REFERATER

2019


 Bestyrelsesmøde nr. 102

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4.februar 2019 kl.19.00, hos Henrik

Udover den samlede bestyrelse deltog bestyrelsessuppleant Karsten Højgaard Jensen og bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen.

Formanden indledte med: Velkommen, en særlig velkomst til det nye bestyrelsesmedlem Peter Malund samt bestyrelsessuppleant Torben Pilsgaard Hansen

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 101 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Peter Malund Thomsen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Keld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

-Formanden har været i dialog med forsikringsselskabet Aros –ny forsikringsagent, hvilket ender ud i et nyt møde i denne uge. Der er tale om annoncering for ca. 1.500,00 kr. pr. år, endvidere penge til klubben såfremt der er kontakt mellem medlemmer og selskabet 200,00 kr., såfremt der tegnes forsikring yderligere 300,00 kr.

Brian Sørensen har tegnet forsikring og det skulle gerne indbringe 500,00 kr.

Henrik har kontakt, hvilket må indbringe 200,00 kr.

Vi ønsker halvårlig afregning for besøg og tegning.

Såfremt der er medlemmer, der har haft kontakt og besøg af forsikringsagenten samt eventuel tegning af forsikring bedes man kontakte klubbens kasserer.

Forventelig kommer forsikringsagenten til åbning af Tivoli Friheden.

I forbindelse med generalforsamlingen var der flere emner på banen, bl.a. om erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn hvis man i forvejen har kørekort til solomaskine. Løsningen er, at man kontakter en kørelærer, der så tager en med på køreteknisk anlæg og derefter godkender den pågældende til kørsel med sidevogn, herefter kan der erhverves kørekort.

Henning Rasmussen foreslog, at vi oprettede kørekursus hvert år, et år med solomaskiner og 1 år med sidevognsmaskiner og så fremdeles.

Bestyrelsen besluttede, at der planlægges kørekurser hvert andet år, blandet solo- og sidevognsmaskiner. Peter mente, at der skulle mere kød på kurset med sidevognsmaskiner.

Aldersstatistik, Knud Jørgensen savnede en statistik over aldersfordelingen i klubben i øvrigt sammen med den øvrige statistik.

Bestyrelsen vil gerne efterkomme ønsket, ikke mindst set i lyset af et fremtidigt generationsskifte. Dataforordningen står her lidt i vejen, da man ikke må anvende personfølsomme oplysninger, vi kan imødegå dette ved kun at bede medlemmerne angive navn og alder. Henrik udarbejder forslag.

Dan Kristensen spurgte om opsigelsesfrist på vort lejemål ved Svend i True. Svar kunne ikke gives, men efterfølgende er det konstateret, at det er 3 måneder. Vi afventer foreløbig.

Generalforsamling 2020 er fastsat til onsdag den 29.januar 2020.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram

-Forårsprogram frem til udgangen af marts er på plads, sommerprogrammet skal være på plads i starten af marts måned.

Madpakketure – søndage – 1 tur forår og 1 tur efterår.

Hver anden onsdag er værksted. Pigeaftner, den 1.onsdag i hver måned.

Arrangement på Wedelslund, Grundlovsdag den 5.juni.

Vi drøftede også længden på køreture på onsdage, vi enedes om, at det var maksimalt 50-60 km. Starttidspunkt kl. 19.00, når vi nærmer os midten af september måned bør det være kl.18.30.

Besvarelsen på sedler, der blev uddelt på generalforsamlingen, viser stor interesse for garagebesøg, i den forbindelse besluttede bestyrelsen, at prisen for deltagelse hæves fra 20,00 kr. til 25,00 kr.

-Turforslag: Centralværkstedet, Strøjer Samlingen, med museum i Assens (Fyn).

Genbesøg af morcykelklub i Ryomgård samt værkstedet på Godsbanen.

5.Status på året der gik og nye tiltag i 2019

Statistikken viser, at der har været mange køreture, værkstedet har været flittigt benyttet bl.a. renovering af Nimbus 1937-modellen.

Vi har kørt med beboere fra Fenrishus samt Birkebakken.

Nye tiltag er bl.a. Pigeaftner, den 1. onsdag i hver måned.

Etabling af omdelingsgrupper, til klubbladet, så vi kan spare porto.

Vedr. Motorhistorisk Samfund. Sune har netop sendt materiale til Nyhedsgruppen. På generalforsamlingen stillede Otto Westergaard spørgsmål vedr. udgiften til MhS set i relation til hvad vi fik for pengene. Sune synes ikke at Otto fik et tilbundsgående svar, derfor tager han kontakt til Otto og giver ham et grundigt svar.

Hanna forespurgte om det var ok, at Ole og Brian kom en gang mere og fortalte om turen til Himalaya. Bestyrelsen siger ok.

6.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus Model 1937

Pt. kan der ikke oplyses noget budget, da det er første gang vi prøver dette. Der er indtil udgangen af 2018 brugt 19.000 kr. til reservedele plus de 10.000 kr. for erhvervelsen, i alt 29.000 kr. Siden nytår er der hentet forskellige dele, bl.a. er stellet blevet repareret og rettet, der er indkøbt fælge og eger. Der er endnu ikke modtaget faktura.

Vi har et mellemværende med Knud Jørgensen, vedr. kamakselhus, kontra militær støtteben værktøjskasse og katteøje. Sune beder Knud Jørgensen om at lave en mellemregning. Sune sætter -34 delene til salg.

Stel, sæder og andre dele færdiggøres så hurtigt som muligt og afleveres til maler, prisen ved maler andrager 3.000-5.000 kr.

Når tingene er afleveret til maler laves der et overslag over totale omkostninger.

7.Dataforordningen

Persondataforordningen

-Klubben har modtaget skrivelse vedr. den nye persondataforordning.

Forordningen beskriver hvordan klubben skal forholde sig.

Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer

Hvem holder styr på oplysningerne

Må vi sende en medlemsliste ud til vore medlemmer

Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner

Bestyrelsen har taget stilling til problematikken og indmeldelsesblanketten på hjemmesiden tilpasses, så vi overholder bestemmelserne vedr. nye medlemmer, men

Medlemmer i klubben før dette trådte i kraft skal tilkendegive/give accept på, hvilke oplysninger vi må bruge i klubben.

Oplysningerne på de enkelte medlemmer skal opbevares på en server hvortil der kræves brugernavn og adgangskode. Et system kunne være One Note.

Henrik, Sune og Per arbejder videre med emnet.

8.Klubbens aktuelle økonomi

Kassebeholdning         1.070,00 kr.

Driftskonto               33.444,17 kr.

Etableringskonto       17.892,64 kr.

Pt. 121 medlemmer, 9 i restance  

9.Eventuelt

Klubbens vedtægter skal gennemgås, bl.a. mangler der en paragraf vedr. tegningsret, endvidere skal der en ændring vedr. regnskab. Wilhelm udarbejder forslag.

Næste møde: mandag den 6.maj 2019 kl. 19.00 hos Sune

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, servering af Amuse Bouche med lækkert indhold, efterfølgende marengs lagkage med mokka og flødeskum, dertil kaffe, vin, vand, øl.

Serveret af husets herre og Peter

Referat: Wilhelm Krogsdal


Aarhuus Nimbus Klubs

23.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23.januar 2019, kl.19.30

 

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

Der var fremmødt i alt 53 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Derefter blev der afholdt et minuts stilhed for Bent Olesen, der gik bort i december måned 2018.

Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen som dirigent for generalforsamlingen.

1.Valg af dirigent

Dan Zachariassen blev valgt som dirigent.

Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, trods problemer med trykning af bladet. Bladet skulle have været trykt og klar til pakning d. 5. december hvor der normalt er mange til stede i klublokalet, men blev først klar til den 12. som grundet langsom postgang var absolut sidste frist for forsendelse med post.

Det lykkedes at få afleveret og sendt til alle i tide. De sidste blev håndomdelt den 19.

Dan gennemgik herefter formalia i forbindelse med indkaldelsen og afholdelse af klubbens generalforsamling og konstaterede at alt var i orden, ingen bemærkninger fra de fremmødte.

2. Valg af referent

Wilhelm Krogsdal blev valgt som referent.

3. Valg af to stemmetællere.

Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning, herunder redaktørens beretning.

Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i vores klubblad, december måned 2018, de fremmødte har derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd!

De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.

Brian Sørensen supplerede vedr. det afholdte kørekursus ved Leo Sørensen, burde afholdes hvert eller hvert andet år, så førerne bliver mere sikre kører. Der er også stor forskel på kørsel med sidevogne, om det er med eller uden bremse på sidevognen.

Vedr. erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn. Sune Nielsen kunne berette, at man skal tage kontakt til en kørelærer som så tager en med på køreteknisk anlæg og attesterer at den pågældende fører er ok, herefter kan der udstedes kørekort til kørsel med sidevogn.

Brian Sørensen var af den opfattelse, at man sikkert kunne klare det ved os selv såfremt der var flere der var interesserede i at erhverve kørekort til kørsel med sidevogn.

Henning Rasmussen foreslog, at der kunne laves kørekursus skiftevis med solomaskiner og sidevognsmaskiner

Knud Jørgensen efterlyste en ”aldersprofil” vedr. den udarbejdede statistik.

Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren, da bestyrelsens beretning var så fyldig, han havde ikke noget at tilføje.

Bestyrelsen beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med tilhørende noter.

Regnskabet vedlagt som bilag 2.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, Brian Sørensen ønskede oplyst hvad 1937-modellen har kostet indtil nu, Per T Hansen oplyste prisen 29.000,00 kr.

Reservedele frem til udgangen af december 2018 beløber sig til 19.000 kr. hertil skal lægges 10.000 kr. 1/3 af de 30.000 kr. vi betalte for de 3 Nimbusser mv. Brian Sørensen spurgte om priser på de resterende ting til 1937 modellen.

Sune Nielsen supplerede, vi har endnu ikke en endelig pris, lakeringen beløber sig til ca. 5.000 kr. stellet er repareret/rettet op, og der er indkøbt forskellige ting, bl.a. fælge, eger, hjullejer, kamakselhus ikke ok endnu.

Salget, når den er færdig skal ske til markedspris, håber på salg internt i klubben, markedsprisen skal være for en flot Nimbus.

Henrik oplyste, at men fremover ikke ville bringe så meget fra MhS i beretningen, men i stedet henvise til samrådets hjemmeside.

Sune Nielsen sender nyhedsbreve fra MhS til nyhedsgruppen.

Otto Westergaard forespurgte, hvorfor klubben skal betale 2.845,00 kr. for en eller to nyheder fra Motor Historisk Samråd pr. år, når vi kan finde det interessante på deres hjemmeside.

Dan Zachariassen forklarede, at MhS laver politisk lobbyarbejde/hjælp i forhold til Folketing og ministerier, noget der er rigtig meget brug for, i en tid, hvor der fokuseres b.l.a på miljø.

Knud Jørgensen tilføjede, at øjeblikket er en af de sager som MhS arbejder med, er at få Nimbus flyttet fra listen over store motorcykler, hvor den fejlagtigt er placeret. I dag i dag er det sådan, at ingen unge under 24 år må køre Nimbus og det kan man forhåbentlig få ændret.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Budget fremlagt til orientering og vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2020) samt betalingsfrist.

Bestyrelsen indstiller, at det årlige kontingent stiger med 50,00 kr. til 350,00kr. Seneste regulering var i 2015.

Kontingentforhøjelse på 50,00 kr. pr. år, vi forventer at klubbladet giver mindre underskud, flere annoncer, portobesparelser ved etablering af omdelingsgrupper, Henrik er i gang med en ny annoncør. Vi kan muligvis forvente en huslejestigning, men vi ved ikke om det sker.

Nye ting vi ved er: Nye – bankgebyrer. Klubben er pålagt at oprette CVR nummer, ligesom øvrige foreninger i Danmark, det vil koste ca. 2.000 kr. pr. år.

Hans Halvorsen ønskede oplyst om kontingentet var for 2019. Per T Hansen svarede det er for 2020, men at det er udfaktureret i 2019, derfor står beløbet som tilgodehavende i regnskabet.

Kontingentstigningen på 50,00 kr. enstemmigt vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er senest den 15.januar.

7. Eventuel indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Per T Hansen             modtager genvalg

Jan Wulff                   modtager genvalg

Lars Dahl Sørensen    modtager ikke genvalg

Til erstatning for Lars Dahl Sørensen foreslog bestyrelsen Peter Malund, da der ikke var modkandidater til de 3 personer blev alle enstemmigt valgt.

8b: Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er:

Karsten Højgård Jensen   modtager genvalg

Henning Rasmussen        modtager ikke genvalg

Til erstatning for Henning Rasmussen foreslog bestyrelsen Torben Pilsgaard Hansen, da der ikke var modkandidater blev begge enstemmigt valgt.

Karsten Højgård Jensen som 1. suppleant

Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant.

8c. Valg af revisor.

På valg er Bent Jakob Hessellund, modtager genvalg.

Bent Jakob Hessellund valgt.

8d Valg af revisorsuppleant.

På valg er Torkil Würtz, modtager genvalg.

Torkil Würtz valgt.

9. Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages).

Dan Kristensen udtalte, tak for en god generalforsamling, tak for god mad og forespurgte om opsigelsesvarsel på vort lejemål i True, bestyrelsen undersøger.

Brian Sørensen kommenterede, det skal klares ved de næste forhandlinger med ejeren.

Per T Hansen kunne oplyse, at alle stort set har betalt kontingent til tiden, der mangler pt. betaling fra 10 medlemmer.

Så var der auktion over den absolutte sidste blå kasket med logoet Aarhuus Nimbus Klub, der var mange bud og hammerslaget lød på 265,00 kr.

Referent: Wilhelm Krogsdal

Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes ovenstående referat.

                                          Dan Zachariassen


REFERATER

2018


Bestyrelsesmøde nr. 101

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 19.november 2018 kl.19.00, hos Lars

 1.Godkendelse af forrige mødes referat

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 100 godkendt og underskrevet

2.Nyt fra formanden

-Åbning af Tivoli Friheden skal foregå den 13.april 2019, det er   ugen før påske.

Formanden har haft en dialog med forsikringsselskabet Aros og vil i løbet af kort tid aftale et møde med den nye forsikringsmand.

Tidligere aftale, hver gang Aarhuus Nimbus Klub henviser til Aros udløser det et beløb til klubben på 200,00 kr. såfremt der bliver lavet en forsikring udløser det yderligere 300,00 kr. Endvidere vil det være ønskeligt at Aros bliver sponsor til bladet.

Suppleanter til bestyrelsen skal fremover have tilsendt det godkendte referat fra bestyrelsesmøder.

Aarhuus Nimbus Klub skal have oprettet et CVR-nummer, det gælder i øvrigt alle frivillige foreninger.

3.Aktuel status for efterår/vinterprogrammet

-Der er afviklet flere klubaftener, hvor renovering af 1937-modellen har fundet sted, til disse aftener har der været stor fremmøde og stort set alle har været i sving.

Klubaften, hvor der var Brunkålsmad var også godt besøgt, dog var pladsen lidt trang, der kan maks. være 30 spisende gæster i klublokalet, men så må vi fremover tage værkstedet i brug. Ved arrangementer, hvor der er spisning, skal deltagere tilmelde sig.

Aftener med foredrag og billedfremvisninger her er der også god tilslutning.

Der kommer nogle rettelser til vinterprogrammet, Sune tilretter og lægger det på hjemmesiden.

4.Værkstedet/klublokalet.

Der er tidligere drøftet om investering i en ekstra lift, men på grund af manglende plads – renoveringsopgaver – stilles beslutning i bero.

Når forårets kørsel skal genoptages opfordres medlemmerne til selv at ordne nimbussen, der kan dog indhentes gode råd.

Klubaften onsdag den 27.marts 2019 er temaet forårsklaring af Nimbus, Sune er supervisor.

Trailer skal efterses, eventuelt skal der foretages justering så solomaskiner står mere sikkert på traileren.

Sune har haft 4 piger/damer fra andre nimbusklubber på kursus under navnet ”Quinde kend din Nimbus” faktisk var det som emnet forårsklargøring af nimbus. Det var en succes, måske kommer der en gentagelse med andre deltagere.

Vedr. klublokalet, her har Hanna noget undervejs, vil blive åbenbaret når der er pigeaften i december.

5.Næste generalforsamling

Der var her en del debat om emnet, oplæg til medlemmernes ønsker om deltagelse i forskellige aktiviteter, eksempelvis, garagebesøg, søndagsture, køredage, kørekursus. Osv.

Hanna, Lars og Jan laver oplæg til udformning af seddel/ark med en del udsagn.

Skal uddeles til alle deltagere i generalforsamlingen. Formanden giver instruktion, inden seddel/ark udleveres.

Vedr. maden, her har Henrik talt med Tivoli Friheden (kokken) bedt om, at der serveres mere mad, vi kan ikke udelukke, at prisen stiger.

6.Rundsendelse af referater fra Motor Historisk Samråd til nyhedsgruppen

Henrik opfordrer til at disse referater sendes til nyhedsgruppen.

Sune rundsender til nyhedsgruppen.

7.Hvordan ser økonomien ud omkring restaureringen af Nimbus Model 1937

Motor samlet og den kører, kamakselhus er ikke færdigt, bageste fod for svag, evt. kan det byttes, Knud Jørgensen har måske et vi kan købe.

Økonomien for Model 1937.

Der er indtil nu indkøbt reservedele for små 20.000 kr. og cyklen har kostet 10.000 kr. Så dags dato står den i små 30.000 kr.

Formålet med indkøbet var jo, at skabe aktivitet på værkstedet og det er sket til fulde.

Der er dog stadig lang vej endnu med stel, skærme, hjul osv.

8.Hvordan takler vi stigende udgifter til udsendelse af bladet

Per havde lavet en oversigt, hvad koster det at udsende bladet pr. medlem som ikke modtager det elektronisk (pr. mail), der udsendes 4 blade om året og prisen pr. blad er 112,00 kr. pr. år.

93 medlemmer får det pr. post og det andrager i alt 10.416 kr. pr. år.

Bestyrelsen undersøger om det er muligt at uddele flere på klubaftener ved at danne nogle omdelingsgrupper.

9.Klubbens aktuelle økonomi.

             Kassen                1.786,50 kr.

             Drift                   17.627,28 kr.

             Etableringskonto 17.891,58 kr.

Estimeret resultat på klubdrift, betyder, at der i en kortere periode skal lånes penge af etablingskontoen, men de føres tilbage efter den 15.januar 2019.

Pt. er der 127 medlemmer, men der er kendskab til 3 udmeldelser straks i det nye år.

10.Eventuelt

Per oplyste, at han fra et tidligere medlem var blevet spurgt om klubben var interesseret i 2 styrthjælme. Bestyrelsen siger mange tak, gerne.

Næste møde, aftales efter generalforsamlingen.

Undervejs på mødet havde Lars sørget for både vådt og tørt, vand, sodavand, øl, vin samt Tapas anretninger, efter mødet blev der serveret pålægskagemand med diverse drikkevarer.

Referat: Wilhelm Krogsdal

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 100

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 27.august 2018 kl. 19.00, hos Wilhelm

1.Godkendelse af forrige mødes referat

-Referat fra bestyrelsesmøde nr.99 godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden

-Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen 2019 skal foregå i Tivoli Friheden, datoen er fastlagt til onsdag den 23.januar 2019.

Der har været røster fremme om, at der var for lidt mad til den seneste generalforsamling, men at det i øvrigt smagte godt, Henrik tager kontakt til Tivoli Friheden så det ikke sker igen.

-Forsikringsselskabet Aros, som besøgte os tidligt på året har for nuværende ikke kontaktet os inden mødet i dag, Henrik har flere gange forsøgt at få kontakt –men uden held. Lars har haft mødet med selskabet om forsikring, men selskabet er ikke vendt tilbage.

Aftalen udløber i september, vi afventer.

3.Evaluering af forår/sommerprogrammet

-Alle er enige om, at det har været et flot program med mange kører ture/besøg. Sune opfordrede Hanna til at udsende aktivitetskalenderen i det tidligere Word-format, da det er dette format, både Per bruger til den trykte aktivitetskalender og Sune bruger til hjemmesidens aktivitetskalender. Sune sender en kopi af det tidligere format til Hanna.

Som nævnt var programmet godt spækket med køreture, hvilket har bevirket, at der ikke har været klubaftener i maj og juni måneder.

Bestyrelses havde overvejet, at indlægge mandag aftener til renoveringsarbejde med 1937-modellen, men på grund af den varme sommer blev det ikke til noget. Sune mente, at der tidligere har været klubaftener ca. hver anden gang og køreture ca. hver anden gang, sommeren igennem.

Besøget ved motorcykelklubben i Ryomgård var en god oplevelse – en fantastisk klub. Eventuelt skal der tages kontakt til flere klubber, behøver ikke at være Nimbusklubber.

Vedr. klubaftener, her skal der altid påsættes en ansvarlig person, som står for åbning, kaffebrygning samt aflåsning.

Det er besluttet, at der skal være hygge samt ”Pigeaftener én gang pr. måned.

Kørerkurset den 10.maj (Kristi Himmelfartsdag) var godt og lærerigt, det var også en varm dag. Dog skal vi passe på, at der ikke lægges noget på helligdage.

4.Aktuel status for efterår/vinterprogram, herunder fordeling af opgaver

-Henrik var af den opfattelse, at de 3 aftenture, den 12/09, 19/09 og 26/09 var for lange, da mørket falder på noget tidligt midt/sidst i september. Sune var ligeledes betænkelig. Bestyrelsen besluttede at ændre til klubaftener.

Turen til Skave (ved Holstebro) den 15.september blev også drøftet og vil blive forsøgt gennemført, tilmelding til Lars senest den 12.september.

Louise og Peter skal giftes i Hasle kirke lørdag den 22.september kl. 13.00, dejligt med et ungt par Nimbusmedlemmer der skal smedes sammen. God ide såfremt, der kan mønstres nogle Nimbusser på dagen.

Henrik aftaler mødeaften med Cykelbørsen, oktober eller november.

Fordeling af opgaver, Hanna tager oktober, november, december/ december sammen med Brian, der står for julefrokosten samt æbleskiver/gløggaften med julefortælling af Leif Degn.

Opgaver for Lars, december/januar. Kjeld kan måske stå for indkøb.

Programmet til Sune medio september.

5.Værkstedet/klublokalet

-Klublokalet, Hanna præsenterede et stort antal billeder af klubbens medlemmer, ønsker at fortælle noget om livet i klubben, ønsker at involvere alle piger når der er klubaftener.  Hanna taler med de øvrige piger, det tages op den 3.oktober.

Værkstedet, Der var en livlig debat om indkøb af en lift mere, der vil blive taget en beslutning senere.

6.Vi skal videre med restaureringen af den første Nimbus, 1937-modellen

Sune fremlagde en plan vedr. det videre forløb med renovering af 1937-modellen. Bob donerede tidligere et topstykke, Sune vil spørge Bob om det er ok, at vi bruger det til 1937- modellen.

Den 12.september skal gearkassen samles, dog skal vi lige have en 16 mm Rival gennem bøsningen til skydegaflen.

Per spurgte ind til stellet. Sune har gennem lang tid haft meget om ørene og således ikke haft den nødvendige tid til hjælp ved renoveringen, da meget af tiden er brugt på hjælp til medlemmernes maskiner, men her melder han fra.

Sune står gerne som tovholder med renoveringen. Når vi til sin tid skal sælges Nimbussen, skal den have samme farve som da den forlod fabrikken.

Gearkassen samles, motor samles de øvrige motordele samles når dette er sket pakkes tingene ind og sættes på lager, så de er klar når stellet er færdigt.

Der er ingen deadline på projektet.

Sune laver en plan på Whiteboard til opstilling på værkstedet.

Per forespurgte om der er tænkt på et nyt Skruekursus. På spørgsmålet svarede Sune, at der vil nok opstå en konflikt på værkstedet, da vi nu er i gang med egen renovering.

7.Tilbagemelding på DNTs årstræf 2018

-Der deltog ca. 20 fra Aarhuus Nimbus Klub. Da Ole Kristensen var med vil Henrik spørge ham om han vil skrive noget til brug ved generalforsamlingen.

Jan og Sune fortalte herefter begejstret om træffet og i særdeles om rammerne for træffet, det var meget spændende. Dog blev der også dryppet lidt malurt i bægeret. Græsarealet var meget knoldet, dårlig info fra DNT, langt til baderum og toiletvogn. Der var også lidt dårligt om maden.

Næste års DNT træf skal foregå i Tinglev.

8.Merchandise. Vi skal tage stilling til, hvad vi skal have fremover

-Per oplyste, at der kun er 2 Army kasketter tilbage, en del solskygger, samt en del paraplyer. Af det bestående sortiment blev det besluttet, at vi fremover skal have følgende: T-shirts, Sweatshirts, sikkerhedsveste, 2 slags klistermærker, 2 varianter af nåle og som noget nyt 4 varianter af metalskilte med vort logo.

Vi har tidligere drøftet om der skulle være muligt for brodering af navn på T-shirts og Sweatshirts, Lars har tidligere forespurgt på en pris ved en lokal forretning i Ramten, prisen er 45,00 kr. Lars vil forespørge om, der også kan leveres T-shirts og Sweatshirts.

9.Klubbens aktuelle økonomi

-Kassebeholdning        1.078,50 kr.

-Bank                       23.161,08 kr.

-Etableringskonto      17.891,58 kr.

-Medlemmer 127

10.Eventuelt

-Nimbusmuseet har udtrykt ønske om forlængelse af lån af maskine. Bliver i Horsens indtil videre.

-Bud fra intern køber af dele, værktøjskasse, baglygte, katteøje på 500,00 kr. Ok herfra.

Næste møde: Mandag den 19.november 2018, kl. 19.00 ved Lars

Efter dagens hårde program blev der serveret kulinariske produkter, brød, pålæg, ost og radiser hertil øl, vin og vand, afsluttet med the, kaffe og æblekage

Referat: Wilhelm Krogsdal

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 99

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 7.maj 2018 kl. 19.00, hos Jan

1.Godkendelse af forrige mødes referat

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 98 godkendt og underskrevet

2.Nyt fra formanden

-På vegne af Nimbusmusset har Dan Zachariassen oplyst til formanden, at man gerne vil have de udlånte genstande 1 år mere. Da der stadig er lang vej med 1937 modellen er det måske en mulighed.

-Bent Thomsen, har oplyst, at der er reserveret plads til 10-15 Nimbusser til Classic Race 25-27.maj 2018. Sune lægger det på hjemmesiden/nyhedsgruppen.

-Henrik har talt med Jørgen Kjær vedr. 100 års Nimbustræf, Grundlovsdag den 5.juni fra kl.09.00 til kl.17.00 på Wedelslund, alle Nimbusser samles på gårdspladsen. Henrik Andersen, Randers har meddelt, man kan fremvise 1 Nimbus C-model fra hver årgang fra 1934-1956.

Man vil endvidere kunne opleve at samtlige Nimbusser starter på en gang.

Der er fælles afgang fra True kl.08.00.

-Skema vedr. udlån af trailer er fremstillet og er på opslagstavlen i klublokalet. Alle der låner traileren skal udfylde skemaet.

-For at sikre en bedret stabilitet for Nimbus på traileren blev det besluttet, at der skal laves en bøjle til montering på traileren, det gælder både for solo- og sidevognsmaskiner. Sune kontakter Niels Knudsen.

3.Evaluering af ”Åbning af Tivoli Friheden”

-Desværre var vi kun 18 Nimbusser, hvilken kun var 1/3 i forhold til sidste år, det skyldes dog det dårlige vejr. Vi fortsætter dog med denne event til næste år.

-I forbindelse med indkøb til start på denne dag, havde Hanna lavet en huskeliste, så man fremover har et klart overblik, hvad der skal købes af forskellige ting. Alle huskesedler vil blive samlet i et ringbind.

-Ved udkørsel fra Tivoli Friheden skal vi fremover forsøge at køre i samlet flok, afgangstid kl. 16.45. Er der folk der skal køre før dette tidspunkt skal Nimbussen parkeres udenfor porten.

-Fint med lokal TV dækning, hvor der var interview med formanden, sekretæren og Peter Malund.

-Henrik vil tage kontakt med Tivoli Friheden og forsøge at få deres hjemmeside til, at promovere Nimbussen i forbindelse med åbningen.

-Ruten fra True til Tivoli Friheden ændres lidt til næste år, der køres via Stadionalle og ikke af Jyllandsalle.

4.Aktuel status for forår/sommerprogram, herunder fordeling af opgaver

-Meget fint program der er lavet, dog mangler der noget for september måned.

-Gruppen, Hanna, Lars og Jan, har været lidt presset i forbindelse med udarbejdelsen af programmet, da det skulle være færdigt til det første blad i 2018. I den forbindelse havde Hanna rundsendt til Lars og Jan vedr. fordeling af opgaver og der havde så indsneget sig nogle fejl. Hanna har fremstillet en aktivitetskalender som fremover skal danne basis for de aktiviteter vi skal informere om.

Der har også været aflysning af tur, fremover bør vi mødes i klubhuset og ikke aflyse en tur.

-Det er endvidere vigtigt at pointere, at den person som står for turen/aktiviteten også er den der kører forrest.

-Tiden for afgang på aftenturene har tidligere været kl.19.00, fra True, Slet og Grenåvej, men det er nu besluttet, at turene starter kl.18.30 fra de respektive steder.

-Klubaftneren er fortsat Kl.19.00, ansvarlig person skal påføres, åbning, kaffebrygning og lukke.

-Sune opfordrede de arrangementsansvarlig til at gennemgå programmet og sende ændringer, så hjemmesiden kan opdateres.

-Hanna og Sune har talt sammen om besøg i Den Gamle By en søndag i september, (den 9.) Sune tager kontakt til stedet.

-Traditioner, det er vigtigt, Pigeaftner, Kørsel med beboere fra Birkebakken og Fenrishus.

-Da de fleste onsdage er optaget af ture/andre aktiviteter blev det foreslået, at man bruger 2-3 aftner på mandage til renovering.

-Bestyrelsesmedlemmer bedes melde ind, hvornår der holdes sommerferie.

-Sune holder ferie fra den 15.06. 3 uger frem.

5.Værkstedet/klublokalet

-Der er og har været enorm aktivitet i værkstedet, både med medlemmernes Nimbusser samt de nyindkøbte. Der er dog en bagside, det flyder med dele over det hele, så der skal være mere systematik, måske skal der indkøbes flere kasser, så der er samling på stumper til de enkelte elementer.

I klublokalet er der leveret 6 dejlige stole (Per), hvad skal der ellers gøres i lokalet, det har der tidligere været debat om, duge, tegninger og andet udsmykning, de nuværende billeder er meget relevante. Hanna vil arbejde videre emnet.

6.Hvordan går det med restaureringen af den første Nimbus, 1937-modellen

-Sune kunne meddele, at det går godt, der er mange der er i gang.

Wilhelm med gearkassen, klar til samling næste gang og Peter med motorblokken. Der skal laves en liste over de nye dele, der er indkøbt og anvendt til de forskellige projekter.

Der er oprettet en konto ved Aarhus Nimbus, udelukkende til indkøb af dele til denne maskine. Per ønsker jævnligt at modtage kontoudtog samt fakturaer for det indkøbte, for bl.a. at holde styr økonomien.

Krumtap, takthjul, stempler og ringe og dele til gearkassen. Der mangler bundkar, kamakselhus, plejlstænger. (Krumtappen er byttet, til videre behandling).

-Næste opgave er dynamoen og krumtappen skal samles.

-Vi har fået foræret et topstykke som skal bruges til denne model.

-Hvordan skal Nimbussen udbydes til salg, når den er færdig og klar til syn, nylakeret?

Enig om, at den skal udbydes til medlemmerne, efter samme princip som med sidevognen. Bestyrelsen melder en minimumspris ud, når den er klar til salg.

7.Klubbens aktuelle økonomi

-Kassebeholdning      758,50 kr.

-Bank                  45.625,89 kr.

-Etableringskonto 17.891,58 kr.

-Medlemmer 124

8.Eventuelt

-Per spurgte ind til en mail som Knud Jørgensen havde sendt til Per og Sune, vedr. salg af Knud Jørgensens bøger via klubben til en kontakt i Nürnberg. Sune ser på sagen.

-Næste møde: mandag den 27.august 2018, kl.19.00 hos Wilhelm

Efter et anstrengende program serverede husets herre kulinariske produkter, brød, pålæg, ost og vindruer med vine, øl og vand, afsluttet med kaffe, the og Dagmartærte.

Referat: Wilhelm Krogsdal

Retur til forsiden

 


Bestyrelsesmøde nr. 98

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 19.februar 2018 kl.19.00, hos Per

Udover den samlede bestyrelse deltog bestyrelsessuppleant Henning Rasmussen, bestyrelsessuppleant Carsten H Jensen fraværende.

Formanden indledte med: Et velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

1.Godkendelse af forrige mødes referat.

-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 97 godkendt og underskrevet.

2.Konstituering af bestyrelsen

-Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferent: Wilhelm Krogsdal

Arrangementer, aktivitetskalender: Hanna Frühstück, Lars Dahl Sørensen og Jan Wulff.

Værkstedsansvarlig: Kjeld Nielsen

3.Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen

-Formanden meddelte, at et aftalt foredrag om Cykelbørsen i Horsens først kan finde sted til efteråret.

-Taler til åbning af Tivoli Friheden den 29.marts 2018 er fundet, det bliver René Friborg Andersen.

-I forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen blev der uddelt skemaer med forskellige udsagn som medlemmer skulle markere som vigtige for dem. Medlemmerne var meget engagerede og der kom mange gode tilkendegivelser som bestyrelsen vil arbejde videre med. I flæng kan nævnes flere yngre medlemmer, aftenture efter sommerferie skal starte senest kl.18.00. Skemaerne opbevares ved personkredsen vedr. arrangementer.

-Enighed om, at medlemmerne skal spørges igen ved næste generalforsamling.

-Det blev foreslået, at et yngre par, Louise og Peter bliver interviewet af Dan vedr. deres oplevelser i Aarhuus Nimbus Klub.

-Flere medlemmer har givet udtryk for, at der var for lidt mad til de spisende ved generalforsamlingen, manglede fyld. Mange har givet udtryk for at den serverede mad var lækker og indbydende. Bestyrelsen drøfter senere emnet.

-under punktet kom en stor mængde udsagn på bordet, nemlig:

Sørge for stand på P-plads ved Classic Race, Bent Thomsen spørges, Skal medlemmerne forsynes med navneskilte, eller skal man brodere navnene på T-shirt, sweatshirts mv. Lars lovede at undersøge priser. Efterfølgende har Lars meddelt, at det vil koste 45,00 kr. inkl. moms pr. trøje, ved brodering af fornavn. Kørekursus, såkaldte madpakketure, der efterlyses mulighed for køb af mad i stedet for at medbringe madpakke.

-Sune meddelte, at, der på Facebook var et opslag fra Jørgen Kjær, det er intet mindre end verdens største Nimbustræf, ”Jørgen Kjær, den 5.juni planlægges verdens største Nimbus-træf i forbindelse med Træf- og Køredagen på godset Wedelslund!”.

God mulighed for promovering af Aarhuus Nimbus Klub.

-Tivoli Friheden åbnes den 29.03.2018, pølser mv. i klubhuset kl.11.30.

 4.Aktuel status for forår/sommerprogram

-Forår/sommerprogram skal snarest komme på plads så det også kan præsenteres i det næste klubblad.

-Lars nævnte, at det nuværende program kun dækker frem til 11.april, der skal laves frem til 11.oktober.

-Turforslag fra Henrik, Jensen MC, Horsens, der bl.a. har Indian MC.

-Dynamit Aage i Grenå, Ole Kristensen vil tage kontakt.

-Sune sender mail til medlemmerne om forslag til ture.

5.Værkstedet/klublokalet.Opfriskning af lokalet, borde, udsmykning

-Værkstedet, der er ønsker om en flytbar lift, vi er dog enige om at se tiden an, da vi her og nu skal have den stor kasse med Nimbusdele, der netop er indkøbt placeret på værkstedet.

-Klublokalet, Hanna synes vi skal have duge på bordene eller anden udsmykning, billeder lamineret som så kan anvendes som dækserviet, evt. indkøb af større TV. (Henrik undersøger på sin arbejdsplads). Henrik har efterfølgende meddelt, at der er leveret et nyt TV. Stole er for klodsede, evt. mindre stole. Vi afventer og tager en beslutning senere.

6.Ny kørerute i forbindelse med åbning af Tivoli Friheden

-Der er ønske om en ny kørerute i forbindelse med åbningen, Sune ønskede gerne en rute hvor der er flest højresving så vi kan undgå en sammenfiltring med den øvrige trafik. Henrik finder en gammel kørerute frem og laver små justeringer så vi også kommer mere gennem byen, til glæde for byens borgere, der kan iagttage de prægtige maskiner.

7.Status på året der gik og nye tiltag i 2018

-2017 stort set samme antal besøgende medlemmer som i 2016.Der sker en jævn stigning på klubaftner.

-Værkstedsaftner, her er der stor interesse, mange medlemmer møder op. Der var forslag om, at videresende filmoptagelser fra Sunes kamera til TV i klublokalet.

-Nye tiltag, fremvisning og tale om klubbens nyindkøbte Nimbusser.

8.Styregruppe for restaurering af Nimbusser

-De indkøbte Nimbusser samt Juwel sidevognen kommer i klubben tirsdag den 20.ds. Klar til fremvisning onsdag den 21. for de fremmødte medlemmer.

Klubben har modtaget ansøgning fra Museet i Horsens om lån af en maskine 1 år frem, vi er positive og har sagt ja, der skal så laves en oversigtsliste visende de dele og hvilke emner der leveres til Horsens. Samtidig skal vi sikre emnerne så de ikke forsvinder under opholdet i Horsens. Det er den såkaldte Papkassemodel” der skal til Horsens. 1953-modellen.

-Vedr. sortering og registrering af dele, her har Knud Jørgensen givet tilsagn om at være med til registreringen af 1937 modellen.

-Styregruppen, som udgangspunkt er det følgende personer: Sune Nielsen, Per Tage Hansen og Peter Malund, formanden overvåger aktiviteterne.

-Vi er af den opfattelse, at Juwel sidevognen skal skaffe kapital til det videre arbejde med renovering af maskiner. Bestyrelsen sætter prisen. Udbydes først til vore medlemmer, såfremt ingen køber, da på Mobile.de.

-Hvilken maskine skal vi starte med, 1937 modellen, den mest værdifulde, udsat til næste møde.

9.Persondataforordningen

-Klubben har fra Motorhistorisk Samfund modtaget skrivelse vedr. den nye persondataforordning.

Forordningen beskriver hvordan klubben skal forholde sig senest fra den 25.maj i forhold til:

-Hvordan må vi fortælle om nye medlemmer

-Hvem holder styr på oplysningerne

-Må vi sende en medlemsliste ud til vore medlemmer

-Hvilke oplysninger må gives om kontaktpersoner

-Bestyrelsen har taget stilling til problematikken og indmeldelsesblanketten på hjemmesiden tilpasses, så vi overholder bestemmelserne.

10.Kassereren, Klubbens aktuelle økonomi

-Kontant               1.043,50 kr.

-Banken              54.180,75 kr.

-Etableringskonto 17.043,98 kr.

-pt. 123 medlemmer, 3 i restance, 7 udmeldt og der er kommet 2 nye medlemmer.

11.Eventuelt

-Referater sendes fremover også til bestyrelsessuppleanter.

Næste møde: 7.maj 2018 kl. 19.00 hos Jan

Under mødet blev der serveret øl, vand, vin samt chips mv.

Efter det hårde program, var der stor servering af hjemmebag, rugbrød, franskbrød, pålæg, diverse oste samt æblekage dertil kaffe, vin vand eller øl.

Serveret af husets frue og Per

Referat: Wilhelm Krogsdal

Retur til forsiden

 


Aarhuus Nimbus Klubs

22.ordinære generalforsamling

Onsdag den 24. januar 2018, kl. 19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der var fremmødt i alt 62 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Bestyrelsen foreslog herefter Dan Zachariassen, som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Dan Zachariassen blev valgt til dirigent.

Dan takkede for valget, og gennemgik herefter formalia i forbindelse med indkaldelsen, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt i orden – helt efter ”bogen!”

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning. herunder redaktørens beretning:

Bestyrelsens beretning var igen i år trykt, og udsendt i vores klubblad, december måned 2017, så der var mulighed for at læse beretningen på forhånd!

De enkelte punkter blev kort gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsens beretning, vedlagt som bilag 1.

Redaktørens beretning bilag 2

Der var følgende bemærkninger til bestyrelsens - og redaktørens beretning:

 - Dan Christensen ønskede større opmærksomhed omkring ”svensk kolonnekørsel”

- Flere bemærkninger knyttede sig til de positive sider af pigeaftnerne .

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning under afstemning.

Beretningen blev herefter blev godkendt (enstemmigt) af forsamlingen.

5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse, samt budget til orientering.

Per T. Hansen gennemgik hele regnskabet.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

Bemærkninger:

- Brian Sørensen: ”Hvad har vi fået ud af vores værdipapirer?” Kassereren svarer prompte,” rente, ca 17.000,- kr”.

- Per T Hansen forklarede det regnskabstekniske i ”tilgodehavende 30.000,- kr”

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt

6. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår (2019) samt betalingsfrist.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastholdes til de 300,- kr. årligt, hvilket blev vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 15. januar.   

7. Eventuel indkomne forslag.

Henrik Hansen fortæller om et indkøb af 3 Nimbusser, der er en regnfuld aften dukkede op i en mørk lade, og på Grenåkanten.

Nimbusserne fordeler sig således: Årgang 1937 – 1945 – 1953 +1 stk sidevogn (har siddet på 1953èren, mærket, Juvel) +en ekstra motorblok + et hjul. Prisen var 30.000,- kr. 5 mand fra klubben har købt disse maskiner.

Forslaget til generalforsamlingsbeslutning lyder at klubben skal overtage de nævnte maskiner (+ tilbehør) til kostprisen.

Formålet skal være, at der på værkstedet er et klubprojekt, der kan engagere medlemmerne til fælles undervisning og lærdom.

Forslaget gav anledning til flere spørgsmål og kommentarer bl a om financeringen.

- Der skulle bruges mange penge til at gøre maskinerne køre- eller salgsklare.

- Startkapital kunne være salg af sidevognen (set til en pris af ca 30.000 kr. ).

Per Hansen (kasserer) svarede på spørgsmål om klubbens financering af de 30.000,- kr.

- For det første kunne bestyrelsen ikke bare bruge så mange penge uden en generalforsamlingsbeslutning.

- For det andet var der mulighed i drift og etablering til at købe disse maskiner.

Dan Z opsummerede spørgsmålene og spurgte forsamlingen ”Tør medlemmerne/klubben investere og eje disse Nimbusser eller ej?”.

Enkelte gav udtryk for at det kunne der da ikke være tvivl om at vi skulle og flere tilsluttede sig dette

Til slut i snakken spurgte dirigenten om der var nogen der stemte imod…….det var der ikke, hvorfor det blev vedtaget, at klubben købte de 3 Nimbusser med tilbehør.

Dan Z betegnede klubbens køb som Nimbushistorie.

- Yderligere indkommet forslag var indkøb af en mclift mere. Det blev enstemmigt vedtaget.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Ole Kristensen  Modtager ikke genvalg

Bente Kortsen   Modtager ikke genvalg

Sune Nielsen     Modtager genvalg

Henrik Hasen    Modtager genvalg

Følgende medlemmer blev opstillet til bestyrelsen:

Henrik Hansen, Sune Nielsen, Karsten Jensen, Wilhelm Krogsdal, Hanna Früstück

Herefter skriftlig afstemning (kampvalg) om 4 pladser i bestyrelsen, med følgende resultat:

Der blev afgivet 54 stemmer, 1 ugyldig og 1 blank stemmeseddel.

52 stemmer på Henrik Hansen

52 stemmer på Sune Nielsen

42 stemmer på Hanna Frühstück

40 stemmer på Wilhelm Krogsdal

22 stemmer på Karsten Jensen, altså ikke nok til en plads i bestyrelsen

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Carsten Højgaard Jensen valgt som 1.betyrelsessuppleant.

Henning Rasmussen blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

8 c Valg af revisor.

På valg er Anette Rasmussen, modtager genvalg.

Anette Rasmussen valgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Thorkild Würtz modtager genvalg.

Thorkild Würtz valgt

9 Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, intet kan vedtages).

- Kassereren roste medlemmerne for rettidig indbetaling af kontingent. (24. januar manglede der kun 8)

- Brian Sørensen spurgte om der kunne indføres Mobilepay i klubben. Bestyrelsen undersøger.

- Henrik Hansen udbragte en speciel tak til flere af klubbens medlemmer og takkede for et godt samarbejde i året der gik.

- Efter behørig indstilling blev klubbens guldnål med diplom uddelt til følgende:

·        Jørgen Mogesen

·        Bente Kortsen

·        Ole Kristensen

Dirigenten, Dan Zachariassen, takkede herefter for god ro og orden.

Således sluttede denne 22. ordinære generalforsamling i

Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt nedskrevet.

Ole Kristensen

(Bestyrelsesreferat nr. 96 og generalforsamlingsreferat nr.26)

God vind fremover !

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat

…......................................

Dan Zachariassen

Retur til forsiden

 


2017


Bestyrelsesmøde nr. 97

Tirsdag den 21. november 2017 kl. 19.00 hos Bente Kortsen.

Aarhuus Nimbus Klub

”Klubben hvor livet leves…selvom man er gammel”

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Sten W. har ved samtale tilbudt at komme en temaaften og fortælle om emnet ”Lyt til din Nimbus” (inden den havarerer). Der foreslås 17/1eller 28/2 2018. Henrik snakker med Sten.

3. Aktuel status for efterårs- og vinterprogram:

- Efterårets program er gået over al forventning. Der har været stor aktivitet og mange folk. Hvad kan vi så lære af det? Synliggørelse, annoncering (nyhedsgruppen) af de aktiviteter der foregår på værkstedet.

- Vi skal i øvrigt huske at invitere de folk, vi besøgte på Godsbanen.

4. Værksted/klublokalet:

- Vores gamle boremaskine er død. Derfor indkøbes en ny.

- Der er igen STOR ROS til Keld, der holder en forbilledlig orden i lokalerne.

- Plansliberen er næsten klar. Henrik er tovholder og arrangerer en aften med demonstration af nævnte maskine.

- Per indkøber velvilligt minimum 3 visirer til personlig beskyttelse (af vore gamle øjne).

5.Næste generalforsamling. Forslag til spørgsmål ang. medlemmernes forventninger:

- Citat fra sidste bestyrelsesmøde:” Måske mere fokus på året der kommer, frem for året gik”.

- Ole havde et forslag til hvordan vi vil prøve at få medlemmerne til at prioritere vores bestyrelsesarbejde. Forslaget rundsendes i første omgang med henblik på en justering.

6. Løbende udskiftning af bestyrelsen. Hvordan takler vi en løbende udskiftning?

- Et svært spørgsmål. Udskiftningen foregår som regel efter eget valg , og det er jo nok den måde der er bedst.

Erfaringsopsamling og gode ideer til takling af udskiftningen:

o       Vi skal sikre det gode samarbejde i bestyrelsen. 

o       Mere reklame for/om, hvordan det er at sidde i vores bestyrelse, samt hvad det kræver

o       Suppleanterne skal varmes bedre op til en plads i bestyrelsen(spirekasse)

o       Være gode til at se fremad, i stedet for bagud

7. Klubbens trailer.:

- Henrik havde udfærdiget et forslag.

Forslaget blev vedtaget med følgende tilføjelser: Bespændinger forefindes i kassen på traileren. Opslaget hænges på opslagstavlen. (Dato, låner, retur tid påføres opslaget).

8. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen                          kr.    1.610,50

- I banken                         kr.  39.350,96

- Finansieringskontoen    kr.  17.039,54  

- Og så er der dags dato 128 medlemmer.

12.: Eventuelt:

- Lars foreslog at vi måske skulle gøre os synlige omkring og ved de mange krydstogtsskibe der anløber Århus.

Næste mødedato: aftales på generalforsamlingen, medio februar hos Per (rækkefølge)

Efter alvorlig og seriøs gennemgang af ovennævnte punkter, blev der (af Leo)serveret hjemmebagt brød med et udvalg af dejligt pålæg. Efterfølgende blev kaffen flankeret af en hjemmerullet roulade…… og så gik snakken frit!!

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 96

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 19.00 hos Sune Nielsen.

Der var afbud fra Lars.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af Tivoli Friheden:

- Henrik har haft kontakt med Aros forsikring, der kommer en aftale om annoncering.

- Bladet har pt den overhovedet billigste pris, så nedskæring af antal, giver ikke billigere pris.

- Vores annonce i bladet med selskabskørsel, skal fjernes, vi kører ikke selskabskørsel.

3. Aktuel status for efteårs- og vinterprogram:

- Arrangementet 6.9 er aflyst, i stedet klubaften.

- 20.9 Sune sørger for køretur i tilfælde af godt vejr, ellers almindelig klubaften.

- Stumpemarked igen medio februar.

- Temaaften, skifte lejer i gearkasse, Sune aftaler.

4. Værksted/klublokalet:

- Henrik og Sune vil hurtigst muligt efterse vores plansliber.

- Værkstedet fremtræder pt. lettere rodet. Keld har rynkede bryn.

- Bente foreslog at ”pigebordet” males og udnævnes til Barbie bord.

5.Evaluering af året indtil videre:

- Bestyrelsen havde (igen) en længere meningsudveksling om arrangementer, ture, temaaftner mv. Har vi for mange/eller få.

Der blev lagt et succeskriterium ned over spørgsmålet: Kommer medlemmerne og får de en god oplevelse?. Bestyrelsen var enig om at begge kriterier er opfyldt. Dog skal vi fremover huske at være skarpe og nytænkende i forhold til spørgsmålet.

6. Næste generalforsamling. Skal den gribes anderledes an?:

- Måske mere fokus på året der kommer, frem for det året gik.

- Henrik kom med en ganske fin måde at gribe generalforsamlingen an på….det tager vi lige på årets næste og sidste bestyrelsesmøde.

7. Klubbens trailer.:

- Klubbens trailer registreres til den til enhver tid siddende formand.

- Traileren nedvejes til 500 kg. Dermed undgår vi vægtafgift og sikrer at de fleste kan køre med den efter deres bil. Traileren kan stadig bære to Solo Nimbus eller en Sidevogns Nimbus.

- Jan undersøger forskelligt omkring indregistreringen og vender tilbage til Henrik.

8. Udsendelse af bladet samt bestyrelsesreferat på mail

- Bestyrelsesreferater offentliggøres som en særlig service til orientering for medlemmerne, via vores hjemmeside.

- Bladet og internetudgaven af samme, skal tilstræbes udsendt på samme dag.

9. Tilbagemelding på DNT`s årstræf 2017.

- Årstræffet var planlagt og arrangeret og afholdt af 1 mand (Henrik Andersen DNT) i samarbejde med en lokal sportsforening. Der manglede ikke noget (mad nok, god plads, toiletter/bad, fællestur mv), men vejret var elendigt.

10. ???Punktet eksisterede STADIG ikke på mødeindkaldelsen. (spooky)

11.: Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen                                      kr.    1.709,54

- I banken                                     kr.  44.150,70

- Finansieringskontoen kr.  17.039,54  

- Og så er der dags dato 126 medlemmer.

- Sean Kelly, international kendt cykelrytter og Nimbusejer, har indkøbt en cap hos vores kasserer (”han er sgu ret international, ham Per!”) Per lovede et billede af Sean Kelly, iført ANKcap, til næste års Tour de France.

12.: Eventuelt:

- Der udsendes en føler i nyhedsgruppen. ”Er der behov/lyst/grundlag for en ny omgang ”skruekursus”?. Eventuelt resterende pladser kan tilbydes f.eks. Skanderborg og omegns Nimbusklub.

- I forhold til sidste mødes punk12 (medlemsfordele) tilføjes: Motorcykeltrailer, sparring og vidensdeling.

Næste møde afholdes den 21.11. 2017 kl. 1900, hos Bente.

Efter ovennævnte punkter, serveret og behandlet udenfor i haven i en utrolig dejlig sommeraften…Et veldækket bord med diverse oste og pølser. Efterfølgende til kaffen, en sjældent dejlig lun hjemmebagt kringle

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 95

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.00 hos Henrik.

Der var afbud fra Jan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af tivoli Friheden:

- Henrik meddelte at der var 8medlemmer fra ANK, der deltager i speedway arrangementet på Horsens stadion.

- Næste års generalforsamling bliver den 24. januar 2018, Tivoli Friheden.

- På forespørgsel fra Henrik, meddeler Sten W at han ikke er helt uimodtagelig, for at starte en ny sæson med skruekursus.

3. Evaluering af ”Åbning af Tivoli Fiheden”.

- VI GØR DET IGEN NÆSTE ÅR.

- Status: 65 motorcykler, 180 pølser, 90 drinksbilletter, 9000 visninger på Facebook af video fra kørslen fra True.

- Stor tilfredshed med borgmeste Jakob Bundgaards åbningstale.

- Erfaring kunne være at, der kun serveres varme pølser fra 11.30 -13.00.

- Måske skulle vi opfordre modeljernbanefolket til at, åbne for et kig i deres lokale.

- Henrik vil skrive en TAK til Skanderborg, Skive og Randers for deres trofasthed, ift til at deltage i vores arrangement.

4. Aktuel status for efteårs- og vinterprogram:

- Der er faktisk rigtig megen god tilslutning til onsdagsaftnerne i True.(Gennemsnit 20-25 medlemmer)

- Vi overvejer kun at lave et sommerprogram frem til juli, for måske at kunne mindske ændringer.

5. Værksted/klublokalet:

- Værksted og klublokaler fungerer godt og optimalt.

- Annonceringen af ”værkstedsaftner” har trukket mange medlemmer.

6. Indkøb af MC trailer, herundr syn, omregistrering,opbevaring, udlån:

- Bestyrelsen /klubben har indkøbt en mctrailer, der også kan have en sidevognsmaskine med.

- Medlemmer kan frit låne denne (der oprettes en trailer låne bog,  hvor medlemmerne  skriver sig i, når traileren lånes).

7. Forsikring ifm bryllups- og konfirmationskørsel:

- Der er uafklarede spørgsmål ifm dette emne, hvorfor vi udsætter stillingtagen til, vi har haft temaaften med en forsikringsmand (hvilket sker næste onsdag).

8. Hjælp til hjertestarter i True by:

- Klubben yder 1000,- kr som et engangsbeløb, til opsætning af en hjertestarter i True by.

9.Orientering fra museet og et ”krigerprojekt”.:

- Ole fortalte om nye tiltag på DNT Nimbusmuseet i Horsens. Den udstillede militærmaskine (med 20mm kanon på sidevognen) står ikke længere i udstillingen, men vil køre rundt i landet, til forskellige ”sparkedæk” arrangementer som reklame for både museum og Danmarks Nimbus Touring.

- Der er på museet en spændende ny udstilling med Nimbus legetøj.

Museet har efter henvendelse fra Museum Sønderborg fået i opdrag at genskabe en 1938 militær Nimbus med en Madsen 20mm kanon, som den fremstod 9.april 1940. Knud Jørgensen, Thomas Secher (Skanderborg Nimbus) og Ole Kristensen har fået pålagt denne opgave af DNT`bestyrelse.

10. ???Punktet eksisterede meget forbavsende ikke på mødeindkaldelsen.

11.: Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.                1.868,50

- I banken er der kr              49.144.34

- Finansieringskontoen, kr   17.039,54

- Og så er der dags dato 124 medlemmer. Der er kommet 4 nye medlemmer i år.

- Der er til dato solgt 75 gode ANK jubi bøger.

- Der er indkøbt fedtpatroner til værkstedet, og kassereren mente at dem kunne vi godt forlange 75 kr. for(indkøbspris)

12.: Eventuelt:

- Vi kom til at snakke om medlemsfordele ved at være i vores fantastiske klub:

Billig olie, trailer, specialværkstøj, altid hjælp at hente, godt kammeratskab….m.v..

Resten opregnes næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes den 22.8. 2017 kl 1900, hos Sune.

Efter ovennævnte punkter og god ro og orden fik vi fortjenesten…Et veldækket bord med lune retter. Efterfølgende dejlig varm rabarberkage med masser af flødeskum(måske var det creme Fraise).

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 94

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 7. februar 2017 kl. 19.00 , Årslev Kro.

 

I mødet deltog Carsten H. Jensen, bestyrelsessuppleant. Jan Wulff og Henning Rasmussen var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

- Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel: Bente Kortsen, Lars D. Sørensen og Jan Wulff

Værkstedsansvarlig: Kjeld Normann Nielsen

3. Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Henrik har fundet taleren til åbningen af sæsonen.

- Fotografen fra: Fotobog "Et andet blik på kulturen" inviteres til en kommende pigeaften. Vi har tilmed fået tilbud om at få filen til det store billede foran Årslev Kro.

- Henrik leverer ”et skriv” til bladet vedrørende digital eller fysisk udgave af vores blad.

- Svensk kolonnekørsel, bestyrelsen er opmærksom på at starte køresæsonen med at gennemgå kørslen på den ”gamle facon”.

- Bestyrelsen finder at vi er meget tilfredse med de lokalefaciliteter vi har i True. Bestyrelsen mener også i dette spørgsmål, at være i overensstemmelse med klubbens medlemmer.

- Med hensyn til at tage os bedre af nye medlemmer, tager vi henstillingen til efterretning. Vi kan jo alle blive bedre. Det er dog vigtigt at erindre sig at kontakten til  nye medlemmer går begge veje.

4. Aktuel status for forår- og sommerprogrammet:

- Programmet blev gennemgået.

- De var forslag om at invitere forsikringsselskabet AROS, en tur til en knallertsamler, tur til Silkeborg Slot mv.

- Der var stor enighed om at ”Tour de Friheden” udgår fra vores klublokaler i True.

5. Værksted/klublokalet:

- Sædvanligvis velunderrettet kilde meddeler at vores skruekursus forløb godt.

- Bestyrelsen mener ikke at der skal bores cylindre i klubbens værksted, hvorfor vi ikke vil investere i et nyt ”rodehoved”.

6. Ny kørerute i forbindelse med åbningen af Friheden:

- Den kommende onsdag aften ville Sune, Henrik og Ole se på det.

7. Status på året der gik og nye tiltag for 2016:

- Vi diskuterede hvad grunden kunne være til at der var dalende interesse for madpakketure? Den kloge bestyrelse besluttede at udbuddet i år skulle være det samme som tidligere år…….men at vi skulle ”Rethinke” i forhold til programmet i 2018.

8. Hvem skal have jubilæumsbogen som gave:

- Forfatterne, Svend og Lone, Susanne ,Kim Scholer.

Der er solgt ca 70 bøger.

9.Bladets forside i farver:

- Det gav anledning til nogen diskussion.”Farve eller ej”. Bestyrelsen var ikke enig hvorfor beslutningen blev politisk radikal. Der er 4 blade årligt: 2 med farver og 2 i sort hvid.

10. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.                     450,50

- I banken er der kr                53.397,14

- Finansieringskontoen  kr.   16.090,23

Og så er der dags dato 116  betalende medlemmer.

Vi har taget et medlems udmeldelse til efterretning.

12.Eventuelt:

- Ole havde fra sidste møde undersøgt om der var klubber i tilstødende lande (Sverige, Norge, Tyskland) som vi kunne engagere os i. Resultatet er at der ikke findes sådanne klubber.

Næste møde: 2.5.2017 kl 1900 hos Henrik

En let Tapas anretning, lidt rødvin og hvidvin sluttede mødet.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


 Aarhuus Nimbus Klubs

21.ordinære generalforsamling

Onsdag den 18. januar 2017, kl. 19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden.

Der var fremmødt i alt 59 personer.

Henrik startede generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Derefter blev der afholdt 1 minuts stilhed for Egon Straagaard, der gik bort i 2016.

Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen, som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Dan Zachariassen blev valgt til dirigent.

Dan takkede for valget og gennemgik derefter formalia i forbindelse med indkaldelsen, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt i orden – som det skulle være!

 

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Anette Rasmussen og Jørgen Bang blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning. Herunder redaktørens beretning:

Bestyrelsens beretning var igen i år trykt, og udsendt i vores klubblad, december måned 2016.

De enkelte punkter blev kort gennemgået af  bestyrelsesmedlemmerne.

Henrik sluttede gennemgangen med at takke enkeltmedlemmer for deres indsats i årets løb, herunder Sten W. for afholdelse af skruekursus

Bestyrelsens beretning, vedlagt som bilag 1.

Der var følgende bemærkninger til bestyrelsens - og redaktørens beretning:

 - Der var kommentarer til ”svensk kolonnekørsel” blandt andet affødt af Sunes indlæg om sikker kørsel. Dette resulterede i at bestyrelsen det kommende år vil huske den gamle regel og lade et medlem forklare hvorledes svensk kolonnekørsel skal forstås og køres.

Dirigenten satte herefter bestyrelsens beretning under afstemning. Den blev herefter blev godkendt (enstemmigt) af forsamlingen.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2017 til orientering.

Per T. Hansen gennemgik hele regnskabet.

Regnskab vedlagt, bilag 2.

Bemærkninger: Dan K stillede sig tvivlende i forhold til vores investeringsbeviser.

Carsten Jensen stillede spørgsmål til et stigende elforbrug.

Begge spørgsmål blev tilfredsstillende besvaret af kassereren.

Ordstyreren spurgte herefter forsamlingen, om der var nogen, der ville stemme imod regnskabet, det var der ikke, alle stemte herefter for det fremlagte regnskab.

- Budget 2017 blev herefter fremlagt Bilag 3.

Per fortalte om budget 2017 og om salg af den nye bog. Medlemmer af klubben kan købe 1 bog for 100,- kr, herefter er udsalgsprisen 195,- kr.

Otto opfordrede stærkt til at alle skulle modtage bladet som mail, idet portoen stadig bliver dyrere. Eventuelt en forskellighed i kontingent ift mail eller brev.

Knud talte om dansk foreningskultur, hvor der ikke foretages differentiering.

Klaus foreslog at bladet hver gang reklamerer for den digitale version af bladet, og hvordan det kan erhverves.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at flere får bladet digitalt, men anerkender selvfølgelig  at nogle klubmedlemmer ønsker at modtage bladet med posten

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Bestyrelsen indstiller til at kontingentet fastholdes på de 300,- kr. årligt, hvilket blev vedtaget.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 15. januar.

7. Eventuel indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til dette års generalforsamling.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Per Hansen: Modtager genvalg.

Jørgen Mogensen: Modtager ikke genvalg.

Jakob Jensen: Modtager ikke genvalg.

Følgende medlemmer blev opstillet til bestyrelsen.

Jan Wulf  og Lars D. Sørensen.

Begge blev enstemmigt valgt

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Carsten Højgaard Jensen valgt som 1.betyrelsessuppleant.

Henning Rasmussen blev valgt som 2. bestyrelsessuppleant.

8 c Valg af revisor.

På valg er Jørgen Bang. Modtager ikke genvalg

Bent Jakob Hessellund blev foreslået, og efterfølgende valgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Thorkild Würtz blev foreslået og valgt.

9 Eventuelt. (Punktet hvor alt kan foreslås, intet kan vedtages).

- Dan K. havde et godt tilbud i ærmet: Bedre lokaler (500 m2), bedre tilkørselsforhold, bedre værksted, vinteropbevaring mv. Det ville betyde en mindre kontingentforhøjelse, efter Dan K`s beregning ca 50,- kr. Måske skulle der også yderligere investeres ca 10.000, kr pr medlem.

 Dan K mente også at vi skulle tage os bedre af nye medlemmer, så de ikke bare sad i en krog.

- Jens roste vores altid opryddede værksted.

- Otto vendte tilbage til udsendelse af  blad og portoudgifter, hvor mange digitalt og hvor mange pr post?

- Sune svarede på ovenstående spørgsmål og tilkendegav at han ønskede bladet i papirform.

- Dan K foreslog at bladet hentes i klubben.

- Tony var træt af når kørselsdatoer i programmet, blev ændret.

Bente svarede at dette var uundgåeligt, når f.eks arrangøren selv lavede om i datoen.

- Leif spurgte om der var farvebilleder i den digitale udgave?

- Niels K. stillede spørgsmålet om.” hvad  går jeg  glip af når jeg ikke er på Face-book?”

- Dan K kom med endnu et tilbud: Har en trailer alle ville kunne låne, kan bruges til både solo og sidevognsmaskiner.

Dirigenten, Dan Zachariassen, takkede herefter for god ro og orden.

Således sluttede denne 21. ordinære generalforsamling i

Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt nedskrevet.

Ole Kristensen

Efterfølgende var der releaseparty for klubbens nye bog.

Som dirigent for generalforsamlingen godkendes ovenstående referat

Dan Zachariassen

Retur til forsiden


REFERATER

2016


 Bestyrelsesmøde nr. 93

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 14. november 2016 kl. 19.00 hos Jørgen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste og forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af tivoli Friheden:

- Henrik konstaterede at der var kommet rigtig gode tilbagemeldinger fra det igangværende skruekursus.

- Den fotoklub som har taget billeder hos os, har reageret og sendt en mail som, Henrik sender videre til bestyrelsen.

3. Aktuel status for efteårs- og vinterprogram:

- Der mangler en ”pigekagebager” til den 7. dec. Sune udsender nødråb om dette.

- Bente og Jørgen sørger for det nødvendige til juleafslutningen. Dog lovede Henrik at undersøge hvor mange der var til sidste år afslutning

4. Værksted/klublokalet:

- Sandblæseren er igen ordnet og ok. Rensebaren har fået skiftet rensevæske.

5. 20års jubilæumsbog:

- ALT er skrevet, ALLE billeder er fundet.

- Henrik snakker med trykkeren for de sidst detaljer.

- Vi endte med at antallet af bøger i første oplag skulle være 150 stk.

- Priser: Medlemspris 170, - kr (kun 1. stk pr medlem) Herefter er prisen 195, - kr.

. Forfatterne og Brian får 1 stk udleveret gratis.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Bestyrelsen har en rigtig god fornemmelse af egen indsats, i forbindelse med jubilæumsåret. Et ret godt jubilæumsår.

7. Følges ad hjem på fællesture.   

- Flere tilbagemeldinger fra medlemmer på tur, foreslår at vi følges ad hjemover.

I den nye køresæson vil vi henstille til at alle følges ad på hjemturen, samt meddeler hvis den enkelte kører af sted alene før afgang.

Vi falder selvfølgelig af på hjemturen, hvor det er mest belejligt.

8.Venskabsklub i Norge / Sverige.:

- Ideen om en venskabsklub lyder godt. Vi var dog enige om at det skulle være i en ”rimelig” køreafstand (Sydnorge Vestsverige) Ole lovede at undersøge hvor der kunne være sådanne klubber.

9.: Købe Nimbus eller dele til restaurering i klubben:

- Besnærende tanke, bestyrelsen var generelt positive. Vi enedes om at være åbne overfor eventuelle tilbud, samt at hvis… skulle vi hurtigt snakke sammen og beslutte.

10.: Kulturby 2017 arrangementer med i forår/sommerprogram:

- Bente lovede at hente det omfattende program for kulturby 2017 og forsøge det indarbejdet i forår/efterårsprogrammet.

11.: Generalforsamling 2017:

- Jakob Jensen, Jørgen Mogensen og Jørn Bang genopstiller ikke.

- Vi snakkede om eventuelle nye kandidater.

12.: Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.                1.594,50

- I banken er der kr              59.592,95

- Finansieringskontoen        16.082,37

Og så er der dags dato 124 medlemmer.

En tidligere beslutning blev genopfrisket, Brian må bruge 500,- kr til julesnaps, til servering på vores jubilæumsjulefrokosten.

13.: Eventuelt:

- Sune deltagere i den næste Motorhistoriske Samling, Middelfart.

- Der er lavet nye foldere på Museet i Horsens, Ole uddelte.

- og så snakkede vi velkomstfolder uden at nå nogen beslutning.

Næste møde afholdes den Tirsdag d. 7.2. 2017 kl 1900, hos Ole.

Efter alle de punkter (13) og hårdt hjernearbejde fik vi fortjenesten…Et veldækket bord med pålæg og friskbagte boller. Efterfølgende dejlig æblekage med masser af flødeskum.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 92 i AaNK hos Per, mandag d. 22. august 2016.

Deltagere: Henrik, Sune, Per, Jacob, Jørgen, Bente.

Henrik bød velkommen og mødet forløb via dagsorden.

Dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af forrige mødes referat.

Pkt. 2: Nyt fra formanden.

Pkt. 3: Aktuel status for sommer- og efterårsprogram.

Pkt. 4: Værkstedet/ klublokalet.

Pkt. 5: 20 års jubilæumsbog

Pkt. 6: Jubilæumsåret 2016.

Pkt. 7.: Behandling af mails fra medlemmer

Pkt. 8: DNTs årstræf 2016

Pkt. 9: Årstræffet 2017. Hvor skal det afholdes?

Pkt. 10: Klubbens aktuelle økonomi.

Pkt. 11: Eventuelt

Dato for næste møde.

Ad.1: Referatet godkendt.

Ad.2: Henrik har haft kontakt til Klaus Støvelbæk vedr. en idé ifht. Rethink i 2017. K.S. synes, det er en god idé, men kan desværre ikke deltage.

Henrik har kontaktet TV.2 vedr. turen med Birkebakkens beboere, d. 3. sept.-16. Har endnu ikke fået tilbagemelding!

Skruekurset, med opstart mandag d. 3. oktober, er lukket for flere tilmeldinger.

Henrik vil kontakte Steen Weidinger vedr. foto.

 Et grafisk forlag har afgivet et tilbud for trykning af Nimbusblad. Prisen er næsten 100% mere , end den nuværende.

En fotoklub vil tage fotos af klublivet i AaNK resten af året til en bog om kulturlivet i forskellige foreninger i Aarhus. Bogen udgives i 2017.

Henrik har kontaktet Nanna, vedr. tiltag for unge med Nimbus. Debat herom.

Velkomstfolderen, til omdeling relevante steder, er klar til at blive trykt. Henrik vil forhøre om pris for trykning og få etableret et oplag.

Søren K. vil indramme en plakat, som klubben fik i jubilæumsgave.

Sune har modtaget en nimbusbog fra en person i Ribe. Bogen vil blive stillet i klublokalet. Hvis det er en dublet, kan den indgå som effekt i auktion/ stumpemarked.

Ad.3: Programmet er tilrettet og ændringerne er formidlet til medlemmerne.

Jørgen kontakter Niels Olsen vedr. Kræmmermarked i september.

Forslag og datoer til det kommende efterår/ vinterprogram blev noteret af Jørgen og Bente.

Der vil være indlagt en ”løs aften”, hvor Bogudgivelsen markeres.

Bente kontakter Brian ifht Julefrokosten. Om datoen stadig passer ham, eller om den f.eks skal fremrykkes til sidst i november?

Henrik spørger Leif Degn om bagning af æbleskiver til juleafslutning d. 14. december.

Henrik kontakter en ”sanger” vedr. sangaften i klubben efterår/ vinter.

Ad.4: Inden skruekurset begynder i oktober, vil Keld og Henrik gennemgå og klargøre lokalerne.

Ad.5: Bogen er næsten klar. Der mangler en enkelt artikel samt billeder, inden den trykning. Bogudgivelsen bliver i efteråret 2016.

Ad.6: I den resterende del af jubilæumsåret er der Jubilæumspigeaften, Jubilæumsbogudgivelse og Jubilæumsjulefrokost.

Ad.7: Bestyrelsen får jævnligt henvendelser fra medlemmer i AaNK. Enighed om, at samtlige modtagne mails fra klubmedlemmer videresendes til de resterende bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at alle henvendelser bliver behandlet.

Ad.8 + ad.9: Sune orienterede om Årstræf 2016, der blev afholdt på Mors, hvor et ungt ægtepar havde stået for arrangementet. Det var et stort arbejde og hjælpen dertil havde de fundet i lokalsamfundet. Det var et godt og veltilrettelagt træf, som de fik stor anerkendelse for. Som noget nyt var der planlagt særlige aktiviteter for de unge.

På træffet blev der annonceret, at det endnu ikke er besluttet, hvor DNTs Årstræf 2017 skal afholdes. Debat om situationen. Vi afventer en udmelding fra DNT.

Ad.10: Per orienterede flg. om klubbens økonomi d.d.:                                                                            Konto: 62.401 kr., etableringskonto: 16.082 kr., kassebeholdning: 1601 kr.

Pt. er der 121 medlemmer + et nyt medlem på onsdag.

Strømmen er betalt. Efter etablering af det nye varmeanlæg er strømmen steget, men udligner knap gasregningen. Første halvår af 2016 var ikke koldt, men fugtigt. Indeklimaet er bedret efter installeringen af anlægget og maskinerne ruster ikke.

Der er rimeligt salg af merchandise og trøjer.

Ad.11: Debat om suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøder. Konklusion derpå blev, at bestyrelsessuppleanter deltager i konstitueringsmøde en gang årligt, som er første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i januar.

Næste møde afholdes hos Jørgen, mandag d. 7. november 2016 kl. 19.00.

Møderækken er herefter Ole, Henrik, Jacob, Sune, Bente, Per, Jørgen.

Refereret som noteret

Bente

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 91

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 2. maj 2016 kl. 19.00 hos Bente.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af tivoli Friheden:

- Åbning af tivoli Friheden var en stor succes og alt forløb, som det skulle. Bespisningen af de ca. 81 personer (57 mc èr), kom til at koste så lidt, at vi kraftigt overvejer at gentage succesen næste år. Det eneste der så skulle laves om var, at vi skulle planlægge en mere ”synlig i gadebilledet” tur. Det virkede godt med den nye parkering i tivoli Friheden, kunne måske overveje at fylde ”cirklen” hele vejen rundt.

- Henrik vil tage en samtale med Helmer Støvlebæk (ham med den nye Nimbus) om vi kunne bruges i forholdt til Rethink (Århus kulturby)

- Henrik Brylle er inviteret til TV- udsendelse, når vi skal kører Birkebakken.

- Sten Weidinger vil gerne afholde et skruekursus mere. Sten opfordres til en meddelelse omhandlende kurset, i vores kommende blad. Bestyrelsen er positiv overfor dette initiativ. Aarhuus Nimbus Klub vil som vanligt stå som ansvarlig og tilmelding, for dette aftenskole- kursus.

- International køredag d. 5. juni. Der arrangeres ikke fælleskørsel.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Der var et par rettelser og ændringer i forhold til det udsendte program, Bente og Jørgen søger for at disse rundsendes.

4. Værksted/klublokalet:

- Vi har til værkstedet, fået et dækapparat til trykluft. Det omtalte apparatur tillempes Nimbushjul/dæk.

5. 20års jubilæumsbog:

- Alle artikler er ved at være skrevet. Dog er det besluttet at der selvfølgelig skal skrives et om jubilæumsårets gang. Der er et opfølgende forfattermøde d. 10.5.2016.

 6. Jubilæumsåret 2016:

- Vi blev enige om at hver gang der udsendes nyhedsbreve, skulle stå det antal dage der resterer til vores jubilæums tur/middag, samt tilmelding (10.august 2016 senest) som en specifik REMINDER.

7. Hvervning af yngre/nye medlemmer.   ”Brain storm”

- Som en positiv start kan det nævnes at vi lige har fået 3 nye medlemmer.

- Kunne vi annoncere/reklamere hos kørelærere.

- Følge op på salg af klubbens medlemmers Nimbus, et års medlemskab for at formidle salget.

- Blade, medlemskort, velkomstfolder lægges hos Carsten (Århus Nimbus).

- Bedsteforældredag i klubregi.

- En ungdomsafdeling. Kontakt Nanna. Hvad er behov/ønsker ift klubben.

- Der skrives i pt en bachelor om klubånd, organisering af klubliv, fastholde medlemmer etc. Henrik har kontakt til den studerende.

- Facebook siden benyttes mere flittigt til at fortælle om klubliv/temaaftner/faciliteter m.v.

 - Åben klub

- Ole rundsender fil til vores klubfolder

8. Skal vi have vores jubilæumsnummer i farver ? (decembernummer):

- Det var der ikke den store tilslutning til. Bladet kan jo læses i farver på nettet.

9.: Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi

- I kassen er der kr.                1556,50

- I banken er der kr            175.492,64

- Finansieringskontoen  kr. 14.948,16

Og så er der dags dato 120 medlemmer.

10.: Eventuelt:

- Der er 10% på trøjer i maj måned. Sune rundsender.

- Kloge folk regnede (meget) på hvor mange KW en Nimbus repræsenterer, det blev til 16 KW.

Næste møde afholdes den 22.8.2016 kl 1900, 2015, hos bondemanden i Odder

Iført forklæde og en klædelig lille kappe serverede Leo efter bestyrelsesmødet,        ala carte mad med friske jordbær og kager bagt med marcipan.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


 Bestyrelsesmøde nr. 90

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 2. februar 2016 kl. 19.00 hos Sune.

I mødet deltog bestyrelsessuppleanterne Torben Nielsen og Jan Wulff. Bente var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

- Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer, medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel: Bente Kortsen og Jørgen Mogensen.

Maskinanvarlig, værksted: Jakob Jensen

3. Nyt fra formanden, herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Et par ting vi skal være opmærksom på til næste generalforsamling: Det skal fremgå af indkaldelsen at indgang, er sideindgang på Skovvejen.  Den elektroniske og skriftlige indkaldelse skal have samme tidspunkter. Vi skal på det sidste møde inden generalforsamlingen, huske at afstemme, hvem der er på valg til de forskellige poster.

Der skal tales højere, det kniber for flere at høre det sagte, bestyrelsen skal stå op når der siges noget.

- Vi skal gøre opmærksom på at eventuelle indsendte forslag til generalforsamlingen, skal indsender modtage en kvittering for det indsendte.

- Henrik har igen henvendt sig til kulturby 2017.

- Henrik har tænkt på muligheden af, at få Klaus Støvlebæk (ham der ville starte ny produktion af en Nimbus) med til en mindre udstilling (f.eks. 14 dage) af gammel og eventuel ny Nimbus, RETHINK tanken. Henrik følger op på dette.

- Aftalt at vi henvender os til DK4 i forbindelse med Birkebakken.(reklame for klubben).

Ole orienterede om en henvendelse til Den Gamle By vedrørende DNT`s museets gamle fiskekasse.

4. Aktuel status for forår- og sommerprogrammet:

- 2. marts afholdes den officielle fødselsdag i klubben.

- Sune indvilligede i at holde fødselsdagstalen.

- Bente og Jørgen har(næsten) styr på hele aktivitetsprogrammet.

5. Værksted/klublokalet:

- Sandblæser bliver ikke renset og behandlet efter forskrifterne. Det aftaltes at sætte lidt ”sandblæserundervisning” på til en klubaften. Jørgen sørger for dette.

- Der blev snakket lidt plansliber, men om der kom en beslutning, fandt referenten ikke helt ud af.

6. Status på året der gik og nye tiltag for 2016:

- Vi talte om det at køre på motorcyklen og (måske contra) den sociale funktion som klubaftnerne har.

- Vi fastholder det meget høje aktivitetsniveau som klubben har.

- Det nye trykkeri har virkelig gjort en forskel. Dem holder vi fast ved.

- Der laves en ny rubrik på vores indmeldelsesblanket, vedrørende ønsker om blad, elektronisk eller post. (Sune gør dette)

7. 20års jubilæumsbog:

- Projektet skrider langsom(men sikkert) frem. Billedfolkene, Brian og Sune, har arbejdet en del timer sammen, omkring udvælgelse af de rette billeder.

Lidt problemer med forsiden af bogen(noget med Pixel), men Henrik har fat i den lange ende.

- Det er klubben, der sælger bogen. (”vi er ikke momsregistreret, og skal heller ikke være det” sagde Per).

- Henrik lovede at ”PISKE” på forfatterne, og derved fremskynde processen.

8. Jubilæumsåret 2016:

- 45 deltagere til nytårsarrangementet. Bestyrelsen konstaterede at starten af fødselsdagsåret er gået rigtig godt, herunder også klubaftner.

9. Ny kørerute til åbning af Friheden 2016.

- Jørgen lovede at udarbejde et forslag til rute.

10. DNT, beskrivelse af vore aktiviteter til DNT`s hjemmeside.

- Vi har fået en henvendelse fra  DNT, der ønsker en beskrivelse af lokalklubbernes aktiviteter. Ole laver et forslag og afstemmer det med Henrik.

11. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.               962,50

- I banken er der kr            77.062,15

- Finansieringskontoen  kr. 14.948,16

Og så er der dags dato 119 betalende medlemmer.

12.Eventuelt:

- Henrik har fået et batteritilbud , undersøger dette nærmere. Jakob foreslog at vi i klubben havde et par nye Biltema batterier stående, til akut nødlidende medlemmer.

- Jan havde været på kursus omkring noget hjemmeside, hvilket resulterede i at Torben gav Sune en kontakt til en professionel ”EDB fyr” (webmand)

- Der er sgu 20% på alle vores klubvarer, HELE ÅRET, sagde den flinke kasserer.

- Næste møde: Mandag den 2. maj kl 19.00 hos Bente.

Den sidste del af mødet skuffede på ingen måde, det var som det af flere, blev udtrykt: ”Ren Mette Blomsterberg” med alskens lækkerier.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


REFERATER

2015

Retur til forsiden


 Bestyrelsesmøde nr. 89

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 9. november 2015 kl. 19.00 hos Jacob.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- I forbindelse med åbningen af tivoli Friheden d. 9. april 2016, har Henrik talt med Svend og Lone i True. De var indstillet på en mindre invasion og også at rydde noget inden døre, hvis vejret ikke artede sig.

- Henrik arbejder sammen med Brian om et 2016 jubilæumslogo, måske også som forside til bogen.

- Henrik arbejder på årsberetningen, som han rundsender.

- Ole sørger for information til Danmarks Nimbus Touring

3. Aktuel status for vinterprogrammet:

- Ændring i programmet til den 18. og 25. november, Sune rundsender.

- 16. december, Leif bager æbleskiver og Jørgen og Bente køber det nødvendige til denne juleafslutning.

- 1. januar, Rådhuspladsen som sædvanligt, herefter byder klubben på champagne og kransekage. Per har lovet at ”smugle” 12 flasker champagne. Ole spørger Sofie(datter) om hun ville kunne fremstille en kransekage til ca 45 mennesker.

- Per kontakter et forkromningsfirma med henblik på et foredrag om emnet.

- Søren Vestergaard kontaktes( Bente ) med tilbud om at komme og fortælle om de mcture, han gennemfører.

4. Værksted/klublokalet:

- Bestyrelsen konstaterer at den opsatte varmepumpe giver et rigtig godt klima i begge lokaler og vi slipper for fugt og rust.

- Der er STOR anerkendelse til Keld for hans måde at holde orden i lokalerne.

- Vi kan afbalancere hjul, der er indkøbt bly til afbalancering.

5. 20års jubilæumsbog:

- Udvalget bag bogen har sat turbo på arbejdet.

Brian og Sune er i gang med det store arbejde med udvælgelse af  billeder til bogen.

- Vi har fået tilbud på fremstilling af 125 hardback bøger (ca 100 sider), det koster 21.000 kr.

- Vi arbejder videre med det trykkeri der nu fremstiller vores klubblad.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Per ville have flere beløb til fremlæggelse af budget 2016, i forbindelse med generalforsamlingen.

Nytårsparade 1000,-kr. Fødselsdagen 1000,-kr. Åbning af Friheden, grill, øl og vand, pølser og brød 4000,-kr. Julefrokost 2016 sponseres af kassen, der afsættes 1000,- kr til juleafslutningen , alle nævnte beløb er maxbeløb.

- Klubben giver 12.500 kr i tilskud til fremstilling af bogen, svarer til at bogen af medlemmer kan erhverves for 100, kr. 1 bog med tilskud pr medlem.

- Der afsættes 10.000 kr til jubilæumsmiddagen.

- Den fælles sommertur,” jubilæumsturen”, der indeholder middag på Årslev kro skal helst være en søndag, feks den 21. august 2016

7. Menu til festmiddagen.

- Menuen til jubilæumsmiddagen er: Stegt flæsk (ad libitum) eller en vegetarret.

8. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr.               1370,50

- I banken er der kr            68.054,06

- Finansieringskontoen  kr. 14.936,32

Og så er der dags dato 126 medlemmer.

- Per fremlagde herefter et budget for 2016. Citat Per kasserer: ” I sammenligning med et dansk landbrug, går alt rigtig godt!”

10.Eventuelt:

- Der har været afholdt evaluering i foreningen ” Biler i den gamle by”. Stor tilfredshed med året der er gået. Svend Erik, der har stået for arrangementerne, takker af, den nye hedder Jan og kører Volvo.

- Sune reklamerede for køb af 10 topstykker hos DNT (der var pt. et godt tilbud)

Næste møde afholdes den 1.februar kl 1900, 2015, hos Sune

Jakob havde til lejligheden bagt boller og fremstillet en dejlig æblekage, som belønning for et godt og sagligt bestyrelsesmøde.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden

 


Bestyrelsesmøde nr. 88

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 hos Henrik (formand).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Henrik har sendt en brev til kulturby 2017, der kort fortæller om ANK. Der er kommet svar at de har modtaget brevet, og vi vil høre nærmere.

- Den foreslåede tegner (til bikertøsen) har sagt fra. Vi prøver en ny.

3. Aktuel status for efterårsprogrammet:

- Der har været en henvendelse fra Niels Olsen angående et ønske om Nimbusdeltagelse i et byarrangement i Todbjerg.

- Effekter fra Per Rønnow, sælges og bortauktioneres d. 4. november 2015. Vedrørende specialsalg Henrik udformer købsbetingelser.

4. Værksted/klublokalet:

- Klubben har fået en henvendelse om lån af vores sandblæser. Bestyrelsen fastholder at det udelukkende er klubbens medlemmer, der har brugsret over sandblæseren.

5. 20års jubilæumsbog:

- Arbejdet skrider langsom, men sikkert fremad.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Der blev truffet følgende beslutninger:

·        Efter nytårsparaden skal der være champagne og kransekage i klublokalet

·        2. marts fejres fødselsdagen med en lagkagekonkurrence, hvor den kapable dommer, Dan Z indforskrives.

·        Åbning af Tivoli Friheden. Arrangementet ændres så der startes i klubben       kl 11.30. Alle, også udenbys folk, inviteres på grillpølser og lidt at skylle halsen med. Efter dette køres samlet direkte til Tivoli Friheden.

·        Jubilæumsfesten afholdes som en køretur på mc, med en efterfølgende spisning på kro (Årslev er foreslået). Klubben betaler maden.

- Jubilæumsjulefrokost og jubilæumsjuleafslutning, træffes der beslutning om senere.

- Jubilæumsvimpel eller metalplakette endnu ikke afgjort.

7. Danmarks Nimbus Tourings årstræf.

- Alle tilbagemeldinger fra Århusdeltagerne tyder på at det var et rigtig godt træf. Ole har på den arrangerende Nimbusklubs hjemmeside udtrykt en tak for et godt træf.

Der deltog ca. 33 deltagere fra ANK.

8. Bladets fysiske fremtoning, skal der findes et nyt trykkeri?:

- Dan kontakter ”Lazertryk” for et bedre/tydeligere klubblad.

Henrik kontakter en måske interesseret arbejdskammerat.

- Oplag er 145 stk. Nuværede pris er 783,- kr, svarende til en pris på 5,40 kr pr blad.

9. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der kr. 93,50

- I banken er der  kr. 68.017,88

- Finansieringskontoen  kr. 14.936,32

     Og så er der dags dato 124  medlemmer.

10.Eventuelt:

- Per foreslog at vi når ”fremmede” annoncerer deres Nimbus til salg på vores ”Køb & Salg” side, beregnes et gebyr svarende til 5 års medlemskab af klubben til køberen.

- Næste møde skal afgøre hvilken ”mindeting” der skal fremstilles ifm jubilæumsåret.

Næste møde afholdes den 9.november kl 1900, 2015, hos Jakob

--- Og endelig gik vi så over til det egentlige, nemlig de kulinariske glæder og her blev vi sandelig ikke skuffet.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden

 


Bestyrelsesmøde nr. 87

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 11. maj 2015 kl. 19.00 hos Ole.

Sune var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Henrik er i gang med at skrive til ”Århus 2017, Rethink” om der er noget de kan bruge en gammel agtværdig  mc klub til i forbindelse med kulturby 2017.

- Tegneren, der skulle lave en feminin tegning til vores klubsamling, tænker stadig.

- Åbningen af Tivoli Friheden gik fint, dog skulle der lige bruges en vejviser mere, ellers ingen bemærkninger.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Sørens forberedte tur til Endelave, mangler tilmeldinger, Sune rundsender en reminder til alle.

- Der skal fra bestyrelsen lyde stor ros til Otte, for den undervisning, der blev givet omkring hjerte/lungeredning.

- Arrangementet til Hølken camping, Per skal have besked inden afgang om han skal tænde grillen..

4. Værksted/klublokalet:

- Ingen bemærkninger.

5.  20 års jubilæumsbog :

- Vi mangler stadig en aften i arbejdsgruppen, gennemgang af billedmateriale til jubilæumsbogen.

- Og her vil jeg gerne citere kassereren:” vil man lave en bog, skal det gøres ordentlig og så må det gerne koste”.

6. Jubilæumsåret 2016:

- Bestyrelsen gennemgik et fremlagt forslag til aktiviteter, dækkende hele jubilæumsåret.  Endelige beslutninger træffes på næste bestyrelsesmøde.

- Det er bestyrelsens holdning at det ”koster” at afholde et jubilæum (evt. bruge af ”reservekapitalen”).

- Der var måske ide til at få fabrikeret en vimpel med et 20års Nimbuslogo. Jakob vil undersøge pris.

- En anden ide kunne være en støbt ”genstand ” fra Alu Danica.

7. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der kr               1.743,50

·                                       - I banken er der  kr           72.788,30

·                                       - Finansieringskontoen  kr 14.936,22

     Der dags dato 122  medlemmer.

     Her må jeg igen citere vores udmærkede kasserer: ” Økonomien kan sagtens holde til et godt jubilæumsår”.

8. Eventuelt:

- Honorering af oplægsholdere, her træffes særskilt stillingtagen i hvert enkelt tilfælde (bestyrelsen eller formanden).

Som udgangspunkt honoreres klubmedlemmers oplæg ikke.

- Vedrørende hjertestarter: Bestyrelsen har besluttet ikke at indkøbe en hjertestarter.

I stedet sørges der for en årlig genopfriskning, af det nys afholdte hjerte/lungeredningskursus.

Næste møde afholdes den 17. august kl 1900, 2014 hos Henrik

--- Det var herefter ganske tydeligt, at der i familien befandt sig en kok, som havde tryllet lækkerier frem til bestyrelsen. Tak til Sofie.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden

 


Bestyrelsesmøde nr. 86

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 2. februar 2015 kl. 19.00 hos Jørgen i Mesballe.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen:

- Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer,medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel: Bente Kortsen og Jørgen Mogensen.

Maskinanvarlig, værksted: Jakob Jensen

3. Nyt fra formanden. Herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Rådhuspladsen er booket til den 2. april 2015, taleren er fundet til åbningstalen

og de nødvendige aftaler er på plads med Tivoli Friheden.

- Restaurant”Terrassen” er bestilt til næste års generalforsamling, den 20 januar 2015.

- Det var bestyrelsens indtryk, at generalforsamlingen forløb som den skulle, og at der var en god stemning, men desværre  ikke meget debat.

-  Som lovet på generalforsamlingen, skulle der ske noget omkring hjertestarter og 1. hjælp. Følgende er sat i værk: Jakob undersøger priser og service omkring hjertestartere, Otto har lovet at gennemføre en klubaften, den 15.april med emnet hjertemassage og livreddende 1. hjælp. En lille undersøgelse viser i øvrigt, at der er 6 hjertestartere i True og nærmeste omegn.

- Efter henvendelse fra et medlem vedrørende bestyrelsens måde at fremlægge det årlige regnskab, har bestyrelsen endevendt procedurerne for regnskab og fundet alt fint og overskueligt, samt helt i overensstemmelse med almindelige regnskabsregler.

Dette betyder at der ikke ændres i tidligere og nuværende procedurer.

- En anden opfølgning fra generalforsamlingen var spørgsmålet om det rimelige i, at nogle få i klubben ønsker stå udenfor offentliggørelsen af deres mailadresse og samtidig have et ønske om, at få mail via nyhedsgruppen om klubbens aktiviteter.

Sune gør et kæmpe stykke arbejde i klubben med at holde hjemmesiden opdateret, lægge ting på Facebook og rundsende informationer om aktiviteter og ændringer af disse til nyhedsgruppen. For ikke at gøre dette arbejde urimeligt stort for Sune, hvor der bliver taget specielle forhold til nogle, er det besluttet, at kun de som ønsker sig opført i adresselisten med mailadresse, få disse beskeder. Andre må få deres informationer via hjemmesiden, Facebook og bladet.

- Per udformer en skrivelse til nye medlemmer i overensstemmelse med ovenstående.

4. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

-Programmet er langt fremme. Bente og Jørgen fremsender det endelige forslag til bestyrelsesmedlemmerne.

5. Værksted/klublokalet:

- Nye investeringer er en bænkboremaskine, og det nye varmesystem skulle blive opsat i denne eller næste uge.

- Fræseren er klar.

- Der opstod en lille usikkerhed om kompressoren skulle køre den forkerte vej (”Bob har haft fingre i den ”). Sune undersøger på onsdag.

6. Status på året der gik og nye tiltag for 2015:

- Status ligger i den beretning, der blev gennemgået på generalforsamlingen. Med hensyn nyt i 2015 vil bestyrelsen bevare det nuværende aktivitetsniveau, og samtidig lade op til jubilæumsåret 2016.

7. 20 års jubilæumsbog:

- Udvalget er på vej ind i en ny fase nemlig billedindsamling. Henrik indkalder til det næste arbejdsmøde.

8. Jubilæumsåret 2016:

- Bestyrelsen udformer et kommissorium til et fremtidigt arbejdsudvalg. Dette skal indeholde følgende: 1 jubilæumsfest, 4 specielle køredage( marts, juni, september og december), skal der laves en speciel jubilæum t-shirt, noget om økonomi, hvordan skal jubilæumsbogen fordeles. Henrik og Ole  udformer forslag til kommissorium.

9. Ny kørerute til åbning af Tivoli Friheden 2015.

- Der er på nuværende tidspunkt lidt usikkerhed om ensretning og lukning af veje.

Forslag om at der køres op omkring Moesgård museum.

- Henrik prøvekører turen og ændrer kørevejledningen (så sent som muligt).

- Sune sørger for at Face Book er opdateret om dette emne.

 10. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der kr 1.550,50

·                                       - I banken er der  kr 67.880,30

·                                       - Finansieringskontoen  kr 13.770,52

Og så er der dags dato 122  medlemmer.

-Der er 8 der stadig mangler at betale, Per kontakter dem i næste uge.

9.Eventuelt:

- Den næste ”pigeaften” annonceres(nyhedsgruppen) en auktion (affugter, Ole Nielsens Nimbusbøger, varmeapperater m.v.).

- Jakob ”besøger” den nærmeste (i True) hjertestarter.

