud Jørgensen tilføjede, at øjeblikket er en af de sager som MhS arbejder med, er at få Nimbus flyttet fra listen over store motorcykler, hvor den fejlagtigt er placeret. I dag i dag er det sådan, at ingen unge under 24 år må køre Nimbus og det kan man forhåbentlig få ændret.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Budget fremlagt til orientering og vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2020) samt betalingsfrist.

Bestyrelsen indstiller, at det årlige kontingent stiger med 50,00 kr. til 350,00kr. Seneste regulering var i 2015.

Kontingentforhøjelse på 50,00 kr. pr. år, vi forventer at klubbladet giver mindre underskud, flere annoncer, portobesparelser ved etablering af omdelingsgrupper, Henrik er i gang med en ny annoncør. Vi kan muligvis forvente en huslejestigning, men vi ved ikke om det sker.

Nye ting vi ved er: Nye – bankgebyrer. Klubben er pålagt at oprette CVR nummer, ligesom øvrige foreninger i Danmark, det vil koste ca. 2.000 kr. pr. år.

Hans Halvorsen ønskede oplyst om kontingentet var for 2019. Per T Hansen svarede det er for 2020, men at det er udfaktureret i 2019, derfor står beløbet som tilgodehavende i regnskabet.

Kontingentstigningen på 50,00 kr. enstemmigt vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er senest den 15.januar.

7. Eventuel indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Per T Hansen             modtager genvalg

Jan Wulff                   modtager genvalg

Lars Dahl Sørensen    modtager ikke genvalg

Til erstatning for Lars Dahl Sørensen foreslog bestyrelsen Peter Malund, da der ikke var modkandidater til de 3 personer blev alle enstemmigt valgt.

8b: Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Karsten Højgård Jensen   modtager genvalg

Henning Rasmussen        modtager ikke genvalg

Til erstatning for Henning Rasmussen foreslog bestyrelsen Torben Pilsgaard Hansen, da der ikke var modkandidater blev begge enstemmigt valgt.

Karsten Højgård Jensen som 1. suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant.

8c. Valg af revisor.

På valg er Bent Jakob Hessellund, modtager genvalg.

Bent Jakob Hessellund valgt.

8d Valg af revisorsuppleant.

På valg er Torkil Würtz, modtager genvalg.

Torkil Würtz valgt.

9. Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages).

Dan Kristensen udtalte, tak for en god generalforsamling, tak for god mad og forespurgte om opsigelsesvarsel på vort lejemål i True, bestyrelsen undersøger.

Brian Sørensen kommenterede, det skal klares ved de næste forhandlinger med ejeren.

Per T Hansen kunne oplyse, at alle stort set har betalt kontingent til tiden, der mangler pt. betaling fra 10 medlemmer.

Så var der auktion over den absolutte sidste blå kasket med logoet Aarhuus Nimbus Klub, der var mange bud og hammerslaget lød på 265,00 kr.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

                                          Dan Zachariassen


Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2022