- Ole reklamerede for en spændende og seværdig Nielsen og Fisker udstilling i Odense, se annonce i næste blad.

Næste møde afholdes den 11. maj kl 1900, 2014 hos Ole

---og endelig gik vi så over til de kulinariske glæder, der var friskbagte boller med dertil hørende lækkert hjemmelavet pålæg og der afsluttes med dejlig kage.

Mødet sluttede kl 23.10 og vi kørte hjem i en dejlig snestorm.

Referat: Ole K. 

Retur til forsiden


REFERATER

2014


Bestyrelsesmøde nr. 85

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 19.00 hos Per.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

                                       Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- I det nye år åbner Tivoli Friheden den 1. april. Vi besluttede at vores indtog i Friheden, skal foregå torsdag den 2. april 2015.

- Henrik har hos Vagn Nielsen Malling, hentet en større samling DNT blade.

- Den manglende tegning af den kvindelige biker (tøsen)som vi gerne vil have tilføjet vores samling i klublokalet, lader vente på sig. Vi kan ikke finde en tegner.

- ”Gamle biler og mc i den gamle by”. Henrik har deltaget i et evalueringsmøde,og fortalte at, den gamle by gerne så lidt flere at vores fine motorcykler. Årgangen skal stadig være fra 1950 – 1975 (og hvem mon kan vurdere det?) Udstillingstiden stadig den samme, 11.00 – 16.00.

- Henrik havde fremtryllet og rundsendt bestyrelsens beretning, som bringes i næste blad. Der var enkelte rettelsenser og tilføjelser.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Kim Hartvig Sørensen kommer en klubaften og fortæller om den nye bog og om Nimbussen i militærets tjeneste.

- Leo har fået en opringning af et center for voksne handicappede, der forespurgte om vi, 2-3 Nimbusser, ville køre nogle af deres beboere. De henvender sig igen til foråret.

I forbindelse med juleafslutning, taler Henrik med Leif Degn om den traditionsrige fremstilling af æbleskiver. Jørgen og Bente indkøber de resterende ting til afslutningen.

4. Værksted/klublokalet:

- Polermaskinen er nu sat fast. Sune vil fremover rense filteret til sandblæseren, hver gang har er tilstede i klubben.(flink fyr ikk?)

- Alle de store maskiner er ”gennemgået” af kyndigt personale.

5. Status på året der gik og nye tiltag for 2015:

- Der var enighed om at det var en god ide at bringe feks ”næste onsdag aften skifter vi fedt i bagtøjet m.v”. Sune tog det til sig og vil være ankermanden i dette.

- Henrik havde ifm bestyrelsens beretning lavet en mindre fremmødestatistik (%). Der var enighed om at den skulle bringes og næste år gentages (sammenligning af tal).

- Den gode gamle diskussion om ”svensk kolonnekørsel” blussede igen op. Et medlem vil undersøge hos det svenske militær, om de kender denne form for kørsel, og om de har en ”brugsanvisning” til emnet.

6. 20 års jubilæumsbog:

- Andet arbejdsmøde er afholdt, og arbejdsgruppen er i fuld gang.

7. Jubilæumsåret 2016:

- Hvordan for vi hul på hvad der skal gøres, hvordan skal det festligholdes, hvad skal vi gøre. Hvordan mærker Århus at vi har jubilæum (festudvalg, nye T-shirt, fest) osv.

Bestyrelsen blev enig om at ”sove på det” og snarest komme med gode ideer, , og f.eks. snakke om det i klublokalet.

8.  MHS kontingentstigning:

- I året 2014/2015 stiger kontingentet for det enkelte klubmedlem med 3,00 kr

- I året 2015/2016 stiger kontingentet for det enkelte klubmedlem med 2,00 kr.

 9. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der      1018 ,50 kr

·                                       - I banken er der    59.063,08 kr

·                                       - Etableringskonto 11.053,76 kr

Og så er der dags dato 122 medlemmer.

Herefter gennemgik vores udmærkede kasserer hele regnskabet og forslag til budget 2015.

10. Eventuelt:

- Ole”sømand” Nielsen skal begraves den kommende onsdag. Ole K køber bårebuket. Der vil være en større repræsentation fra klubben herunder Nimbus motorcykler.

- Århus er kulturby i 2017. Skal vi være synlige også her ?? Henrik kontakter kulturbys arbejdsgruppe, for at gøre opmærksom på vores eksistens.

Næste møde afholdes …..........??????????????............(jeg tror vi glemte det). 

---og så gik vi over de mere alvorlige sager: Et særdeles veldækket bord.

 Referat: Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 84

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 11. august 2014 kl. 19.00 hos Bente. (dog mødte Per kl 1945)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

                                       Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Henrik har bestilt Terrassen i Tivoli Friheden til den årlige generalforsamling. Datoen for generalforsamling bliver den 21. januar 2015.

- Forespørgsel fra True by. De ønsker at vi åbner klublokalerne for besøgende, idet de afholder et arrangement, hvor Trues beboere besøger hinanden.

- Modeltogsklubben mener at fællesturen til Hamborg bliver til noget i løbet af efteråret. Henrik holder kontakt.

- Det tidligere omtalte billede/tegning af bikertøsen er under udarbejdelse. Brian er tovholder.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Vi har mulighed for at få en Nimbus ”Nordkapkører” MogensSkovgaard til en klubaften. Bente husker det til programmet.

- Bente snakker med Dan om datoen for udgivelse af den nye aktivitetskalender.

4. Værksted/klublokalet:

- Sune vil, på baggrund af en aktuel henvendelse, rense og efterse vores sandblæser.

5. Indkøb af redigeringsudstyr til kommende bladteknisk medarbejder:

-  Bestyrelsen overlader til mere kvalificerede personer, at vurdere hvad der skal bruges af programmer, og kassereren gav selvfølgelig grønt lys for dette indkøb. Deadline er slutning af denne uge.

6. 20 års jubilæumsbog:

- Første arbejdsmøde er afholdt, og arbejdsgruppen er i fuld gang.

7. Offentliggørelse af medlemslister:

- Et af klubens medlemmer har kraftigt opponeret mod offentliggørelse af medlemslisten, indeholdende E mail adresser og telefonnumre.

Bestyrelsen har undersøgt sagen rent juridisk samt hos datatilsynet. Begge steder får vi samme besked: Klubben har ikke gjort noget ulovligt, det betragtes ikke som personfølsomt og det er ikke offentligt tilgængeligt materiale.

På baggrund af ovenstående traf bestyrelsen følgende beslutning:

Medlemslisten udsendes fremover til alle klubbens medlemmer. 

Ønsker fra enkelt medlemmer om at der ikke fremgår f.eks. Mail,telefonnummer eller adresse, imødekommes.

8. Orientering fra årstræffet 2014:

- Årstræffet var i år på Lolland, Errindlev. Godt træf hvor hele byen (209 indbyggere) var deltagende og flagene i byen var alle oppe. Fællesturen fra ANK foregik over Sjælland derover og over Fyn hjemover.

Der deltog i alt 24-26 personer fra Aarhuus Nimbus Klub.

Danmarks Nimbus Touring glimrede ved deres totale fravær (de kalder det oven i købet deres træf).

 9. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der       1.669,- kr

·                                       - I banken er der    61.376,66 kr

·                                       - Etableringskonto 13.753,76 kr

Og så er der dags dato 122 medlemmer.

9.Eventuelt:

- Sune reklamerede for en tegneserie for motorcykelfolk Motomania


 

 

 

 

 

 

Næste møde afholdes tirsdag den 11.nov kl 1900, 2014 hos Per.

 

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, (det er nu dejligt at være i bestyrelsen !)

 

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


 

Bestyrelsesmøde nr. 83

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 hos Jacob i Hørning.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden, herunder evaluering af åbningen af Tivoli Friheden:

- Der kommer  stadig henvendelser fra sociale institutioner, som ønsker kørsel med beboere. Vi diskuterede om, vi skulle tage det op hver gang, og endte med at beslutte at eventuelle henvendelser besvares med, at institutionerne skal sende en motiveret ansøgning (Mail). Vi vil samtidig gøre opmærksom på at vi har fuld aktivitetskalender. En motiveret ansøgning vil blive gemt til senere vurdering.

- Vores sponsor OK Benzin ønsker at stille op til en klubaften. Per har aftale med OK`s chef at vi nok ikke kan vride flere OK kunder ud af vores lille flok. Henrik skriver til OK benzin.

- Arrangementet omkring Tivoli Friheden gik som ønsket og planlagt. Næste år skal vi søge efter et nyt opsamlingssted, i stedet for det ved slottet (parkering forbudt). Der blev foreslået vejen der fører op til Forstbotanisk have.

I øvrigt skal vi huske at der er en Aahuusmand forrest ved hver gruppe dr kører afsted.

3. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Den 18. juni er turen åben, er der nogen der vil arrangere?

- Husk at reklamere for NImbus arrangementet ved hotel OPUS i Horsens.

4. Værkstedet / klublokalet, herunder rygning i disse:

- Bestyrelsen udnævnte enstemmigt Jacob til, at være maskinansvarlig på værkstedet. - Keld har planer med polermaskinen. Kompressoren skal lige svejses lidt.

Henrik har en stående aftale om et lille kursus til den nye fræser.

- Det henstilles til medlemmerne IKKE AT RYGE PÅ VÆRKSTEDET !! Per og Ole vil være ambassadører for udbredelsen af dette.

5. Salg af medlemmers Nimbus gennem klubben:

- Der har været sat spørgsmålstegn ved den måde bestyrelsen har behandlet salg af medlemmers Nimbus. Vi diskuterede en aktuel sag og det mere principielle i behandlingen.

- Ved fremtidige forespørgsler til bestyrelsen om salg af Nimbus, vil henvendelsen resultere i at salget annonceres på hjemmesiden.

Hvis salget skal gå hurtigt (sælgers ønske) forbeholder bestyrelsen sig retten til at træffe den beslutning, som bestyrelsen finder rigtigt og nødvendigt.

6. 20 års jubilæumsbog. Hvem skal styre projektet (redaktion)?:

- Fra bestyrelsens side ønskes der en ”redaktionsgruppe” som blandt andet skal være med til at lægge linien (kapitler, hvad skal indholdet i bogen være mv.).

Skal bogen koste penge. Dette traf bestyrelsen ikke nogen beslutning om, men vil se på det senere.

7. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der 624,- kr

·                                       - I banken er der 63.368,66 kr

·                                       - Finansieringskontoen 13.753,76 kr

·                                       Og så er der dags dato 120 medlemmer (4 nye

Der har været henvendelse fra udlandet om køb af T-shirt og trafikvest.

 8. Eventuelt:

- Sune fortæller at der er 16 deltagere til den kommende Samsøtur.

- Per (vores internationale kontaktmand) fortæller om en henvendelse fra en englænder, der vil besøge vores klub med henblik på eventuelt, at starte en Nimbusklub i England.

Vi arrangerer en ekstra klubaften mandag den 12.5. 2014 og Ole tilbyder manden en tur til Nimbusmuseet i Horsens.

- Henrik vil kontakte Dan for at klubben kan få en tegning af en bikertøs (se referat fra sidste møde).

Næste møde afholdes den 11. august kl 1900, 2014 hos Jørgen

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, det virkede som om Jacob havde stået i køkkenet hele dagen, kongelig beværtet vil jeg sige.

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 82

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 3. februar 2014 kl. 19.00 hos Sune i Mårslet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Henrik Lahn Hansen

Næstformand: Sune Nielsen

Kasserer, klubvarer,medlemsregistrering og OK benzinkort: Per Tage Hansen

Sekretær og mødereferater: Ole Kristensen

Arrangementer, aktivitetskalender og selskabskørsel. Bente Kortsen

Arrangementer og aktivitetskalender:Jørgen Mogensen

Ad-hock opgaver:Jakob Jensen

3. Nyt fra formanden. Herunder evaluering af generalforsamlingen:

- Togmodelklubben, True byvej meddeler at fællesturen til Hamborg, tidligst kan bliver til efteråret.

- Åbningen af sæsonen og Tivoli Friheden sker den 12. april 2014. Henrik har sørget for alle tilladelser.

- Henrik Abildtrup, Biler i den gamle by meddeler, at de satser på køretøjer fra perioden 1950 – 1970.

- Ideen med at sende beretningen ud i forvejen, viste sig at være en god ide. Der blev noget mere debat end ellers,der kunne godt være mere fra de enkelte ansvarsområder.

- Det kneb lidt med pladsen, grundet bordopstillingen (kan sagtens ændres).

Det var rigtig god mad i rigelige mængder, og bestyrelsen mener godt vi kan bruge stedet igen, næste år.

- Diskussionen om køb af Nimbus eller ej. Vi mener at der blev truffet den rigtige beslutning ved ikke at købe Nimbussen

- Diskussionen omkring arrangementer viser at vi kan fortsætte den linje, der tidligere  er lagt.

- Ole finder referatet der fortæller om hvad vi gør med ”pengene på bogen”

4. Aktuel status for forårs- og sommerprogram:

- Der er foreslået en weekendtur til Samsø. Sune, Bente og Jørgen arbejder videre med sagen. Eventuelt weekenden 24.-25. maj.

- Sune vil gerne stå for en temaaften med forårsklargøring

- ”Jørgen” i Randers spørges om en dag med køreteknik. Bente undersøger.

-Den 12.3 arrangeres en aften med Jørgen (kakkelovnsrør), der har optaget en dvd med vores årstræf 2010.

-Hølken Strand bruges til vores sommerafslutning.

5. Værksted/klublokalet:

- Henrik undersøger muligheden for et mindre fræsekursus. I bekræftende fald annonceret dette i Nyhedsgruppen. Vi skal huske at, der altid skal være 2 mand tilstede, når disse maskiner bruges.

6. Hvor er og skal Aarhuus Nimbus klub være om feks 5 år:

- Skal vi fortsat arbejde videre som om vi ikke er blevet ældre ? Er vi os selv nok ? Skal vi bare mødes og snakke og så måske køre mindre, skulle vi have en kontakt til andre mc klubber. mv. ???????

Vi startede klubben for 18 år siden og fandt frem til at, der var 4 typer af medlemmer:

OLIEFINGEREN, BIKEREN, PERFEKTIONISTEN OG SAMLEREN

Vi mangler måske nu BIKERTØSEN ?

Diskussionen udspandt sig livligt i bestyrelsen uden at der egentlig kom nogen konklusion.

7. 20 års jubilæumsbog:

- Henrik foreslog at, vi om 2 år udgav en bog en 20 års jubilæumsbog, hvor man kunne finde klubbens medlemmer og historie. Der var stor enighed om at det var en rigtig god ide. Dan og Henrik arbejder videre med ideen

 8. Kassereren. Klubbens aktuelle økonomi:

·                                       - I kassen er der 818,- kr

·                                       - I banken er der 66.712,90 kr

·                                       - Finansieringskontoen 12.502,66 kr

Og så er der dags dato 119 medlemmer.

9.Eventuelt:

- Intet.

Næste møde afholdes den 5. maj kl 1900, 2014 hos Jakob

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, Else havde bagt boller med dertil hørende lækkert pålæg og afsluttes med dejlig kage

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


REFERATER

2013


Bestyrelsesmøde nr.81

 Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 28. oktober - 2013, kl. 1900, hos Henrik

 Iben deltog ikke i mødet og Per kom for sent, pga en storm/orkan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Generalforsamlingen afholdes i restaurant ”Terassen”, som er beliggende i Tivoli Friheden.

Menuen kender vi faktisk ikke, men vores nye formand har vovet pelsen, og sagt til kokken at han må bestemme, hvad vi skal have at spise. (MODIGT !!)

- Den 23. november 2013 afholdes der generalforsamling i Motor Historisk Samråd. Mødet holdes i Middelfart og Sune og Ole deltager.

3. Aktuel status for efterårs- og vinterprogram.

- Det udsendte aktivitetsprogram kører stille og roligt. De planlagte aktiviteter kører som de skal.

- Der har været en efterlysning af de enkelte værkstedaftner. Bestyrelsen vil her vente til foråret med disse. Skulle der opstå et spontant behov, vil det blive annonceret gennem nyhedsmail til medlemmerne.

- Det blev diskuteret, om vi i klubben har for mange arrangementer/ture, bl.a. med baggrund i at bestyrelsen oplever et faldende antal deltagere i planlagte arrangementer.

- Der blev stillet følgende spørgsmål: Er der for mange ture? Skal vi gøre turene kortere? Skal der være tilmelding? Hvordan får vi flere med?

Vi vil igen tage emnet op på det næste bestyrelsesmøde samt på den kommende generalforsamling.

- Vi har fået tilbud om overnatning på en større nedlagt landejendom på Samsø, og samtidig et besøg hos en lokal mc-klub

4. Værksted / klublokale:

- Sune og Ole tager fat på opgaven i ugen der kommer.

5. Årsberetning til generalforsamlingen.

- Det er vigtigt at bestyrelsen giver input til formanden hurtigst muligt, således at Henrik kan skrive en fyldestgørende beretning.

Ifølge tidligere bestyrelsesbeslutning, skal den nævnte beretning udsendes inden generalforsamlingen, hvilket betyder at den udsendes med næste blad.

- Medlemmernes forslag til ture/aktiviteter, papir uddeles på generalforsamlingen

- I forbindelse med generalforsamlingen er Henrik og Ole på valg. Begge modtager genvalg.

- Der foreslås ikke kontingentforhøjelse.

6. Status på Facebook.

- Initiativet med Facebook har givet fine resultater, f.eks. har siden været besøgt af folk fra 25 lande. Sune skriver et indlæg til næste blad

7. Oplæg til drøftelse om formatet på klubbladet:

- Der var kommet forslag til en ændring af vores klubblad, så det måske skulle udkomme i et A5 format i stedet for A4. Dette ville betyde en væsentlig billigere fremstillingspris, samt en billigere porto. I alt ville besparelsen andrage et sted mellem 3 – 4.000, kr.

Det kom der følgende beslutning ud af: Næste blad udsende både i papirudgave og elektronisk. Herefter vil medlemmerne blive spurgt om de ønsker det ene eller den anden udgave tilsendt.

- Der ændres indtil videre ikke i formatet på bladet. (Hvis flere ønsker den elektroniske udgave vil dette jo også udgøre en besparelse).

8. Evalueringsmøde af den Gamle By`s 70èr arrangement:

 - Sune og Henrik deltager med henblik på at, vi melder os klar til at deltage igen næste år.

9. Kassereren. Klubebens aktuelle økonomi :

- I kassen er der 2156,- kr. På bogen står der 53.829,87 kr. Etableringskontoen viser 12.502,66 kr

Vi er 126 medlemmer.

- Sune køber et HDMI kabel til klubben.

10.Eventuelt:

- Arrangementet med plejehjemmet i Carl Blocksgade, Århus, blev af deltagerne,  5  Nimbusser, oplevet som lidt povert i forhold til det arbejde vi som klub havde lagt i det. Vi diskuterede om vi fremover skulle meddele at, vi tager et symbolsk beløb, for at køre ved slige arrangemeneter(benzinpenge).

- Juleafslutningen udgør følgende praktiske ting. Leif Degn tager sig af æbleskiverne, Per undersøger hvor meget rødvin der skal købes og Jørgen tager sig af de resterende indkøb.

- Nytårsparaden. Ole sørger for lidt larm (fyrværkeri). Sune sørger for ”En enkelt” og formanden siger som vanligt et par velvalgte ord.

    Næste møde afholdes kort efter generalforsamlingen,  den 3. februar  2014 hos Sune.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet.

Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr.80

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 26.august - 2013, kl. 1900, i klublokalet , True

Der var afbud fra Iben

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Modeljernbanekluben har udskudt besøget til den fantastiske tyske bane. Vi får invitation til foråret, med mulighed for at deltage.

- Nimbus skiltet i Tivoli Friheden er på mystisk vi forsvundet. Tivolis direktør er kontaktet og han meddeler følgende: ”Nimbus klubben er ikke faldet i unåde. Hvis skiltet bliver fundet, vil det selvfølgelig blive sat op igen!” Bestyrelsen agter ikke at gøre yderligere i denne sag.

- Vedrørende afholdelse af generalforsamling, vil der væremulighed for at holde det i Tivoli Frihedens restaurant ”Terassen”(29.1.2014). Bente undersøger Arions hus på Grenåvej. Afgørelsen træffes af bestyrelsen via nettet.

3. Aktuel status for efterårs- og vinterprogram:

- Per Rønnows bryllup skal markeres af klubben. Skanderup Kirke.  Der udsendes en Mail i nyhedsgruppen. Ole sørger for blomster og et kort.

- 25/9 er ikke planlagt, det tager Sune sig af. Tur til Borum Eshøj hvor Sune vil tegne og fortælle.

- Plejecentret i Carl Blocksgade vil være den 27. september 11-12 og 13-14.

- Ellers har Bente og Jørgen helt check på resten af programmet.

4. Værksted / klublokale:

- Sune og Ole fik af bestyrelsen lov til at ”lege” med en ny indretning. Ole er tovholder.

5. Kommunal Nimbus.

- Århus Kommune har udtrykt stor velvilje for vores projekt og der er fremsendt et officielt ansøgningsskema, som Henrik har udfyldt. Skemaet blev gennemgået på mødet og Henrik afleverer det sidst på ugen.

6. Skal klubben på Facebook.

- Bestyrelsen havde tænkt, siden sidste møde og kan nu stolt meddele: Aarhuus Nimbus Klub kommer nu på Facebook (”det er det de unge vil”).

7. Tilbagemelding fra Årstræffet:

- Ole gav en tilbagemelding fra et særdeles godt årstræf. Læs nærmere i næste nummer af vores blad.

8. Nyt fra kassereren:

 I kassen er der 1135 kr. På bogen står der 58.241,07 kr. Etableringskontoen viser 12.502,66 kr

Vi er 126 medlemmer.

 - Erfaringer fra et museumsbesøg, tilrettelagt af klubben viser, at  når der besøges institutioner hvor der kan påregnes entre, er det vigtigt at vi i programmet gør opmærksom på dette.

8. Eventuelt:

- Peter Christensen tilbyder velvilligt at sørge for trykning af vores klubblad. Bedre kvalitet, mulighed for farvetryk farver og måske billigere.

- Det nuværende trykkeri er stadig det billigste, og bestyrelsen besluttede at det nuværende firma, får 1 chance mere.

- I øvrigt, det meget tynde papir bladet er trykt på, skyldes at hvis vi bruger tykkere papir,vil portoen stige (igen).

Næste møde afholdes hos Henrik den 28.10.2013

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet.

Ole K

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 79

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 13. maj kl. 19.00 hos Bente

Iben fra bestyrelsen deltog ikke i mødet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Invitationen fra Niels Brüchner (Classic Race Århus) indebar at, vi som klub kunne få en plads udenfor selve raceområdet og ikke fribilletter.

- En eventuel tur til modeljernbaneklubben i Hamborg, sammen med vores naboklub i True, Henrik holder kontakt med dem.

- Der kommer mange invitationer fra andre veteran- og motorklubber. Disse filtreres og relevante tilbud udsendes på vores hjemmeside under andre arrangementer.

- Henrik er klubbens kontaktperson til Motorhistorisk samråd.

- En længere diskussion udspandt sig om, vi som klub skal have en Facebook profil. Beslutning om dette udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Erfaringsopsamling fra dette års Tivoli Friheden: - Større omhyggelighed/information til  de 10 vejvisere. - Sidste mand skal forsynes med rød vest. - Turen som den er nu fastholdes. - - Opstillingen af motorcykler ændres så alle motorcykler vender fronten væk fra rådhuset. - Der skal være større fokus på at motorcykler dirigeres på plads af Aarhuus Nimbus Klub.

3. Aktuel status for forårs- og efterårsprogrammet:

- Turen den 29.maj er uafklaret. Søren høres (Bente).

- Den 19. maj bliver almindelig klubaften med emnet ”Check din Nimbus inden ferien” Sune udsender nyhedsmail.

4. Værkstedet / klublokalet:

- En snak om udvidelse af vores ”lagerlokale”, så de store maskiner eventuelt kunne stå der, resulterede i første omgang til at Henrik kontakter værtsparret om muligheden for udvidelse, samt hvad det eventuelt vil koste.

- Det blev besluttet at Henrik indkøber, konus 1 og 2 samt en borepatron til den nye maskine.

- Til efteråret bliver der kursus for interesserede i betjening af de nye maskiner.

5. Kassereren klubbens aktuelle økonomi:

- I kassen er der 290,- kr

- I banken er der 61.438,22 kr

- Finansieringskontoen 12.502,66 kr

Og så er der dags dato 123 medlemmer.

6. Diskussionsoplæg. Hvordan griber vi generalforsamlingen an næste gang:

- Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi kunne gøre gøre generalforsamlingen mere spændende og inddrage medlemmerne mere aktivt på selve mødet.

- Beslutningen blev at vi udsender bestyrelsens beretning før generalforsamlingen, enten i bladet eller på nyhedsmailen (medlemmer uden mailadresse får den tilsendt med almindelig post). Denne udsendelse begrundes med en motivation, hvorfor vi gør som vi gør.

Samtidig vedhæftes en tom ”slip” som kan bruges til spørgsmål og forslag til kommende arrangementer.

7. Investering i Nimbus litteratur:

- Klubben køber 3 styk Nimbus litteratur (bøger), som ikke findes på hylderne i klublokalet. Ole k sørger for dette.

 8. Opfølgning på køb-salg punktet på hjemmesiden:

- Vores køb og salg side på hjemmesiden er for alle, også ikke klubmedlemmer. Siden opdateres en gang ugentlig.

9.Kommunal Nimbus. Hvad skal vi ?:

- Der er fremkommet en ide, som foreslår at Århus Kommune indkøber en Nimbus med sidevogn, med henblik på at denne bliver til brug for plejehjembeboere, som et alternativ til de eksisterende tilbud (lejlighed fra 50èrne mv.)

Bestyrelsen finder ideen spændende og vil positivt arbejde videre med dette. Henrik tager i første omgang kontakt til Hannah, for at starte formuleringen af en motiveret ansøgning til kommunen.

Bestyrelsens medlemmer forpligter sig samtidigt til at udbrede ideen til medlemmerne i klubben

10. Eventuelt:

- Bladet vil fremover komme i en udgave på 80 gram, og forhåbentlig en bedre trykkekvalitet.

- Næste generalforsamling hvor skal den afholdes?

Bente undersøger Arions hus, og Henrik undersøger Tivoli Friheden

Antal deltagende plejer at være mellem 50-60 spisende, samt ca 10 ikke spisende.

Næste møde afholdes den 26. august kl 1900, 2013 hos Ole K

---og så gik vi over til de kulinariske glæder, serveret feminint og fint af Leo

Referat: Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 78

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4. februar kl. 19.00 hos Jørgen

I mødet deltog hele bestyrelsen samt redaktøren og tidligere formand Dan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen:

 Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Henrik L. Hansen

- Næstformand: Sune Nielsen

- Kasserer: Per T. Hansen

- Arrangementsansvarlige: Bente Kortsen og Jørgen Mogensen

- Ad-hoc opgaver: Iben Hansen

- Sekretær: Ole Kristensen

3. Nyt fra formanden:

- Vedrørende den nys afholdte generalforsamling, kunne bestyrelsen konstatere at, den forløb helt uden problemer. Der var igen stort fremmøde og mange forslag til kommende arrangementer.

Dog var vi enige om at der godt kunne være rart med flere tilbagemeldinger fra medlemmerne.

Vi diskuterede lidt frem og tilbage omkring følgende: - Skal vi ændre stedet (Malling Kro)?- Skal vi ændre tidspunktet? – Skal vi udsende beretningen inden generalforsamlingen?

Vi, bestyrelsen vil overveje til næste generalforsamling.

- Henrik foreslog at vi i bestyrelsen havde en elektronisk ”dropbox” hvor tanker og forslag kunne deles.

4. Aktuel status for forårs- og sommerprogrammet:

- Der var stor ros fra de arrangementsansvarlige for mange og gode forslag til aktivitetsprogrammet.

Bente og Jørgen har meget snart et færdigt program. Dette rundsendes i første omgang til bestyrelsen.

- Under dette punkt gjorde Per stor reklame for et nyt tiltag ved Hølken Strand, et ”onsdagsalternetiv” til Kalø. Starter den 17. april.

- Turen til Tivoli Friheden er planlagt til den 6. april. Henrik står for dette arrangement.

5. Værksted og klublokale:

   Sune og Keld er tovholdere i forhold til opklaring/oprydning omkring polermaskinen.

- Henrik undersøger ”maskinfødder” til de nye maskiner, samt ekstra maskindele (fræsehoved, bor).

6. Kassereren, klubbens aktuelle økonomi:

- Dan afgiver sit dankort og Henrik oprettes med nyt dankort. Per sørger for tid i banken.

I banken henstår 63.433,75 kr på bogen.

Etableringskontoen er der 10.855,66 kr.

I kassen er der 942,00 kr.

Der er 123 betalende medlemmer

- Per rundsender medlemslisten.

7. Redaktøren. Næste blad:

- Der blev oprettet og godkendt en samarbejdsaftale med redaktøren som følger:

·               Der udarbejdes en ca. udgivelsesplan for de 4 numre, der udkommer af bladet(kan og bør koordineres med bestyrelsesmøderne).

·               Bestyrelsen/formanden fremsender senest 3 uger før udgivelsesdagen ”Formanden har ordet”. Spalten skal max. fylde 1900 anslag.

·               Dagsorden til bestyrelsesmøderne sendes (fortroligt) til redaktøren, der herefter laver et skriftligt oplæg med hovedindhold af kommende nummer.

·               Materiale til generalforsamlingen (dagsorden m.m.) sendes til redaktøren senest d. 15. november.

 8. Diskussionsoplæg:

- Henrik havde udsendt et oplæg med emner som skulle/kunne bruges som emnekatalog til oplæg på vore bestyrelsesmøder. Oplægget vil fremover udarbejdes af formand og næstformand.

9.Eventuelt:

- Det blev besluttet at klubaftenen, onsdag den 20. marts, skulle være en blanding af reklameindslag fra Per, klargøring af Nimbus med Sune og måske noget sikkerhed (kørsel) med Brian.

Næste møde afholdes hos Bente den 13. maj 2013

---og så gik vi til et overdådigt bord med alskens god mad...............og æblekage.

Referat: Ole k

Retur til forsiden


Aarhuus Nimbus Klubs

17.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23. januar 2013

Sted Malling kro. (Menuen var i år skipperlabskovs)

Der var fremmødt i alt 59 personer til generalforsamlingen

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for: Jørgen Hansen, Carl Johan Albertsen og Vivi Boe, der alle var gået bort siden sidste generalforsamling.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Anette Rasmussen og Jørgen Bang.

4. Bestyrelsens beretning. Herunder redaktørens beretning.

Bestyrelsens beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen, fulgt op af redaktørens beretning, samt en orientering om mødet i Motorhistorisk Samråd.

Vedlagt som bilag 1.

Der var ingen bemærkninger til hverken bestyrelsens- eller redaktørens beretning.

Begge beretninger blev godkendt af forsamlingen.

5.Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Per T. Hansen gennemgik hele regnskabet og det nye regnskabssystem.

Regnskab vedlagt, bilag 2.

- Finn Zachariassen satte spørgsmålstegn ved om det var lovligt, som klub, at investere i værdipapirer.

Bestyrelsen undersøger dette.

- Brian Sørensen lagde op til at bladet kun skulle udkomme på nettet, det ville spare både porto og bogtrykker. Sekundært at der skulle være mulighed for at fravælge bladet, og i stedet få det sendt pr mail.

Der udspandt sig en mindre diskussion på mødet.

Den nyvalgte bestyrelse påtog sig at tage emnet op på et kommende bestyrelsesmøde.

Herefter blev regnskabet godkendt.

- Budget 2012 blev herefter fremlagt Bilag 3,  uden at det gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 15. januar.   

7. Eventuel indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Per Tage Hansen. Modtager valg.

Jørgen Mogensen. Modtager valg.

Dan Zachariassen. Modtager ikke valg.

Per og Jørgen genvælges af forsamlingen.

Bestyrelsen foreslår Iben Hansen til den manglende plads i bestyrelsen.

Iben Hansen vælges af forsamlingen

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev  Frank Wolther (genvalg) og Jakob Jensen valgt

8 c Valg af revisor.

Jørgen Bang opstillet og valgt

Da Eigil Holm Sørensen i 2012 har trukket sig fra revisorposten, er den oprindelige suppleant Anette Rasmussen indgået i arbejdet og fungerer frem til generalforsamlingen i 2014

8 d Valg af revisorsuppleant.

Bent Jakob Hessellund opstillet og valgt

9 Eventuelt.

-Dan takkede med en pæn tale for de meget spændende 10 år, han har nydt at være formand.

- Sune kvitterede med en længere begrundelse for at udnævne Dan til æresmedlem af Aarhuus Nimbus Klub, og overrakte til sidst det fine emblem og diplom til Dan.

- Spontant rejste forsamlingen sig alle op og hyldede den afgående formand med stående ovationer.

- Sune opfordrede alle til at sende ham et par ord eller et link til punktet på hjemmesiden ”andre aktiviteter”, således at vi får alle arrangementer med i vores kalender. Samt hvis der blev fundet fejl på hjemmesiden, ring eller skriv til Sune.

- Per (kassereren) takkede for den hjælp medlemmerne havde ydet i forbindelse med noget kludder i giroindbetalingen. (og han tilføjede at den fejl kommer aldrig til at ske igen).

- Brian ønskede at bestyrelsen ville kigge på placeringen af de nytilkomne maskiner på værkstedet i True. De optager meget plads.

Det lovede bestyrelsen at tage op til behandling.

Dirigent  Per Rønnow takkede herefter for god ro og orden.

 ………og således sluttedes dermed denne 17. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og nedskrevet.

Ole Kristensen


                                                                                          BILAG 1

Bestyrelsens beretning 2012.

Så er der endnu engang gået et år i Aarhuus Nimbus Klub, og det er igen tid til at gøre status. Ser man helt overordnet på året 2012 blev det et år hvor tingene kørte stille og roligt uden de helt store udsving.

Selv om vi ved sidste årsskifte tabte en del medlemmer, har tilgangen til klubben været ganske god, så vi har kunnet holde vort medlemstal på den pæne side af de 120, og det er vel, sagt med en jysk underdrivelse, ikke så ringe endda, og så er det glædeligt, at mange af de nye medlemmer har besluttet sig for, at deltage aktivt i vore arrangementer og vore klubaftner – og det er rigtig godt!

Ved denne lejlighed er der også tradition for, at vi evaluerer på sommerens vejr, og igen må vi konstatere, at vi fik en, for motorcyklister rigtig træls sommer, men alt for mange regnvejrsdage.

Jeg antydede i lederen i det seneste blad, at det kan virke som lidt af et paradoks, at vi måske selv medvirker til de vejrforandringer, vi vidende til, i hvert fald hvis man tror på, at udledningen af udstødningsgasser er en medvirkende årsag til den drivhuseffekt, som ifølge visse eksperters udsagn er årsagen til de klimaforandringer, der uomtvisteligt er i gang på vores klode.

Men hvis det er rigtigt, og det ved vi jo ikke, så er det næppe de få kilometer vi kører vore Nimbusser, der gør det store udslag, så er vi ikke enige om, at vi fortsætter lidt endnu!

På trods af regnvejret blev 2012 et år, hvor vi havde rigtig mange velgennemførte klubaftner, onsdags- og søndagsture.

Man kan også sige, at 2012 blev endnu et år, hvor vi levede flot op til vores formålsparagraf, og hvor kammeratskabet og samværet omkring vores fælles interesse har været i fokus. Et godt år, - lige efter formålet!

 

Aktiviteter: Et af de første arrangementer 2012, hvor vi i den grad gjorde os synlige i det aarhusianske gadebillede var det MC-træf vi sammen med andre MC-klubber og en række forhandlere, blev inviteret til at deltage i, af Strøgforeningen i Aarhus.

Det er formanden for strøgforeningen, Lars Svensen, der også er medlem af englænderklubben ”Neptun”, som var initiativtager til det arrangement, og da Lars og jeg har en fælles fortid ved Aarhus Stiftstidende, har vi gennem årene haft mulighed for mangen en MC-snak, og derfor er han ganske godt kendt med Aarhuus Nimbus Klub, noget der kom os til gode med denne invitation, som oven i købet gav en lille skilling til klubkassen!

Vi havde fået tildelt plads på Klemens Bro, og det blev en fantastisk dag, hvor vi kom i kontakt med flere tusinde strøggæster. Heldigvis blev vi begunstiget af et flot forårsvejr, for Clemens Bro er noget udsat for vind enten fra havnesiden eller op gennem ådalen, og vi mærkede da vinden, men det blev ikke værre end det var til at holde ud.

I øvrigt var det også Lars Svensen, der sidste forår holdt åbningstalen, da vi indledte sæsonen, og det blev en af de bedre og også mest humoristiske taler i klubbens historie – det siger vi tak for!

Åbningsturen til Friheden blev en lidt blandet fornøjelse, i hvert fald for mig, der jo stod med ansvaret for arrangementet.

Selv om der var en rutebeskrivelse, og selv om det var den samme rute som de seneste mange år, så blev der kørt forkert under vejs, men det kom heldigvis ikke til at betyde noget, alle kom velbeholdent frem til opsamling på kongevejen.

På vejen ind til Rådhuspladsen var jeg omkring Friheden, for som altid for at hente vores øl billetter, og der burde jeg måske have hørt alarmklokkerne ringe, for jeg kunne ikke ringe til Henrik Olesen, idet hans mobil var slukket, noget jeg aldrig har oplevet før.

Jeg smuttede ind gennem den ellers altid aflåste låge i hegnet bag kontoret, da en anden var på vej ud, og da vores øl billetter lå pakket til mig, regnede jeg med, at den hellige grav var velforvaret, og jeg kørte med ro i sindet mod Rådhuspladsen.

Da vi senere på eftermiddagen kom frem til indgangen til Friheden var der ikke nogen til at tage mod os, og jeg måtte flere gange køre tilbage til hovedindgangen for at få lukket op.

Med 20 minutters forsinkelse kom vi endelig ind, og her må jeg indrømme, at jeg i bogstaveligste forstand var kommet godt op at køre. Vi har mange gæster den dag, og jeg var rigtig træt af, at det virkede som om vi ikke havde styr på planlægningen.

Nå – men det gik trods alt – og i det store hele, havde vi en rigtig fin dag!

Jeg har egentlig ikke lyst til fremhæve enkelte af årets arrangementer frem for andre, men dog kan jeg ikke lade være med stille et enkelt spørgsmål: Hvor mange motorcykelklubber tror I, der kan slippe godt fra, at arrangere en tur, hvor medlemmerne kører rundt og ser på gemte og næsten glemte middelalderlige voldanlæg.

Sådan noget kan vi i Aarhuus Nimbus Klub, og vi kan oven i købet gøre det på en måde, så deltagerne får sig en oplevelse helt ud over det sædvanlige – Jeg er sikker på, at Aarhuus Nimbus Klub er noget helt for sig selv – og det kan vi være godt stolte af!

Senere på sommeren deltog vi i en byfest i Hadsten, også her fik vi præsenteret os på flotteste vis.

Gennem mange år har vi bestyrelsen efterlyst en større brug af værkstedet, men også med det fik vi taget livtag i det forløbne år.

Efter vi – i hvert fald for en periode – har lagt de gamle traditionelle skruekurser i ”mølpose” fandt vi på, at lave nogle nye kurser – måske kan vi med en nudansk ord kalde dem for ”akutkurser” – To aftner hvor hovedvægten skulle lægges på ”Hvad gør jeg når skidtet ikke vil starte, eller hvad gør jeg, når ”Bussen” går i stå midt på landevejen?

Det var Sune der påtog sig opgaven at være underviser – to på hinanden følgende mandage, og da tilmeldingen blev åbnet, var der udsolgt med det samme – Så forårets kursus blev efterfulgt af et tilsvarende i efteråret.

De kurser blev en kæmpe succes, og vi supplerede dem med ”åbent værksted” i ugerne efter, og der var der så meget tryk på værkstedet, at vi måtte hidkalde Knud Jørgensen for sammen med Sune at bistå de mange medlemmer med at fejlfinde, udbedre og justere.

Vi har med mellemrum diskuteret, om det aktivitetsniveau vi har i klubben, er det rigtige, og det skal vi selvfølgelig altid være opmærksomme på, men med det år vi lige har været igennem, mener jeg at kunne konstatere, at vort aktivitetsniveau, som det hele ser ud nu, i det store og hele er passende.

Aktivitetskalenderen bliver i høj grad til i et samarbejde mellem bestyrelse og medlemmer, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der på den ene eller på den anden måde, har bidraget til årets mange aktiviteter!

 

Sikkerhed: Igen har vi haft fokus på sikkerheden, når vi kører i kolonne, og vi skal ikke træde rundt i det nu. Der er talt og skrevet meget om den sag i det forløbne år, og mon ikke vi skal nøjes med at konstatere, at det her er et område, hvor der fortsat er plads til forbedring. Derfor går min opfordring til bestyrelsen, at vi også fremover holder fast i den dagsorden. Det vil være rigtig rart, hvis vi en dag kan konstatere, at ”nu kører det”!

 

Hjertestarter: Vi fornyede i foråret vores ansøgning til Lions Club om donation af en hjertestarter, og det gjorde vi på den måde, at vi i ansøgningen, ud over de argumenter vi tidligere havde benyttet, præciserede, at vi også ved flere lejligheder kører med ældre og handicappede mennesker, men resultatet blev det samme – Vi fik afslag.

Jeg vil ikke anbefale, at vi gentager ansøgningen idet jeg er kommet frem til den slutning, at vi ganske enkelt ikke er i den målgruppe, som Lions går efter.

Hvad der nu skal ske ved jeg ikke, men det er da et emne, som jeg vil anbefale, at vi fortsat har fokus på. Måske vil det være en ide, at vi her i aften får loddet stemningen blandt klubbens medlemmer – Skal vi fortsætte eller stoppe her?

 

Lokalet: Som tidligere nævnt har der været rigtig god gang i værkstedet i det forløbne år. Der er efterhånden ved at være styr på vort smertensbarn ”sandblæseren” Den er forsynet med ny udsugning, nye dyser og slanger og der er bygget en kabine, der skal holde på støvet.

Sandblæseren er værkstedets største aktiv, men den er også den mest sarte maskine vi råder over, så jeg vil opfordre alle til, nøje at følge de instrukser, der hænger ved maskinen, og for alt i verden ikke selv forsøge sig som reparatør, men i stedet bruge det nødtelefonnummer der hænger på maskinen.

Lige før jul modtog klubben et par særdeles vægtige donationer i form af en professionel fræser, en plansliber og en mindre horisontalsliber. Det var Henrik, der gennem sit firma Lindberg Optik skaffede de fine maskiner, som har fundet plads på værkstedet.

Det har betydet en mindre om-rokering, hvor polerermaskinen er blevet flyttet til depotet.

Vi kunne konstatere, at de medlemmer, der kender de maskiner, og er i stand til at betjene dem fik julelys i øjnene da de så dem, mens der var andre, der virkede knap så begejstrede, men det vi kan konstatere er, at der nu stort set kun er cylinderudboring, vi ikke selv kan klare på værkstedet. Så vi takker for den flotte gave.

 

Årstræf: Igen kunne vi konstatere, at Aarhuus Nimbus Klub var ganske flot repræsenteret på DNT´s årstræf der blev afholdt i Skagen!

 

Motor historisk Samråd: På sidste års generalforsamling vedtog vi, at søge om optagelse i Motor historisk Samråd, velvidende, at medlemsskabet først ville blive en realitet efter samrådets årsmøde i november måned, og derfor blev vi da også lidt overraskede, da vi modtog invitation til at deltage i mødet med to repræsentanter. Vi undersøgte om det kunne være rigtigt, og det var det, så vi besluttede, at Sune skulle være kontaktperson til samrådet, så vi tilmeldte ham.

Nu har vi heldigvis gode kontakter til Vintage Klubben, som tilbød samkørsel, så alt så ud til at være helt i orden.

Lige indtil dagen før mødet skulle afholdes, hvor Sune blev kontaktet med en forespørgsel om, hvorfor alt det materiale, vi skulle have sendt til samrådet ikke var kommet frem.

Jeg kan ikke fortænke Sune i at blive en smule mopset, for det var jo noget, jeg som formand skulle have bragt i orden.

Jeg telefonerede omgående, og fik fat i en fyr, der netop havde overtaget ansvaret for samrådets sekretariat – idet den tidligere leder åbenbart var blevet fyret.

Han skulle bruge vore vedtægter, det seneste regnskab, og referatet fra den generalforsamling hvor vi havde besluttet at søge optagelse, og da jeg forklarede ham, at vi aldrig havde modtaget noget krav om at aflevere det ønskede materiale svarede han, at det ikke kom bag på ham – Han havde overtaget noget, der nærmest var rent kaos, og vi var ikke den eneste klub, der ikke havde modtaget de papirer.

Nå - i løbet af en halv times tid var alle papirerne fremskaffet og mailet til ham, så Sune kunne trygt tage af sted dagen efter.

Der kommer et udførligt referat fra årsmødet i det næste blad, så jeg vil her nøjes med at sige, at årsmødet blev en nok så kaotisk oplevelse. Afstemningen om nogle vedtægtsændringer resulterede blandt andet i, at bestyrelsen blev udskiftet.

Det er klart, at når man som nyt medlem af rådet oplever at tingene tilsyneladende flyder, ikke kan undgås, at man selvfølgelig tænker den tanke, om det nu også er det rigtige vi har gjort.

Det mener vi i bestyrelsen fortsat at det er, men vi følger naturligvis udviklingen i Motor historisk Samråd tæt, og kommer vi på et tidspunkt til den konklusion, at det ikke længere i vores interesse at være med, så vil vi naturligvis straks rådføre os med klubbens højeste myndighed – generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen: Bestyrelsen har året igennem løst sine opgaver – i hvert fald til formandens fulde tilfredshed. Der er i klubben tradition for, at samtlige opgaver er uddelegeret, så alle bestyrelsesmedlemmer hver især har ansvarsområder de tager sig af, og det fungerer set fra min plads ganske godt.

Sådan har det været siden klubbens start, og sådan håber jeg, at det vil fortsætte fremover.

Det kan naturligvis resultere i, at der er medlemmer der bliver henvist til andre bestyrelsesmedlemmer hvis de f.eks, henvender sig til formanden med en eller anden sag, men det er altså ikke uvilje fra min side, når det sker, men blot et tegn på, at bestyrelsesarbejdet fungerer.

Jeg vil gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt og tillidsfuldt samarbejde.

 

Bladet: I 2012 har vi her som planlagt udgivet fire numre af vores blad, og hvis vi tager de tilkendegivelser, vi har fået fra flere medlemmer (tak for det), er det gået ret så godt. Det er klart, at indholdet af et klubblad aldrig bliver bedre, end det som vi sammen kan stable på benene, og her kan jeg som redaktør kun udtrykke min tak for, at der er så mange af jer, der bidrager med stof til bladet – bliv endelig ved med det.

Men vi støder selvfølgelig også ind imellem på medlemmer, der siger, at de ikke kan skrive godt nok til at det kan bruges i et blad.

Her vil jeg godt fastslå, at det, der er vigtigt er, om man har noget at fortælle – og det er der rigtig mange af jer der har. Har I en god historie – en ide, eller andet – så kom med det – Lad være med at lade jer blokere af det der med at få det skrevet ned – sådan noget har vi folk til.

Hvor mange fodboldspillere og andre kendisser, der udgiver deres erindringer tror I egentlig, selv har skrevet deres historie – Sådan noget har man som sagt folk til – Så kom frit frem med hvad I har på hjerte.

Det var lidt om indholdet – Så kommer vi til det tekniske og bladets layout, som jo ligger i hænderne på Sten Weidinger.

Alle kan se det, når I sidder med bladet i hånden – Han er professionel, og det bevirker naturligvis, at han også stiller krav til det f.eks. fotomateriale, han bruger, det skal være af en god kvalitet.

I begyndelse af min redaktørtid havde jeg ikke altid sans for den del, men jeg kan jo godt se meningen, når det færdige blad ligger på min PC til korrekturlæsning – det er flot arbejde han leverer, og jeg betingede mig da også, som den ene betingelse, at han var indstillet på et fortsat samarbejde, inden jeg tilbød bestyrelsen at fortsætte som redaktør.

Den anden betingelse var, at vi fortsætter med at udkomme på papir – så skulle den ged vist være rundbarberet.

Trykningen har voldt os visse problemer, idet det trykkeri vi har samarbejdet med gennem mange år, sidste vinter blev overtaget af et andet trykkeri, som midt i året meddelte os, at de nu forhøjede prisen med omkring 40 procent.

I første omgang satte vi hælene i, og det lykkedes os at få trykt endnu et nummer til ”gammel pris”, hvilket gav os lidt luft til at prøve at finde en ny leverandør.

Det lykkedes – men så vidt jeg kunne forstå, er der måske alligevel en prisstigning under vejs – Vi får se!

Noget andet er, at vi har haft en helt forunderlig evne til at samle på annoncører, der enten lukker deres virksomhed på grund af alder, eller som ganske enkelt går på røven. Vi kan godt bruge en tre fire nye annoncører, så hvis der er nogen der har en ide, så er redaktionen – og kassereren meget lydhøre!

Retur til forsiden


REFERATER

2012


 Bestyrelsesmøde nr. 77

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 29. oktober 2012 kl. 1900 hos Per.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden:

- Efter den store succes med årets  ”gør det selv skruekurser”, blev det vedtaget, at vi skulle arrangere 2 nye kurser i starten af foråret 2013.

- Der har kun været ganske få reaktioner på artiklen om kørekultur.

- Henrik Brynne fra Arhus lokal TV, har talt med Dan, med henblik på en radioudsendelse. Vi besluttede at invitere ham ud i klubben en onsdag aften.

- Sune udsender en reminder om onsdagsarrangementet med Kurt Carlsson.

3. Generalforsamlingen 2013:

- Det meget vanskelige emne om hvilken ret der skal serveres til den årlige generalforsamling blev indgående diskuteret. Med baggrund i erfaringerne specielt omhandlende kartoflernes hårdhedsgrad, blev enden på en lang snak, at der i år serveres skipperlabskovs, hvilket ikke skulle frembyde nævnte kartoffelproblemer.

- Dato for generalforsamlingen bliver den 23. januar 2013, og stedet bliver Malling Kro.

- Per og Jørgen er på valg og modtager genvalg. Dan modtager ikke genvalg.

- Bent Jakob foreslås som revisorsuppleant.

- Anette Andersen indgår, som suppleant, i Eigils valgte revisorperiode. (Eigil har frasagt sig posten med øjeblikkelig virkning (oktober måned 2012).

- Iben foreslås som bestyrelsesmedlem.

- Jakob Jensen foreslås som suppleant.

4.Motorhistorisk Samråd :

- Klubben har skriftligt fået ”indbydelse” til årsmøde i Motorhistorisk Samråd den 24. november. Dan henvender sig om vores deltagelse. Vi er faktisk i tvivl om indbydelsen er en fejl, da vi er ansøger om medlemskab.

- Hvis indbydelsen også gælder os, deltager Sune.

5.Værkstedet:

-Sandblæseren har nu fået ”egen lejlighed” (kabine),. Der mangler lidt finish. Sune skaffer udsugning og filtre til samme, og koordinerer dette med Keld.

6. Kassereren:

I kassen: 50.275.56 kr.                   

           Bankbogen 1.122,25 kr.       

           Etableringskonto 10.891,66 kr.

           Antal medlemmer: 126

7. Redaktøren:

- Vores nuværende trykkeri meddeler at prisen for trykning fremover vil stige fra 900,- kr til 1300,- kr. (+ moms).

- Både Per og Dan undersøger andre muligheder, og disse 2 herrer bemyndiges til suverænt at afgøre, hvor klubbens næste blad skal trykkes.

- Redaktøren mangler i den grad stof til det næste nummer, så kom i gang med skriveriet.

- Næste blad skal pakkes og sendes den 5. december 2012.

8. Eventuelt:

- Klubben har af Jens Tang, fået doneret en relæ/teknikkasse i aluminium (sidevogns- kasse) samt en motorblok.

- Begge effekter sættes til salg i næste klubblad. For motorblokkens vedkommende gælder det at den skal sælges til et medlem af klubben, og at købet ikke sker med videresalg for øje.

- Kassen sættes til kr 250,-. Dan undersøger hvad en motorblok skal koste.

- ”Hørt i byen” Klubben høster stor ros for vores kørsel både på Fenrishus og Birkebakken.

- Juleafslutningen som sædvanligt.

- Nytårsparaden afholdes som den plejer.

Næste møde hos Jørgen, forslag den 4. februar 2013 (dette blev dog ikke endeligt vedtaget).

Herefter overgik vi til røverhistorierne og et bemærkelsesværdigt stort udbud af dejligt pålæg (herunder hjemmelavet spegepølser af Ferdinand (Pers slagtede tyr). Dertil kunne nydes Pers hjemmebagte boller og og en dejlig æblekage.

 Referat Ole K

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 76

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 20. august 2012 kl. 1900 hos Dan

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden:

- Der kom desværre et afslag på klubbens ansøgning om at få tildelt en hjertestarter.

- Der blev diskuteret at planlægge generalforsamlingen et andet sted end Malling Kro. Der blev ikke truffet en endelig beslutning, men det vigtigste mantra skulle være, at det helt sikker skulle være en menu, der bestod af ”mor mad”

3. Årstræf 2012:

- Overskriften for dette årstræf i Skagen, mener deltagerne skulle være ” beskedent og rigtig godt”

- Gode træfkonkurrencer både for børn og voksne, god musik og vigtigst af alt, meget og GOD MAD.

Århus kørte med ca 11- 12 motorcykler og der var repræsenteret ca 18- 20 personer fra Aarhuus Nimbus Klub.

4. Kørekultur:

- På baggrund af en uheldig situation under en af vores køreture, besluttedes det at, der igen udarbejdes en artikel til bladet, som blandt andet omhandler placering på vejbanen og den svenske kolonnekørsel.

- Det blev også besluttet at, hver der gang vi kører fællesture, skal reglerne og forklaringen på klubbens kørekultur, gennemgås.

5. Programmet -ideer til vinterprogrammet:

- Programmet skal være færdigt omkring 1. oktober.

- Der blev talt om 1. hjælp gennemført over et par gange på vores klubaftner. Der bliver undersøgt 2 muligheder (Dan og Henrik)

- En aften med billeder fra årstræf, besøg i mcklubben Neptun, sangaften, stumpemarked, pigeaftener, ”Knudquiz ”( 20 spørgsmål til professoren).

6. Værkstedet:

- Leo, Søren og Ole har ”bolden” med at lave en ”sprøjtekabine”.

- Der er blevet indkøbt en kondensatormåler (kan findes i klubben når kurset afholdes).

- Den ”tag af og på dækmaskine” vi har talt om, viser sig ikke at kunne bruges til Nimbus, hvorfor sagen går i udvalg (hos Sune).

7. Kassereren:

I kassen 821,00 kr

Bankbogen 53.303,91 kr

Etableringskonto 10.891,66 kr

Antal medlemmer: 125

8. Næste blad:

- Er fint undervejs.

- Det blev endvidere besluttet, at bladet altid lægges på nettet, når der til medlemmerne udsendes et nyt nummer.

- Vigtigt at det fremgår af vores blad ”eftertryk tilladt med kildeangivelse”.

9. Eventuelt:

Næste møde afholdes hos Per, mandag den 29. oktober kl 1900.

Herefter overgik vi til de mere alvorlige kulinariske aktiviteter, der bestod af særdeles lækkert smørrebrød (kunstnerisk udarbejdet af formanden).

Referat Ole Kristensen

Retur til forsiden


 

Bestyrelsesmøde nr. 75

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 4. Juni kl 1900 hos Sune

1.Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.Nyt fra formanden:

Dan udarbejder løbende en ”huskeliste” med diverse husketing som formanden i det daglige skal sørge for.

Dan sender Mail til Fenrishus angående kørsel, der er programsat i aktivitetsprogrammet.

3. Kursustilbud:

Forårskurset ”Hva` sker der hvis?” blev en bragende succes.

Vi oplever langt større brug af værkstedet, efter kurset. Eller er det en tilfældighed ?

Vi blev enige om at lave en opfølgning til efteråret i september måned.

4. Invitationer:

Klubben har gennem foråret fået mange invitationer, om deltagelse i diverse arrangementer. Bestyrelsen diskuterede lidt frem og tilbage hvorledes vi skulle reagere på disse, og blev enige om følgende:

Henvendelser udefra besvares positivt skriftligt eller mundtlig. Den aktuelle henvendelse udsendes hurtigst muligt i nyhedsgruppen til medlemmerne. Det vil af nyhedsmailen fremgå hvem der er kontaktperson/ankermand. Indtil videre er det bestyrelsesmedlem Jørgen Mogensen der er kontaktperson.

Det vil også af besvarelsen fremgå at, det altid er en god ide at henvendelser om deltagelse i arrangementer, sker til klubben i starten af det nye år, således at det kan planlægges i forårs- og sommerprogrammet.

5. Sommerprogrammet:

Den 27.6 afvikles den sidste tur inden sommerferien. Her vil der blive afkrævet medlemmerne kr 20,- til mad og drikke.

Den slags arrangementer skal helst løbe rundt økonomisk, eller som kassereren udtrykte det:”Er der overskud, så er det ned i kassen med pengene. Er der underskud, så dækker klubkassen !”.

6. Nyt fra kassereren:

På bogen er der indskrevet 56.362,60 kr.

I kassen er der 1055,- kr.

Etableringskontoen lyder på 10.821,30 kr.

Der er i alt 122 betalende medlemmer.

7. Nyt fra redaktøren:

Dan meddeler at næste blad er under udarbejdelse, og snart er fyldt op.

Ingen skal dog tøve med at komme med nyt stof til oktobernummeret.

8. Eventuelt:

Vores henvendelse til Motorhistorisk Samråd behandles af disse til efteråret.

”Dæk af og dæk på maskinen” bestilles af Sune.

Et måleapparat til kondensator, bestilles af Sune.

Og så var der kabinen til sandblæseren. Sune kontakter Leo og beder ham være tovholder i processen. (eventuelt sammen med Søren).

Sidste punkt på dagsordenen blev en diskussion om hvordan man ryger en ost i en Webergrill og dermed afsluttede mødet........... og vi gik over til Elses hjemmebagte og en særdeles ypperlig lagkage.

Næste møde: Det fremgik desværre ikke af den ellers så udmærkede referents notater, og kan måske skyldes den fantastiske lagkage.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr.  74

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 13 februar 2012. kl. 1900, hos Bent.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

- Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

- Referat fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten og indsat i mappen.

2. Nyt fra formanden:

- Alle fandt at det var en god generalforsamling, men bestyrelsen kunne godt tænke sig flere tilbagemeldinger fra medlemmerne.

- Vi diskuterede om den korte ”mindestund” (1 minuts stilhed) skulle bibeholdes på generalforsamlinger fremover. Beslutningen blev at et minuts stilhed bibeholdes for medlemmer, der er faldet fra i årets løb.

3. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- Formand: Dan Zachariassen.

- Næstformand: Sune Nielsen.

- Kasserer, klubvarer, ind- og udmeldelser: Per Hansen.

- Aktivitetsliste, selskabskørsel, arrangementer: Bente Kortsen.

- Aktiviteter: Jørgen Mogensen.

- Bestyrelsesmedlem ”uden portefølje” Henrik L. Hansen.

- Sekretær: Ole Kristensen.

4. Motorhistorisk Samråd:

Efter generalforsamlingsbeslutningen søger Aarhuus Nimbus Klub optagelse i Motorhistorisk Samråd. Dan tager kontakt til samrådet med henblik på indmeldelse.

5. Programmet:

- Forårs- og sommerprogrammet blev gennemgået.

- Det blev besluttet at gennemføre et fejlfindingskursus for interesserede medlemmer i forårsprogrammet. (Den 30.april og 7. maj).bb

Der kommer i programmet mange spændende aktiviteter.

6. PR. Vi bør følge op på sidste års propagandaaktivitet:

- Kan ANK være mere udadvendt?

- Det er stadig vigtigt at vi er synlige i gadebilledet!

- Vi skal være mere deltagende i andre mcarrangementer?

- Deltage i national køredag (grundlovsdag).

- Altid huske at bruge/uddele vores informationsfolder til andre arrangementer.

7. Kassereren:

- I kassen: kr.  1715,00

- På bogen: kr. 56.377,59.

- Der er 122 betalende medlemmer. (4 restanter)

8. Redaktøren:

- Næste blad skulle gerne udkomme 7.marts.

- Redaktøren mangler en ”fidus” til bladet.

- Resultatet af billedkonkurrencen offentliggøres i næste blad.

9. Eventuelt:

- I baren lægges 1 kr. på priserne, altså på øl og sodavand.

- Sune undersøger ”tage dæk af” maskine. Priser og funktion. Rundsendes til bestyrelsen.

- Vi søger igen i år om en hjertestarter. Tildeles vi ikke en sådan, tages emnet op til efteråret. Dan lovede at undersøge de serviceaftaler der findes til hjertestartere.

- Ole K er indtrådt i museumsudvalget sammen med Knud Jørgensen og Dan Zachariassen.

Næste møde afholdes hos Dan den 4. juni kl 19.00

Efter et l a n g t bestyrelsesmøde nåede vi så endelig frem til 2 skåle med den legendariske æblekage, den som jeg havde tænkt på under hele mødet, og den levede helt op til mine bedste fantasier. TAK skal du have Birgit

Således oplevet

Ole K.

Retur til forsiden


Aarhuus Nimbus Klubs

16.ordinære generalforsamling

Onsdag den 25. januar 2012.

Sted Malling kro - Menuen var igen i år stegt flæsk med persillesovs.

Der var fremmødt i alt 65 personer til generalforsamlingen.

Dan startede med at byde velkommen til alle de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for medlemmerne Helge Kjems og Bendix Jensen, der begge døde i 2011.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik alle formalia i forbindelse med indkaldelsen, samt afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var i den skønneste orden og helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt. (Der skulle senere på mødet blive godt brug for dem).

4. Bestyrelsens beretning, herunder også redaktørens beretning for bladet.

Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen - vedlagt som bilag 1.

Der var følgende bemærkninger til beretningen:

- Brian Sørensen fandt at, redaktørens holdning i forbindelse med den i beretningen nævnte artikel, var helt korrekt.

- Jørgen Bang m.fl. fandt artiklen om skruekurset god og humoristisk.

- Eigil Holm Sørensen spurgte om det var billigere at få stemplet vore udsendelser via postvæsenet med et ”C”. Et hurtigt svar kunne fortælle at dette ikke var muligt (kun for offentlige institutioner)

Da der ikke var yderligere bemærkninger, bad dirigenten forsamlingen give både beretning og bestyrelse ”en hånd”

Beretning var herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Per Hansen gennemgik driftsregnskabet.

Regnskab blev uddelt på generalforsamlingen 

Bemærkninger til regnskabet:

Der var flere bemærkninger og spørgsmål til de værdipapirer, som fremgik af regnskabet.

Det blev slået fast at disse papirer kan afhændes umiddelbart, at det indtil nu har været en meget fornuftig investering, at værdipapirerne blev oprettet i forbindelse med et overskud, som bestyrelsen tænkte, kunne bruges hvis klubben på et tidspunkt skulle flytte til andre lokaler.

Bemærkningerne sluttede med at Brian Sørensen foreslog bestyrelsen at genoverveje og revurdere om værdipapirer stadig er en god ide.

Hans Malling spurgte til øvrige udgifter og fik svar at det drejede sig om overskuddet fra årstræffet, som var blevet brugt til at bespise medlemmerne på Malling kro.

Regnskabet blev herefter godkendt.

- Budget 2012 blev herefter fremlagt til efterretning, uden at dette gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år (2013).

Betalingstidspunkt for kontingent er fremover senest 15. januar (i det kalenderår generalforsamlingen afholdes).

7. Indkomne forslag.

Knud Jørgensen begrundede forslaget med at, Aarhuus Nimbus Klub skal lade sig optage i Motorhistorisk Samråd.

Forslaget er trykt i blad nr. 65, og har skriftligt været bestyrelsen i hænde til korrekt tidspunkt..

Forslaget gav anledning til mange bemærkninger og spørgsmål.

Medlemskabet koster 20,- kr. pr. medlem.(= 2liter benzin)

Kun hele klubber kan optages, altså alle medlemmer.

Motorhistorisk Samråd arbejder nationalt og internationalt (FIVA)

Vi, Aarhuus Nimbus Klub, mangler indsigt/medindflydelse i dette samråd.

Motorhistorisk Samråds regnskab er offentlig og fremgår af deres hjemmeside.

Per (kasserer) vurderer at vi kan klare udgiften til indmeldelse, i regnskabet uden at forhøje kontingentet.

Dirigenten nåede frem til at, her må der en afstemning til, og spurgte om dette kunne gøres ved håndsoprækning, eller der blev begæret skriftlig afstemning.

Brian Sørensen forlangte herefter skriftlig afstemning.

Der udspandt sig så en udredning med følgende formål:

Hvor mange stemmeberettigede medlemmer der var tilstede.

Hvem havde ikke betalt (= ikke stemmeberettiget)

Dirigenten kunne herefter konstatere:

65 personer i lokalet

4  havde ikke betalt kontingent

7  ikke medlemmer

54 medlemmer er således klar til en skriftlig afstemning. Afstemningsresultatet afklares ved simpelt flertal

Der stemmes således:

JA        =   klubben meldes ind i Motorhistorisk Samråd.

NEJ      =   klubben meldes ikke ind i Motorhistorisk Samråd.

BLANK=  hverken for eller imod.

Resultatet af afstemningen blev:

 

JA    - 41

NEJ -  11

Blank - 2

 

 

Bestyrelsen er således forpligtet til snarest at søge optagelse i Motorhistorisk Samråd.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var: Sune Nielsen, Bente Kortsen, Ole Kristensen og Bent Thomsen(genopstiller ikke).

Henrik L. Hansen blev foreslået til at indtræde i bestyrelsen i stedet for Bent Thomsen.

De 4 kandidater blev valgt.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg var: Iben L. Jensen og Frank Volter (henholdsvis 1. og 2. suppleant)

Begge kandidater valgt

8 c Valg af revisor.

Eigil Holm Sørensen blev valgt.

Jørgen Bang blev (valgperiode 1 år).

8 d Valg af revisorsuppleant.

Anette Rasmussen valgt

9 Eventuelt.

- Dan takkede Bent Thomsen for den arbejdsindsats og den entusiasme og energi som Bent har lagt i klubben. Bent går man aldrig fejl af ! ”.

Bent mente at, han kun havde gjort hvad han skulle, og at nu skulle der andre og yngre personer til. Bent forsætter selvfølgelig stadig som et aktivt medlem i Aarhuus Nimbus Klub.

- Per Hansen fortalte om selskabet OK (benzin) der nu havde slået sig på elmarkedet og tilbød billig strøm samt 1 måneds fri el.

Interesserede i dette tilbud skal selv henvende sig til OK.

Klubben modtager også sponsorbeløb for elsalg via OK.

- Brian Sørensen foreslår at vi indkøber en ”tag dæk af maskine” som koster ca 3-4000,- kr.

- Sune reklamerer for en ”BOGMESSE aften” den 8. februar i klublokalerne.

Ideen er inspiration, købe og sælge.

- Rene F. Andersen foreslår at klubben, bevarer også medlemmer, der ikke længere kører eller ejer en Nimbus. Måske med lidt rabat på kontingenten.

- Frank Wolter har mulighed for indkøb af hjertestarter (indkøbspris ?). Bestyrelsen tager dette med til overvejelse.

Dirigent Per Rønnow takkede ikke for rimelig god ro og orden, som han plejer.

Dan Zachariassen takkede for en spændende og livlig generalforsamling.

 ………og således sluttede denne 16. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og senere forsøgt skriftliggjort.

Ole Kristensen

Retur til forsiden


REFERATER

2011


Bestyrelsesmøde nr.  73

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 31. oktober 2011. kl. 1900, hos Ole.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Vedtægtsændringerne, der blev vedtaget ved den sidste generalforsamling, onsdag den 6. april kl 1915 i klublokalet i True, skal indsættes i klubbens vedtægter på hjemmesiden. Dan er tovholder.

- Sand til sandblæseren skal indkøbes, Bent undersøger.

- Dan taler med Svend om opsættelse af en ”kabine” i forbindelse med sandblæseren, samt om en slags udsugning. (Bent kan levere rør til udsugning).

3. Forberedelse af generalforsamlingen til januar 2012.

- Dato for generalforsamling: Onsdag den 25.1.2011, som vanligt på Malling Kro. Der er ej heller lavet om på menuen stegt flæsk med persillesovs

- Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sune, Ole, Bente og Bent.                     Bent modtager ikke genvalg.

- Eigil (revisor) er på valg.

4. Motorhistorisk Samråd:

- Bestyrelsen har modtaget et forslag til generalforsamlingen, som anbefaler at klubben melder sig ind i nævnte samråd.

5. Aktivitetsprogrammet:

- 23.november: Lysbilledforedrag fra en mc tur til Scotland.

- 30.november: Temaaften omkring brugen af PC.

- 29.februar: Traditionelt stumpemarked.

Til den kommende sæson var der følgende forslag:

·        Genindførelse af det gamle bakkeløb.

·        Et bog- bytte- loppemarked med motorrelateret litteratur.

6. OK sponsorat:

- Der er kommet et tilbud fra OK benzin, om køb af el gennem selskabet, hvilket så skulle tilføre klubben et tilskud til økonomien.

Beslutningen blev, at hvis der er medlemmer, der er interesseret i det nævnte tilbud, vil vi som klub støtte op omkring dette.

Dan skriver ”et par ord” om dette i næste nummer af bladet.

7. Kassereren:

- I kassen:   kr.  565,50.

- På bogen: kr. 45291,63.

- Etableringskontoen 7630,8o.

- Der er 127 betalende medlemmer. 6 nye medlemmer i dette år.

- Oplægget af vores blad er nedskrevet fra et antal på 230 til 180

- Der skal søges nye annoncører.

8. Redaktøren:

- Den ærede redaktør meddeler at bladet vil udkomme primo december.

9. Eventuelt:

- Der blev informeret om at medlem af klubben, Bendix Jensen, er afgået ved døden.

Således oplevet

Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 72

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 8.august 2011. kl. 1900, hos Jørgen

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

Referater godkendt

2.Nyt fra formanden:

- Arrangementet sammen med Randers Nimbus, lørdag den 3.september. Bente kontakter Randers angående mødested. Vi mødes i True.

- Ved det nys afholdte årstræf, deltog i alt 21 Århusfolk.

- Den fælles køretur til træffet på Fyn gik rigtig godt, der var fine pladsforhold, god MC-Camp med gode sanitære forhold. En god fællestur om lørdagen.

- Næste årstræf afholdes i Skagen.

3. Henvendelse om handicapkørsel:

- Aarhuus Nimbus Klub har en henvendelse fra et bomiljø med handicappede i Ørsted, der gerne vil give deres beboere en oplevelse med at køre i sidevogn. Bestyrelsen fandt at kørekalenderen i dette år var fyldt, hvorfor vi bad dem forny deres henvendelse næste år. Vi prøver samtidigt at samle eventuelt interesserede fra Djursland til at køre den nævnte tur.

4. Skruekursus:

- Steen W er positiv for at ”køre” et skruekursus til efteråret. Dan udarbejder et opslag. Prisen vil være ca 750,- kr med i alt 24 timer.

- Dan aftaler det videre forløb med Steen W.

5. Vinterprogram:

- Der er kommet rigtig mange gode og spændende forslag til det kommende program. Bente arbejder videre med disse forslag.

6. Nyt fra kassereren:

- Bankbogen indeholder 46.938,26 kr.

- Kassen har 905,25 kr.

- Etableringskontoen: 7.630,80 kr.

- Klubbens aktuelle medlemstal er 125

7. Nyt fra redaktøren:

- Næste blad udkommer ca 1.10. 2011.

- Dan taler med Brian om konkurrencen om Nimbustrøjen forskellige steder i verden.

- Bladets stafet ligger hos Hans Halvorsen, Dan laver en reminder til den travle mand.

- Vi går tilbage til det gode gamle trykkeri og til sort hvid udgaven af  bladet.

8. Eventuelt:

- Der var desværre afslag på vores ansøgning omkring en hjertestarter. Dan vil undersøge andre muligheder, herunder en henvendelse til Frank Wolther.

- Det er bestyrelsens klare mening at, vi skal arbejde aktivt på at anskaffe en hjertestarter.

Herefter gik vi over til de mere kulinariske nydelser bestående af hjemmebagte madder og en fortryllende kage.

-         Næste møde foregår hos Ole mandag den 31. oktober, kl 1900

Således oplevet

Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr. 71

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 30. maj 2011. kl. 1900, hos Bente.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

Sekretæren havde ikke medbragt referatet til underskrivelse.

2.Nyt fra formanden:

- Via Aarhus Kommunes seniormesse har klubben fået foræret et eksemplar af  ”Med Palle Huld og Elith Foss til Orienten” Dette meget fine eksemplar vil være at finde i klublokalets Nimbusbibliotek.

- Den 7. juli 2011 mangler der sidevognsmaskiner til at køre med handicappede børn fra Fenrishus i Aarhus.

- Vi snakkede faktisk også om nyt design af hjemmesiden og Sune fik et par ideer med hjem

3. Evaluering af Seniormessen:

- Det var et rigtig godt arrangement, som gav en del PR til vores klub. Der var stor interesse for ”busserne” og der blev delt meget informationsmateriale ud. Der blev også uddelt rigtig mange sidevognsture.

Skulle arrangementet opstå igen, så vil Aarhuus Nimbus Klub, gerne deltage.

- Vi har også fået en henvendelse fra Aarhus Kommunes plejecenter i Karl Blochsgade, som den 1. oktober afholder en markedsdag. Dan kontakter centret og Ole Højgaard for at få afklaring på nogen forsikringsmæssige ting.

4. Aktivitetskalenderen:

- Bente kontakter den lokale Nimbus Klub i Randers vedrørende fælleskørsel.

- Forårets afslutningskørsel sker den 29. juni 2011. Der vil være tilmelding og et mindre deltagergebyr på 20,- kr (bare rolig, du skal nok få noget for pengene). Turen går til Lisbjerg skov, og mødested er som vanligt i True.

- Årets DNT træf på Fyn. Sune arrangerer fælleskørsel for interesserede.

5. Sanghæfte:

- Vi talte om muligheden for at få trykt et sanghæfte til brug i klubregi. Trods megen snak om emnet, var der bred enighed ,om at det var en god ide. Per lovede at medbringe et eksemplar af Mesballe Forsamlinghus` sanghæfte, så vi kunne se hvor praktisk  det kunne gøres.

- Beslutningen blev dog, at det skulle være færdigt inden jul.

6. Nyt fra kassereren:

- Bankbogen indeholder 48.290,61 kr.

- Kassen har 2.240,25 kr.

- Der blev på Seniormessen solgt klubting for 340, kr.

- Klubbens aktuelle medlemstal er 124

7. Nyt fra redaktøren:

- Næste nummer af bladet bliver i FARVER.

- Redaktøren gennemgik indholdet, og sigter mod at bladet pakkes næste onsdag.

8. Eventuelt:

- Sune fortæller om sociale arrangementer hvor Nimbussen har været indblandet.

- Bente har kørt med elever fra Langagerskolen.

- Sandblæseren virker (når filtret er blevet rensen)

-         Næste møde foregår hos Jørgen den 8. august  kl 19.15

 Således oplevet

Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr.  70

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 31.januar 2011. kl. 1900, hos Per.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Klubben er indbudt til at deltage i Århus Kommunes seniormesse, som er et heldagsarrangement. Det sker lørdag den 30.april 2011. Der skal opstilles en udstillingsstand i Ridehuset, samt være et kørehold, som kan tilbyde køreture.

Arrangementet vil blive omtalt senere på hjemmesiden samt i nyhedsgruppen.

3. Evaluering af generalforsamlingen:

- Der var stor enighed om, at det var en rigtig god generalforsamling med deltagelse af halvdelen af klubbens medlemmer.

- Den i forbindelse med den ordinære generalforsamling, indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, afholdes onsdag den 6. april kl 1915 i klublokalet i True.

- Der var desværre lidt klager over kold mad til generalforsamlingen.

- Gaveregulativet behandles på et senere bestyrelsesmøde med fokus på udfordringer omkring sølvbryllup.

- Med hensyn til Motorhistorisk Samråd, vil Dan behandle dette i ”formanden har ordet” i et senere klubblad. Vigtigt at denne diskussion holdes i gang, da den vejledende afstemning på generalforsamlingen, viste ca 50-50 (for og imod).

4. Konstituering:

- De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev enige om at fortsætte med de samme funktioner, som bestyrelsen tidligere var enedes om.

Altså ingen ændringer i bestyrelsesposterne.

5. Sommerprogram:

- Programmet er ved at falde på plads

6. PR- kampagne:

- Dan laver en ny PR-folder, som f.eks. kan uddeles på seniormessen den 30.april, sammen med museumsfolderen.

7. Kassereren:

- I kassen:   kr.  1379,75

- På bogen: kr. 48140,31

- Der er 129 betalende medlemmer.

- Der er 11 medlemmer, der ikke har betalt, til disse udsendes der en rykker.

8. Redaktøren:

- Den ærede redaktør meddeler at bladet er næsten færdig til udsendelse.

9. Eventuelt:

- Hjertestarter. Det koster mellem 1000,- 2000,- kr i serviceomkostninger årligt (måske hvert 2. år ?) at vedligeholde denne.

- Får vi ikke den søgte hjertestarter, tages punktet igen op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

- Der overvejes et 1.hjælpskursus

 Næste møde: 30.maj kl. 19.00 hos Bente

 Således oplevet

Ole K.

Retur til forsiden


Bestyrelsesmøde nr.  70

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 31.januar 2011. kl. 1900, hos Per.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Klubben er indbudt til at deltage i Århus Kommunes seniormesse, som er et heldagsarrangement. Det sker lørdag den 30.april 2011. Der skal opstilles en udstillingsstand i Ridehuset, samt være et kørehold, som kan tilbyde køreture.

Arrangementet vil blive omtalt senere på hjemmesiden samt i nyhedsgruppen.

3. Evaluering af generalforsamlingen:

- Der var stor enighed om, at det var en rigtig god generalforsamling med deltagelse af halvdelen af klubbens medlemmer.

- Den i forbindelse med den ordinære generalforsamling, indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, afholdes onsdag den 6. april kl 1915 i klublokalet i True.

- Der var desværre lidt klager over kold mad til generalforsamlingen.

- Gaveregulativet behandles på et senere bestyrelsesmøde med fokus på udfordringer omkring sølvbryllup.

- Med hensyn til Motorhistorisk Samråd, vil Dan behandle dette i ”formanden har ordet” i et senere klubblad. Vigtigt at denne diskussion holdes i gang, da den vejledende afstemning på generalforsamlingen, viste ca 50-50 (for og imod).

4. Konstituering:

- De nyvalgte medlemmer af bestyrelsen blev enige om at fortsætte med de samme funktioner, som bestyrelsen tidligere var enedes om.

Altså ingen ændringer i bestyrelsesposterne.

5. Sommerprogram:

- Programmet er ved at falde på plads

6. PR- kampagne:

- Dan laver en ny PR-folder, som f.eks. kan uddeles på seniormessen den 30.april, sammen med museumsfolderen.

7. Kassereren:

- I kassen:   kr.  1379,75

- På bogen: kr. 48140,31

- Der er 129 betalende medlemmer.

- Der er 11 medlemmer, der ikke har betalt, til disse udsendes der en rykker.

8. Redaktøren:

- Den ærede redaktør meddeler at bladet er næsten færdig til udsendelse.

9. Eventuelt:

- Hjertestarter. Det koster mellem 1000,- 2000,- kr i serviceomkostninger årligt (måske hvert 2. år ?) at vedligeholde denne.

- Får vi ikke den søgte hjertestarter, tages punktet igen op på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

- Der overvejes et 1.hjælpskursus

Næste møde: 30.maj kl. 19.00 hos Bente

Således oplevet

Ole K.

Retur til forsiden


Aarhuus Nimbus Klubs

15.ordinære generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2011.

Sted Malling kro. (Menuen var i år GRATIS stegt flæsk med persillesovs, og der var mere end nok!!!!)

Der var fremmødt i alt 60 stemmeberettigede personer til generalforsamlingen.

Dan startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for medlem nr. 149 Børge Kjær og medlem nr. 213 Christian Lemvig Hammer, der begge døde i 2010.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var i den fineste orden og helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning, herunder også redaktørens beretning for bladet.

Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen.

Vedlagt som Bilag 1.

Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til.

Bestyrelsens indstilling til Motorhistorisk Samråd (MHS) gav anledning til mange bemærkninger.

- Brian Sørensen havde stor respekt for MHS`s arbejde, men da han i forvejen var medlem 5 gange via andre klubber fandt han bestyrelsens indstilling OK.

- Bent Thomsen der er bestyrelsesmedlem i MHS, fortalte at der i Danmark  er 131.000 medlemmer, repræsenterende 77 klubber. MHS har en lobbymedarbejder på Christiansborg, samt et udbygget samarbejde med FIVA i EU, samt forbindelser til USA. De 20 kr pr medlem dækker bl.a. en 25timer sekreteriatsmedarbejder.

Opfordring til at se ind på  WWW.motorhistorie.dk

- Marianne spurgte om man som enkelt person kunne melde sig ind. Hertil var svaret nej.

- Hans Christian Kofoed fandt bestyrelsens indstilling OK.

- Leif Degn, Finn Zachariassen og Jørn Bang mente vi bør støtte MHS

- Knud Jørgensen mente at størsteparten af klubbens medlemmer er medlem af DNT, som er medlem af MHS.

- Eigil Sørensen mente at vores kontingent nærmer sig smertegrænsen og at 20,- kr forhøjelse ikke er OK. Desuden bærer DNT en stor del af skylden for at vi sidder her i dag, det var dem der stod i spidsen for bevarelsen af Nimbus. MHS nej tak.

- Rene Andersen foreslog en vejledende ”folkeafstemning”.

Dirigenten tog herefter ideen om ”folkeafstemning” op og kunne efter en håndsoprækning konstatere at der var noget, der lignede stemmelighed, hvilket gav anledning til at han bad bestyrelsen genoverveje medlemskab af MHS.

Bestyrelsens oplæg til bemærkninger vedrørende klubbens fremtid gav anledning til følgende bemærkninger:

- Leif Degn betænk børn og børnebørn i testamentet

- Rene Andersen tag et ungt menneske under vingerne (mentorordning), lån din Nimbus ud, og testamenter den så når du ikke kan køre mere.

- Knud Jørgensen, lån din maskine ud, tag et ungt menneske bag på ”De skal op på ryggen af en Nimbus”.

- Else Nielsen foreslog arrangement i klubben med børn og børnebørn.

- Brian Sørensen: Andre arrangementer en Birkebakken, vi skal have fat i de 15-18årige.

- Dan fortalte om Malling skole hvor han egenhændigt var kørt ture med alle, der gennem årene gik ud af SFOèn.

 - Vi er for øvrigt blevet inviteret af Aarhus Kommune til en seniormesse den 30. april.

- Per Rønnow foreslog et til opgaven nedsat udvalg.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Per Hansen gennemgik driftsregnskabet og startede med at beklage, at der stod forkert årstal på de udsendte girokort. Herefter kunne han fortælle at klubben ikke længere indkræver et indmeldingsgebyr for nye medlemmer.

- Jørgen Bang foreslog at sidste års regnskab skulle fremgå af materialet, således at der kunne laves sammenligninger.

- Per svarede at sådan ville næste års regnskab også fremgå.

Regnskab uddelt på generalforsamlingen.

Bilag 2

Regnskabet blev herefter godkendt.

- Budget 2010 blev herefter fremlagt til efterretning, uden at det gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er fremover senest 15. januar.    

7. Indkomne forslag.

Dan redegjorde for bestyrelsens forslag til udvidelse af bestyrelsen (forslaget er trykt og udsendt med blad nr. 61, december 2010) Dan fortalte at klubben gennem tiden er vokset til det 4 dobbelte. At bestyrelsen tager et stort slæb med de mange opgaver. At der aktiveres flere af klubbens medlemmer og at bestyrelsen i den sidste ”regeringsperiode” havde brugt suppleanterne til møderne, alt med godt resultat.

Forslaget blev sat til afstemning med det resultat at mere en 40 stemte for forslaget.

Uddrag af vedtægter: -, kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Har mindre end 2/3 af klubbens medlemmer givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, indkaldes inden 4 uger til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3's flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Derfor skal der inden 4 uger indkaldes til en ny generalforsamling i klubbens lokaler i True.

Derefter blev Ole Nielsens forslag (Bilag 3) til ændring af det af bestyrelsen udarbejdede gaveregulativ, Dirigenten læste hele forslaget højt. Herefter begrundede Ole Nielsen selv forslaget.

Der var mange indlæg til dette forslag og det endte med at Ole Nielsen begærede afstemning ved håndsoprækning.

2 stemte for forslaget

8 valgte ikke at stemme

50 stemte imod forslaget

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Per T. Hansen og Dan Zachariassen. Begge kandidater valgt.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg var Jørgen Mogensen og Bent Thomsen. Begge kandidater valgt

8 c Valg af revisor.

Henrik Hansen blev valgt.

8 d Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bang blev valgt.

9 Eventuelt.

- Sune Nielsen fortalte om årets gang på hjemmesiden. Januar måned bliver brugt på et ”brush up” af hele hjemmesiden. Ellers er der de mindre månedlige justeringer

- Sune beklagede at der ikke havde været en eneste tilbagemelding på det nyhedsbrev der søgte datoer for andre arrangementer.

- Leif Degn ønskede at det arrangement i Vejle, der blev aflyst p.g.a. vejret, blev gentaget.

Dirigent Per Rønnow takkede for rimelig god ro og orden.

Dan Zachariassen takkede for denne gode livlige gang generalforsamling, og takkede for i aften.

 ………og således sluttedes dermed denne 15. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet (med rigtig mange stykker stegt flæsk i maven)og senere forsøgt skriftliggjort

Ole Kristensen

BILAG 1

Beretning for året 2010 Aarhuus Nimbus Klub.

Da vi på generalforsamlingen for to år siden besluttede os for at sige ja til henvendelsen fra DNT, om at påtage os opgaven med endnu engang at arrangere et årstræf i DNT-regi, var der mange af os, der noget ”fodslæbende” sagde ja – mere af pligt end af lyst.

Bare tanken om det mildest talt problematiske samarbejde vi havde med den daværende bestyrelse i DNT, da vi skulle arrangere 2000-træffet, havde næsten på forhånd tappet mange af os for kræfter, men som en stor og velkørende lokalklub, kunne vi selvfølgelig ikke være bekendt at sige nej, og da vi først regnede med at det skulle være i 2011 eller 2012 vi skulle på banen, var der jo også god tid til, at vi kunne vænne os til tanken.

Der gik imidlertid ikke mange uger, før vi fik besked om at det allerede skulle være i 2010, idet den klub der oprindelig var udset til at arrangere det træf, var sprunget i målet.

Vi vidste, at hvis vi skulle kunne klare opgaven, så måtte det være med en mere overkommelig arbejdsindsats en ved 2000-træffet, og det endte som bekendt med at vi indgik en aftale med folkene bag Mosten MC.

Det viste sig at være en rigtig god ide. Vi fik det måske bedste træfområde hidtil stillet til rådighed, og samtidig stillede Mosten med både arbejdskraft, ekspertise og en professionalisme, der i samarbejde med vore egne aktive deltagere og hjælpere sikrede – jeg tror ikke jeg tager munden for fuld når jeg konkluderer – et af de allerbedste Nimbustræf nogensinde.

Jeg vil benytte denne lejlighed til endnu engang at sige tak til alle der før – under og efter træffet tog et nap med.

Vi har efterfølgende evalueret træffet, og et af de resultater. der er kommet ud af den evaluering, er at træffet fremover vil blive afviklet først i august måned.

Vi fulgte det oprindelige oplæg, hvor træffet skulle afvikles i den sidste hele weekend i juli måned, men vi kunne jo se, at antallet af tilmeldinger i 2010 var væsentlig lavere end tidligere år.

Der er helt sikkert flere årsager til det fald, men en medvirkende årsag kan være flytningen af skolernes ferie og også en udvanding af det, vi kender som industriferien, kan være en årsag, og derfor har man nu besluttet, at flytte afviklingen af træffet til først i august måned.

Vi var i øvrigt heldige med vejret til træffet, idet det det i 2010 var i juli måned sommeren for en gangs skyld faldt. – I motorcykelsammenhæng var resten af sommerhalvåret bestemt ikke noget at skrive hjem om.

Åbningsarrangementet d. 1. april endte med en ordentlig gang vand, og forårsmånederne var vejrmæssigt noget af en klam omgang.

Bortset fra juli imponerede sommermånederne bestemt heller ikke vejrmæssigt, for slet ikke at tale om september og oktober, der også blev betydeligt mere våde end gennemsnittet.

Det dårlige vejr har selvfølgelig sat sit præg på afviklingen af enkelte arrangementer, men i det store og hele fik vi da gennemført det meste af det, vi havde planlagt.

Med hensyn til arrangementer er vi kommet et godt stykke vej i bestræbelserne på at inddrage medlemmerne mere aktivt i afviklingen, men vi skal meget gerne videre endnu, for det er altså vigtigt, at den der foreslår et arrangement, også er den, der står for at få arrangementet gennemført. Det betyder ikke, at man binder sig til at så alene med et arrangement, men det er vigtigt, at man påtager sig et hovedansvar, for det arrangement man foreslår.

Vi har tidligere, og også sidste år, oplevet pludselig at stå med en arrangement,  uden om jeg så må sige, af der er en far eller en mor til arrangementet, og det duer altså ikke.

Man kan ikke forvente, at der bare er en anden, der er parat til at tage over. Derfor har bestyrelsen besluttet, at man fremover må binde sig til at påtage sig en hovedrolle, når man kommer med et forslag til et arrangement, enten ved selv at stå for planlægning og afvikling af arrangementet, eller ved at sikre, at der er en anden der gør det  – sådan må det være.

Så kan man spørge, om ikke der så er en risiko for, at det vil komme til at gå ud over antallet af arrangementer – jo måske!

Også i 2010 har vi fortsat den hyggelige tradition med at tage på garagebesøg  hos medlemmerne – vi siger tak til vore værter, og håber, vi kan fortsætte denne hyggelige tradition også i årene der kommer.

Med hensyn til vore klubaftener er der en tendens til, at der til de almindelige aftener er et vigende antal deltagere, mens der altid er en flot opbakning, når der er noget særligt på programmet, og heldigvis er der mange medlemmer, der gerne stiller sig til rådighed med et foredrag eller noget andet spændende.

Værkstedet bliver desværre ikke brugt helt i det omfang vi kunne ønske os, men mon ikke forklaringen er, at de fleste af os er kørende, og at vi derfor ikke har det helt store behov. Vi har dog i 2010 set at et af vore nyere medlemmer har benyttet værkstedet en hel del, og han har da også fået en rigtig flot Nimbus på gaden.

Der er dog noget på værkstedet, der virkelig bliver brugt, og det er desværre også blevet noget af et mareridt for os.  - Vores sandblæser. Vi var rigtig glade, da vi forrige år kunne tage den nye kompressor i brug. Den havde den fornødne kapacitet, og for at gøre det endnu bedre, besluttede vi os for, at udskifte det oprindelige kvartssand, der sviner rigtig meget, og som lynhurtigt bliver slået i stykker, med stålsand.

Også et professionelt håndtag med nye dyser har vi investeret i, men desværre er det gået helt galt. Det fungerer ikke som det skal, for efter kort tids brug stopper det hele til og man kommer ingen vegne.

Der er blevet forsøgt med mange forskellige løsningsmuligheder, men desværre endnu ikke med det ønskede resultat. Er der nogen, der kan hjælpe, eller er der nogen der kender nogen, der kan hjælpe - er vi mere end modtagelige for gode råd.

Vi byttede vores gamle kompressor med en ordentlig stak rigtig fine tæppefliser til lokalet, og her sensommeren blev de lagt på, stor tak til der arbejdshold, der påtog sig den opgave.

Vi har fra Vintageklubben fået foræret nogle meget fine Randersstole, og selv om det ikke den model vi havde i forvejen, passer de godt i lokalet, så mon ikke vi både med hensyn til lokalet og inventaret er godt hjulpet en god tid fremover.

Vi har ind imellem lidt problemer med vores parkering i True, men hvis vi husker, at der først parkeres langs bygningen ved indkørslen – dog minus de øverste 7-8 meter.

Dernæst på oplagspladsen ved magasinet bag gården – og først når der er fyldt op her, må gårdspladsen tages i brug, så går det nok.

Der må køres ind i gården når der skal læsses ting og sager af og på, der må køres ind på motorcykel når man har ærene til værkstedet, men vi skal tænke os godt om, og ikke misbruge aftalen.

Her springer jeg et øjeblik tilbage til sommerens træf, hvor vi blev gjort opmærksom på, at der på et sted, hvor man samler så mange - om jeg så må sige ”voksne mennesker” burde have været en hjertestarter til rådighed.

Det var ikke mindst en oplevelse på sommerens Nees træf , der satte fokus på behovet for en hjertestarter, idet man her faktisk oplevede et hjertestop, man ikke kunne stille noget op overfor.

Da vi efterfølgende evaluerede træffet med Mosten, talte vi også om den manglende hjertestarter, og det tog de helt seriøst, der bliver naturligvis anskaffet er hjertestarter til Mosten MC inden den nye sæson.

På efterårets bestyrelsesmøde i klubben tog vi igen emnet op, idet vi drøftede, om ikke det ville være en god ide, at vi også anskaffer os en selv. Vi er jo næste alle sammen i den kritiske alder, og selv om en hjertestarter ikke er nogen livsforsikring, så er det i hvert fald sikkert, at den kun kan redde liv, hvis den er til stede.

Prisen for en hjertestarter ligger på omkring 12.000 kroner, og i første omgang besluttede vi os for at forsøge, at få en hjertestarter sponsoreret. Vi har derfor ansøgt Lions Clubberne, der i forbindelse med afviklingen af deres store kræmmermarked i Tangkrogen, bortdonerer de hjertestartere, der er opstillet her.

Af gode grunde ved vi endnu ikke om vi kommer i betragtning, gør vi det ikke, vil vi tage fat i sagen igen.

Vi har en kopi af vores ansøgning med her på generalforsamlingen, og den kan man se. hvis der er et ønske om det,

I sommer modtog vi en henvendelse fra Motor Historisk Samråd, der er en paraplyorganisation, over alle de klubber og foreninger, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, og som udfører et for os meget nyttigt arbejde, idet det er MHS, der er vores høringspart i forhold til f.eks. det politiske system.

For blot at fremhæve en enkelt ting, så er det MHS, der står bag de historiske nummerplader, noget som vi er rigtig glade for.

MHS kommer også til at spille an stor rolle fremover, hvor vi må forvente, at der vil blive strammet op omkring motorkøretøjernes forurening, og der vil helt sikkert blive  stillet nogle krav, som veteranerne hvad enten der er biler eller motorcykler ikke vil kunne opfylde. Der skal dispensationer til, og her er der brug for MHS.

Det ved man også i MHS, og derfor har man styrket organisationen ved at ansætte slags professionel lobbyist i sekretariatet.

Det koster naturligvis penge, og derfor har MHS kontaktet en række af de klubber, der ikke allerede er medlemmer – heriblandt os.

Som nævnt er vi meget afhængige af at MHS fungerer, og derfor har vi i bestyrelsen også taget en seriøs diskussion om hvordan vi skal forholde os til henvendelsen fra MHS.

Prisen for et medlemskab er på 20 kr. årligt pr. medlem, hvilket ikke i sig selv er afskrækkende, det ville vi nok kunne klare, om ikke andet kunne vi jo foreslå, at vi hæver vores kontingent med 20 kr.

Men i den snak vi havde kom det frem, at de fleste af os allerede er medlem, ja adskillige er medlem både to og tre gange, og så blev det lige pludselig en helt anden snak.

I og med at MHS fungerer som en paraplyorganisation over klubber og foreninger, er det foreningerne med det aktuelle antal medlemmer der er tilsluttet, og er man medlem af f.eks. DNT, DVM og DVMC og måske også MC Touring  – hvilket flere af vore medlemmer er, så er man altså medlem af MHS to, tre eller flere gange.

På den baggrund besluttede vi os for, på trods af vores anerkendelse af vigtigheden af MHS´s virke, at vi fra bestyrelsens side ikke vil anbefale medlemskab, men er der i medlemskredsen et ønske om at vi gør det, så er vi naturligvis parate til at ændre den beslutning.

I mellemtiden er Bent Thomsen blevet indvalgt i MHS bestyrelse, men det er vigtigt, at vi er bevidste om, at han er indvalgt af, og repræsenterer Vintageklubben, og ikke  Aarhuus Nimbus Klub.

Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedr. et eventuelt medlemskab af MHS.

I forlængelse af disse overvejelser har vi i bestyrelsen også taget hul på en diskussion om klubbens fremtidsudsigter. Vi, og i øvrigt også de fleste andre klubber, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, lider under, at gennemsnitsalderen i medlemskredsene stiger og stiger, og at det er svært at rekruttere nye unge medlemmer – de nye medlemmer der kommer, er som hovedregel allerede noget op i årene.

Det spørgsmål vi har taget fat på at drøfte er, om vi skal forsøge at ændre på tingenes tilstand, og i bekræftende fald, hvad skal vi gøre?

Vi kan godt forsøge os med en fornyet gang PR, hvad vi vel egentlig gjorde, da vi op til træffet i sommer, fik rigtig meget presseomtale – Desværre uden en synlig effekt på en øget interesse for klubben, eller skal vi simpelt hen beslutte os for, at hver ting har sin tid, og at tiden lige nu er vores - så lad os i stedet nyde det mens vi kan.

Hvad der sker om to fem eller om mange år, må vi eller andre til den tid tage stilling til – til den tid.

Det her er imidlertid ikke en diskussion, der alene skal holdes indenfor bestyrelsen – Den snak skal vi have bredt ud til hele medlemskredsen, og I må meget gerne tage hul på den allerede i aften.

På sidste års generalforsamling varslede vi, at der i år ville blive stillet et ændringsforslag til vedtægternes paragraf 6, og som I kan se er ændringsforslaget udsendt som et bilag til indkaldelsen.

Det var ønsket om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7, der er begrundelsen for, at vi fremsætter forslaget, og jeg vil opfordre til, at forslaget bliver vedtaget, når det senere i aften kommer til afstemning.

Vi har de seneste år allerede taget forskud på de forhåbentlig nye tider, idet vore suppleanter har deltaget i bestyrelsesarbejdet fuldt ud, og det har fungeret rigtig fint.

Som I ved lavede vi en omfordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Det var vi ganske enkelt nødt til, idet vores gamle kasserer Bent og vores redaktør Brian begge havde valgt at stoppe.

Bent blev valgt som bestyrelsessuppleant, og ved den efterfølgende konstituering byttede Per og Bent plads. Et bytte, der er forløbet helt uden problemer, og så det faldt sig sådan, at jeg kom til at overtage Brians redaktørjob.

Det betød, at jeg så skulle afgive aktivitetskalenderen, som blev overtaget af Bente med assistance fra Jørgen.

Nu er det selvfølgelig lidt svært, at vurdere konsekvenserne af en rokering, man selv har været en del af, men for mig og for klubben,  tror jeg, det har været godt, at der er kommet andre folk på aktivitetskalenderen. Jeg erkender blankt, at jeg var ved at være brændt ud for ideer.

Med hensyn til redaktørjobbet har vi fået de planlagte 4 numre af bladet på gaden – så alt i alt mener jeg, at manøvren lykkedes.

Bliver vort ændringsforslag vedtaget, vil det som bekendt først træde i kraft efter endnu en vedtagelse på generalforsamlingen 2012.

Da det nu er blevet sådan, at formanden også er redaktør af klubbladet, har vi besluttet, at beretningen fra redaktøren også bliver en del af bestyrelsens beretning.

Som tidligere nævnt har vi sendt i alt fire numre ud til medlemmerne, og målt på de få tilbagemeldinger der er kommet, ser det ud til, at det er forløbet ganske pænt.

Når jeg taler om få tilbagemeldinger, skal det opfattes positivt, for det er ikke så ofte, at medlemmerne reagerer på det bestyrelsen foretager sig, men lige netop omkring bladet, har de tilkendegivelser er er kommet været meget positive – og det kvitterer vi for med tak.

Uden medlemmernes indsats er det ikke muligt at lave et godt blad, og i redaktionen er vi glade for den hjælp vi får, i form af redaktionelt stof og billeder. Bliv endelig ved – skulle der engang være fyldt op i det førstkommende nummer er der med garanti plads i det næste.

Vi har hidtil fået bladet fotokopieret hos firmaet ”Kopieksperten” og det har vi været ganske godt tilfredse med, bortset fra decembernummeret 2010, der blev trykt på noget underligt uldent papir, der faktisk ødelagde vore billeder.

Vi arbejder p.t. med nogle ideer til ændringer af bladets udseende, men da intet endnu er afgjort, må vi afvente og se, hvad det eventuelt kan blive til. Eventuelle ændringer vil tidligst blive synlige fra juninummeret.

En meget stor del af æren for at bladet tager sig så godt ud som tilfældet er, skal tilfalde den bladtekniske medarbejder Sten, som er i stand til at give bladet et top professionelt udseende – uden hans indsats ville jeg i den grad være på herrens mark – stor tak til Sten.

Hjemmesiden er som sædvanlig blevet styret af vores Webmaster Sune, som løbende opdaterer når der er nyheder. Vores annonceside bliver flittigt benyttet, og som noget helt nyt er nu også de gamle klubblade blevet lagt på hjemmesiden, så alle de besøgende vi har på hjemmesiden, har en mulighed for at følge med i klubbens liv og færden. Ideen til at lægge bladene på hjemmesiden kommer fra bladets tekniske medarbejder Sten, og det vil fremover blive sådan, at samtidig med, at det nye nummer ligger i postkassen hos medlemmerne, så bliver det forrige nummer tilgængelig på hjemmesiden. Altså – de friske nyheder beholder vi for os selv.

 BILAG 2


Beretning for året 2010 Aarhuus Nimbus Klub.

Da vi på generalforsamlingen for to år siden besluttede os for at sige ja til henvendelsen fra DNT, om at påtage os opgaven med endnu engang at arrangere et årstræf i DNT-regi, var der mange af os, der noget ”fodslæbende” sagde ja – mere af pligt end af lyst.

Bare tanken om det mildest talt problematiske samarbejde vi havde med den daværende bestyrelse i DNT, da vi skulle arrangere 2000-træffet, havde næsten på forhånd tappet mange af os for kræfter, men som en stor og velkørende lokalklub, kunne vi selvfølgelig ikke være bekendt at sige nej, og da vi først regnede med at det skulle være i 2011 eller 2012 vi skulle på banen, var der jo også god tid til, at vi kunne vænne os til tanken.

Der gik imidlertid ikke mange uger, før vi fik besked om at det allerede skulle være i 2010, idet den klub der oprindelig var udset til at arrangere det træf, var sprunget i målet.

Vi vidste, at hvis vi skulle kunne klare opgaven, så måtte det være med en mere overkommelig arbejdsindsats en ved 2000-træffet, og det endte som bekendt med at vi indgik en aftale med folkene bag Mosten MC.

Det viste sig at være en rigtig god ide. Vi fik det måske bedste træfområde hidtil stillet til rådighed, og samtidig stillede Mosten med både arbejdskraft, ekspertise og en professionalisme, der i samarbejde med vore egne aktive deltagere og hjælpere sikrede – jeg tror ikke jeg tager munden for fuld når jeg konkluderer – et af de allerbedste Nimbustræf nogensinde.

Jeg vil benytte denne lejlighed til endnu engang at sige tak til alle der før – under og efter træffet tog et nap med.

Vi har efterfølgende evalueret træffet, og et af de resultater. der er kommet ud af den evaluering, er at træffet fremover vil blive afviklet først i august måned.

Vi fulgte det oprindelige oplæg, hvor træffet skulle afvikles i den sidste hele weekend i juli måned, men vi kunne jo se, at antallet af tilmeldinger i 2010 var væsentlig lavere end tidligere år.

Der er helt sikkert flere årsager til det fald, men en medvirkende årsag kan være flytningen af skolernes ferie og også en udvanding af det, vi kender som industriferien, kan være en årsag, og derfor har man nu besluttet, at flytte afviklingen af træffet til først i august måned.

Vi var i øvrigt heldige med vejret til træffet, idet det det i 2010 var i juli måned sommeren for en gangs skyld faldt. – I motorcykelsammenhæng var resten af sommerhalvåret bestemt ikke noget at skrive hjem om.

Åbningsarrangementet d. 1. april endte med en ordentlig gang vand, og forårsmånederne var vejrmæssigt noget af en klam omgang.

Bortset fra juli imponerede sommermånederne bestemt heller ikke vejrmæssigt, for slet ikke at tale om september og oktober, der også blev betydeligt mere våde end gennemsnittet.

Det dårlige vejr har selvfølgelig sat sit præg på afviklingen af enkelte arrangementer, men i det store og hele fik vi da gennemført det meste af det, vi havde planlagt.

Med hensyn til arrangementer er vi kommet et godt stykke vej i bestræbelserne på at inddrage medlemmerne mere aktivt i afviklingen, men vi skal meget gerne videre endnu, for det er altså vigtigt, at den der foreslår et arrangement, også er den, der står for at få arrangementet gennemført. Det betyder ikke, at man binder sig til at så alene med et arrangement, men det er vigtigt, at man påtager sig et hovedansvar, for det arrangement man foreslår.

Vi har tidligere, og også sidste år, oplevet pludselig at stå med en arrangement,  uden om jeg så må sige, af der er en far eller en mor til arrangementet, og det duer altså ikke.

Man kan ikke forvente, at der bare er en anden, der er parat til at tage over. Derfor har bestyrelsen besluttet, at man fremover må binde sig til at påtage sig en hovedrolle, når man kommer med et forslag til et arrangement, enten ved selv at stå for planlægning og afvikling af arrangementet, eller ved at sikre, at der er en anden der gør det  – sådan må det være.

Så kan man spørge, om ikke der så er en risiko for, at det vil komme til at gå ud over antallet af arrangementer – jo måske!

Også i 2010 har vi fortsat den hyggelige tradition med at tage på garagebesøg  hos medlemmerne – vi siger tak til vore værter, og håber, vi kan fortsætte denne hyggelige tradition også i årene der kommer.

Med hensyn til vore klubaftener er der en tendens til, at der til de almindelige aftener er et vigende antal deltagere, mens der altid er en flot opbakning, når der er noget særligt på programmet, og heldigvis er der mange medlemmer, der gerne stiller sig til rådighed med et foredrag eller noget andet spændende.

Værkstedet bliver desværre ikke brugt helt i det omfang vi kunne ønske os, men mon ikke forklaringen er, at de fleste af os er kørende, og at vi derfor ikke har det helt store behov. Vi har dog i 2010 set at et af vore nyere medlemmer har benyttet værkstedet en hel del, og han har da også fået en rigtig flot Nimbus på gaden.

Der er dog noget på værkstedet, der virkelig bliver brugt, og det er desværre også blevet noget af et mareridt for os.  - Vores sandblæser. Vi var rigtig glade, da vi forrige år kunne tage den nye kompressor i brug. Den havde den fornødne kapacitet, og for at gøre det endnu bedre, besluttede vi os for, at udskifte det oprindelige kvartssand, der sviner rigtig meget, og som lynhurtigt bliver slået i stykker, med stålsand.

Også et professionelt håndtag med nye dyser har vi investeret i, men desværre er det gået helt galt. Det fungerer ikke som det skal, for efter kort tids brug stopper det hele til og man kommer ingen vegne.

Der er blevet forsøgt med mange forskellige løsningsmuligheder, men desværre endnu ikke med det ønskede resultat. Er der nogen, der kan hjælpe, eller er der nogen der kender nogen, der kan hjælpe - er vi mere end modtagelige for gode råd.

Vi byttede vores gamle kompressor med en ordentlig stak rigtig fine tæppefliser til lokalet, og her sensommeren blev de lagt på, stor tak til der arbejdshold, der påtog sig den opgave.

Vi har fra Vintageklubben fået foræret nogle meget fine Randersstole, og selv om det ikke den model vi havde i forvejen, passer de godt i lokalet, så mon ikke vi både med hensyn til lokalet og inventaret er godt hjulpet en god tid fremover.

Vi har ind imellem lidt problemer med vores parkering i True, men hvis vi husker, at der først parkeres langs bygningen ved indkørslen – dog minus de øverste 7-8 meter.

Dernæst på oplagspladsen ved magasinet bag gården – og først når der er fyldt op her, må gårdspladsen tages i brug, så går det nok.

Der må køres ind i gården når der skal læsses ting og sager af og på, der må køres ind på motorcykel når man har ærene til værkstedet, men vi skal tænke os godt om, og ikke misbruge aftalen.

Her springer jeg et øjeblik tilbage til sommerens træf, hvor vi blev gjort opmærksom på, at der på et sted, hvor man samler så mange - om jeg så må sige ”voksne mennesker” burde have været en hjertestarter til rådighed.

Det var ikke mindst en oplevelse på sommerens Nees træf , der satte fokus på behovet for en hjertestarter, idet man her faktisk oplevede et hjertestop, man ikke kunne stille noget op overfor.

Da vi efterfølgende evaluerede træffet med Mosten, talte vi også om den manglende hjertestarter, og det tog de helt seriøst, der bliver naturligvis anskaffet er hjertestarter til Mosten MC inden den nye sæson.

På efterårets bestyrelsesmøde i klubben tog vi igen emnet op, idet vi drøftede, om ikke det ville være en god ide, at vi også anskaffer os en selv. Vi er jo næste alle sammen i den kritiske alder, og selv om en hjertestarter ikke er nogen livsforsikring, så er det i hvert fald sikkert, at den kun kan redde liv, hvis den er til stede.

Prisen for en hjertestarter ligger på omkring 12.000 kroner, og i første omgang besluttede vi os for at forsøge, at få en hjertestarter sponsoreret. Vi har derfor ansøgt Lions Clubberne, der i forbindelse med afviklingen af deres store kræmmermarked i Tangkrogen, bortdonerer de hjertestartere, der er opstillet her.

Af gode grunde ved vi endnu ikke om vi kommer i betragtning, gør vi det ikke, vil vi tage fat i sagen igen.

Vi har en kopi af vores ansøgning med her på generalforsamlingen, og den kan man se. hvis der er et ønske om det,

I sommer modtog vi en henvendelse fra Motor Historisk Samråd, der er en paraplyorganisation, over alle de klubber og foreninger, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, og som udfører et for os meget nyttigt arbejde, idet det er MHS, der er vores høringspart i forhold til f.eks. det politiske system.

For blot at fremhæve en enkelt ting, så er det MHS, der står bag de historiske nummerplader, noget som vi er rigtig glade for.

MHS kommer også til at spille an stor rolle fremover, hvor vi må forvente, at der vil blive strammet op omkring motorkøretøjernes forurening, og der vil helt sikkert blive  stillet nogle krav, som veteranerne hvad enten der er biler eller motorcykler ikke vil kunne opfylde. Der skal dispensationer til, og her er der brug for MHS.

Det ved man også i MHS, og derfor har man styrket organisationen ved at ansætte slags professionel lobbyist i sekretariatet.

Det koster naturligvis penge, og derfor har MHS kontaktet en række af de klubber, der ikke allerede er medlemmer – heriblandt os.

Som nævnt er vi meget afhængige af at MHS fungerer, og derfor har vi i bestyrelsen også taget en seriøs diskussion om hvordan vi skal forholde os til henvendelsen fra MHS.

Prisen for et medlemskab er på 20 kr. årligt pr. medlem, hvilket ikke i sig selv er afskrækkende, det ville vi nok kunne klare, om ikke andet kunne vi jo foreslå, at vi hæver vores kontingent med 20 kr.

Men i den snak vi havde kom det frem, at de fleste af os allerede er medlem, ja adskillige er medlem både to og tre gange, og så blev det lige pludselig en helt anden snak.

I og med at MHS fungerer som en paraplyorganisation over klubber og foreninger, er det foreningerne med det aktuelle antal medlemmer der er tilsluttet, og er man medlem af f.eks. DNT, DVM og DVMC og måske også MC Touring  – hvilket flere af vore medlemmer er, så er man altså medlem af MHS to, tre eller flere gange.

På den baggrund besluttede vi os for, på trods af vores anerkendelse af vigtigheden af MHS´s virke, at vi fra bestyrelsens side ikke vil anbefale medlemskab, men er der i medlemskredsen et ønske om at vi gør det, så er vi naturligvis parate til at ændre den beslutning.

I mellemtiden er Bent Thomsen blevet indvalgt i MHS bestyrelse, men det er vigtigt, at vi er bevidste om, at han er indvalgt af, og repræsenterer Vintageklubben, og ikke  Aarhuus Nimbus Klub.

Vi vil meget gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen vedr. et eventuelt medlemskab af MHS.

I forlængelse af disse overvejelser har vi i bestyrelsen også taget hul på en diskussion om klubbens fremtidsudsigter. Vi, og i øvrigt også de fleste andre klubber, der beskæftiger sig med veteran- og klassiske køretøjer, lider under, at gennemsnitsalderen i medlemskredsene stiger og stiger, og at det er svært at rekruttere nye unge medlemmer – de nye medlemmer der kommer, er som hovedregel allerede noget op i årene.

Det spørgsmål vi har taget fat på at drøfte er, om vi skal forsøge at ændre på tingenes tilstand, og i bekræftende fald, hvad skal vi gøre?

Vi kan godt forsøge os med en fornyet gang PR, hvad vi vel egentlig gjorde, da vi op til træffet i sommer, fik rigtig meget presseomtale – Desværre uden en synlig effekt på en øget interesse for klubben, eller skal vi simpelt hen beslutte os for, at hver ting har sin tid, og at tiden lige nu er vores - så lad os i stedet nyde det mens vi kan.

Hvad der sker om to fem eller om mange år, må vi eller andre til den tid tage stilling til – til den tid.

Det her er imidlertid ikke en diskussion, der alene skal holdes indenfor bestyrelsen – Den snak skal vi have bredt ud til hele medlemskredsen, og I må meget gerne tage hul på den allerede i aften.

På sidste års generalforsamling varslede vi, at der i år ville blive stillet et ændringsforslag til vedtægternes paragraf 6, og som I kan se er ændringsforslaget udsendt som et bilag til indkaldelsen.

Det var ønsket om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7, der er begrundelsen for, at vi fremsætter forslaget, og jeg vil opfordre til, at forslaget bliver vedtaget, når det senere i aften kommer til afstemning.

Vi har de seneste år allerede taget forskud på de forhåbentlig nye tider, idet vore suppleanter har deltaget i bestyrelsesarbejdet fuldt ud, og det har fungeret rigtig fint.

Som I ved lavede vi en omfordeling af arbejdsopgaverne i bestyrelsen efter generalforsamlingen sidste år. Det var vi ganske enkelt nødt til, idet vores gamle kasserer Bent og vores redaktør Brian begge havde valgt at stoppe.

Bent blev valgt som bestyrelsessuppleant, og ved den efterfølgende konstituering byttede Per og Bent plads. Et bytte, der er forløbet helt uden problemer, og så det faldt sig sådan, at jeg kom til at overtage Brians redaktørjob.

Det betød, at jeg så skulle afgive aktivitetskalenderen, som blev overtaget af Bente med assistance fra Jørgen.

Nu er det selvfølgelig lidt svært, at vurdere konsekvenserne af en rokering, man selv har været en del af, men for mig og for klubben,  tror jeg, det har været godt, at der er kommet andre folk på aktivitetskalenderen. Jeg erkender blankt, at jeg var ved at være brændt ud for ideer.

Med hensyn til redaktørjobbet har vi fået de planlagte 4 numre af bladet på gaden – så alt i alt mener jeg, at manøvren lykkedes.

Bliver vort ændringsforslag vedtaget, vil det som bekendt først træde i kraft efter endnu en vedtagelse på generalforsamlingen 2012.

Da det nu er blevet sådan, at formanden også er redaktør af klubbladet, har vi besluttet, at beretningen fra redaktøren også bliver en del af bestyrelsens beretning.

Som tidligere nævnt har vi sendt i alt fire numre ud til medlemmerne, og målt på de få tilbagemeldinger der er kommet, ser det ud til, at det er forløbet ganske pænt.

Når jeg taler om få tilbagemeldinger, skal det opfattes positivt, for det er ikke så ofte, at medlemmerne reagerer på det bestyrelsen foretager sig, men lige netop omkring bladet, har de tilkendegivelser er er kommet været meget positive – og det kvitterer vi for med tak.

Uden medlemmernes indsats er det ikke muligt at lave et godt blad, og i redaktionen er vi glade for den hjælp vi får, i form af redaktionelt stof og billeder. Bliv endelig ved – skulle der engang være fyldt op i det førstkommende nummer er der med garanti plads i det næste.

Vi har hidtil fået bladet fotokopieret hos firmaet ”Kopieksperten” og det har vi været ganske godt tilfredse med, bortset fra decembernummeret 2010, der blev trykt på noget underligt uldent papir, der faktisk ødelagde vore billeder.

Vi arbejder p.t. med nogle ideer til ændringer af bladets udseende, men da intet endnu er afgjort, må vi afvente og se, hvad det eventuelt kan blive til. Eventuelle ændringer vil tidligst blive synlige fra juninummeret.

En meget stor del af æren for at bladet tager sig så godt ud som tilfældet er, skal tilfalde den bladtekniske medarbejder Sten, som er i stand til at give bladet et top professionelt udseende – uden hans indsats ville jeg i den grad være på herrens mark – stor tak til Sten.

Hjemmesiden er som sædvanlig blevet styret af vores vebmaster Sune, som løbende opdaterer når der er nyheder. Vores annonceside bliver flittigt benyttet, og som noget helt nyt er nu også de gamle klubblade blevet lagt på hjemmesiden, så alle de besøgende vi har på hjemmesiden, har en mulighed for at følge med i klubbens liv og færden. Ideen til at lægge bladene på hjemmesiden kommer fra bladets tekniske medarbejder Sten, og det vil fremover blive sådan, at samtidig med, at det nye nummer ligger i postkassen hos medlemmerne, så bliver det forrige nummer tilgængelig på hjemmesiden. Altså – de friske nyheder beholder vi for os selv.

Det var så det vi kalder for bestyrelsens beretning, men der er jo en tradition for, at formanden efter den del kommer med nogle personlige betragtninger.

Retur til forsiden


2010


Bestyrelsesmøde nr.  69

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 15. november 2010. kl. 1900, hos Sune.

 1. Godkendelse af referat fra det sidste bestyrelsesmøde:

Referenten havde glemt at medbringe referatet, så det blev ikke underskrevet.

 2. Nyt fra formanden:

Dan har kontaktet Lions Club, for gennem dem at, få doneret en hjertestarter til klubben. (Ansøgning udleveret på mødet)

- Der var tale om at, vi i klubben arrangerede 1.hjælpsundervisning, hvilket bestyrelsen bifaldt.

- ”1. januar”, Dan taler med Keld om at varme lokaler og kaffe, samt sørger for en blomst til vores værtspar i True.

- Juleafslutningen. Bente køber Gløckmix, syltetøj. Leif Degn laver som vanligt (gode) æbleskiver til aftenen.

- Det er vigtigt at det fremgår af vore aktivitetsplaner, hvem der er arrangementsansvarlig, til alle arrangementer.

 3. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen:

Bestyrelsen gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen.

- Der kommer, fra bestyrelsen, et forslag til ændring af § 6 i vedtægterne.

- Bestyrelsen vil sende fortrykte sedler rundt på generalforsamlingen, for at få forslag til arrangementer. Vi skal huske at medlemmerne, skriver deres navn på sedlen.

- Og så kom den evigt tilbagevendende diskussion om menuen til denne aften. Der var flere forslag, men…. men… det blev for at undgå klager fra medlemmerne: Stegt flæsk med persillesovs.

4. Motorhistorisk samråd:

Der udspandt sig en længere diskussion i bestyrelsen. Faktisk afdækkede vi at, et overvældende antal af vore medlemmer, via andre klubber var medlem af Motorhistorisk Samråd, hvorfor bestyrelsen ikke mener at, vi skal indmeldes i Motorhistorisk Samråd.

5. Hvor går vi hen ?:

Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer ?

Har klubben sin tid, og skal uddø med de nuværende medlemmers bortgang ?

Skal vi forsøge at rekruttere unge ?

Skal vi prøve at hente medlemmer, der har vores alder ?

Skal vi fusionere med en anden motorklub ?

Udstilling i Tangkrogen ifm træf.

Classic Race udstilling (14-15. maj 2011)

- Ja vi kom langt i vores snak, og der kom ingen klar indstilling, men et håb om at diskussionen fortsætter hos medlemmerne

6. Skal vi bruge DNT`s medlemsliste til et fremstød ?:

Igen udspandt der sig livlig diskussion i bestyrelsen for og imod forslaget.

Punktet afsluttedes dog med at, vi som udgangspunkt ikke kunne bruge DNT`s medlemsliste til at hverve nye medlemmer.

- Vi besluttede dog at der skulle udarbejdes en hverve-/reklamefolder, som kunne bruges ved forskellige lejligheder (se pkt. 5)

7. (Mangel på) støtte til de 2 Nimbuskørere ude i verden (de skøre nordmænd). Hvad gør vi ?:

Hatten rundt? Lotteri? JA hvad skal vi gøre for at støtte disse Nimbuskørere, der er i gang med at udføre den største Nimbusfærd, der nogensinde er gjort.

Vi besluttede at indkøbe 3 af deres T-shirts og udbyde dem i en slags lotteri/auktion på generalforsamlingen (måske vil kassereren så fordoble beløbet).

8. Nyt fra kassereren:

I kassen er der kr. 3678,25

På bogen er der kr.  29.560,24

Der er dags dato 131 medlemmer

Varelageret udgør en værdi på ca kr. 17.000, kr

- Sponsorerne gennemgået, der mangler annoncører.

- Overskudet fra træf 2010 er meget beskedent.

Bestyrelsen afventer styregruppens indstilling til anvendelsen af disse penge.

9. Nyt fra redaktøren:

- Den gamle redacteur meddeler at bladteknisk medarbejder og redacteuren, har næste nummer i støbeskeen, men at der mangler stadig lidt stof.

- Bladet trykkes og pakkes en af de første onsdage i december.

10. Eventuelt:

- Bestyrelsen sanktionerede at Sune egenhændig havde sat alle bestyrelsesreferater på hjemmesiden.

- Næste møde 31.1.2011 kl 1900, hos Per

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  68

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 9.august 2010. kl. 1900, hos Bent.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Glenn Hansen, Jægerspris, har fået tilsendt materiale fra Træf 2010, for hvilket vi indkasserede kr. 50,-.

3. Evaluering af træf 20 10:

- Overordnet set har der været delt rigtig mange roser ud til styregruppen for træf 2010.

 ”Roserne” har drejet sig om: Den individuelle velkomst, informationsvognen, affaldshåndteringen, maden, campingpladsen, Drag Race, fællesturen, underholdningen m.m.

- En stor del af roserne sender vi videre til Mosten, som vi havde et forbilledligt samarbejde med.

- De træferfaringer bestyrelsen efter træffet kunne drage, var at vi skal udvikle uddelegering og afgrænsning for vore hjælperes opgaver.

- Den samlede bestyrelse i Aarhuus Nimbus Klub ønsker også at udtale, at vi godt kunne have ønsket os at Danmarks Nimbus Touring havde været mere synlige på deres eget træf.

4. Sommerprogram:

- Der vil på nyhedssiden blive annonceret en auktion den 18. august i klubben i True. Det drejer sig om salg af effekter fra Børges garage.

- Der mangler stadig den person, som til generalforsamlingen meldte sig til at stå for en tur til Anton Stormlunds Samling

- Per og Dan (begge bestyrelsen) aftalte at køre ruten, som efterfølgende skal køres sammen med Randers Nimbus Klub.

5. Vinterprogram:

- Programmet skal udsendes sammen med bladet sidst i september og skal gælde til den 16. februar.

- Dan efterlyser gode forslag i nyhedsgruppen.

- I bestyrelsen blev der foreslået følgende til programmet:

·        PC undervisning (Sune)

·        Værkstedsaften (Brian)

·        Bowling med mad

·        Planetariet

·        Julefrokost(4. dec)

·        Stumpemarked (16.februar)

·        Fortælleaften med Kim Hartvig Sørensen

·        Elsa og Kajs tur til Rusland

·        Billeder fra Træf 2010 (Knop)

·        Æbleskiver (15. dec)

·        Generalforsamling 26. februar 2011

6. Hjertestarter:

- Det er fra et medlem, blevet foreslået at klubben, skal indkøbe en hjertestarter. Dette blev diskuteret og bestyrelsen vender tilbage til punktet, efter at have undersøgt hvilke muligheder der er for indkøb/leje af en sådan.

7. Gulvtæppe i klublokalet:

- Dan vil sammen med Søren samle et arbejdshold.

8. Nyt fra kassereren:

2.858,25 kr. i kassen.

34.275,95 kr. på bogen.

- Brev fra OK benzin med en rentetilskrivning på kr 254,76

- Per havde forfattet et brev til OK benzin, der forklarer hvorfor, der ikke købes mere benzin på OK kort. Brevet sendes.

- Salg af klubeffekter på træf 2010 androg ca.1000,- kr.

- Der er 131 betalende medlemmer.

9. Nyt fra redaktøren:

- Bladet skal udsendes sidst i september.

- Der efterlyses indlæg til bladet.

8. Eventuelt:

- Billederne af bestyrelsen på hjemmesiden, skal opdateres.

- Der var forslag om at udlove en flaske rødvin (eller 2) blandt dem, der betaler deres kontingent til tiden.

- Der ønskes en vandudskiller til den store kompressor, Sune taler med Brian

- Næste møde afholdes hos Sune den 15.11 2010 kl. 1900.

 ……….og endelig kom så den legendariske æblekage, der gjorde at jeg ikke kunne lukke motorcykelsbukserne på hjemturen (tak Birgit).

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  67

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 10. maj 2010. kl. 1900, hos Dan.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

Dan orienterede om den for nyligt afholdte generalforsamling i Danmarks Nimbus Touring.

3. Træf 20 10:

Forberedelserne går rigtig godt. Der er udarbejdet en drejebog som er gennemgået minutiøst flere gange.

- Søren Vestergaard arbejder med sponsorstøtte.

- Næsten alle aftaler er i hus.

- Der er arrangeret fællestur til motorsamlingen i Grenaa.

- Der er oprettet en selvstændig konto for træffet, således at Aarhuus Nimbus Klubs økonomi ikke blandes med årstræffets økonomi.

- Madprisen er sat til 185,- kr

- Der mangler stadig hjælpere !!!!

Formanden for styregruppen (Sune) sluttede af med at sige ” Der er styr på tingene”.

4. Sommerprogram:

Det kører rigtig fint.

4. september, madpakketuren med Randers Nimbus er aftalt med Randers folkene.

Den aflyste aften med Sune omkring brug af PC herunder nyhedsgruppen, bliver afholdt i oktober/november måned.

5. Nyt fra kassereren:

     747,75 kr. i kassen.

41.451,47 kr. på bogen.

  5.917,05 kr. på etableringskontoen.

Der er 131 betalende medlemmer (2 er flyttet, 1er udmeldt, 2 er strøget grundet manglende betaling).

Det blev besluttet at ANK i forbindelse med træf 2010 laver en bod med vores klubting (kasketter,T-shirts, Pins, paraplyer.

Sune vil undersøge om Nimbus Advance, stadig har ting til salg.

6. Nyt fra redaktøren:

Stoffet til næste blad er ved at være i hus, fortæller redaktøren. Bladet forventes at udkomme ca. 1. juni.

7.Gulvtæppe i klublokale:

Keld og Søren samler et arbejdshold, efter årstræffet, til at lægge det nye gulvtæppe i klublokalet.

8. Eventuelt:

Der var fra forskellig side ros til Dan for åbningstalen ved turen til tivoli Friheden.

- Næste møde afholdes hos Bent den 9. august 2010 kl 1900. (hjemmet som er kendt for den gode æblekage !!)

Således oplevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.  66

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 3. februar 2010. kl. 1900, hos Ole k.

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden: Herunder evaluering af generalforsamlingen.

Det var en meget stille generalforsamling, hvor der desværre ikke var mange bemærkninger til bestyrelsens punkter.

Vi diskuterede om det ikke var muligt at få flere meningstilkendegivelser fra medlemmerne. Der kom f.eks. forslag om at vi inden generalforsamlingen sendte hovedpunkterne ud i Nyhedsgruppen.

Bestyrelsen besluttede at vi må finde en anden måde, at fremføre punkterne på, for at få medlemmerne på generalforsamlingen mere i tale.

3. Konstituering:

Vi gik så over til konstitueringen i den nye bestyrelse, som herefter kom til at se ud som følger:

·        Formand: Dan Zachariassen

·        Næstformand: Sune Nielsen

·        Kasserer: Per T. Hansen

·        Sekretær: Ole Kristensen

4. Overdragelse af opgaver.

Den praktiske opgavefordeling blev også slået fast og ser således ud:

·        Tur og arrangementsansvarlig Bente Kortsen og Jørgen Mogensen.

·        Redaktør: Dan Zachariassen

·        Hjemmeside: Sune Nielsen

·        Medlemsliste: Per T. Hansen og Sune Nielsen

·        Kontakt til OK benzin: Per T. Hansen

·        Ad hoc opgaver: Bent Thomsen:

·        Kopiering: Ole K.

·        Billed- og dokumentarkivar: Brian Sørensen.

- Der blev overdraget et styreprogram til regnskaberne i klubben.

- Side 2 i klubbens blad skal omredigeres, Dan taler med Sten W.

- Vores særdeles populære sandblæser blev diskuteret med følgende resultat. Brian køber nyt stålsand og nye dyser, så skulle den nemlig virke bedre.

- Skal vi benytte os af nyt trykkeri blev vendt, og udsat til et senere bestyrelsesmøde.

- Klubbens beholdning af guldnåle og diplomer, fordeles mellem kassereren og formanden.

5. Træf 2010.

- Sune orienterede om styregruppens arbejde.

Ved gennemgang af kontrakt med DNT, blev der fundet et par uoverensstemmelser, som hurtigt blev klaret, ved opringning til DNT`s formand.

Styregruppen var meget skuffet over den særdeles sparsomme tilmelding til de forskellige opgaver under træffet.

Træfmærker, plakater og trøjer, Sune har en aftale med en dygtig designer. Bent undersøger trykning af trøjer.

Der er pt udarbejdet et program for hele træffet.

Sune udsender i det kommende klubblad et nødråb, der gerne skulle besætte 3 vigtige poster på træffet, PRmedarbejder, Sponsoransvarlig, ansvarlig for træfkonkurrencer.

6. Sommerprogram:

Bente gennemgik programmet og de foreslåede ture blev gennemgået og tilpasset.

7. Nyt fra kassereren:

3.982,50 kr. i kassen.

46.034,03 kr. på bogen.

125 medlemmer der har betalt (der er 9 ”restanter”).

8. Nyt fra redaktøren:

- Det nye blad er færdig til afhentning (Dan gør det).

9.Gulvtæppe i klublokale:

- Det blev foreslået og vedtaget at, vi venter til efter årstræffet. Dan efterlyser et arbejdshold.

10. Eventuelt:

- Det blev besluttet at klubben fremover, ikke opkræver indmeldelsesgebyr af nye medlemmer.

- Næste møde afholdes hos Dan, mandag den 10. maj 2010.

Således oplevet

Ole K.


Aarhuus Nimbus Klubs

14.ordinære generalforsamling

Onsdag den 20. januar 2010.

Sted Malling kro. (Menuen var i år stegt flæsk med persillesovs, og der var nok!!!!)

Der var fremmødt i alt 48 personer til generalforsamlingen, heraf 44 stemmeberettigede.

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for Svend Aage Svendsen, der døde i 2009   og Niels Bomholt, der døde i starten af 2010.  

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse, og afholdelse af klubbens generalforsamling, og konstaterede at alt var helt efter vedtægterne.

2. Valg af referent.

Ole Kristensen. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Eigil Holm Sørensen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan Zachariassen.

Vedlagt som bilag 1.

Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til.

- Bente Kastrup foreslog at bestyrelsen fandt en ny underviser på et kommende skruekursus.

- Eigil Holm og Henrik Hansen kommenterede det vigende antal af deltagere på klubbens ture, med en måske mere selektiv udvælgelse, og at der åbenbart bare ikke   var så mange, der deltog sidste år.

- Med hensyn til udvidelse af bestyrelsen, mente Hans Malling, at det var bedre med underudvalg frem for udvidelse.

Eigil Holm og Leo Christensen sagde at det var helt i orden med udvidelsen.

Christian Andersen var bange for, at der ville opstå ”fnidder” i bestyrelsen ved en udvidelse.

Dan Zachariassen fortalte at forslaget var fremprovokeret af en personlig interesse i færre opgaver. Efter 10 år som formand, var der brug for at uddele opgaver.

Hans Kofoed var ked af at høre, at alle beslutninger blev gennemført ved konsensusbeslutninger, idet han(Hans) opfattede dette som ”befalet enighed”.

Dan Zachariassen var helt tryg ved, at bestyrelsen altid har kunnet snakke sig frem til enighed.

- Som afslutning på bestyrelsens beretning oplæste Per Rønnow formålsparagraffen, og Leif Degn konstaterede at alt i klubben ”klapper” ualmindelig godt.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

4 a . Redaktørens beretning.

Beretning vedlagt bilag 2.

Der var ingen bemærkninger

Redaktørens beretning blev herefter godkendt.

4 b. Årstræf 2010. (22.-25. juli 2010)

Sune Nielsen orienterede om styregruppens arbejde.

I den forbindelse manglede gruppen 3 nøglepersoner: 1 Regnskabsansvarlig, 1 PR-ansvarlig og 1 til at søge sponsorater. Disse nøglepersoner indgår i styregruppens arbejde.

Elsa Bannebjerg meldte sig straks som regnskabsansvarlig.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2010 til orientering.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

- Knud Jørgensen foreslog i lyset af stigende udgifter til porto, at det via klubbens  nyhedsmail fremgik at ”på onsdag kan du komme i klubben og hente dit nye klubblad”.

- Leif Degn var interesseret i at høre, om hvordan årstræf 2010 påvirker klubbens regnskab?

Dan Z. forklarede at vi er entreprenører for Danmarks Nimbus Touring, der føres et separat regnskab og at det for Aarhus Nimbus Klub er udgiftsneutralt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

- Budget 2010 blev herefter fremlagt, uden at det gav anledning til bemærkninger.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 31.12.    

7. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag

8 a . Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Sune Nielsen og Ole Kristensen. Begge genvalgt.

Brian Sørensen ønsker ikke genvalg, i stedet blev Bente Kortsen valgt (valgt i 2 år).

Bent Thomsen udtræder (i utide) af bestyrelsen, hvorfor Per Tage Hansen indtræder som suppleant (valgt i 1 år).

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Jørgen Mogensen (valget er for 1 år), og Bent Thomsen som suppleant (valget er et årigt).

8 c Valg af revisor.

Eigil Holm Sørensen valgt.

8 d Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bang blev valgt.

9 Eventuelt.

- Knud Jørgensen gjorde reklame for de 2 (skøre) nordmænd, der på deres Nimbusser kører hele jorden rundt.

- Brian Sørensen foreslår, at indmeldelsesgebyret på 50,- kr for nye medlemmer bortfalder.

- Bent Thomsen tog sig et lille nostalgisk tilbageblik over kasserergerningen med en tak til medlemmerne for rettidig indbetalinger og en ”tak for årene, det har været godt!”.

- Dan Zachariassen takkede den afgående redaktør, for at have sat sit gode præg på bladet og et rigtig godt stykke arbejde. Brian fik herefter overrakt klubbens guldnål.

Formanden fortsatte med at udnævne den afgående kasserer til lidt af en ”fedterøv”, uden hvem bundlinjen ikke havde set så godt ud, som den gør nu. Bent fik herefter med et ”godt arbejde” overrakt klubbens guldnål.

- Knud Jørgensen opfordrede til at klubbens hjemmeside bruges til elektronisk tilmelding, til årstræffet. Tilbød samtidig ”prof” hjælp til opsætning. Sune takkede ja.

- Sune opfordrede til at melde sig som hjælper til årstræffet, hele perioden, og lovede til gengæld en fest for hjælperne bagefter.

- Punktet eventuelt sluttede med flere gode ideer til hvordan tilmelding og registrering til årstræffet skulle foregå. Sune tager ideerne med tilbage til styregruppen.

Dirigent  Per Rønnow takkede for god ro og orden.

Dan Zachariassen bød det nye og travle år velkommen og takkede for i aften.

 ………og således sluttedes dermed denne 14. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt skriftliggjort.

 Ole Kristensen

Beretning 2009 Aarhuus Nimbus Klub.

Atter et år er gået, og hvordan er så 2009 forløbet? - I bestyrelsens julehilsen til medlemmerne betegnede vi 2009 som et slags ”mellemår”, – hvis man da kan bruge sådan et begreb. Et år, hvor tingene bare er forløbet lige så stille og roligt, uden der har været de helt store sager på programmet.

Aktiviteterne:

Vi har gennem de seneste år lagt op til, at flere medlemmer skal tage et mere aktivt ansvar for afviklingen af vore arrangementer. Det skete også i 2009, og det fungerer nu så godt, at det vil blive arbejdsmetoden fremover.

Vi fik med en enkelt undtagelse afviklet samtlige arrangementer, der var planlagt.

Den enkelte undtagelse var turen til Them, der gled ud til fordel for en invitation til deltagelse i DNT´s 3 gange jubilæumstur til Horsens. Det er klart, at vi naturligvis rydder vores kalender, når vi får en sådan invitation. For de, der deltog i jubilæumsturen, blev det efter sigende en rigtig god oplevelse.

Det, jeg siger nu, har jeg intet statistisk belæg for at postulere, for vi fører som bekendt ikke kontrol med hvem og hvor mange, der deltager i klubbens arrangementer, men ser vi overordnet på tilslutningen til det, vi kan kalde for de kørende arrangementer, vil jeg godt vove det ene øje og fastslå, at vi i 2009 ikke har haft helt så mange med på turene som tidligere.

Nu skal det ikke opfattes som om, at faldet i antal deltagere er markant i forhold til tidligere år, og ser vi på enkelte arrangementer, som f.eks. solnedgangsturen  var der rigtig mange deltagere, men  overordnet set, er der en vigende tilslutning til vore ture.

Det blev klart understreget på den tur, som Jens Bringgaard havde tilrettelagt sammen med MC Old Boys, en tur hvor vi først skulle aflægge MC Old Boys et besøg i deres overlækre klubhus i Fårvang, og siden afslutte på Nimbus Museet i Horsens.

Turen skulle udgå fra lokalerne i True, og ved afgang var foruden Jens kun Sune og undertegnede dukket op. – Det skal lige understreges, at der heller ikke var mange fra MC Old Boys. De få deltagere fik en ganske udmærket tur, men et arrangement hvor der kun er tre deltagere, er måske lige i underkanten.

Den oplevelse fik mig efterfølgende til at udsende et nyhedsbrev, hvor jeg bad hver enkelt om til denne generalforsamling at tænke over, om vi ganske enkelt er ved at køre medlemmerne flade i arrangementer.

Næsten samtlige mål for vore ture foreslås jo af medlemmerne, så vi må jo gå ud fra, at der er en interesse for selve formålet med turen, men spørgsmålet er måske nærmere, om vi eventuelt skal skrue lidt ned for ambitionerne i forhold til antallet af arrangementer, og den problemstilling vil vi kraftigt opfordre til, at vi får gennemdrøftet her i aften.

Vi skal jo have for øje, at der siden, vi startede op med vore ture, er kommet i snesevis af andre arrangementer, som mange af vore medlemmer også deltager i. Kalø, Gl. Estrup og Gl. Rye – for blot at nævne enkelte.

Jeg skrev også i nyhedsbrevet, at dette endelig ikke skulle opfattes som en bebrejdelse eller et surt opstød over, at der ikke kom flere til turen med MC Old Boys, og sådan er det fortsat. Intet medlem skal være forpligtet til at deltage i flere af klubbens arrangementer, end han eller hun orker, men på den anden side er det jo også vigtigt, at vi ikke sætter folk i gang med at tilrettelægge flere arrangementer, end der reelt er behov for.

Når vi skal til diskutere niveauet for eller antallet af vore aktiviteter, er det nødvendigt, at vi lægger en realistisk vurdering til grund for de beslutninger, vi træffer, og at vi ikke lader øjeblikkets stemning løbe af med os.

Mange af os  husker nok, hvor stor opbakning der på generalforsamlingen for nogle år siden var til,  at vi på trods af vigende tilmelding skulle  fortsætte med at køre  klubbens  pokalløb, og vi husker måske også, hvordan det gik, da vi nåede frem til august måned, hvor løbet skulle afvikles.

Det er ikke ærgerligt at droppe noget, der ikke længere er behov for. Det er ærgerligt at bruge tid og kræfter på noget, der har overlevet sig selv.

Sikkerhed:

Gennem hele 2009 har vi haft fokus på køresikkerhed. Vi begyndte i det tidlige forår med endnu engang at arrangere et kørekursus på det lukkede trafikanlæg i Odder, og selv om vi kan glæde os over, at tilslutningen til disse kurser er stigende, er der stadig kun ganske få procent af medlemmerne, der deltager.

På fællesturene tillader vi os at påpege eventuelle kørefejl og farlige situationer, og måske har det hjulpet, for så vidt vi ved, har vi været forskånet for alvorlige uheld i 2009.

Vi fortsætter naturligvis det sikkerhedsforebyggende arbejde også i det kommende år.

Lokalet:

Vi har fortsat vort faste samlingssted i True, og vi har netop aftalt med vore værter, at vi fortsætter endnu et år med uændret husleje.

Vores lokaleansvarlige Keld har på bedste vis passet lokalet og sørget for, at alting er i orden.

Tilslutningen – i særdeleshed  til vore foredragsaftner og det vi kalder pigeaften - er der derimod intet i vejen med, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle, der har medvirket til disse særlige arrangementer både som oplægsholdere og som arrangør og bidragsyder til pigeaftnerne den første onsdag i måneden.

Vi har i årets løb handlet os til et nyt gulvtæppe til klublokalet, men desværre har vi endnu ikke fået det lagt på.

Det kræver lige lidt planlægning, men gulvtæppesagen vil komme på som et punkt på det førstkommende bestyrelsesmøde, så må vi se, om ikke vi kan finde tid og lejlighed til at få ordnet den sag.

Vi har som I ved et første klasses værksted stående i True, men det bliver desværre ikke brugt ret meget.

I alle de år vi havde skruekursus på programmet, var der en god aktivitet i værkstedet, men efter vi indstillede disse kurser, har det været småt med aktivitet på stedet.

Vi var rigtig glade, da vi i efteråret atter fik mulighed for at tilbyde medlemmerne et skruekursus, men det blev som bekendt ikke til noget på grund af manglende tilslutning.

Det er selvfølgelig ærgerligt, men på den anden side er det jo også i orden, at man ikke kører sin velfungerende Nimbus ud til True for at skille den ad, bare for at glæde bestyrelsen, - men værkstedet står der, og alle er velkomne til at benytte det.

En ting bliver dog brugt rigtig meget, og det er vores sandblæser, som med den nye store kompressor virkelig er blevet et aktiv.

Den bliver brugt så meget, at alt hvad vi har stående på lageret efterhånden er blevet dækket af et tykt gråt støvlag. Keld arbejder med en ide om at lave en slags forhæng omkring sandblæseren, men vi har også drøftelser i gang om at udskifte det kvartssand, som vi benytter, med stålsand.

Kvartssandet kan reelt kun bruges en enkelt gang, og vi bruger det rigtig mange gange, så mange gange, at det til sidst nærmest er at sammenligne med mel.

Det er muligt, at vi kan løse støvproblemet bare ved at gå over til stålsand. Den sag arbejder vi med, og vi håber på en snarlig løsning.

Årstræf 2010.

Allerede på generalforsamlingen i 2009 drøftede vi den henvendelse, vi havde fået fra DNT om at påtage os opgaven, at tilrettelægge DNT´s Årstræf i 2010 – 11 eller 12.

Der var på generalforsamlingen klar tilslutning til, at vi skulle påtage os den opgave, og vi besluttede, at der skulle nedsættes et ad hoc udvalg, der skulle have til opgave, at finde et egnet sted, og samtidig komme med et bud på, hvornår man mente det ville være mest hensigtsmæssigt, at vi kunne afvikle træffet. Det udvalg skulle senest d. 1. maj aflevere et forslag til bestyrelsen.

Da den klub, som oprindelig var tiltænkt træffet i 2010, ret hurtigt meddelte DNT, at den ikke kunne påtage sig opgaven, stod det hurtigt klart, at vi måtte arbejde på et 2010 træf.

Alle – både i bestyrelsen, og i ad hoc udvalget - var enige om, at vi under ingen omstændigheder ville kunne magte at gennemføre et træf som det, vi  lavede i 2000, hvor vi havde omkring 60 aktive medlemmer i sving med alle de mange forskellige gøremål, der er nødvendige for at afvikle et træf. Det ville i høj grad være de samme mennesker, der igen skulle på banen, og da vi alle er blevet 10 år ældre – er energien til at lave endnu et træf som år 2000 træffet, måske ikke til stede i fornødent omfang. Det skal løses på en anden måde.

Udlicitering af så meget som muligt måtte være det, vi skulle satse på, og så skulle vi selvfølgelig finde et egnet sted, hvor vi kan afvikle træffet.

Det skulle helst være i Århus Kommune, men her vi havde jo erfaringerne fra årstræffet 2000 at trække på, og dengang kom vi frem til, at der faktisk ikke er ret mange egnede steder i kommunen.

En gentagelse af Viby Stadion ville være lidt for fantasiløst. Brabrand Stadion kasserede vi allerede til 2000 træffet, og Egelund mellem Beder og Malling, som har faciliteterne, måtte vi udelukke, da teltslagning ikke er tilladt på grund af fare for lynnedslag.

Vi måtte se os om efter andre løsninger uden for kommunen, og her blev Hov Hallen i Odder Kommune og MC Mosten ved Allingåbro bragt i forslag. Senere kom også Ørting Hallen syd for Odder ind i billedet.

For at gøre en lang historie kort, blev resultatet af ad hoc udvalgets arbejde, at både forslaget om MC Mosten og forslaget om Ørting Hallen blev fremsendt til bestyrelsen.

Ørting Hallen er en sportshal med omkringliggende boldbaner, altså en træfplads, som vi har set det så mange steder før.

MC Mosten er et MC Center, der er kendt for flere store arrangementer, og med et område der er indrettet for MC-folket. Lidt mere primitivt end de velkendte sportshaller, men et meget charmerende sted.

Bestyrelsen valgte MC Mosten, og det var der primært to årsager til. For det første kunne vi hos MC Mosten købe stort set hele træffet som en pakkeløsning, og for det andet ville vi som nævnt på MC Mosten kunne tilbyde deltagerne et træfområde, som er helt specielt. Vi påtænker at arrangere en søndagstur til MC Mosten engang til  foråret.

Som ved træffet i 2000 er der efterfølgende blevet nedsat en styregruppe denne gang med Sune som ankermand, og det er nu den styregruppe, der suverænt står for al planlægning og tilrettelæggelse af årstræf 2010, og gruppen har allerede været i aktion, for medlemmerne af styregruppen havde selvfølgelig øjne og ører med sig, da de tog til årstræf i Græsted  sidste sommer, og på baggrund af erfaringer herfra, ønskede man en genforhandling af det første oplæg, vi havde fået fra MC Mosten.

Der var lidt bekymring for, om der var nok af bade- og toiletfaciliteter, og så var man usikker på, om der var plads nok til spisningen lørdag aften.

Det blev klaret på et lille aftenmøde med folkene fra MC Mosten, og vi har nu accepteret det oplæg, de er kommet med. Et oplæg som både arrangementsmæssigt og økonomisk ser ganske fint ud.

Selv om vi har udliciteret næsten hele arrangementet, er der stadig meget, der skal gøres, og vi forventer som en helt selvfølgelighed, at alle er klar til at tage et nap med. Styregruppen vil uddele opgaverne i den rækkefølge, det bliver nødvendigt, og vi takker på forhånd for jeres opbakning.

Bestyrelsen:

På sidste års generalforsamling fortalte vi, at vi agtede at tage bestyrelsessuppleanterne med i det daglige bestyrelsesarbejde, og både Bente og Per valgte at tage udfordringen op. De har deltaget fuldt og helt i alle bestyrelsens gøremål. Det skal de have en stor tak for. Der er rigeligt bestyrelsesarbejde til alle syv.

Da suppleanterne er gledet ind i arbejdet på lige fod og  i praksis fungerer som bestyrelsesmedlemmer, rejser det spørgsmålet, om det i det lange løb er hensigtsmæssigt, at have bestyrelsesmedlemmer siddende, der ikke er helt og fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen.

I det daglige kan det måske være ligegyldigt, for vi træffer stort set alle beslutninger ved konsensus, men på sigt er det alligevel noget rod, og derfor vil bestyrelsen til næste års generalforsamling fremsætte et forslag til ændring af vedtægternes paragraf 6, med det formål at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7.

Guderne skal vide, at vi har rodet med de vedtægter mange gange, men netop antallet af bestyrelsesmedlemmer, har vi aldrig haft fat i.

Denne del af vedtægterne stammer tilbage fra klubbens start i 1996, fra en tid, hvor ingen kunne forestille sig, hvordan det hele ville udvikle sig. Vi havde ikke ret mange  medlemmer, og aktivitetsniveauet var ikke så stort. Det var passende til de oprindelige 5 bestyrelsesmedlemmer.

Nu er vi omkring 130 medlemmer. Vi afvikler mere end 50 aktivitetsdage om året, og vi har egne lokaler. – Det er da noget af en udvikling, og da vore erfaringer med at have 7 arbejdende bestyrelsesmedlemmer er så entydigt positive, bør vi selvfølgelig tage konsekvensen.

Det at ændre vedtægter er lidt noget bøvl, og derfor vil jeg opfordre alle til engang i løbet af de kommende måneder lige at finde vedtægterne frem og nærlæse dem. For det første er det altid en god ide, at man ved, hvad der står i vedtægterne i de foreninger, man er medlem af, og da vi nu alligevel skal til at rode med de vedtægter, får  alle nu en mulighed for at komme med forslag til ændringer, hvis der er noget i vedtægterne, man ønsker formuleret anderledes.

Slutning:

Inden jeg slutter skal vi lige se på, om vi i 2009 har levet op til klubbens formålsparagraf, der jo fastslår, at vi både skal være synlige i gadebilledet, og at vi skal styrke kammeratskabet og fællesskabet omkring Nimbussen.

Det er måske ikke min eller bestyrelsen, der er de rette til at foretage denne vurdering, men da det er bestyrelsen, der aflægger beretningen, kan vi jo gøre det på den måde, at vi spørger jer, om der er nogen der er uenige med os i, at vi igen i 2009

 på bedste vis har levet op til formålsparagraffen.

Redaktørens beretning 2010.

Redaktørens beretning vil i år ta´ sit udgangspunkt i det, at det trykkeri vi har benyttet gennem mange år, har fået ny ejer. Det gode samarbejde fortsætter med trykkeriet og den eneste ændring er så ”kun” at bladets omkostninger til udgivelse stiger med ca. 300,00 kr. pr. gang, altså en årlig merudgift på ca. 1200,00 kr.

Det er bestemt en størrelse som er til at leve med, men det kunne give anledning til at hæve hovedet og kikke sig omkring. Er der andre trykkerier i denne verden og hvad kan disse evt. trykke bladet til med mons og regning osv.

Jeg har fået en henvendelse fra Leo Christensen, som har kontakt med et andet trykkeri og efter at Leo henvendte sig til mig, har vi så kontaktet dette trykkeri og  de har fremsendt et tilbud. Eller rettere sagt, 3 tilbud. Det første går på at trykke bladet i en udgave magen til den vi har haft indtil nu og så til en lidt mindre pris, tilbud 2, går på en højere pris end vi gir´ i dag, men så bliver bladet også i farver, dog minus forsiden og endelig et tilbud med en væsentlig højere pris, men så er hele bladet inklusive forsiden også i farver.

Det, er jo meget interessant og det kunne jo godt være at bestyrelsen skulle overveje disse nye tilgange til bladets grafiske fremstående. Det kunne jo også være, at denne klubbens højeste forsamling havde en mening om bladet og om hvordan det kan/skal se ud i fremtiden.

Med hensyn til bladets ”daglige” virke, så er de ikke meget nyt her´ at berette. Samarbejdet med Sten Weidinger omkring den praktiske opsætning af bladet forløber fremragende.

Tilgangen af artikler fra medlemmerne til bladet er, som det har været de sidste mange år, stadig megen beskeden, men jeg vil gerne takke for de tilsendte artikler og indlæg.

Med hensyn til, at bladet næsten altid har været selvfinansierende, via annoncerne i bladet, så er der nogle annoncører der er faldet fra, men til gengæld, så er der kommet andre til. Således er bladet stadig næsten selvfinansierende.

Igen vil jeg gerne minde jer alle om, at skulle i kende et stort eller lille firma som kunne være interesseret i  en annonce i vores blad og på vores hjemmeside, så kontakt venligst redaktøren.

Der er sikkert nogle her i aften som allerede har læst dagsordnen igennem og her har set, at jeg ikke genopstiller som bestyrelsesmedlem.

Det, at jeg afgår som redaktør har at gøre med, at Hanna og jeg vil sælge vores hus og bygge et nyt. Dog begyndte vi ikke at bygge før vores gamle hus er solgt. Når det bliver solgt skal vi så finde et sted at bo, medens vi bygger et nyt hus.

Det vil jo så medføre, at Hanna og jeg i en tid fremover skal bo med vores happengut nedpakket i papkasser og om vi har f.eks. internetforbindelse i hele den periode, ved jeg ikke.

Jeg ved, at jeg ikke kan garantere, at bladet kommer på gaden til tiden og jeg ved, at jeg vil prioritere det nye byggeri højere i en periode end så meget andet og derfor finder jeg det rigtigst at træde ud af en bestyrelse, som jeg ikke kan give min fulde opmærksomhed.

Derfor vil jeg benytte denne lejlighed til at takke medlemmerne af klubbens bestyrelse for et godt og inspirerende samarbejde gennem de 10 år jeg har haft fornøjelsen af at sidde i klubbens bestyrelse.

Det er solide folk der sidder i denne bestyrelse og jeg er sikker på at vi blandt klubbens medlemmer, nemt kan finde en person, som sammen med denne bestyrelse kan fortsætte det gode samarbejde og den gode ånd.

Herfra skal lyde et stort tak til bestyrelsen og et stort tak til klubbens medlemmer for 10 gode år som bestyrelsmedlem og som redaktør.

Med venlig hilsen

Brian Sørensen

Retur til forsiden


2009

Bestyrelsesmøde nr.  65

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 2.november 2009, kl. 1900, hos Brian.

Kassereren var desværre ikke tilstede ved mødet (dog med gyldig grund !).

1. Godkendelse af referat fra det sidste møde:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Bestyrelsen beklagede og fandt det rigtig ærgerligt, at skruekurset desværre ikke blev til noget.

- Det, i tidligere referater nævnte reklamefremstød, blev diskuteret, herunder det betimelige i at bruge DNT`s medlemsliste til at invitere ikke Århusmedlemmer, til et besøg i klubben.

Det blev besluttet, at der formuleres et indlæg til DNT`s blad, hvor vi inviterer Nimbuskørere til en hyggeaften i klubben.

- Vedrørende juleafslutningen, Leif Degn leverer æbleskiver, Dan sørger for tilbehør. Keld beder vi, købe kopper og tallerkner.

- Keld tilbydes 1000,- kr som et acontobeløb, således at han kan selv sørger for supplering af bl.a. værktøj til værkstedet.

3. Årstræf 2010:

- Tilbuddet fra Mosten accepteres. Dan formidler dette gennem en leder til hjemmesiden.

Styregruppen til træffet, overtager hefter alle initiativer ift. træffet, og bestyrelsen vil herefter befinde sig på ”sidelinjen”.

4. Generalforsamling:

- Aarhuus Nimbus Klubs generalforsamling afholdes som vanligt på Malling Kro. Datoen er den 20. januar 2010. Der serveres stegt flæsk med persillesovs.

Sune, Brian og Ole er på valg.

Bestyrelsen søger en suppleant.

Dan laver indkaldelsen til bladet.

5. Arbejdsfordeling i bestyrelsen i det kommende arbejdsår:

Bestyrelsen diskuterede en mulig arbejdsfordeling i det kommende år.

6. Aktivitetsprogrammet efter generalforsamling:

Bestyrelsen fandt følgende ideer/temaer: Polering, sandblæseren, brug af nyhedsgruppen, brug af Mail og det at sende foto.

7. Nyt fra kassereren:

Den fraværende kasserer havde gennem et bestyrelsesmedlem fremsendt nedenstående:

303,50 kr i kassen

27.444,99 kr på bogen

133 medlemmer

Der var også et anslået budgetoverslag for resten af året.

8. Nyt fra redaktøren:

- Decemberbladet er pt. under udarbejdelse. Der vil være små artikler og en ny konkurrence.

- Udarbejdelse af regninger til annoncører, tager Per sig af. 

9. Eventuelt:

- Vores fine sandblæser bliver flittigt brugt, og det er jo godt.

Det betyder, at alt i lokalet er dækket af et fint lag støv. Der blev foreslået at der opsættes et ”badeværelsesforhæng”.

Sandblæseren har en lav arbejdshøjde, gode ideer efterlyses.

- Dan kontakter Søren Vestergaard med henblik på køb af nye dyser til sandblæseren.

- Der blev foreslået, og accepteret, at der indkøbes værktøj til renovering af gevind ved tændrør.

Næste møde 1.februar 2010 kl. 19.00, hos Ole.

Således oplevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  64

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 3. august - 2009, kl. 1900, hos Bente.

Hele bestyrelsen var som sædvanligt fremmødt.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

 Godkendt og underskrevet

2. Nyt fra formanden:

- Olietønden er ved at være tom, derfor kontakter Dan Søren Vestergaard, så vi kan købe en ny tønde.

Det besluttes at literprisen fra dags dato er 30,- kr pr liter.

- Propagandafremstødet fra sidste bestyrelsesmøde følges op af Dan snarest.

-  Der har været henvendelser omkring etablering af et nyt skruekursus, eventuelt med færre deltagere. Skruekurset arrangeres under Folkeoplysningsloven, Dan følger op.

3. Evaluering af sommerens årstræf:

- Ca 30 personer fra Aarhuus Nimbus Klub deltog i DNT`s årstræf.

Der havde været nogle særdeles uheldige episoder omkring ”festmiddagen”.

Toiletfaciliteterne var ikke optimale.

Der havde været en rigtig god fællestur og pladsen var god.

- De erfaringer vi kan lære af, til næste års træf, og bringe videre er: Vi skal være 280% sikre på alle aftaler. Madbillettter er et must. Vi skal hele tiden stille spørgsmålet ”hvad gør vi hvis…..?”

4. Træf 2010:

- Styregruppen for årstræf 2010 har besluttet sig for at DNT`s årstræf 2010 skal afholdes på motorcykelklubben Mostens arealer på Djursland.

Der afholdes snarest et møde med Mosten, så alle detaljer i kontrakten kan afklares, bl.a. med baggrund i erfaringerne fra træf 2000 samt det nyligt afholdte træf på Sjælland

5. Vinterprogram:

- Der udsendes i nyhedsgruppen, en efterlysning efter gode forslag til vinterprogrammet.

- Dan vil kontakte Søren Vestergaard om et indslag med/om Jaguar.

6. Nyt fra kassereren:

Kassen indeholder 874,50 kr.

Bankbogen står med 36.306,24 kr.

Der er indmeldt 134 medlemmer.

 - Kassereren kunne med stolthed konstatere, at de ( i sidste refererat) efterlyste nøgler, er fremkommet til kassereren.

7. Nyt fra redaktøren:

Redaktøren meddeler at det næste blad er ved at tage form. Der vil her indgå en lille ny konkurrence. (”ANK på eksotiske steder ?”)

8. Eventuelt:

Det ærede medlem, Jørgen Møller fyldte i sommerferien 60 år, de fremmødte medlemmer medbragte en buket blomster fra klubben.

Næste møde afholdes hos Brian den 2. november  2009 kl 1900.

Således oplevet og skrevet.

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  63

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 4. maj - 2009, kl. 1900, hos Per.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Der har været en henvendelse fra Sten W, vedrørende køb af klubbens minipresse, der i lang tid har stået ubenyttet på lageret.

Bestyrelsen diskuterede det principielle i at enkelte medlemmer, kunne udpege effekter, der ønskes til købs.

Bestyrelsen besluttede at klubbens ting/effekter kun kan sættes til salg på klubbens hjemmeside.

- Kompressoren sættes hermed også til salg til 650,- kr.

- Genindførelse af logbog. Bestyrelsen besluttede at genindføre logbogen i klublokalerne, for at vi kan få en fornemmelse af hvor meget og hvem der bruger klublokalerne. Dan sørger for en logbog.

3. Undersøgelsesudvalgets (årstræf 2010) indstillinger:

Undersøgelsesudvalget har afholdt en række møder, hvor de bl.a. har beset forskellige lokaliteter.

Udvalget beklager at der i Aarhus Kommune ikke kan findes egnede lokaliteter til et træf.

Udvalget barslede med 3 muligheder: Hov, Ørtinghallen og Mosten. Bestyrelsen gennemgik de 3 muligheder, uden dog at beslutte hvilken den ønskede at pege på.

Bestyrelsen konstatere at træfgruppen har afleveret et flot velgennemarbejdet arbejde.

Næste skridt i processen var udpegning af en styregruppe for træffet, som fremover har de fulde beføjelser i forhold til årstræffet.

Bente Kortzen, Sune Nielsen, Tom Hjortshøj, Kaj Hitz, Brian Sørensen og Leo Christensen, blev udpeget. Herefter kan styregruppen selv udpege grupper eller personer, til arbejdsopgaver.

- Dan tager kontakt med DNT (Søren Vestergaard) og orienterer om styregruppen

4. Hvad gør vi med OK:

- Bestyrelsen er skuffet over den gebyrtilskrivning, der er foretaget af OK Benzin, hvorfor vi ikke ønsker at ”agitere” for indmeldelse til OK.

Senere på året skal der tages stilling til om Aarhuus Nimbus Klub ønsker at genforhandle kontrakten.

5. Propagandafremstød:

Vi gennemgår DNT`s medlemsliste for eventuelt at finde nye medlemmer. Der var forslag om at sende ”ikke medlemmer” i Aarhusområdet et blad og en invitation til at besøge os.

7. Nyt fra redaktøren:

Bladet er færdigt og pakkes ved næste onsdagsarrangement i klubben

- Brian har brugt 3000,- kr til indkøb af ”presenning” i stedet for det solgte klubtelt .

8. Nyt fra kassereren:

489,50 kr i kassen

37.982,87 kr på bogen

7050,- kr indkommet fra annoncer

134 medlemmer (kassereren har rykket for betaling hos 3 medlemmer)

Kassereren konstaterede at der var 3 medlemmer der skulle rykkes for manglende aflevering af nøgler

9. Eventuelt:

Sten W. gøres af Dan opmærksom på pkt 2.

Næste møde afholdes hos Bente den 3. august  2009 kl 1900.

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  62

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 9. februar - 2009, kl. 1900, hos Sune.

Der var afbud fra Per T.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

 Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Der har været en henvendelse fra Rønde Handelsstadsforening, hvor klubben inviteres til en spændende familiedag i Rønde, den 1. maj i år. Bestyrelsen besluttede at vi via nyhedsbrev vil opfordre ”Djurslænderne” til at følge op på denne henvendelse, samt at der findes en kontaktperson.

- Vi diskuterede emner til gæstetaler til åbningen af sæsonen, og fandt også et godt emne, som efter opringning, sagde ja til udfordringen.

- Og så var der så kompressorsagen, hvad er det nu vi skal købe, der var lidt diskussion frem og tilbage. Vi endte med at træde vande, men besluttede dog at afsætte op til 8000,- kr, hvis den rette kompressor skulle dukke op. Den rette skulle efter vores bedste skøn være: 500 l/min, 16 amp. 10 bar.

3. Undersøgelsesudvalg:

Det på generalforsamlingen nedsatte undersøgelsesudvalg, i forhold til et eventuelt årstræf i Aarhus regi, består på nuværende tidspunkt af 6 personer, heraf 2 fra bestyrelsen Per T. og Dan Z.

- Kommissoriet for undersøgelsesudvalget er følgende:

·        At undersøge om klubben ”magter” at afholde et årstræf

·        Hvilket år ønsker vi at byde ind på, 2010, 2011 eller 2012

·        Hvilket ambitionsniveau skal der lægges.

·        Hvor geografisk skal træffet afholdes (Syd- Norddjurs, Odder, m.v.)

·         Undersøge udliciteringsmuligheder

Undersøgelsesudvalget skal være afklaret senest 1. maj 2009.

Det første møde i dette udvalg afholdes i klublokalerne den 23. februar 2009, kl 1900.

Der blev vedtaget deltagelse fra bestyrelsen, i en eventuel kommende styregruppe (altså hvis vi beslutter os til at afholde årstræf), bestående af Bente K, Sune N og Ole K).

4. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende organisering:

Dan Zachariassen, formand og arrangementsansvarlig

Sune Nielsen, næstformand

Brian Sørensen, redaktør

Bent Thomsen, kasserer

Ole Kristensen, sekretær.

Bente Kortsen fastholder sin funktion som ansvarlig for selskabskørsel.

Per T. Hansen fortsætter som arrangementsansvarlig sammen med Dan, for derved at sikre at der ved all arrangementer så vidt muligt, er deltagelse fra bestyrelsen.

5. Sommerprogrammet:

Det nye aktivitetsprogram blev nøje gennemgået og vedtaget.

6. Kørekursus:

Øvelsesbanen i Odder er bestilt. Sune lovede at tage sig af de nederste ”kravlegårde”, og Brian aftaler med en instruktør, hvordan den resterende del af undervisningen skal foregå.

Det blev besluttet at det er den motorcykeltype, man føler sig usikker på, der kan medbringes til dette kursus.

7. Nyt fra kassereren:

- Der er 838,50 kr i kassen og 41.192,87 kr på bogen. Der er 25 medlemmer der ikke har betalt svarende til 6250,00 kr.

- Der afsættes max 8000,- kr til indkøb af en kompressor, den gamle sættes på auktion og det indkomne beløb indgår i købet af ny.

- Vores gamle telt er sat til salg, det indkomne beløb bruges til indkøb af ”oversejl”

8. Nyt fra redaktøren

Det næste blad er færdigt, Ole K trykker aktivitetsprogrammet, og alt pakkes den kommende onsdag.  

9. Eventuelt:

Bestyrelsen er opmærksom på at gulvtæppet i klublokalet er tjenligt til en rensning eller udskiftning.

- Brian vil onsdag tage sig af salg af de resterende Nimbusstumper

- Bestyrelsen blev orienteret om et dækapparat, som kunne være et muligt køb til klubben.

Næste møde afholdes hos Bente den 4. maj 2009 kl 1900.

Ole K


Aarhuus Nimbus Klubs

13.ordinære generalforsamling

Onsdag den 21. januar 2009.

Sted Malling kro. (Menuen var i år stegt flæsk med persillesovs)

Der var fremmødt i alt 54 personer..

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for Benny Pedersen og Klaus Nørup Hansen, der begge er døde i 2008.  

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

Per gennemgik derefter alle formalia i forbindelse med indkaldelse og afholdelse af klubbens  generalforsamling.

2. Valg af referent.

Ole K. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Henrik Hansen og Bent Olesen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan.

Vedlagt som bilag 1.

Per oplistede de forskellige spørgsmål, som beretningen lagde op til.

- Vedrørende det, at der til bestyrelsesmøderne udbetales 150,- kr, til den der holder mødet var der en enkelt, der mente at det var ”for meget for at bage en kage”. Dog var der adskillige, der mente, at det var helt ok, med denne lille udbetaling.

- Det at der var hidkaldt hjælp i forbindelse med revisionen, gav ikke anledning til bemærkninger.

- Det køretekniske sikkerhedskursus gav anledning til forskellige positive bemærkninger, som f.eks. at det var den helt rigtige måde at starte sæsonen på.

I år vil vi prøve at have en instruktør med, som så vil kunne give nye vinkler på kurset.

Der var fra salen et ønske om at det kunne være lørdag formiddag, samt at der måske var lidt mere teori på kurset.

- Vedrørende ”Danmarksturen” var der spredte tilmeldinger til at hjælpe til, Svend K. Jespersen meldte sig som sikker hjælper.

Hvis vi skal være en del af turen skal der bruges en håndfuld medlemmer, og Dan opfordrede folk til at ringe og/eller melde sig.

- Spørgsmålet om vi var klar til at afholde et årstræf i 2011 eller 2012, gav også lidt diskussion. Dan gav sit bud på hvad der i dag kræves af et sådant træf f.eks. at en mark og en hal er ikke nok, der skal være langt flere faciliteter. Dan gjorde det også klart at det at afholde årstræf ikke er en bestyrelsesopgave, men en opgave for hele klubben.

Det blev også diskuteret for og imod Århus Kommune. Stemningen var meget positiv for måske at afholde træffet på Djursland (campingpladsen i Ugelbølle, var det ikke her det hele startede i sin tid?)

Det blev besluttet at nedsætte en ”træfgruppe” som skulle gøre de indledende knæbøjninger. Der var 4 medlemmer der meldte sig til dette. Bestyrelsen vil så i første omgang tage initiativ til møde og et kommissorium for denne gruppe.

Søren Vestergaard tilbød hjælp, i forhold til hans netværk til kommune og idrætsforeninger på Djursland.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt med applaus.

4 a Redaktørens beretning.

Beretning vedlagt bilag 2.

Der var følgende bemærkninger til redaktørens beretning hvor i han lagde op til om bladet stadig skulle være selvfinansierende.

Leif Degn mente ikke det var strengt nødvendigt at bladet skulle være selvfinansierende, f.eks kunne pengene fra OK benzin bruges til bladudgifterne.

Dan fortalte, at bladet frem til nu, via annoncer, har holdt balance i regnskabet, men at portoudgiften er steget så meget at det efterhånden kniber med balancen.

Et gammelt forslag om at bladet skulle fremsendes digitalt blev bragt op, Brian fortalte at bladet fylder 10-12 MB, hvilket vil fylde de flestes postkasse op.

Knud Jørgensen mente, at selvfølgelig skulle vi have et medlemsfinansieret klubblad, og at økonomien skal tages af den almindelige drift.

Stemningen på generalforsamlingen blev ”at der ikke skulle fedtes med de håndører” så bladets drift fremover, indgår i klubben almindelige regnskab.

- Brian sluttede med en opfordring til at medlemmerne skulle skrive lidt mere til bladet.

Redaktørens beretning blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2007 til orientering.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

Der var et spørgsmål til fremlæggelsen, der omhandlede hvad øvrige udgifter dækker over, og det blev der svaret på.

Regnskabet blev herefter godkendt

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 31.12.    

7. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag

8 a . Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Bent Thomsen og Dan Zachariasen.

Begge blev genvalgt med applaus.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Bente genvalgt som 1. suppleant, og Per T. blev valgt som ny suppleant.

8 c Valg af revisor.

Eigil Holm Sørensen genopstillede og blev valgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Jørgen Bang blev foreslået og valgt

9 Eventuelt.

- Jesper efterlyste udvalget til et eventuelt årstræf.

Der blev sendt en seddel rundt, hvor interesserede medlemmer kunne melde sig.

Dan meddelte at bestyrelsen ville indkalde, de interesserede i februar måned, og nævnte at den nedsatte træfgruppe, eller i første omgang et undersøgelsesudvalg, havde fuldmagt til at give tilsagn til afholdelse af årstræf.

Navnene blev indsamlet efter generalforsamlingen

Inden dirigenten Per R. takkede for god ro og orden, opfordrede han bestyrelsen til at skaffe flere og meget gerne yngre medlemmer, og således sluttedes dermed denne 13. ordinære generalforsamling i Aarhuus Nimbus Klub.

Således opfattet og forsøgt nedskrevet

Ole Kristensen

Retur til forsiden


2008

 Referat fra bestyrelsesmøde nr.61 i

Aarhuus Nimbus Klub

d.17/11 2008

NB: Sekretæren havde meldt fra på grund af sygdom, så derfor er det Sune der refererer.

Ad.1.         Godkendelse af forrige mødes referat. Punktet udsættes til næste møde.

Ad.2.         Nyt fra formanden. Vedr. evt. tilskud fra bladpuljen. Vi er ikke tilskudsberettiget og sagen henlægges indtil videre.

Vedr. mundtlig henvendelse fra DNT om Aarhuus Nimbus Klub vil være vært for DNT’s årstræf i 2010-2011-2012. Henvendelsen præsenteres for medlemmerne i det kommende blad samt på generalforsamlingen under bestyrelsens beretning.

Ad.3.         Dan laver udkast til beretningen mellem jul og nytår, hvorefter den rundsendes til bestyrelsen til kommentarer.

Brian laver udkast til indkaldelse til generalforsamlingen og rundsender den til bestyrelsen til kommentarer.

Menuen på generalforsamlingen er Stegt flæsk med persillesovs.

Dan genopstiller.

Bent genopstiller.

Bente genopstiller.

Per genopstiller.

Da Villy Olesen har valgt at trække sig fra posten som revisor før valgperiodens udløb, er Henrik Hansen nu indtrådt som revisor i den resterende valgperiode, vi vil prøve at finde en kandidat til revisonsuppleant inden generalforsamlingen.

Ad.3a.       EDB. Brian og Sune har begge haft PC-nedbrud og har mistet næsten alt klubbens materiale. Det blev besluttet at indkøbe 2 stk. eksterne harddiske til h.h.v. Brian og Sune.

Ad.4.         Nyt fra kassereren.  Bent orienterede om økonomien for resten af året. Der er PT. 553,00Kr i pengekassen, 23.998,57Kr i sparekassen. I alt, 24.551,57Kr.

Ad.5.         Nyt fra redaktøren. Der er indkøbt nyt polergrej til klubben. Per har lavet udkast til nyt brevpapir, hvorpå regningerne til sponsorer trykkes.

Ad.6.         Eventuelt. Bent. Vintageklubben vil lave en infoaften om Nethandel.

Ad.7.         Næste møde aftaltes til d.9/2 2009 kl.19.00 hos Sune

Derefter gik vi til kaffen og den supergode æblekage som Birgit altid laver til os. Den var lige så god som den plejer at være, Ole.


Bestyrelsesmøde nr.  60 

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 4.august - 2008, kl. 1900, hos Dan (som havde fødselsdag)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Den film der blev optaget på det nyligt afholdte årstræf, er bestilt. 

- Det blev besluttet at der ikke arrangeres ”skruekursus” under aftenskoleloven, i efteråret 2008/2009.

- Ved dette 6o. bestyrelsesmøde diskuterede vi om det ikke var rimeligt at klubben betalte et symbolsk beløb på 150,- kr til den der afholdt bestyrelsesmødet. Bestyrelsen og arbejdet (telefon, km, papir pc m.m.), har aldrig kostet klubben en krone. 

- Der var forslag om at kaffe og kage fremover skal koste 10,- kr. Dette vedtages eventuelt ved et senere møde.

3. Vinterprogrammet:

- Der kom rigtig mange forslag til vinterens program. En aften med fokus på mailprogrammer og brugen heraf (f.eks. brugen af nyhedsgruppen), hvad skal man være opmærksom på ved dødsfald, Johannes Christensen der sidder i kørestol efter et mc uheld, kørelærer og færdselsloven, en pigeaften hvor der kan købes aftensmad, hvad skete der med Nimbusserne efter krigen, stumpemarked, julefrokost, juleafslutning, nytårstræf.

4. Sikkerheden:

- Bestyrelsen talte om en ide til forårsprogrammet.

Der arrangeres en par dage/aftner med ”hvad er det nu jeg skal være opmærksom på ved forårsklargøringen af min Nimbus ?”.

Herefter kommer turen til Friheden.

Dernæst skal der arrangeres en eller to dage på et køreteknisk anlæg med tilbud om at blive ”helt skarp”, undvigemanøvre, opbremsninger mv. inden køresæsonen rigtig starter. (måske skyldtes den ringe deltagelse i år, at det lå for tidligt, (så batteriet ikke var kommet på endnu).

- Opfølgning med en eller et par temaaftner med fokus på sikkerhed.

Ved ”Svensk Kolonnekørsel” mangler vi hvordan vi kan stanse kolonnen, hvis der sker noget nede bagest i kolonnen

5. Nyt fra kassereren:

I kassen er der 1484,25 kr. På bogen står der 28.817,57 kr.

Vi er 135 medlemmer.

- Der taget kontakt til ”bladpatruljen” angående portotilskud.

8. Nyt fra redaktøren:

- Bladet kommer i trykken sidst i august måned. Til redaktørens store tilfredshed er bladet fyldt op.

9. Eventuelt:

- Klubben Nimbuslitteratur er ikke fulgt op med nyindkøb. Dan foretager indkøb af de sidste udgivelser.

- Klubbens ”indianertelt” sættes til salg.

- Næste møde bliver mandag den 4.november, 2008 kl. 1900 hos Bent(her plejer vi at få æblekage).

Da det jo som nævnt var formandens fødselsdag, blev vi trakteret med et stort udvalg af lækkerier til ganen  !!! (tak for det)

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  59

 Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 5. maj - 2008, kl. 1900, hos Ole K.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Dan startede med at give et kort referat af DNT`s generalforsamling.

- Der blev aftalt en ny møderække.

- 5. juni,” køredag” annonceres på hjemmesiden.

- Vi takker nej tak til et arrangement på Aarhus Cykelbane.

- Vi takker nej tak til Egmonthøjskolen i Odder, deres arrangement falder sammen med Årstræffet.

- Sune køber minisliber af klubben

- De resterende Nimbusting fra arven efter Egon, sættes på stumpemarked næste år.

Kompressoren ved sandblæseren er for lille, vi holder øje efter en større.

3. Sommerprogrammet:

- Sommerprogrammet blev gennemgået.

- Husk at der er tilmelding til Naverturen, dette meddeles i bladet og nyhedsgruppen.

- Lørdagsturen den 28.6.08 er aflyst. Sune formidler dette i nyhedsgruppen.

- Vi skal arrangere turen med Randers Nimbus. Dan er tovholder.

7. Nyt fra kassereren:

Der er 581,75 kr. i kassen.

På bogen er der 29.137,88 kr.

6 medlemmer mangler stadig at betale.

8. Nyt fra redaktøren:

- Redaktøren kunne meddele at bladet efter portoforhøjelsen ikke er selvfinancerende, hvilket vi altid har været.

- Klubben mangler en annoncør.  

9. Eventuelt:

- Sune og Brian fortalte om et fantastisk mc køreteknisk kursus, de havde været på. Aarhus Nimbusklub vil forsøge at få en af de meget dygtige instruktører, til vores klub. Hvis det lykkes skal det promoveres godt og ligge i starten af køresæsonen.

- Vi skal fortsat huske svensk kolonnekørsel og en evaluering af medlemmernes kørsel.

- Bente fortæller om gode erfaringer med at bruge den gule vest under kørsel.

Næste møde bliver mandag den 4.august, 2009 kl. 1900 hos Dan.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  58  

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 18. februar - 2008, kl. 1900, hos Brian.  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Konstituering:

Bestyrelsen besluttede sig efter en kort dialog at fortsætte som hidtil, altså Dan- formand, Sune- næstformand, Brian- redaktør, Ole- sekretær, Per meldte sig frivilligt  til at være arrangementsansvarlig sammen med Dan, for derved at sikre at der ved arrangementer så vidt muligt, var deltagelse fra bestyrelsen. Bente fastholder sin funktion som ansvarlig for selskabskørsel.

3. Sommerprogrammet:

Sommerprogrammet blev gennemgået rettet og godkendt. Ole trykker det.

4.Henvendelse fra Århus Chopper Club:

Bestyrelsen har fået en fin henvendelse fra ovennævnte klub. Vi må desværre takke nej, da det falder sammen med Graastenløbet, som mange fra klubben deltager i. Dan skriver et brev til Chopperklubben og tilbyder at vi måske kan mødes på en anden måde.

5. Henvendelse fra Lions Club:

Henvendelsen sættes på vores hjemmeside under andre arrangementer.

6. Møderække efter generalforsamlingen.

Der blev aftalt i hvilken rækkefølge vi skal være vært for bestyrelsesmøderne. Fremgår af indkaldelsen.

7. Nyt fra kassereren:

I kassen: 1480,75 kr

På bogen: 40.978,88 kr

8 medlemmer mangler at betale, Bent sender dem en lille hilsen.

8. Nyt fra redaktøren:

Redaktøren havde fået en høflig opfordring til at referaterne blev beriget med efternavne på personer der nævnes i referater.

Vi gennemgik de forskellige annoncører.

9. Eventuelt:

Sten W har meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker at stå for ”skruekurset” fremover.

Bestyrelsen beklager denne beslutning, men må tage den til efterretning, med en stor TAK for veludført gjerning.   RESPEKT !!

Herefter fulgte friskbagt brød med tilbehør.

Næste møde bliver mandag den 5.5.2008 kl. 1900 hos Ole.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Beretning 2007.

Mon ikke det er regn, regn og atter regn, man først og fremmest kommer til at tænke på, når man som motorcykelentusiast ser tilbage på året 2007. Under alle omstændigheder er det første gang i klubbens historie, vi kan se tilbage på et år, hvor vi har måttet aflyse arrangementer på grund af regnvejr, og det er også første gang, vi har oplevet, at regnvejr har bevirket, at der næsten ingen er kommet til et garagebesøg.

Hvis ikke en enkelt af de få, der overhovedet dukkede op, var kørende i bil, havde fremmødet været endnu lavere.

Heldigvis gennemførte vi langt de fleste af vore arrangementer i flot vejr, og de blev alle meget vellykkede.

Vi har mange arrangementer i løbet af et år, og 2007 blev ingen undtagelse herfra. Vi skal altid have vores formålsparagraf for øje, og huske på, at vi skal arbejde for sammenholdet og det gode kammeratskab.

Det gør vi ved vore mange møder, men vi skal også huske på, at vi skal have vore Nimbusser ud på vejene. De skal være synlige i gadebilledet. Det er de også, men er det godt nok?

Året 2007 blev et år, hvor vi i bestyrelsen satte fokus på flere temaer, temaer som også kommer til at sætte sit præg på denne beretning.

Hvis der samtidig er nogen, der vi opfatte denne beretning som en smule mere skarp end de tidligere års beretninger, så er der ikke tale om den helt store misforståelse.

Sikkerhed: Vi har gennem længere tid haft fokus på sikker kørsel, og her har vi jo gennem mange år benyttet os af ”svensk kolonnekørsel” på vore fællesture.

 Ideen med ”svensk kolonnekørsel” er, at vi skal sikre, at vi får vist vej, så ingen bliver ledt på afveje, og det skal også sikre, at vi får samlet eventuelle havarier op, så vi får alle med gennem hele turen.

Selv om vi har repeteret reglerne for ”svensk kolonnekørsel” et utal af gange, har vi også i det forløbne år oplevet, at det er gået helt i fisk for os. Tænk på turen ud til Marie og Tonny i Risskov, og også på turen op til Helle og Søren i Vester Alling. Det var ikke kolonnekørsel på et højere plan, der foregik på de ture.

Det bevirkede, at vi i den sidste del af sæsonen gjorde ekstra meget ud af at gennemgå reglerne, og vi mener rent faktisk, at det havde en vis effekt.

Desværre oplevede vi på turen til Bønnerup en rigtig grim ulykke, som heldigvis ikke fik alvorlige personskader, men det kunne være gået rivende galt, og mon ikke det  chokerede alle os, der var med på turen.

En solocykel med to personer midt i rækken forsvinder ud over en skrænt uden nogen af os opdager noget som helst. Det var tankevækkende, og den ulykke fik os i bestyrelsen til at sætte ekstra fokus på sikkerhed.

Ulykken skete lige efter to skarpe sving, først et højresving og dernæst et venstresving, altså på et tidspunkt, hvor hastigheden i kolonnen er forholdsvis lav. Det er muligvis årsagen til, at det ikke gik værre, men de mange sving har nok også været årsagen til, at kørslen på det tidspunkt kan have været en smule usikker.

Der kan også være den bagside ved fælleskørsel, nemlig at man ud over sin egen kørsel også skal koncentrere om at holde øje med de andre kørere i rækken.

Motorcykelkørsel kræver rutine, og vi kan og bør hver især arbejde for, at gøre vores kørsel mere sikker.

Øvelse, øvelse og atter øvelse. Vi opfordrer alle medlemmer til, at man benytter enhver lejlighed i løbet af sæsonen til at trække Nimbussen ud af garagen og få kørt sig en tur.

Jeg kan ikke lade være med art spørge, hvorfor der er så relativt få, der tager motorcyklen, når man skal til klubaften i True, og hvorfor bliver næsten alle væk, når klubben inviterer til øvelseskørsel ved sæsonstarten.

Vi havde faktisk sidste forår lånt et køreteknisk anlæg, som vi stillede til rådighed for medlemmerne en lørdag, men der kom stort set ingen.

Hvis vi lige nu gør det lille eksperiment, at kigge på sidemanden, eller ham eller hende der sidder overfor :Hvad er det så man ser. Ja - det er et herligt syn er det jo, en god klubkammerat, men hvis vi skal være helt ærlige, og det skal vi når vi taler om sikkerhed, så er den du får øje på måske nået den alder, hvor vi også er  blevet en smule rustne i reflekserne.

Ulykkesstatistikken taler desværre sit tydelige sprog. Det er de gamle - eller os gamle, der nu topper i statistikken over motorcykelulykker, og det bliver vi nødt til at forholde os til. Det er helt klart bestyrelsens opfattelse, at det ikke er nok, kun at trække Nimbussen ud af garagen et par gange eller to, når der er spændende fællestur i klubben.

Vi prøvede på en af vore ture sidste sommer, at evaluere kørslen under selve turen. Naturligvis med henblik på sikkerheden. Det vil vi fortsætte med i den kommende sæson.

Der skal meget mere til, og derfor lægger vi ud på vores klubaften d. 6. februar, hvor Sune vil holde et oplæg om sikkerhed.

Medlemsaktivitet: Et andet af bestyrelsens temaer for året 2007 har været spørgsmålet om, hvorledes vi får flere medlemmer til at tage et aktivt medansvar ved afviklingen af klubbens mange aktiviteter.

Vi har de senere år forsøgt på, og heldigvis med en vis succes, at få flere medlemmer til at stå for tilrettelæggelse og også tage ansvar for gennemførelsen af vore køreture. Her var Sørens tur til Endelave et godt eksempel. Og vi vil meget gerne videre af den vej.

Vi forsøgte i sommer at samle et lille arbejdshold til at male lokalet i True. Ud over vores lokaleforvalter var der to der meldte sig, men kun en der dukkede op. Jens og Keld malede og satte lokalet flot i stand – en stor tak for det, men vi kunne godt have ønsket os, at der var nogle flere, der havde taget handsken op. Der er ingen mening i, at det altid er bestyrelsen, der skal stå for alle aktiviteter. Medlemmerne skal langt mere aktivt inddrages i aktiviteterne. I længden kan vi ikke klare det uden medlemmernes aktive deltagelse.

Et godt eksempel på medlemmernes egne initiativer, og en aktivitet, der ikke udspringer i en bestyrelsesinitiativ er de ”pigeaftener”, som blev indført i 2007.

Det her givet vore klubaftener et frist pust og nyt liv, med et stort fremmøde. Det skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak for, Måtte det initiativ inspirere andre til efterfølgelse.

Aflysninger: Indledningsvis talte jeg om de regnvejrsaflysninger vi har oplevet i 2007, og en enkelt snevejrsaflysning blev det også til, men det er da til at forstå. At pokalløbet måtte aflyses på grund af svigtende tilmelding er til gengæld mere uforståeligt ,for vi havde lige netop det arrangement oppe til debat på generalforsamlingen sidste år.

Det gjorde vi at to grunde, dels for at finde ud af, om det var et arrangement der skulle fortsætte, og hvis det skulle fortsætte, ville vi gerne forsøge os med lidt fornyelse.

Der var på generalforsamlingen en massiv opbakning til, at pokalløbet skulle fortsætte, og et par nye arrangører meldte sig da også klar til at prøve kræfter med arrangementet.

Naturligvis er ingen forpligtet til at deltage i klubbens forskellige arrangementer, og vi skal heller ikke holde fast i arrangementer som har overlevet sig selv, men det er svært at forstå, at der er så mange der på generalforsamlingen taler for, at pokalløbet skal fortsætte, og når vi så når frem til tiden for tilmelding, så er der stort set ingen der melder sig.

Pokalløbet er opgivet i de næste mange år, og vi kan så slutte den æra med at sige tak til Hans og Gunnar for arbejdet med at tilrettelægge løbet der aldrig blev kørt

Lokalet: Også i 2007 har lokalerne i True været en god ramme om vore aktiviteter, og i forbindelse med istandsættelsen sidste sommer benyttede vi lejligheden til at vende lokalet, så baren blev flyttet ned i den anden ende af klublokalet. Det har givet en betydelig bedre udnyttelse af pladsen.

Der er indkøbt hynder til træstolene, og senest har vi indkøbt en sandblæser, som medlemmerne frit kan benytte, dog efter en instruktion. Det kan blive i form af en betjeningsvejledning ophængt ved maskinen.

Der er nemlig flere ting man skal være opmærksom på, når man bruger sandblæseren, men når blot man bruger den med lidt omtanke kører den fint.

Vores lokaleforvalter har i efteråret fjernet det sidste af tingene fra Egons værksted, en hel del metaller blev solgt, og det gav faktisk endnu et pænt tilskud til klubkassen.

Forsikring: På sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål til vores forsikringskonto.

Vi forklarede baggrunden for vores beslutning om at blive selvforsikrende, men senere på året besluttede vi os for endnu engang at undersøge markedet med henblik på, evt. at tegne en løsøreforsikring i True.

Det, der ikke kunne lade sig gøre ved Alm. Brand viste sig godt at kunne laves i et samarbejde med vores nye samarbejdspartner Thisted Forsikring.

Vi fik et fornuftigt tilbud og som alle ved, vedtog vi på en ekstraordinær generalforsamling at tegne den tilbudte forsikring.

Det betød, at vi ikke længere havde behov for vores forsikringskonto, som derfor blev ændret ril en ”lokalekonto”, der kan bruges den dag, vi skal ud at finde nye lokaler.

Vi håber at kunne blive længe i True, men intet er sikkert, og med lokalekontoen er vi under alle omstændighed bedre rustet end hvis vi står helt uden midler.

Skruekursus: Igen i 2007 kunne vi igen samle et hold kursister til et skruekursus. Det er vi i bestyrelsen glade for, selv om det ikke er en egentlig klubaktivitet, idet klubbens andel i det foretagende egentlig kun er at lægge lokaler til.

Det er oplysningsforbundet ”Fælles Fritid”, der er arrangør, og indholdet af kurset er alene en sag mellem ”Fælles Fritid”, underviseren og kursisterne.

Såfremt der fremover fortsat er interesse for skruekurset, og naturligvis under forudsætning af, at vi har en kompetent underviser til rådighed, på det punkt har vi jo indtil videre været særdeles begunstiget, så vil vi også fremover formidle disse kurser.

Sponsoraftale: Med Per T. som mellemmand har vi i efteråret indgået en sponsoraftale med OK –Benzin.

Aftalen går i meget korte træk ud på, at alle de klubmedlemmer der vil være en del af aftalen bliver udstyret med et OK-kontokort til køb af benzin.

For hver liter der bliver tanket tilfalder der klubben en 5-øre, og der ydes derudover et engangsbeløb, når kortholderen har tanket de første 500 liter.

Hvor god ordningen vil blive kan vi ikke sige noget om, før der er gået et år. Den kan blive ganske god, men det forudsætter naturligvis, at klubbens medlemmer bakker op om ordningen.

Tilmeldingen til denne ordning har været ganske pæn, men så heller ikke mere. Vi kan kun opfordre til, at man tilmelder sig.

Naturligvis skal vi ikke bestemme hvor vore medlemmer tanker, men tænk alligevel over det. Hvis du alligevel vil tanke OK er det da en rigtig god ide, at der også falder lidt af til klubkassen.

Bladet: Som sædvanlig vil redaktøren komme med en selvstændig beretning for bladet, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at det blad, I alle vil modtage i løbet af den næste månedstid, er blad nummer 50. Det syntes jeg er rigtig godt gået.

Flere medlemmer på banen: Som tidligere nævnt, har vi i bestyrelsen den ambition, at vi gerne vil have flere medlemmer på banen ved afviklingen af vore arrangementer.

Vi er godt på vej ved turene i sommerperioden, men også i vintertiden vil vi gerne aflastes lidt. F.eks. er det ingen naturlov, at det altid er et bestyrelsesmedlem der skal stå i baren, lave kaffe, støvsuge og lukke af på vore klubaftner. Det bør vi kunne finde ud af at få til at gå på omgang.

Bestyrelsen har også besluttet, at vi fremover vil have suppleanten eller suppleanterne til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Det skal tilføre bestyrelsesarbejdet ny energi, og det skal også ses som en forberedelse på den udskiftning i bestyrelsen, som på et eller andet tidspunkt skal finde sted!

I forlængelse af bestyrelsens beretning vil den sædvanlige liste blive sendt rundt. Her kan man melde sig til et garagebesøg, man kan foreslå en tur, som man naturligvis samtidig melder sig til at tilrettelægge, og så kan man melde sig til en lokalevagt.

Jeg kan kun opfordre til, at man skriver sig på. Hvis ikke kan vi blive nødt til at ”prikke”.

Det var hvad bestyrelsen havde valgt at sige om året 2007, men inden jeg slutter helt, vil jeg benytte lejligheden til at takke alle de medlemmer, der i sæsonen 2007 har bidraget til fællesskabet og det gode kammeratskab, enten ved at gå ind og tage ansvar for forskellige arrangementer, men også ved at møde op til arrangementerne og tage aktivt del i afviklingen. – Husk på formålsparagraffen og det gode kammeratskab!

En særlig tak skal der gå til vores lokaleansvarlige Keld, som har ydet en rigtig flot indsats i True, og så vil jeg også give resten af bestyrelsen en stor tak for en jætteindsats, der ud over at stå i spidsen for en god og velfungerende klub, også er en vigtig årsag til, at mit job i klubben er til at leve med.


 

Aarhuus Nimbus Klubs

12.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23. januar 2008.

Sted Malling kro (menuen var i år gule ærter)

Der var fremmødt i alt 57 personer. Heraf 53 stemmeberettigede.

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent.

Ole K. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Jytte Nielsen og Bente Kortzen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan.

Vedlagt som bilag 1.

Henrik bemærkede at der måske var et tilmeldingsproblem til vores ture, foreslog at der skulle være bindende tilmelding.

Dan svarede at bestyrelsen ikke ville lave en sådan ordning, med mindre at der feks var forud bestilt mad eller lignende.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

4 a Redaktørens beretning.

Beretning vedlagt bilag 2.

Der var følgende bemærkninger til redaktørens beretning.

Leo spurgte om annoncepriser.

Brian svarede at de varierede fra 500,-kr til 1500,- kr

Marianne udtrykte en stor ros til bladet, rigtig godt læsestof.

Redaktørens beretning blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2007 til orientering.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til fremlæggelsen.

Per spurgte til af hvilken art de nævnte værdipapirer var.

Bent svarede obligationer uden risiko, med mulighed for at de kunne omsættes fra dag til dag.

Hans R. mente at regnskabet viste at vi i det kommende år ville spare 30 % i forhold til sidste år.

Bent forklarede at det drejede sig om indkøb foretaget sidste år, af indkøbsgruppen.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 31.12, hvilket 118 medlemmer også havde forstået i år.

7. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag fra Sten W, med følgende ordlyd:

” Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 14 dage før være tilstillet bestyrelsen skriftligt”.

Der var følgende bemærkninger:

Dan fortalte at bestyrelsen går ind for forslaget.

Eigil konstaterede at der i klubbens historie var indkommet 2 forslag, hvoraf ovennævnte var det ene, hvorfor han fandt forslaget værende noget pjat.

Hans R. kunne ikke gå ind for forslaget.

”Jesper” mente at det nuværende var ok.

Alvin fandt forslaget var godt.

Else gik ind for det nuværende.

Eigil mente at forslaget gav for kort varsel, hvis der skulle komme ”ekstreme” forslag.

Bent mente at bladet der udkommer i november, og som indeholder indkaldelsen, også kunne minde om frist for indsendelse af for indsendelse af forslag.

Herefter blev der begæret skriftlig afstemning, af et medlem.

Resultat af denne afstemning blev: 6 stemmer for forslaget, 31 stemmer imod og 16 blanke stemmer.

Det indsendte forslag var herefter faldet.

8 a . Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Sune, Brian og Ole.

Alle blev genvalgt med applaus.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Bente genvalgt som 1. suppleant, og Per T. blev valgt som ny suppleant.

Dan bemærkede herefter at bestyrelsen betragtede det som en væsentlig styrkelse af bestyrelsen

8 c Valg af revisor.

Villy blev genvalgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Henrik blev genvalgt.

9 Eventuelt.

Så var det tid til spørgsmål og konstateringer.

- Tonny stille opklarende spørgsmål til aftalen med OK kort(aftalen).

-  Hans R. mente at bestyrelsen skulle overveje at genoptage pokalløbet.

-  Jens B. mente at vi grundet portostigningen, skulle overveje at hver husstand kun fik et blad, selvom der var 2 medlemmer.

Brian svarede at man kunne henvende sig for at kun få et blad tilsendt.

- Der var forslag fra Ole om at flytte generalforsamlingen til foråret, så man kunne ankomme standsmæssigt på Nimbus, i stedet for en kold og mørk januar.

- Brian fortalte at bestyrelsesreferater fremover udkommer på hjemmesiden.

- Per T. spurgte om det var muligt at få bladet pr E-Mail.

Sune forklarede at bladet fylder ca 40 mb. Og at en almindelig elektronisk postkasse kun kan tage 10 mb. Så det er ikke teknisk muligt.

- Sune forklarede at hjemmesiden er opdateret bl.a. med en masse arrangementer. Sune modtager gerne ideer til andre arrangementer. Skulle der være fejl på siden, så ring.

- Der blev gjort reklame for klubaftenen den 6. februar, hvor der vil blive sat fokus på sikkerheden som motorcyklist.

Så var det tid til at dirigenten Per R. takkede for god ro og orden og afsluttede dermed denne 12. ordinære generalforsamling.

Dan sluttede af med at takke for, at den rundsendte liste, med tilmeldinger fra medlemmer, der gerne vil yde en aktiv indsats for klubben, var blevet fyldt godt ud.

Der var også en tak til Jytte for at have været til rådighed som suppleant til bestyrelsen.

Tak for i aften. Vi ses snart igen !!!

Således opfattet og forsøgt nedskrevet

Ole Kristensen  


Redaktørens beretning for 2007.

Jeg vil starte min lille beretning fra redaktøren i år med ordene

" same procedure as last year " og med det henviser jeg til det danske postvæsen.

Til alle´s store overraskelse så kommer der også portostigning i år, men i år kommer der en portostigning der vil noget...

Portoen stiger med ca. 20%. det kommer til at betyde noget for vores lille klub. Heldigvis har vil allerede gennemført en kontingentstigning, så vi har altså indregnet denne stigning i vores regnskab for dette år.

Vi har så som noget nyt gang i, at søge en fond. Denne fond er oprettet med det formål at hjælpe små foreninger som vores med store portoudgifter. Den pulje vil vi prøve at søge penge fra, men det er der jo også andre foreninger der vil, så det er jo ikke sikkert at vi bliver tildelt noget, men vi arbejder på at få et lille tilskud derfra.

Denne sag har vi trygt lagt i vores formands hænder.

Med hensyn til, at bladet næsten altid har været selvfinansierende, via annoncerne i bladet, så er der nogle annoncører der er faldet fra, men til gengæld, så er der kommet andre til. Der er også et par ny annoncører der  har meldt sig som værende interesseret i at få en annonce i bladet, så jeg er stadig fortrøstningsfuld på det punkt.

Her arbejdes også på sagen.

Igen vil jeg huske jer alle på, at skulle i kende et stort eller lille firma som kunne være interesseret i  en annonce i vores blad og på vores hjemmeside, så kontakt mig eller Sune.

Omkring selve bladet og arbejdet på redaktionen, så er er der sket det meget positive, at vi nu er to medlemmer som er hinanden behjælpelig med at producere bladet. Sidste år efterlyste jeg et medlem eller to, som kunne tænke sig at gi´en hånd med bladet og her meldte Sten Weidinger sig.

Med et nyt medlem i redaktionen kommer der også nye tanker og ideer´ og det har ført frem til at bladet har ændret sig til, at være mere fremtrædende og mere klart i sit grafiske udtryk og det kan vi takke Sten for. Det er dejligt sådan at få tilført "frisk blod" på redaktionen, men skulle der være en eller flere blandt klubbens medlemmer, som kunne tænke sig en fast "klumme" eller et fast indslag i bladet, så skal i bare ta´ fat i mig eller Sten. Vi kan sagtens være flere på redaktionen.

Næste blad er næsten færdigt og når I får det i hånden så vil I stå med blad nr. 50. Det er dog trods alt noget, hvis jeg selv skal sige det......

Det var jo Kjeld Ekeroth, der i "sin tid" startede bladet op og derfor har jeg også bedt ham om at "skrible" lidt i det kommende blad.

Bladet har jo gennemgået en vis udvikling, siden blad nr. 1 og så fem til blad nr. 50 og jeg håber naturligvis at I alle ser denne udvikling som en god og spændende.

Hvad så fremtiden bringer omkring bladet og det´s "grafiske fremtræden", ja det er vi nok alle spændt på, men kun fremtiden vil jo vise det.

Til sidst vil jeg gerne takke de af vore medlemmer som har skrevet  indslag til bladet og naturligvis ser vi frem til at I også fremover medvirker, med jeres indslag, til at holde liv i bladet....

Redaktøren.


Bestyrelsesmøde, torsdag d. 11.2.99, hos Ole.

1.  Godkendelse af referat og underskrivelse af forhandlingsprotokollen: - og det var der ikke nogen problemer i.

2.   Nyt fra formanden: Vedrørende Danmarksturen (som i øvrigt er et jubilæumsløb der blev startet i 1994 i anledning af Humlebiens 60 års fødselsdag). Vores del er d. 22. Maj. Starter ved Bilka i Tilst( de gi`r frokost) og til Bilka i Vejle. Sune er stadig kontaktmand og vil fortælle nyt næste gang.

- Tivoli Friheden, Sct. Bededag starter kl 1330. Der vil blive udleveret et trykt program med tider og betingelser( bl. a. af hensyn til Friheden). Programmet vil også indeholde et rutekort over køreturen. Der var stor diskussion om vi skulle have politiescorte - om vi skulle starte et andet sted - underholdning på startstedet - og hvem skulle holde talen, men vi lagde trygt arrangementet i hænderne på Dan og Hans.

- Byløbet d. 20. marts, i forbindelse med Århus Bymuseums udstilling bliver annonceret i Classisk Bil og Motor, Nimbus Tidende, vil foregå som et stjerneløb med 6 forskellige poster lagt af Bymuseet. Sune blev vor udvalgte, STJERNEKOORDINATOR, spørgsmål og opgaver udformes af Århus Bymuseum.

- Afvikling af udstillingen bliver mandag d. 22. Marts. Vi håber på at Søren Vestergård vil være velvillig igen med lastbil.

- Statistik: Den første Weekend på museet gav 587 gæster, tir-, ons- og torsdag havde der været 100 gæster.

3.   Aktivitetskalenderen: Der er foreslået en værkstedaften med maling som emne, onsdag d 31. marts. -Besøg hos Jørgen Binnerup (bilsamler). Besøg på maskinmuseet i Hov, d. 2.6.99. Følle Dakar d. 13.6.99.

- Det blev vedtaget at vore onsdagsture ( i køresessonen)   skal være hver 14 dag. Altid i lige uger.

- Årstræf 2000. Udvalget holder arbejdsmøde torsdag.

4.  Nyt fra kassererne: Det var store overdragelsesdag af vores fine regnskab, herunder donerede den gamle kasserer et klenodie til klubben, nemlig den flotte antikke kasse til opbevaring af likvide midler. (Tak til Bent, stor)

- ellers viste opgørelsen at der var kommet 8100,- ind i kontingenter, at der var ca. 9000,-kr på bogen og 500,- kr. i klenodiet.

- ihukommende generalforsamlingens dirigent blev der under punktet vedtaget at oprette en ny hjemmeside med diverse Link , til den billige pris a 156,- kr x 4 årligt.

5.   Nyt fra redacteuren: Intet.

6.   Indkomne forslag:  Ingen.

7.   Nyt fra andre lokalklubber: Stadig intet (Hva`mon de laver??)

8.   Eventuelt: Bestyrelsen har ledt efter en forlygtepære med gevind, men har endnu ikke fundet nogen.

_ Næste møde bliver torsdag d. 6. Maj 1999 hos Bent (ham den nye kassebestyrer).

Således oplevet og skrevet:    Ole K. 


 

Bestyrelsesmøde d. 14.1.99  - hos Keld.

1.  Godkendelse af referat: Det var bare godt.

2. Nyt fra Formanden: Sune startede med at konstatere at Bent og Hans, efter generalforsamlingen havde nedlagt deres bestyrelsesposter og vil nyde deres otium, hvorfor han takkede dem for deres store indsats i bestyrelsen.

- Der vil fra bestyrelsen blive foreslået Dan og Bent Thomsen til de manglende bestyrelsesposter.

- Der har været en henvendelse fra Jens Bisbjerg i Skagen vedrørende Danmarksløbet. Sune er kontaktmanden i forhold til turen. De nærmere data og tidspunkter tilgår senere. Vi er ansvarlige for ruten fra Aarhus til Vejle, og denne del gennemføres d. 22.5.

- Årsberetningen blev gennemgået.

- Der er kommet forslag til  pkt. et på generalforsamlingen. Det handler om bemandingen af “slyngelstuen” på Århus Bymuseum.

3. Aktuelle sager: Der har været en henvendelse fra Jytte Nielsen, med opfordring til at gentage turene til Alrø,Caps og ikke mindst pokalløbet, og vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på at vi mangler en løbsarrangør til pokalløbet i 1999.

-  Vedrørende Sct. Bededag, altså vores dag i Friheden, er der sendt pressemeddelelse til både Nimbus Tidende og Klassisk Bil og Mc.

- Forslag til besøg hos Karsten Balle, Søften (entreprenør med mange spændende gamle maskiner.

- Stumpemarked i Herning er d………………

- Stumpemarked i Fredericia er d………….…

- Aftenbesøg ved IC 3 togene.

- Eventuelt aftale med Viggo Betjent.

- Central Soja.

- Følle - Dakar i dagslys.

- S.O.K.

- Styregruppen i forbindelse med årstræffet i år 2000 har haft deres 4. arbejdsmøde. Der er 3 undergrupper, plads-, sponsor- og økonomi-. Vi fik et kort referat fra styregruppen.

-  Og så er der den fine Nimbus udstilling i Bymuseet, der starter d 6. Februar og er planlagt til at vare i 6 uger. Bent, Ole og Keld lovede at hjælpe med indsamlingen af materialer til denne.

I “slygelstuen” skal der ligge trøjer, mærker, girokort, litteratur og meget andet.

Keld sørger for at kontakte Rene for at få numre af Nimbus Tidende.

 Der skal bemande arbejdende værksted og meget andet godt.(hør hvad på generalforsamlingen)

- Torsdag d. 21 januar er Sune TV stjerne i TV Danmark om aftenen.

4. Nyt fra den afgående kasserer: Efter Ca. 1-2 års søgen kunne Bent nu fortælle at han havde fundet sit stempel ( altså klubbens).  Efter at jubelen havde lagt sig t lagde kasseren det reviderede regnskab, på Kelds spisebord mellem kopperne, og bestyrelsen måtte konstatere at det så da pænt ud, så det kunne han da godt være bekendt at fremlægge på generalforsamlingen.

Med eller uden stempel har vi nu 72,5 betalende medlemmer? (der er en der kun har betalt 50,- kr.). Girobeholdningen andrager kr. 7093,87 og i aftenens løb kom kassebeholdningen op på kr. 1611.52. Efter denne anstrengelse måtte Bent ha`en øl og vi kunne gå videre til

5. Den gamle Redacteur: som igen kunne fortælle om sin nymodens PC (computer) og at den nu havde Inter Net, hvor vores hjemmeside fremover vil kunne beskues. Det betyder at vi har opsagt den tidligere (JAKAN).

- Sponsoraftalerne er ved at være i hus.

6. Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen.

7.  Nyt fra lokalklubberne: Diverse blade blev lagt på plads i Kelds fine mapper, så de kan ses på generalforsamlingen.

8.  Eventuelt: Der rumsterer stadig noget om klublokaler idet forskellige garager offentlige og foreningsejede undersøges.

-  Til foråret vil klubben råde over en transportabel prøvestand til afprøvning af det geniale Nimbusmaskineri (er det ikke herligt ?)

-  Næste møde aftales på det konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Slut!

Ovenstående møde blev afviklet under vanskelige vilkår, med mange spontane udbrud, kaffe, varm leverpostej, frække historier, udveksling af Internet adresser,familiestamtræer, pokaler vundet i 1915, telefonopringninger og to afgående medlemmers uvorne optræden (det er sørme svært at være en alvorlig referent).

 

                             Så godt refereret som man nu kan under de benævnte forhold!!

                                                                             Ole K


Bestyrelsesmøde tirsdag d 29.9.1998

Bestyrelsen var ikke fuldtallig, da Hans desværre var forhindret i at komme.

1.    Godkendelse af referat: Sidste mødes referat blev godkendt.

2.    Nyt fra formanden: Vi er som lokalklub blevet koblet på DNT`s hjemmeside på Internet (det koster ikke noget !!). I øvrigt vil vi først i det nye år skifte vores egen hjemmeside.

n  Der var meget ros til Dan for arrangementet med klubbens årlige pokalløb, alt klappede som det skulle.Tak til Dan.

Der skal derimod være en OPSANG til medlemmerne for det meget ringe fremmøde. Bestyrelsen diskuterede om det var en bedre ide at lægge pokalløbet i foråret,  men vi nåede ikke til enighed og satte det på næste møde som tema.

n  I øvrigt mangler der indlæg til bladet, mon ikke der skulle være nogen der har lyst til at skrive lidt (det behøver ikke være maskin- eller PCudskrifter, gerne med blyant).

3.    Aktuelle sager: Den nye 1999 aktivitetskalender skal være færdig til efter generalforsamlingen, og bestyrelsen er meget interesseret i forslag og ideer til ture og arrangementer. Bestyrelsen havde følgende forslag: Aarhus Oliefabrik, Centralværkstedet, elektriske tog, en aften med Wacker, besøg hos en entreprenør der samler på antikke maskiner.

n  Der er Stumpemarked i Herning d 14. november og i Fredericia d. 17-18 oktober. Hvis du vil køre med så lav en aftale om samkørsel på en værkstedsaften.      

4.    Nyt fra kassereren: Citat:”Vi har stadig noget at gøre med”(vestjysk slangudtryk for at der er penge nok i kassen).

n  Klubben havde godt nok haft spenderbukser på, da nye medlemmer på en onsdagstur skulle vises vore lokaler på Næshøjskolen, bagefter gik turen til Pindsmølle hvor klubben var vært ved kaffe og lagkage (ærgerligt DU ikke var med hva`?)

n  Status på medlemssiden 86 medlemmer.

5.    Nyt fra redactueren: Keld har haft fat i næsten alle annoncørerne, og så er der også kommet nye sponsorer.

n  VIDSTE DU, at det nye blad både kan prydes med dine sort-hvide, farve og diasbilleder (find dem nu frem, måske kommer du på forsiden).

6.    Indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag fra nogen, hvilket får mig til at sige:

·            også her kan DU komme med forslag til bestyrelsen, hvis du har noget på  hjertet   

7.    Nyt fra andre lokalklubber: Intet fra andre klubber, men der kommer flere blade fra disse.

8.    Eventuelt: Bent mindede os om at han gerne vil afløses på den kommende generalforsamling hvilket han gjorde opmærksom på allerede på den stiftende generalforsamling.

n  Næste møde i bestyrelsen torsdag d 26. November kl 1930 hos Bent.(Konen køber nemlig, sådan en dejlig kage)

Således oplevet og refereret:  Ole K


Bestyrelsesmøde d. 22/1-1998 hos Bent.

1. Referatet fra sidste gang: Godkendt

2. Nyt fra formanden: Der er flere skibe i søen med hensyn til lokaler. Eksempelvis er Steen i gang med at undersøge nogle ubrugte bygninger på Randersvej, Sune er i gang med Tele Danmark der også skulle have nogen brugbare lokaler. Med hensyn til det gamle gasværk i Brabrand er der p.t. ingen afklaring.Det viste sig at der i City Vest også var ledige lokaler, men her viste det sig at der ikke måtte være benzin tilstede(og det var jo ikke så godt).  Sluttelig er der blevet udformet en annonce til Århus Onsdag som snarest vil være at læse samme sted.

-I forbindelse med det landsdækkende klubmøde, blev der sendt spørgeskemaer rundt til klubberne hvor resultatet skulle offentliggøres, vi har endnu ikke modtaget noget materiale.

- Oplægget til den kommende generalforsamling blev læst og vi gennemgik formandens beretning. Dan Z opfordres til at fortsætte som bestyrelsessuppleant og Eigil Holm og Villy Olsen som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

3. Nyt fra kassereren.  Bent omdelte et årsregnskab, med meget små bogstaver og tal, så den aldrene bestyrelse nødvendigvis måtte tage til efterretning. Bent fortalte videre at der dags dato (1998) var 61 betalende medlemmer og at kontoen lød på knap 5000,-kr.

4. Den gamle redacteur: Fortalte gribende om sit nymodens EDB udstyr og at det virkede!!!! - Det betyder f.eks. at vores klubblade fremover nummereres fortløbende

-Til vores E-mail var der kommet flere henvendelser fra flere dele af kloden.

- Der er nu aktivitetskalender frem til 29 april.

5. Aktuelle sager: Det blev besluttet at undersøge datoer for Stumpemarkeder således at der kunne arrangeres fællesture.

- Datoen for åbning af tivoli Friheden bliver d 25 april hvor vi skal køre gennem porten kl 14. Vi vil skriftligt bede byens borgmester sende os afsted fra Rådhuspladsen. Politimesteren har i samme anledning fået et brev hvor vi  søger om tilladelse til at køre uden styrthjelm på turen

Der undersøges mulighed for at gentage succesen med køreteknisk anlæg i Lystrup.

- Der er sendt et pænt brev til Djurs Sommerland, hvor vi tilbyder at stille op med vore prægtige maskiner en varm sommerdag (mod gratis indgang).

-Sune har sendt klubbens referat af mødet på Fangel kro, til DNT`s Nyt fra lokalklubberne

-  Der er forslag fra Dan Z at vi gentager vores flotte pokalløb og  om ikke flinke mand også gerne vil stå for det.Det blev strax vedtaget.

----Derefter gik vi over til et veldækket bord med flere kulinariske godbidder og Bents kone havde indkøbt de bedste fastelavnsboller (jeg har smagt)

                                              Således oplevet og beskrevet   Ole K


Aarhuus Nimbus Klubs

12.ordinære generalforsamling

Onsdag den 23. januar 2008.

Sted Malling kro (menuen var i år gule ærter)

Der var fremmødt i alt 57 personer. Heraf 53 stemmeberettigede.

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.

Herefter foreslog bestyrelsen Per Rønnow som dirigent for generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent.

2. Valg af referent.

Ole K. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

Jytte Nielsen og Bente Kortzen blev valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan.

Vedlagt som bilag 1.

Henrik bemærkede at der måske var et tilmeldingsproblem til vores ture, foreslog at der skulle være bindende tilmelding.

Dan svarede at bestyrelsen ikke ville lave en sådan ordning, med mindre at der feks var forud bestilt mad eller lignende.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen.

4 a Redaktørens beretning.

Beretning vedlagt bilag 2.

Der var følgende bemærkninger til redaktørens beretning.

Leo spurgte om annoncepriser.

Brian svarede at de varierede fra 500,-kr til 1500,- kr

Marianne udtrykte en stor ros til bladet, rigtig godt læsestof.

Redaktørens beretning blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2007 til orientering.

Regnskab vedlagt, bilag 3.

Der var følgende spørgsmål og kommentarer til fremlæggelsen.

Per spurgte til af hvilken art de nævnte værdipapirer var.

Bent svarede obligationer uden risiko, med mulighed for at de kunne omsættes fra dag til dag.

Hans R. mente at regnskabet viste at vi i det kommende år ville spare 30 % i forhold til sidste år.

Bent forklarede at det drejede sig om indkøb foretaget sidste år, af indkøbsgruppen.

6. Fastsættelse af kontingent, samt betalingstidspunkt.

Der var stor enighed i forsamlingen om at det nuværende kontingent 250,- kr. også skulle gælde næste år.

Betalingstidspunkt for kontingent er stadig senest 31.12, hvilket 118 medlemmer også havde forstået i år.

7. Indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag fra Sten W, med følgende ordlyd:

” Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest 14 dage før være tilstillet bestyrelsen skriftligt”.

Der var følgende bemærkninger:

Dan fortalte at bestyrelsen går ind for forslaget.

Eigil konstaterede at der i klubbens historie var indkommet 2 forslag, hvoraf ovennævnte var det ene, hvorfor han fandt forslaget værende noget pjat.

Hans R. kunne ikke gå ind for forslaget.

”Jesper” mente at det nuværende var ok.

Alvin fandt forslaget var godt.

Else gik ind for det nuværende.

Eigil mente at forslaget gav for kort varsel, hvis der skulle komme ”ekstreme” forslag.

Bent mente at bladet der udkommer i november, og som indeholder indkaldelsen, også kunne minde om frist for indsendelse af for indsendelse af forslag.

Herefter blev der begæret skriftlig afstemning, af et medlem.

Resultat af denne afstemning blev: 6 stemmer for forslaget, 31 stemmer imod og 16 blanke stemmer.

Det indsendte forslag var herefter faldet.

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Sune, Brian og Ole.

Alle blev genvalgt med applaus.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Her blev Bente genvalgt som 1. suppleant, og Per T. blev valgt som ny suppleant.

Dan bemærkede herefter at bestyrelsen betragtede det som en væsentlig styrkelse af bestyrelsen

8 c Valg af revisor.

Villy blev genvalgt

8 d Valg af revisorsuppleant.

Henrik blev genvalgt.

9 Eventuelt.

Så var det tid til spørgsmål og konstateringer.

- Tonny stille opklarende spørgsmål til aftalen med OK kort(aftalen).

-  Hans R. mente at bestyrelsen skulle overveje at genoptage pokalløbet.

-  Jens B. mente at vi grundet portostigningen, skulle overveje at hver husstand kun fik et blad, selvom der var 2 medlemmer.

Brian svarede at man kunne henvende sig for at kun få et blad tilsendt.

- Der var forslag fra Ole om at flytte generalforsamlingen til foråret, så man kunne ankomme standsmæssigt på Nimbus, i stedet for en kold og mørk januar.

- Brian fortalte at bestyrelsesreferater fremover udkommer på hjemmesiden.

- Per T. spurgte om det var muligt at få bladet pr E-Mail.

Sune forklarede at bladet fylder ca 40 mb. Og at en almindelig elektronisk postkasse kun kan tage 10 mb. Så det er ikke teknisk muligt.

- Sune forklarede at hjemmesiden er opdateret bl.a. med en masse arrangementer. Sune modtager gerne ideer til andre arrangementer. Skulle der være fejl på siden, så ring.

- Der blev gjort reklame for klubaftenen den 6. februar, hvor der vil blive sat fokus på sikkerheden som motorcyklist.

Så var det tid til at dirigenten Per R. takkede for god ro og orden og afsluttede dermed denne 12. ordinære generalforsamling.

Dan sluttede af med at takke for, at den rundsendte liste, med tilmeldinger fra medlemmer, der gerne vil yde en aktiv indsats for klubben, var blevet fyldt godt ud.

Der var også en tak til Jytte for at have været til rådighed som suppleant til bestyrelsen.

Tak for i aften. Vi ses snart igen !!!

Således opfattet og forsøgt nedskrevet

Ole Kristensen

Bestyrelsens beretning 2008.

Så er der atter gået et år , og det er igen tid til at gøre status i Aarhuus Nimbus Klub. Ser man helt overordnet på året 2008 blev det et klubår uden de helt store armbevægelser - altså ikke et år, hvor vi havde ekstraordinære arrangementer på programmet, men bestemt et år, hvor vi havde rigtig mange velgennemførte klubaftner, onsdags- og søndagsture.

Man kan også sige, at 2008 blev endnu et år, hvor vi levede flot op til vores formålsparagraf, og hvor kammeratskabet og samværet omkring vores fælles interesse har været i fokus. Et godt år, - lige efter formålet!

Da vi sidste år var samlet til generalforsamling her på Malling Kro var et af bestyrelsens budskaber, at vi meget gerne så, at flere af klubbens medlemmer vil involvere sig i og også tage ansvar for planlægning og gennemførelse af endnu flere arrangementer, og den udfordring er blevet taget op af flere af jer, og det skal I have en stor tak for. Vi vil meget gerne videre af den vej.

Det vil vi,  fordi klubben ikke er bestyrelsens ejendom men et fælles ansvar. Vi kan med en lille omskrivning af et kendt citat sige: ”Det er ikke, hvad klubben har gjort for mig, – men hvad jeg har gjort for klubben, der er det vigtige”.

Der er både i 2008 men også tidligere blevet gennemført adskillige foredragsaftner i vore lokaler True, og for at vi har kunnet gennemføre sådanne arrangementer, har vi måttet låne os frem, når der til disse aftner har skulle bruges forskelligt AV udstyr.

Dyre lånte projektere blev ofte i et tætpakket lokale stablet på forskelligt underlag placeret på en vaklende trappestige.

Det kunne vi ganske enkelt ikke være bekendt, så endelig - langt om længe, fik vi os da samlet sammen til at få indkøbt en dejlig 42 tommers fladskærm.

En lidt dyr investering ganske vist, men en investering, som allerede har givet os mange gode oplevelser, når vi har været samlet i True.

Det er først og fremmest vore egne medlemmer, der har stillet sig til rådighed med foredrag og rejseoplevelser.

Det er noget, der er med til at give klubben et spændende indre liv, og det er også en stor inspiration for alle os, der lytter på.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der på den ene eller på den anden måde har bidraget til arrangementskalenderen 2008.

Forrige år indkøbte vi en sandblæser, som blev stillet op i vores lagerlokale. Vi tilsluttede en kompressor, som vi fra starten erkendte var lige svag nok til den opgave, og det har bestyrelsen fået nogen kritik for, men vi vurderede, at det var, hvad økonomien kunne bære på det tidspunkt.

Vi vil gerne have fingre i noget bedre grej, og derfor leder vi efter en god brugt kompressor til erstatning for den, vi har derude.

Vi har fået et enkelt tilbud, men det drejede sig om et anlæg, der var så kraftigt, at det helt klart var alt for voldsomt for os, så vi leder fortsat og beder alle om at være vågne og reagere, når det rigtige tilbud er der.

Sidste år meddelte vi, at vi i bestyrelsen gerne ville have lidt aflastning og måske også lidt ny inspiration i bestyrelsesarbejdet, og resultatet blev, at vi besluttede os for fremover at inddrage bestyrelsessuppleanterne i det daglige arbejde.

Vi kunne selvfølgelig have valgt at foreslå en udvidelse af bestyrelsen, og det ville måske også have været det rigtigste,  men det ville, som I nok kan regne ud, have betydet, at vi skulle igennem endnu en gang vedtægtsændringer. Det har vi prøvet så mange gange, at vi følte, at tiden ikke var inde til det lige nu.

Både Bente og Per sagde ja til den opfordring, og de har begge engageret sig 100 procent i bestyrelsesarbejdet. Det har fungeret særdeles godt.

Der er ikke tradition for, at bestyrelsesarbejdet i Aarhuus Nimbus Klub koster klubben penge,- ud over indkøb af lidt printerblæk.

Der har aldrig været afholdt udgifter til telefon, afholdelse af bestyrelsesmøder,  kopiering og papir, og bestyrelsen har heller aldrig hævet kørepenge.

Telefon og kørepenge vil fortsat være udgifter, som de  enkelte bestyrelsesmedlemmer må tage på sin egen kappe, men formanden har i det forgangne efterår egenhændigt besluttet og meddelt til den øvrige bestyrelse, at der fra d. 1. januar 2009 skal udbetales et beløb på indtil videre 150 kroner til den, der er vært ved et bestyrelsesmøde. Det giver klubben en udgift på op til 750 kroner om året.

Som sagt lagde jeg op til, at det var en beslutning, som ikke var til diskussion i bestyrelsen, men sådan fungerer bestyrelsesarbejdet selvfølgelig ikke i virkeligheden, så mit forslag blev naturligvis drøftet i bestyrelsen, og heldigvis var alle enige i, at det måtte være rimeligt, at klubben går ind her med en lille kompensation.

Vi besluttede, at det skulle træde i kraft fra d. 1. januar 2009, og vi besluttede også, at det skulle fremgå af beretningen, at vi ændrer praksis på dette område.

Det gør det så nu, og det betyder selvfølgelig, at I nu har en mulighed for at kommentere denne bestyrelsesbeslutning.

Det skal dog ikke forstås på den måde, at vi sender beslutningen til afstemning som et forslag, medlemmerne kan sige ja eller nej til. Der er truffet en beslutning i bestyrelsen, men vi vil selvfølgelig meget gerne høre jeres kommentarer til den.

Vi har indtil efteråret 2008 haft klubbens korrespondance, blad og ikke mindst i hundredvis af  billeder liggende på bestyrelsesmedlemmernes private computere.

Det er vel egentlig ikke noget, vi har opfattet som særlig problematisk. Det er jo sådan man gør, men særlig hensigtsmæssigt og hensynsfuldt er det vel ikke, at klubbens materialer skal tage plads i forskellige bestyrelsesmedlemmers private computere.

At det også er særdeles dumt, fik vi tydeligt illustreret for et par måneder siden, da der samtidig var computernedbrud hos de to bestyrelsesmedlemmer, der har langt det meste af  klubbens materiale liggende på deres computere.

Næsten alt, hvad der lå på den ene af de to computere, var borte for evigt, mens det heldigvis lykkedes at redde det meste af, hvad der lå på den anden, heriblandt en stor mængde billeder.

Det gav os en forskrækkelse, og der er nu til brug for bestyrelsesmedlemmerne blevet indkøbt to eksterne harddiske, som fremover skal ”huse” klubbens materiale.

Disse harddiske befinder sig hos henholdsvis Brian og Sune, der er de bestyrelsesmedlemmer, der opbevarer det meste af klubbens materiale, men de kan selvfølgelig benyttes af alle, der har behov for dem.

Sidst på året meddelte Villy Olesen, den ene af vore revisorer, at han meget gerne ville løses fra sit hverv, en anmodning som vi naturligvis sagde ja til, og vi gav vores suppleant Henrik Hansen besked om, at han skulle foretage revisionen af 08 regnskabet.

Da vi stod og skulle revidere, var der imidlertid sket det, at den anden revisor Eigil Holm var ude af stand til at revidere på grund af alvorlig sygdom, og derfor besluttede vi at bede vores tidligere kasserer Bent Olesen om at foretage revisionen sammen med Henrik.

Det var, -mente vi, det vi kunne foretage os i denne meget ulykkelige situation.

Generalforsamlingen får naturligvis mulighed for at tage stilling til den beslutning, vi traf, inden vi fremlægger regnskabet.

Vi har gennem de seneste år haft stor fokus på sikkerheden. Vi har i klubben bitre erfaringer med motorcykelulykker.

Heldigvis ikke fra 2008, men landsstatistikken for 2008 viser med al tydelighed, at det er en farlig hobby, vi beskæftiger os med, - 43 dræbte motorcyklister blev det desværre til.

Vi vil til stadighed have fokus på sikkerheden, og det betyder, at  vi også i det kommende år fra bestyrelsens side ind imellem vil tillade os at blande os i kørslen og færdselskulturen, når vi kører sammen.

Det gør vi ikke, fordi vi tror vi er bedre eller dygtigere til at køre på motorcykel end alle andre. Vi gør det, fordi vi mener, det er vigtigt, at vi tager hånd om hinanden. Derfor opfordrer vi alle til at tage del i dette fælles ansvar.

Vi har til hensigt at lave endnu et kørekursus i starten af sæsonen 2009, og hvis vi igen kan mere end fordoble tilslutningen – sidste år gik vi fra 4 til 9 deltagere, så begynder det efterhånden at ligne noget. – Nej det var en spøg. Vi vil kraftigt opfordre til, at man møder frem – 9 deltagere på sikkerhedskursus er ganske enkelt helt utilfredsstillende. Det kan ikke understreges tydeligt nok, hvor vigtigt det er!

Sidste vinter indgik vi i et sponsorsamarbejde med OK Benzin, gående ud på, at vi skulle tilbyde vore medlemmer et OK Benzinkort mod, at klubben tjente 0,05 øre pr. liter benzin eller diesel, som OK benzinkorthaverne tankede i årets løb. Der var også til aftalen knyttet en bonusordning, som skulle udløse 150 kroner til klubben, hvis et enkelt medlem tankede mere end 500 liter på et år.

Vi fik nytegnet i alt 11 kort, og en del medlemmer flyttede eksisterende kort over i ordningen, så vi er endt med, at der er 23 aktive kort tilknyttet aftalen.

Så var vi jo spændte på, dels hvad aftalen kastede af sig, og dels om OK Benzin ville forny aftalen med os.

Der er i alt 5 kortbrugere, der har udløst en bonus på hver 150 kr. og der er på samtlige kort købt 13.641 l. benzin og diesel. Det giver et samlet beløb med moms på 1790kr. og 13øre.

Det lyder måske ikke af så meget, men det er trods alt blevet vort bedste sponsorat, og OK har fornyet aftalen med os med den tilføjelse, at de 150 kroner i bonus nu er hævet til 200 kroner.

Naturligvis handler vi alle der, hvor vi kan få vores brændstof billigst, men som regel hører OK vel til i den billigere ende, og er det hip som hap, hvor man handler, kan man lige så godt handle der, hvor klubben kan få et lille afkast.

Vi tegner fortsat OK benzinkort, hvis det skulle have interesse. I må jo tænke på, at formanden har udskiftet sin gamle benzinsluger med en bil, der går noget længere på literen, og det skulle vi gerne have skaffet en vis kompensation for.

Da afregningen fra OK først var klar nogle uger ind i det nye år, vil 2008 afregningen først fremgå af 2009 regnskabet.

Lidt om fremtiden.

Vi har fået en henvendelse fra Skagen Nimbusklub, der i anledning af, at det i år er 50 år siden den sidste Nimbus forlod fabrikken på Peder Bangsvej, igen vil arrangere endnu en Danmarkstur.

Det er ikke første gang folkene i Skagen på denne måde markerer skelsættende begivenheder i Nimbushistorien.

Vi er blevet spurgt, om vi vil være behjælpelige med afviklingen, og det har vi sagt ja til – vel vidende, at det foregår i pinsen, hvor rigtig mange af klubbens medlemmer er optaget af andre arrangementer.

Vi håber, at vi på trods af det kan få et tilsagn fra en håndfuld medlemmer, der vil være med til at guide Danmarksturen et stykke på vejen.

Vi har i efteråret fået en uformel henvendelse fra DNT gående ud på, hvornår vi igen vil være parate til at arrangere et årstræf.

Vi arrangerede sidst træffet i år 2000, og det blev, mener vi selv, et særdeles vellykket træf, hvor vi prøvede mange vilde ideer af.

Husk på vores drive-in morgenmad, midnats drive-in biograf og meget mere. Vi havde dengang omkring 60 aktive medlemmer i gang i løbet af træffet.

Til næste år er det altså 10 år siden, vi sidst arrangerede træf i Århus, og som en af landets største og mest aktive klubber er det vel helt naturligt, at viseren igen begynder at pege i vores retning.

Det er jo ikke en stor hemmelighed, at samarbejdet mellem Århus Nimbus Klub og DNT op til, under og efter træffet i 2000 ikke var optimalt.

Hvorfor det gik som det gik dengang, er der mange forklaringer på, og det skal vi ikke bruge tid på her, men det er ikke til at se bort fra, at de fleste af de medlemmer, der dengang var drivkraften i afviklingen af 2000-træffet, sikkert også vil være centrale figurer i det næste træf, hvis det skal afvikles af os i 2010 eller i 2011.

Der er altså ”lig i lasten”, men vi skal samtidig være opmærksomme på, at den gamle historie ikke skal komme den nye ledelse af DNT til skade. Den har jo hverken lod eller andel i det, der skete dengang.

Men kan vi magte opgaven, – har vi lyst til påtage os at arrangere endnu et træf ? Kan vi overhovedet være bekendt at sige nej, når vi oplever, at 5 – 6 mand andre steder kan magte at arrangere ganske flotte årstræf?

Ja, spørgsmålene trænger sig på!

Der er tale om fremtidigt arbejde, når eller hvis vi beslutter os for at sige ja til at arrangere endnu et årstræf. Derfor skal det emne også være en del af debatten på denne generalforsamling.

Hvis vi beslutter os for at sige ja, skal det nemlig være en fælles forpligtelse for både bestyrelse og medlemmer at gennemføre det.

Det nytter ikke, vi i aften bliver enige om, at det vil vi godt påtage os, hvis ikke vi samtidig giver hinanden håndslag på, at der også er medlemmer, der er villige til at påtage sig opgaven.

Siger vi ja, – vil det være bestyrelsens forslag, at der nedsættes et træfudvalg, der i første omgang  i løbet af et par måneder undersøger mulighederne. Hvor kan det laves, og på hvilke betingelser kan det ske?

Falder det positivt ud, kan vi tage en endelig beslutning, og enten komme med et udspil eller et afslag til DNT.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi lige som sidst holder klubaktiviteterne og eventuelle aktiviteter omkring tilrettelæggelse og afvikling af et årstræf adskilt fra hinanden.

Jeg forestiller mig ikke, at vi kan lave en gentagelse af 2000 træffet med 60 aktive i arbejde, men mindre kan måske også gøre det. Det skal vi drøfte her i aften, og jeg vil opfordre alle til at tage stilling i denne sag.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for en god indsats og et godt samarbejde i det forløbne år. Tak til Keld for hans indsats som lokaleansvarlig, og tak til Sten for en god indsats som bladmedarbejder.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til yderligere behandling her på generalforsamlingen.

Redaktørens beretning 2008.

Jeg  vil i år ta´ udgangspunkt i ”bladets selv-finansiering ” Det har i flere år været sådan at bladet har været selv-finansierende, gennem indtægterne fra vore sponsere. Gennem årerne er der kommet og gået sponsorer. Disse har givet bladet sine indtægter og det er som det skal være.

Problemstillingen er så: skal det nødvendigvis være sådan, at bladet skal  finansier  sig selv?

Skal det være sådan, skal der flere og flere annoncer i bladet, da vi er oppe imod det faktum at portoen stiger og stiger. Jeg har den holdning, at vi skal ikke ha´ flere annoncer i bladet end dem vi har lige nu. Forholdet mellem annoncer og det de fylder i bladet og den plads der skal være til artikler og billeder, skal ha´ en vis balance og det mener jeg at de har for nuværende. Dermed må man også gi´ køb på det at bladet skal være selv-finansierende. Før i tiden var klubbens økonomi sådan at alle indtægter var nødvendige, men i dag har vi en god og sund økonomi. En økonomi som muliggør en beslutning om at der ikke skal flere annoncer i bladet end dem vi har lige nu. Her er det, antallet af annoncer og den plads disse optager, jeg tænker på og ikke at der ikke kan ske en vis udskiftning hen ad vejen.

Det er den problemstilling jeg gerne vil ha´ forsamlingens tilbagemelding på.

Skal bladet være selv-finansierende?

Ellers er  min beretning meget a´ la de forgangne år. Det går fint på vores lille redaktion, men det er de samme skribenter vi har , som bringer indlæg i bladet. Og igen i år skal jeg opfordre medlemmerne til at skrive til bladet. Alt er velkomment( ja, næsten alt). Jo flere indlæg fra medlemmerne, jo bedre og bredere et blad får vi.

Redaktøren

Retur til forsiden


2007

Bestyrelsesmøde nr.  56

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 23. oktober - 2007, kl. 1900, hos Bent.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Klubben har et par gange måttet aflyse arrangementer, grundet vejret. I de øvrige arrangementer har vi været meget heldige med vejret, i en ellers ubeskrivelig dårlig sommer.

- Vi vendte den kommende generalforsamling og traf en væsentlig beslutning omkring maden. Det bliver i år gule ærter, sekundært stegt flæsk.

- Dan kontakter Per Rønnow vedrørende dirigentposten.

- Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå at det er medlemmer, der står for ”aftenvagterne” på onsdagsaftner.

- Vi talte længe om ”nyt blod” i bestyrelsen og besluttede at første initiativ ville være at indkalde de 2 suppleanter, Jytte og Bente, til det næste bestyrelsesmøde. Keld indkaldes også.

- Vi diskuterede vores gaveregulativ (best. møde nr. 52) og nåede frem til følgende:

Aarhuus Nimbus Klub giver ikke fødselsdagsgaver. Medlemmerne kan på eget initiativ selv indsamle og give fødselsdagsgaver.

Begravelser markeres altid, med et klubbidrag på max 400,- kr. (kan pristalsreguleres)

Vedrørende sygebesøg, gives der efter bestyrelsens samlede indstilling.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen træffe beslutning om gaver, der kan afvige fra ovenstående regler.

3. Samarbejde med underviser på skruekursus:

- Det blev besluttet at der skal udarbejdes en instruks til underviser(e) på eventuelt kommende skruekurser, således at eventuelle misforståelser undgås. Dan udarbejder et forslag.

4. Indkøbsgruppen:

- Efter en del hovedregning, blev det besluttet at gruppen må bruge max 10.000,- kr. i indeværende år

5. Nyt fra kassereren:

- I kassen 446,25 kr. På bogen henstår 32.095,85 kr.

- Der er solgt ”gl jern” hvilket indbragte 3477,65 kr.

- Der er 134 betalende medlemmer

6. Nyt fra redaktøren:

- Vi kan forvente at firmaet De la Cour ikke vil forny deres annonce i bladet, hvorfor Dan vil tale med Per Rønnow om at overtage denne.

- Der kan ventes en større portoforhøjelse.

- Bladet fungerer meget fint. Samarbejdet Brian og Sten er rigtig godt.

7. Eventuelt:

Intet.

Næste møde bliver mandag den 7.1.2008 kl. 1900 hos Sune.

Så blev der traditionen tro serveret dejlig æblekage. TAK BIRGIT !!!!!

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  55

 Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 20.august - 2007, kl. 1915, hos Dan.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Emnet fra sidste klubblad omkring sikker kørsel, har ikke givet nogen respons fra medlemmerne. Der opfordres til debat i klublokalet. Yderligere blev det foreslået et interview med Rene i forårsnummeret (Dan kontakter).

- Vi talte en del om den svenske kolonnekørsel, om det at holde sin plads og sikker afstand. Det blev også vendt hvilke muligheder der er for at stoppe en kolonne.

Husk altid at det skal være et medlem der fortæller om kolonnekørsel, inden en tuafgang.

- Sune indkøber en Twin Talker for at afprøve hvilke muligheder denne giver.

- Temaaften i klubben om svensk kolonnekørsel den 20.10.2007.

- Forsikring af lokalerne. Der er kommet gitter for vinduerne. Billeder fremsendt til forsikringsselskabet.

- Indkøbsgruppen ”sparkes ” i gang af  Sune.

- Orienteringsløbet havde fået 5-6 tilmeldinger, heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Det betød at bestyrelsen, noget surt, besluttede at orienteringsløb er skrinlagt indtil videre.

- Sune gav et kort referat af årstræffet.

 3. Aktivitetskalenderen:

 - Der blev uddelt gode ideer til den kommende aktivitetskalender, både til efterårs- og forårsprogrammet.

Programmet udsendes som noget nyt både til nyhedsgruppen og som post.

4. Nyt fra kassereren:

- I kassen befinder sig 504,25 kr.

På bankbogen er der 31.315,20 kr.

- Der er 135 medlemmer, hvor 133 har betalt.

- Dan kontakter Per T for sponsering, samt orienteringsaften i klubben.

6. Nyt fra redaktøren:

 - Næste nummer af bladet (det med den flotte forside) bliver et julenummer, som også vil indeholde indkaldelse til den kommende generalforsamling.

- Samarbejdet mellem Brian og Sten går meget fint.

7. Eventuelt:

 - Sune sørger for at 1.hjælpskassen bliver gjort færdig.

De 2 nye Nimbusbøger bliver indkøbt til klubben.

Nye visitkort vil Sune gerne sørge for.

Næste møde den 22.10.2007 kl. 19.00, foregår hos Bent, med forhåbentlig en dejlig æblekage.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  54

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 18.juni, kl. 1915, hos Ole.

Næstformanden mødte ikke op, og havde ikke meldt afbud. Dette må takseres som grov tjenesteforsømmelse. (Fy !!)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt

2. Nyt fra formanden:

- Dan redegør for et slemt køreuheld, medlem Henning Schytter og frue, havde været ude for på en af vore ture. Dan har kontaktet familien der efter omstændighederne har det godt.

Bestyrelsen diskuterede om det var muligt for os at gøre noget for medlemmer, der ikke får kørt nok, med manglende rutine til følge.

·        Skabe debat i klublokalet omkring dette.

·        ”Prikke” nye medlemmer ved sæsonstart, og tilbyde køreøvelser.

·        Erfaringer med at være bagsædepassager. 

Inden for et år har der været 3 alvorlige uheld.

- Bestyrelsen har ingen aftaler om hvem der er ansvarlig, hvis den ansvarlige for et arrangement, får forfald.

Der blev foreslået at der altid skulle være mindst 2 ansvarlige, det blev dog ikke vedtaget.

- Og så snakkede vi svensk kolonnekørsel og hvad der sker når, der sker uheld/motorhavari.  Her sendes en af sted til den førende mc (piloten).

Det blev foreslået at pilot og lanterne er udstyret med mobiltelefonnumre til hinanden.

For at sikre at medlemmerne har forstået, hvad svensk kolonne kørsel er, vil det være en god ide hvis, det er et medlem der forklarer det inden start på turen.

- Forsikringssagen: Keld har gode ideer til gitter og Dan kontakter forsikringsselskabet med henblik på at sætte forsikringen i kraft fra 1.8.2007.

3. Aktivitetskalenderen:

- Orienteringsløbet til august. Hans Malling og Gunnar er skriftligt orienteret af Dan, og de er ansvarlige for gennemførelsen, samt tilmelding.

4. Lokalet:

Klublokalet trænger til 1x maling.

Bestyrelsen vil efterlyse malere til at gå i gang i august måned. Dan vil lave nogle sedler, der kan deles ud, så medlemmer kan melde sig.

 Vi snakkede om at flytte baren ned i den anden ende, bageste hjørne. Der skal også renses tæppe.

5. Nyt fra kassereren:

På bogen henstår 34.409,45 kr.

I kassen er der 131,75 kr.

Der er 134 betalende medlemmer.

Vi gennemgik en tilbudt sponsoraftale. Bent undersøger sagen videre.

6. Nyt fra redaktøren:

Samarbejdet mellem Sten og Brian har fungeret særdeles godt og fortsætter videre frem. Bladet har nu fået et bedre udseende og fremstår friskt og flot.

7. Eventuelt:

- Der søges 4 sidevognsmaskiner til arrangement for demente på Rådhuspladsen.

- Indkøbsudvalget er gået lidt i stå. Sune er tovholder

- Næste møde foregår hos Dan den 20. august 2007, kl. 1900

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  53

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 2. april, 2007 hos Brian.

1. Godkendelse af referat fra de sidste møder:

Godkendt.

2. Sæsonåbningen:

Sune vil prøve at lave en rute fra Rådhuspladsen til Friheden.

Der uddeles ølbilletter på Rådhuspladsen.

Afsendelse af grupper, som vanligt. Brian og Dan slutter som sidste gruppe.

Dan laver en pamflet til uddeling, med praktiske oplysninger. (Ole vil forsøgsvis trykke denne).

3. Nyt fra formanden:

Det var noget om en forstærker og montering i en sidevogn. Lang snak, der endte med at Dan ville prøve at låne apparaturet på skolen.

Der blev dog givet tilladelse til, at der indkøbes en mikrofon samt stativ til samme.

4. Referat fra indkøbsgruppen:

Der blev udleveret et bilag fra gruppen(vedlagt referatet). Der er allerede foretaget flere fornuftige indkøb.

5. Forsikring af inventar i True:

Der blev udleveret bilag fra Thisted Forsikring. Præmien for forsikring af inventar i klublokalerne vil ifølge tilbudet, få en årlig præmie på 907,- kr.

Bestyrelsen fandt det særdeles fordelagtigt og indstiller at vi overgår fra at være selvforsikrende til at tegne forsikring i det nævnte firma.

Det er dog således at bestyrelsen ikke alene kan tage den beslutning, så vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling i klublokalerne den 13.juni kl 18.30.

Dan vil udarbejde et udkast til hvordan bestyrelsen tænker sig, pengene fordelt.

Vi var enige om at det ville være en god ide at en del af pengene bruges til lokalerenovering.

5. Nyt fra kassereren:

- Kassen indeholder 2.899.50 kr.

- Bankbogen lyder på 41.451,20 kr

- Der er tilskrevet 1.097,75 kr i renter for et ½ år.

- Der er 125 betalende medlemmer (6 mangler at betale).

- Vi har fået tilbud på en tønde olie til videresalg.

- Kaffeprisen sættes ifølge tidligere beslutning op til 2,- kr

- Veteranklubben vil gerne låne højtaler og forstærker, til et arrangement den 4. august i Odder.

- Vi har fået en henvendelse om deltagelse i ”Klassisk Køredag” (Klassisk bil og Mc)

Fremover vil vi overveje at deltage i dette europæiske arrangement, som klub. Dan vil skrive en notits i bladet om emnet.

6. Nyt fra redaktøren:

Sten W. har tilbudt sin hjælp til redaktionen.

Der er kommet friske/nye ideer bl.a. om en ny forside til bladet.

Dan tager kontakt med en forsideannoncør.

8. Eventuelt:

 - Der trænger alvorligt til en ordentlig oprydning i lokalerne, både værksted og klublokale. Der blev aftalt mandag den 23. april.

- Næste møde foregår hos Ole den 18.juni 2007, kl. 1900   

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr.  52

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 29. januar, 2007 hos Sune.

Bestyrelsen havde til dette møde indkaldt suppleanterne Jytte og Bente, som deltog i hele mødet

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet medbringes til næste møde.

2. Konstituering:

Under dette punkt konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Dan, formand

Sune, næstformand

Bent, kasserer

Brian, redaktør

Ole, referent

3. Nyt fra formanden:

- Klubbens alderspræsident, Karl Johan Albertsen, fylder 86 år den 7.februar. Der opfordres til et ”Nimbusfødselsdagsbesøg”.

 - Generalforsamlingen forløb som planlagt, der var dog en enkelt misforståelse omkring klubbens regnskab. Vi overvejer til næste generalforsamling at gøre regnskabet tydeligere f.eks. omkring forsikringskontoen.

- Det blev her besluttet at menuen til generalforsamlingen 2008, skulle være STEGT FLÆSK !!!!!!

- Indkøbsudvalget til arven efter Egon, består af Ole Nielsen, Henrik Hansen og fra bestyrelsen Bent, Sune og Brian. Sune er tovholder

- Medlemslisten udvides med E-mail adresser. Sune laver en notits til klubbladet.

- Vedrørende henvendelse og tilbud fra ”Poker Bike” takker bestyrelsen nej.

4. Aktivitetskalenderen.

 - Aktivitetskalenderen blev gennemgået og kommenteret

5. Nyt fra kassereren:

I kassen er der kr. 2129,50.

På bogen er der kr. 43.116,20.

Der er 134 medlemmer hvoraf 118 har betalt.

På baggrund af revisorbemærkning diskuterede vi om klubben skulle have et gaveregulativ. Der blev bestemt følgende:

Aarhuus Nimbus Klub giver ikke fødselsdagsgaver. Medlemmerne kan på eget initiativ selv indsamle og give fødselsdagsgaver.

Begravelser markeres altid, med et klubbidrag på max 400,- kr. ( kan pristalsreguleres)

Vedrørende sygebesøg, gives der efter bestyrelsens samlede indstilling.

- Så blev det besluttet at sætte kaffeprisen op til det dobbelte, nemlig hele 2 (to) kroner. Øl og vand forbliver samme pris

6. Nyt fra redaktøren:

- Generalforsamlingsreferatet udsendes i sin fulde længde i bladet.

- Der bliver lavet en notits i bladet om at husstanden kan vælge, kun at modtage 1blad, og det blev foreslået at der også udsendes kun et girokort pr husstand.

- den gennemskårede motor er nu færdig (næsten). Motoren indvies den 7.marts med en lille højtidelighed i klubben.

- Vedrørende klubbens prøvebænk overvejes det at udvide denne. Sune vil gerne have hjælp til dette. Der opfordres i bladet.

- Bente vil gerne skrive et indlæg om pigeaftenen.

- Pris på kaffe og kage på pigeaftener er 5,- kr.

8. Eventuelt:

- Næste møde foregår hos Brian den 2. april 2007, kl 1900   

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K

Retur til forsiden


2006

Bestyrelsesmøde nr. 51 

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 6.november, 2006 hos Bent

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Generalforsamlingen skal vi have styr på, ikke mindst menuen En stormfuld diskussion afgjorde at det i prioriteret rækkefølge blev 1.gule ærter, 2 stegt flæsk. Dan forhører sig på kroen hvad der kan frembringes.

- Bent og Dan er på valg. Begge genopstiller.

- Bestyrelsens beretning rundsendes af Dan, til bestyrelsen i juleferien, til kommentarer.

- Indkøb/investeringer lægges under bestyrelsens beretning.

- Det er bestyrelsens klare holdning at arven efter Egon skal bruges til indkøb til gavn for klubben og ikke indgå i klubbens drift. (klubben skal kunne bære sig selv økonomisk).

- Formanden indskærpede bestyrelsesmedlemmernes ansvar for åbningsvagterne (husk det så !!)

3. Aktivitetskalenderen.

- Det ville være rart hvis medlemmerne kom mere på banen under dette punkt !!!

- Forslag: Per T. 1.hjælpskursus- Bent undersøger omkring et køreteknisk kursus.

- Der var en længere snak om vore kvindelige medlemmer og hvordan vi får dem interesseret i onsdagsaftnerne.

- En diskussion om pokalløbet skulle være et arrangement der skulle afholdes hvert 2. år, blev der ikke nogen egentlig beslutning om, men vi vil undersøge muligheden om et andet arrangement som så kunne være det andet år.

4. Nyt fra kassereren:

Kassereren kunne fortælle følgende facts:

I kassen: 2.559,50 kr

På bogen henstår: 27.912,79 kr

Der er 130 betalende medlemmer? 3 nye.

- Vintageklubben kan ikke længere levere deres udmærkede blad længere. Der forhandles om mulighed for at vi, til en fordelagtig pris, kan købe bladet.

Nyt fra redaktøren:

Det næste blad kommer medio december og portoen er steget til 8 kr.

Printeren hos vores redaktør lever men ikke så godt.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal med i næste blad.

Eventuelt:

- Den gamle højttaler som klubben har fået, vil blive checket af Sune. Dan laver en bundplade, så den kan monteres på sidevognen.

- Gevindskabet er låst, og det skal det blive ved med at være. Hvert bestyrelsesmedlem skal så have en nøgle. Der blev foreslået en kodelås.

- Næste møde afholdes hos Sune, mandag den 29.1.2007

Der blev til dette møde serveret den dejligste æblekage, konstrueret af Birgit.

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr.   50

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 28. august, 2006 hos Dan

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Skruekurset: Desværre er der pt kun tilmeldt 3 deltagere. Kurset tilbydes igen gennem nyhedsbrevet, hvorefter Randers, Skanderborg og Silkeborg klubberne får tilbudet.

- Lageret: Keld har sorteret i den røde reol. Medlemmerne får tilbudet den 1. eller 2. onsdag i oktober ”vær så god at tage hvad du kan bruge”, resten køres på lodsepladsen.

- Areal mellem lokale og lager: Dette koster os 500,-kr i årlig leje. Vi besluttede os for at leje det 1 år mere, hvis kurset bliver til noget. Dersom det bliver aktuelt fornyr vi lejemålet.

- Vinteropbevaring: Bestyrelsen tager stilling til dette efter et eventuelt skruekursus. I øvrigt skal det koste penge at få opbevaret sin Nimbus.

- Mangler: Mangler klubben nogen ting til værkstedet? Der blev foreslået sandblæserudstyr og en MCtrailer. Det er vigtigt at vi får spurgt medlemmerne hvad pengene skal bruges til (næste blad)

- Skruemaskine: Brian køber en skruemaskine til klubben.

- Turen med Randers Nimbus på søndag: 3 bestyrelsesmedlemmer køber og smører hver 15 rundstykker. Dan kontakter Randers med henblik på at finde et mødested.

3. Aktivitetskalenderen.

Der var følgende forslag til vinteraktivitetskalenderen: Besøg hos Guldager, Randers Tandhjulsfabrik, Knud Jørgensen fortæller, vinsmagning, Kristoffer fortæller fra Industrimuseet i Horsens, hvad er demens, Hanna?

4. Nyt fra kassereren:

Bankbeholdning: 36.577,04 kr.

Kontant: 1.084,50 kr

Forsikringspuljen: 40.118,45 kr

Jubilæumskontoen: 2,97 kr

Der er 129 betalende medlemmer.

Estimeret budget for resten af året blev udleveret og gennemgået.

Alt i alt må det vel siges at vi er solvente!!!

Nyt fra redaktøren:

Redaktøren meddeler at det næste blad bliver et ”SE OG KØR”, altså et blad med mange billeder.

I øvrigt gjorde samme redaktør opmærksom på at printeren var (måske) skindød, så der kunne komme en udgift til en ny printer.

Eventuelt:

- Kopiering efter formandens pensionering, dette tager Ole sig af.

- Den i lokalet henstående forstærker, taler formanden med næstformanden om.

- Overvejelser om at pokalløbet kun afvikles hvert 2. år.

- Kørsel til specielle lejligheder ved Bente Kortzen, blev rost for initiativet med de flotte beviser til dem, der køres med.

Brian snakker med Leo om ophængning af det fine Nimbusskilt vi fik fødselsdagsgave.

Der pusles med planer om et længere ophold (1 uge) på Bornholm hvor DNT`s årstræf foregår næste år. Brian fortæller næste gang.

- Næste møde foregår hos Bent den 6.november 2006 kl 1900(forhåbentlig med æblekage)

Således blev mødet oplevet og senere forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr. 49

Aarhuus Nimbus klub

Mandag den 15. maj 2006 hos Ole

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Jubilæumsarrangementet den 17.6.2006:

- Vi går ud fra at Nostalgisterne underholder.

- Slagteren med den helstegte gris meddeler at det koster 50,- kr ved 40 deltagere.  Dan ringer til slagteren med det endelige antal den 31. maj.

- Ole undersøger hos Bilka om de er leveringsdygtige i græske- og flødekartofler.

- Spisning til festen er berammet til ca 16-1630.

- Snacks, engangsservice, papirsduge og lys, flag og guirlander

- Der skal være kage til kaffen og småkager.

- Brian sørger for øl.

- Musik sørger Sune for

- Gasvarmer låner Bent og Dan os

- Keld skal fylde alle gasflasker

- Vin købes af Ole

- Brian vil undersøge muligheden for at låne en projektor.

b. Ole Nielsens forslag om lokaler. Sune har snakket med Ole N. Sune vil formulere noget skriftligt til Per Rønnow.

c. Pokalløbet. 26. august. Det bestemmes at der skal være minimum 12 deltagere for at dette gennemføres.

d. Bennys fødselsdag (70 år) fredag den 19.maj kl 16 på tanken i Slet. Klubben giver en købmandskurv. Bent sørger for dette.

e.  Lars Svendsen fra Strøgforeningen har kontaktet os med henblik på at udstille Nimbuser på Clemens Bro. Vi mødes på P-pladsen ved Toldboden kl 18.30. Dan sender dette i Nyhedsbrev. Dan sender mail til henvendelse fra Filmbyen om deltagelse i optog gennem byen.

3. Aktivitetskalenderen.

- Lørdag fisketur

- Minigolf 14. luni

- 31.5 besøg hos Robert, vi mødes i True kl 1830. Det er ham med Gold Wing`er.

4. Nyt fra kassereren:

- Kassen indeholder 1888,50 kr

- Sparekassen har 35.257,54 på kontoen

- Der er 129 betalende medlemmer. 3 er blevet slettet og 6 har meldt sig ud.

- Auktionerne har indbragt: 21.360,- kr + 3653,- kr + 3040,- kr.

- Budgettet blev udleveret.

- Vi diskuterede om vi fortsat skulle leje pladsen foran klublokalet. Bestyrelsen går ind for dette.

- Keld og Tonni vil gerne tage til Gjern den 3. juni for at sælge resterende ting.

- Det der bliver til overs herefter foræres væk til medlemmerne efter sommerperioden.

Nyt fra redaktøren:

Bladet er færdig til onsdag. Blad + kuvert checkes af Brian hos postvæsenet.

Eventuelt:

- Dan skriver til Per Jespersen angående skruekurset.

- Vi diskuterede om vi skulle investere i sandblæser og en alusvejser. Beslutningen blev at vi spørger medlemmerne efter sommerperioden, og hører disse om der kunne være andre investeringobjekter

- Jeppes morfar (Birkebakken) meddeler at skulle vi mangle store plakater og lignende skulle vi bare sige til.

- Næste møde  ( jubilæumsbestyrelsesmøde nr 50 )  foregår hos formanden den 21. august kl 19.00.

Således blev mødet oplevet og senere  forsøgt beskrevet

Ole K


Bestyrelsesmøde nr. 48

Aarhuus Nimbus klub

Tirsdag den 14. februar 2006 hos Brian

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Godkendt.

2. Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig med de samme poster som sidste år.

3. Nyt fra formanden:

a. Opsamling fra generalforsamlingen. Bespisningen var rigtig god, men skal vi nu have skipperlabskovs eller gule ærter næste år? Det blev vi ikke helt enige om. Så vi udsatte denne vanskelige afgørelse til senere på året.

b. Dirigenten Per Rønnow havde modtaget en meget ubehagelig E-Mail fra et kendt medlem, der ikke mente at hans forslag var blevet ordentlig behandlet under generalforsamlingen, Både Dan og Sune har svaret Per, at bestyrelsen fandt punktet behandlet helt efter forskrifterne, og at der derfor intet var at udsætte på dirigenten.

c. Ole Nielsens forslag omkring vore lokaler blev endevendt. Følgende blev besluttet. Der nedsættes et mindre arbejdsudvalg bestående af Sune, Ole Nielsen og Per Rønnow (Dan bliver tilforordnet). Rammen og mulighederne for erhvervelse af andre lokaler afsøges og fremlægges på næste generalforsamling.

d. Jubilæumsarrangementet den 1.3.06 i klublokalerne. Dan køber en stor kransekage,  Sune køber boblevand, Ole sørger for glas og servietter. Bent vil til lejligheden uddele gratis !! (det er rigtigt) gratis klistermærker. Brian sætter en annonce i bladet indeholdende en opfordring til at komme kørende på Nimbus.

Vi regner med ca 30-40 mennesker.

e. Indstilling til guldnål. Der blev foretaget en enstemmig indstilling af et medlem.

f. Auktion. Der er pt 117 numre til den nye auktion, som afholdes lørdag den 19. marts kl 1230. Eftersyn fra kl 1130.

g. Jubilæumsarrangementet.  Den 17. juni 2006. Vi holder fast ved det oprindelige arrangement i True. Dan sørger for musik, Sune for en slagter (grill), og øllet kommer Brian med.

h. Henvendelse fra Nordisk Veteranforsikring. Dan skriver et brev til selskabet og fortæller vores ”lidelseshistorie” I øvrigt holder vi fast ved Ole Højgaard som 1. prioritet til annoncer fra forsikringsselskaber.

4. Aktivitetskalenderen:

Der blev foretaget en grundig gennemgang af aktivitetskalenderen og her foretaget enkelte ændringer/justeringer.

5. Nyt fra kassereren:

I kassen er der 438,75 kr.

På bogen er der 30.797.04 kr.

Der er pt i alt 122 medlemmer der har betalt, vi mangler betaling fra 11.

Der er indkommet annoncekroner i alt 7.400,-kr (+ 750,- kr).

Bent forespurgte om vi skulle have en arbejdsskadeforsikring, hvis der skulle ske noget på værkstedet, eller ved arrangementer. Bestyrelsen mente at medlemmernes private fritidsulykkesforsikring dækkede sådanne skader.

6. Nyt fra redaktøren:

Brian sørger for rødvin til Jeppes morfar (Birkebakken).

Den af Knud J. forærede plakat er hængt op i klublokalet.

Brians 1700 billeder (Nimbus) brændes over på en CD til klubben.

Bladet er snart færdig.

7. Eventuelt

Niels Mølstrøm vil gerne brænde vore videoer over på CD. Dan kontakter ham.

DNT medlemmer søges til museet i Horsens.

Næste møde bliver mandag den 15. maj 2006, hos Ole

Således blev mødet oplevet og senere  forsøgt beskrevet

Ole K

Retur til forsiden


2005

Bestyrelsesmøde nr. 47

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 31.oktober, 2005, kl 1900 hos Sune.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra formanden.

- Arven efter Egon. Nimbusserne er blevet solgt, værkstedet i Hornslet er ryddet. Stor ros til de ansvarlige.

Med hensyn til auktionen over effekter fra ovenstående, har Knud Jørgensen indvilget i at være auktionarius, og måske også behjælpelig i at prissætte, de ting der skal bortauktioneres. Bestyrelsen vedtog en auktionsdag, søndag den 20. november, med eftersyn kl 11.00 – 12.00. Auktionen starter kl 12.30. Det skal understreges at det kun er medlemmer der kan deltage og byde på disse effekter.

- Vi skal huske at tage ting fra til den opskårede model samt til ”1.hjælpskassen”.

- Dan skriver et brev med indbydelse til auktionen, hvor også girokortet til næste års kontingent kommer med.

- Der blev formet følgende plan, hvorefter der skal arbejdes med Egons ting: - 1. hvad skal bevares i klubben. - 2. Hvad skal bortauktioneres. - 3. Hvad skal på et onsdagsstumpemarked i januar. - 4. Hvad skal skrottes.

- Generalforsamlingen fastansat til den 25.januar på Malling Kro. Formanden vil rette en forespørgsel om, der kan serveres stegt flæsk med persillesovs (ellers Gule Ærter).

Sune sørger for stemmesedler. Dan kontakter Per Rønnow.

Sune Brian og Ole er på valg (villige til genopstilling). Bente og Jytte kontaktes som bestyrelsessuppleanter. Med hensyn til revisor er det Eigil der skal vælges for 2 år, og Villy Olesen der skal vælges for 1 år.

- Der er ikke kommet nogen forslag til generalforsamlingen.

- Bestyrelsens beretning vil bl.a. indeholde temaet om vi skal fortsætte pokalløb.

- Guldnålen: Ole laver et indlæg til bladet angående bestyrelsens indstilling til dette.

- Pladsen foran værkstedet lejes i år til skruekursets maskiner. Bent betaler sammen med huslejen.

- Mødestedet for nord- og østgående ture ændres til Hydro Texaco i Egå.

- Der bestilles nye klistermærker 6 cm (Bent)

- Vedrørende klubbens fødselsdag og jubilæumsfest (10 år) den 3. marts, vil bestyrelsen ændre denne til en ”BIKERFEST” lørdag den 17. juni. ( Husk at der skal være tilmelding).

- Den rigtige fødselsdag afholde i klubben med lidt ekstra godt til ganen. (Champagne og kransekage ??).

3.Aktivitetskalenderen.

Juleafslutning som vanligt. Dan køber æbleskiver og Gløck.

- Julefrokost den 3.12, ordnes også som vanligt.

- Nytårsparade. Der er kaffe og små kager i klubben efterfølgende.

4. Nyt fra kassemesteren.

I kassen:   1.978,25 kr

I banken: 32.432,32 kr

Antal medlemmer 134

Det forventede budget blev gennemgået med følgende beslutninger: Der arbejdes på et overskud på 5.000,- kr. Der hensættes 5.000,-kr til jubilæumsfesten. Der hensættes 10.000,- kr til forsikringskontoen.

(I øvrigt var kassemesteren helt ustyrlig, denne aften!!)

5. Nyt fra redaktøren.

Decemberbladet er godt i gang. Der er kommet en ny annoncør, Knud Jørgensen og hans nye bog.

- Brian pønser på en artikel fra skruekurset.

- Regninger til annoncører sendes snarest.

6. Eventuelt.

Vi har et mailproblem. Vi får ikke svaret hinanden, når der udsendes mail.

Vi lovede hinanden at være mere (meget) omhyggelige med dette, samt at vi lige sender en kvittering for modtagelsen. Der kunne også blive tale om et telefonmøde i særlige tilfælde.

- Dato for næste møde: tirsdag den 7. februar 2006, hos Brian.

- Herefter blev der imellem meget anden god mad, serveret en dejlig lagkage. (tak Else)

Således refereret og nedskrevet, Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 46

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 2. august, 2005 kl. 1900 hos Bent.

1. Godkendelse af forrige mødes referat:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden:

- Efter Egons død har klubben lovet Grethe at færdiggøre Egons røde 53-er, samt at sælge begge Egons maskiner bedst muligt. Dette arbejde er i gang.

- Endvidere har det været Egons vilje at hele værkstedet i Hornslet, skal tilfalde Aarhuus Nimbus Klub.

Grethe og arvingerne, samt skifteretten har respekteret dette ønske. Det betyder at værkstedet i Hornslet skal ryddes. De mange mange ting skal sorteres og registreres. De ting der mangler, skal efter Egons ønske indgå på værkstedet i True, resten skal sælges.

Bestyrelsen vedtog at Bent og Sune skal være de ansvarlige personer i forhold til dette arbejde. De vil efterfølgende kunne inddrage relevante personer i arbejdet.

Bestyrelsen finder, at der moralsk/etisk påhviler os et tidspres, for at få ryddet værkstedet hurtigst muligt. Hvilket betyder at arbejdet skal begyndes i starten af september.

Alle effekter fra Egons værksted anbringes i depotrummet i True. Rummet aflåses og det vil herefter kun være Bent og Sune, der har adgang.

- I forbindelse med at indlemme Egons værktøj i True, tager Dan kontakt med Egon Strandgaard (ES), for at orientere sig om, han stadig ønsker at låne os diverse effekter. Hvis han (ES)ønsker at beholde tingene hos os, pakkes disse ned i mærkede kasser, og i stedet vil Egons ting blive til brug på værkstedet i True.

Herefter vil alt i værkstedet være klubbens ejendom.

 - Forsendelse af klubbladet giver problemer, idet postvæsenet har sendt os mange regninger (strafporto). De mener at kuverten er for stor. Vi har ikke betalt de mange regninger, da forsendelsen skete via posthus (altså med posthusets mundtlige velsignelse/godkendelse !!).

Vi prøver næste gang at få en skriftlig godkendelse fra posthuset!.

- Pokalløbet kan få brug for hjælpere. Husk at der skal opkræves en 20er fra hver maskine, der deltager. Der vil ikke være gratis kaffe, skal selv medbringes. Klubben sponserer de 500,- kr til 1. præmien.

Næste år vil Ole Højgaard (forsikring) gerne være sponsor. (TAK FOR DET !!).

3. Aktivitetskalenderen:

Der mangler en aktivitet til 2. oktober. Sune vil spørge ”de gamle” om de vil gi` en kop kaffe.

Birkebakken bliver den 27.8.2005 kl 1100. Sune sender det ud i nyhedsgruppen.

4. Nyt fra kassereren

- Kassebeholdning 2069,25 kr. På bogen henstår 36.939,82 kr.

Der er 134 betalende medlemmer (3 mere end sidste møde).

- Dansk Idrætsforbund har indbetalt 4.800,- kr. for deltagelse i arrangementet ”Gang i ældre”

- Herefter gennemgik Bent, hvordan budget 2005 så ud, i forhold til dags dato.

- Lageret af tøj er nedbragt, og skal helst blive der. Bestyrelsen bad kassereren bruge sin sunde fornuft i denne henseende !.

- Henvendelse fra Aarhus kommune om deltagelse i et ældreaktivitetsarrangement i og ved Musikhuset. Bent retter henvendelse til dem, at vi gerne vil deltage 1 dag         (søndag). Der skal selvfølgelig være et bidrag til klubbens ”slunkne” kasse, ellers er vi svære at forhandle med. Men vi overlod det trygt i Bents varetægt,

5. Nyt fra redaktøren:

- Augustnummeret af bladet vil denne gang blive til et septembernummer, grundet mangel på stof.

- Den, i referatet tidligere omtalte motorcykelbetjent, kan ikke skaffes. Vi opgiver.

- Statsbiblioteket vil nu få en komplet samling af vore klubblade.

- Brian har fået et tilbud om en hjemmelavet prøvebænk (til MCer) 2000,-kr.

Han vil få de korrekte mål, og der skal så skulle regnes på om den kan være i True.

- Brian m.fl. har gang et projekt med at lave en motorcykellift, det er vigtigt at alle får tilbud om at være med.

6. Eventuelt:

- Arrangørerne af næste års DNT træf (Als) har rettet henvendelse til ”Nostalgisterne” om at spille der.

- Der var 40 deltagere fra Aarhuus til festmiddagen i Stilling. (FLOT)

- Der var forslag om, at næste årstræf ( 27/28/29/30 aug. 2006) indgår i vores aktivitetskalender, med fælleskørse/indkvartering.

- Jens Bisgaard har skænket klubben et af de store emblemer, til ophængning i skabet.

- Husk ar vi har lovet deltagelse i Brabrand kirke lørdag den 6. august kl 16.15. Kelds datter skal giftes.

Næste møde mandag den 31.oktober 2005, kl. 1900 hos Sune

Mødet blev på værdig vis afsluttet med Birgits fantastiske æblekage. !! (uhmm)

Referat: Ole Kristensen


Bestyrelsesmøde nr. 45

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 5. juni, 2005 kl. 1900 hos Sune

1.Godkendelse af sidste mødes referat.

- Referenten har glemt det sidste referat, men lover at medbringe det til næste møde.

2. Emne til debat.

- Efter lang og indholdsrig diskussion, besluttede bestyrelsen et mindre tillæg til retningslinierne omkring erhvervelse af Aarhuus Nimbusklubs guldnål, hvorefter retningslinierne lyder som følger:

” Klubbens Guldnål kan tildeles et medlem af Aarhuus Nimbus Klub, som har gjort en ekstraordinær indsats for klubben.

Guldnålen tildeles et medlem, når mindst 4 af klubbens bestyrelsesmedlemmer træffer beslutning herom.

Man kan ikke søge om en Guldnål, og man kan ikke indstille sig selv, men alle klubbens medlemmer kan frit, med motivering, indstille et andet klubmedlem til Guldnålen.

Følgende tilføjes retningslinierne: Guldnålen kan ikke tildeles et aktivt bestyrelsesmedlem.

Indstillingen vil herefter blive behandlet i bestyrelsen

- Endvidere blev bestyrelsen enige om, at vi skal være opmærksomme på, hurtig at informere hinanden om aktuelle sager, herunder benytte os af muligheden for at sammenkalde til et hurtigt bestyrelsesmøde.

 3. Eventuelt.

 - Skive Nimbusklub anmoder om bladbytte, hvilket vi selvfølgelig efterkommer.

 - Det er nu lykkes Brian at samle en komplet samling af vores klubblad. Den vil efterfølgende blive afleveret på Statsbiblioteket.

- Næste møde 2.august, 2005.

Referent Ole K

Retur til forsiden


2004

Bestyrelsesmøde nr. 41

 Aarhuus Nimbus Klub

Den 10.8 - 2004, kl. 1900, hos Dan (formand for” BIMBUSKLUBBEN”)

 1.     Godkendelse af referat:

Referatet godkendt uden bemærkninger

2.     Nyt fra formanden:

- Der har været en telefonisk henvendelse vedrørende det forsvundne emblem. - Det var set på en landevejsridder i det sydlige Danmark.

- Vi havde en længere meningsudveksling om øl og spiritus i forbindelse med kørsel på Nimbus.

Det må selvfølgelig være helt klart, at vi ikke kan tillade at vore medmennesker/medlemmer kører i spiritus påvirket tilstand.

3.     Aktuelle sager:

- Pokalløbet er lagt, flere præmier er i hus. Der mangler hjælp til starten. Der mangler kaffe og kage.

Klubben sponserer trøje, cap, T-shirt  og stofmærke.

-         Det er vigtigt at alle er meget opmærksom på når der kommer nye medlemmer i klubben. Husk at byde dem velkommen og snak med dem så de føler sig velkomne.

-         Det blev aftalt at klubben ”Østjydsk akademisk osv” igen kommer på besøg i vores klub. Bent arrangerer det med hensyn til datoen.

-         Vinterens skruekursus er allerede fuldtegnet, 8 personer er tilmeldt.

-         Lokalet. En udvidelse med depotrum er snarligt forestående.

-         Brian er blevet tilbudt en gratis mindre loftskran, som vil blive installeret i værkstedet.

4.     Nyt fra kassereren:

-         Kassen indeholder 262,75. På Sparekssebogen henstår 38.571,53 alt sammen i gode danske kroner. Der har været et salg i klubben på 2.880,50 kr.

-         Og så er der i dag 126 betalende medlemmer ( det er sgu flot !) . Heraf var for øvrigt 31 med til festmiddagen på DNT`s årtræf

5.     Nyt fra redaktøren:

-         Den gode redaktør var svært godt tilfreds, med at augustnummeret var færdigt, (men i øvrigt kommer det først ud til september).

6.     Indkomne forslag:

-         Julefrokosten kan maximalt klare 35 deltagere i vore lokaler. På grund af stor deltagelse vil Brian spørge Carsten om han kender prisen på forsamlingshuset i True.

-         Benny K. vil gerne komme en aften i vinter og fortælle om afasipatienter, og behandling af samme.

-         Der er indkommet rigtig mange gode forslag ind til næste aktivitetsprogram.          

     -    Der var forslag om at lave en dag med fiskekonkurrencer (put and take).

-         28. august er vi inviteret til MC Brunhildes indvielse kl 10.00.

-         Toni fyrværker vil gerne komme og fortælle om kunsten at være pyro teknikker

7.     Eventuelt:

-         Sune har været i Skanderborg Nimbus for at fortælle om vores erfaringer med at arrangere årstræf.

-         Næste møde afholdes hos Brian den 9. november 2004 kl 19.00.

Ref. Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 40

 Aarhuus Nimbus Klub

Den 11.5.2004, kl. 1900, hos Bent.

Næstformanden, Sune var lovligt fraværende på grund af arbejde.

 (mødet blev afviklet lidt hurtigere end vanligt, hvilket ikke nødvendigvis har noget med omtalte at gøre ?)

1.     Godkendelse af referat:

Referatet fra sidste møde blev godkendt.                                                                              

2.     Nyt fra formanden:

Der har været en henvendelse fra Sten W. om muligheden for nedsættelse af deltagerantallet, til et eventuelt nyt skruekursus, med den begrundelse at der på sidste kursus var for trangt med plads. Eventuelt kunne der være færre aftner. Dan undersøger sagen hos oplysningsforbundet.

3.     Aktuelle sager:

a.      Der mangler praktiske folk til Damarksturen. Dette annonceres og opfordres på onsdag hos Caps. Ole tilbød sin velvillige assistance

b.     Sommerprogrammet: ”Odder by Night” den 25/6. Bent og Dan sørger for deltagere.

c.     DNT`s årstræf: Der sømmes et opslag op i klublokalerne, samt onsdag aften annonceres dette.

d.     Pokalløbet: Diskussionen gik om der skulle laves om, kræves der nytænkning?  Der var enighed i bestyrelsen om at denne tradition ikke skulle laves om.

e.      Lokaler og depotrum: Der var enighed om at der manglede plads i lokalerne, hvorfor Dan vil rette en henvendelse til Svend, om der skulle være lidt depotplads et sted i laden. (ca 20 – 25 m2)

4.     Nyt fra kassereren:

Den venlige, men kritiske kasserer, kunne berette at der i kassen var kr. 894,- og at Sparekassebogen indeholdt kr. 38.668,24. Der var ingen ”restanter” og klubben kan prale af 125 betalende medlemmer.

Kommende udgifter var forudsagt til ca. kr. 31.000.

Der var ønske om en DVD afspiller. Brian sørger for indkøb.

I øvrigt skal vi huske at vi næste år har 10 års jubilæum.

5. Nyt fra redaktøren:

Redaktøren har et blad klar til udsendelse, hvor der brydes med den ellers gode tradition med ”hvem er vi”. Ellers er der en slogankonkurrence og et indkøb af RAM for kr.238. (han sagde at det var til printeren???)

5.     Indkomne forslag:

Ingen

6.     Eventuelt:

Dan har undersøgt sagen omkring ”fører passagerforsikring, dette kan læses idet nye blad.

Så blev vi enige om at invitere suppleanterne med til det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Næste møde,10. august 2004, kl. 19 hos formanden

Alt det ovenstående skulle vi igennem, inden den ventede og særdeles velsmagende æblekage kom på bordet.

Ref. Ole K.

Bestyrelsesmøde nr. 39

Aarhuus Nimbus Klub

Torsdag den 12. februar, kl 1900 hos Sune

Hele bestyrelsen var tilstede.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

 Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt, både af bestyrelsen og dirigenten.

2. Nyt fra formanden.

-         Der skal bruges hjælp til at sætte stole op til visearrrangementet. Der er bestilt 40 stole.

-         Vi snakkede om hvordan klubben kunne fejre Carstens åbning af den nye butik. Vi besluttede en mahogni plade med det store emblem.

-         Der mangler sorte affaldssække og indkøb til viseaftenen.

3. Aktuelle sager.

a.      Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med samme bestyrelsesposter som sidste år.

b.     Evaluering af generalforsamlingen: Det spørgsmål der blev stillet på generalforsamlingen om vi ikke skulle have 2 revisorer, er der blevet svaret på i det seneste blad.

-         Vedrørende tidspunktet for kontingentindbetaling, er det bestyrelsens mening at tidspunktet fastholdes som nu. Vi fandt også at det var vigtigt at vi havde en mindre egenkapital( 10.000-15.000,- kr. blev nævnt.) Begrundelsen var at vi skulle have penge til de faste udgifter, samt at der skulle være penge, hvis der skulle komme et godt tilbud.

c.     Forårs- og sommerprogram: Birkebakken arrangeres af Leo. - 12.maj skal vi måske besøge CAPS i Risskov.

d.     Tivoli Friheden: Chopperklubben kommer ikke i år (”Det er nok med en klub” sagde den nye direktør). For at gøre det endnu bedre end sidste år, besluttede  bestyrelsen at nedsætte sig som arbejdsgruppe den 31. marts, til planlægning af denne store dag. Inden da vil Dan kontakte den nye direktør og bl. A. få styr på hvor vi skal holde.

e.       24 marts ”oprydningsdagen” er Sune ansvarlig for (bemærk formanden uddelegerede !!).

f.       Der har været afholdt møde med Egon.

g.     Danmarksturen: Klubben er vært ved en kop kaffe, under en pause i Danmarksturen. Hjælpere blev fundet.

4. Nyt fra kassereren.

     -    Der er 1042,- kr. i kassen, og på sparekassebogen henstår 33.553,37 kr.

-         Der er 118 betalende medlemmer.

-         Der mangler indbetaling fra 3 annoncører.

-         Budgettet blev gennemgået, og der var ikke nogen aktuelle investeringer .

5.Nyt fra redaktøren:

-         En annoncør er på vej ud og en ny er måske på vej ind.

6. Eventuelt:

-         Der var forslag om at vi skulle have et slogan i klubben ( i lighed med DNT`s tidligere”Nimbussen er til at køre på”). Redaktøren tog straks ideen og ville i bladet udskrive en konkurrence .

-         Næste møde hos Bent (husk æblekage) den 11. maj kl 1900.

Referat Ole K

Retur til forsiden


2003

Bestyrelsesmøde nr. 38

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 11.11- 2003, kl 1900. hos Ole

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra formanden.

I forbindelse med åbningen af de nye lokaler hos Århus Nimbus, blev det besluttet at åbningen af Tivoli Friheden i stedet for start på Rådhuspladsen, starter på P A Fiskersplads og

3. Aktuelle sager.

4Nyt fra kassereren.

5. Nyt fra redaktøren.

6. Eventuelt.

Næste møde: 11. november, kl 1900, hos Ole .

Således oplevet og forsøgt beskrevet         Ole K

Bestyrelsesmøde nr. 37

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 19.08 - 2003, kl 1900. hos Brian

Hele bestyrelsen var mødt (talstærk) op

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

- Referatet blev godkendt og underskrevet

2. Nyt fra formanden.

De søgte fonde har ikke givet pote.Vi har nu prøvet og vil medtage dette i beretningen til generalforsamlingen.

Der er nu udleveret 10 emblemer (pins) til hvert bestyrelsesmedlem.

Det store “Danemblem” er der 42 bestillinger på, dvs at der mangler en 5-6 stykker før dette sættes i produktion.

3. Aktuelle sager.

A.Det er ved at være tid til efterårs- og vinterprogrammet, så vi vendte ideer: Moes­gård Museum, Frihedsmuseet,bowlingaften, Knud Jørgensen. Bestyrelsen spørger i morgen aften til klubaften, om der skulle være ideer her.

B. Sten har udtrykt ønske om at lave et “fortsætterskruekursus”. Dan har undersøgt aftenskolen, der siger 14 deltagere koster ca. 400,- kr pr. stk. Bestyrelsen vil rekla­mere for kurset i bladet og i lokalet.

C. Pokalløbet. Dan har skaffet sponsorer og har løbet næsten parat. Der er skaffet hjælpere. Klubben sponserer Tshirt og kasket. Der indkøbes småkager til kaffen, og det aftaltes at bestyrelsen skulle møde op kl 1130 - 1200.

“Der er check på tingene”

D.Lokalet. Det blev besluttet at invitere Kjeld med til de næste bestyrelsesmøder. I øvrigt kunne vi konstatere at lokalerne fungerer ganske godt og helt efter hensigten, og det er jo ikke så dårligt..

4Nyt fra kassereren.

Beholdningen i kassen 821,50 kr og på bogen 24 125,63  kr.

Der er 126 betalende medlemmer

Efter en del beregninger vil der anslået være ca 5-6000 kr i kassen ved årsafslutning.

Bent og Dan vil forhandle husleje for 2004 med udlejer.

Kommende investeringer en ny printer til redaktøren (ca 4000, kr)

5. Nyt fra redaktøren.

Næste nummer af bladet kommer om ca 1½ måned. Og så meddelte den gode redaktør, at han ville skifte til et nyt program (det var nu  lidt for teknisk for resten af bestyrel­sen, så vi sagde bare ja, ja).


Brian har via BMW fundet et støtteskema ved køb af motorcykel, der lettere omskrevet fint kunne bruges til Nimbus. Brian spørger om lov til at vi lægger dette på vores hjemmeside.

Dan lovede at skrive lidt om det at stjæle en Nimbus

6. Eventuelt.

Det blev foreslået at nye medlemmer skal/kan købe et emblem sammen med indmeldel­sen

Sune stiller en af de Pcère, vi har fået, op i klublokalet. I øvrigt kan de resterende erhverves af medlemmerne, til en meget rimelig pris.

Næste møde: 11. november, kl 1900, hos Ole .

Således oplevet og forsøgt beskrevet         Ole K

Aarhuus Nimbus klub`s

7.ordinære generalforsamling

Onsdag d. 22/1 - 2003

Sted: Malling Kro

Dagsorden i følge vedtægterne:

Dan startede mødet med at byde velkommen, og forhøre sig om medlemmernes mæthedstilstand, efter de Gule Ærter.

1. Valg af dirigent.

Dan foreslog  Per R. som ordstyrer til generalforsamlingen, hvilket “faldt i god jord”, så han blev valgt.

Per startede med at opregne pligterne som dirigent, hvilket er at påse at indkaldel­serne er udsendt efter reglerne. Alt var i den skønneste orden og generalforsam­lingen kunne fortsætte.

2. Valg af referent.

Ole blev foreslået og valgt.

3. Valg af 2 stemmetællere.

I lighed med tidligere blev Bente K. og Benny valgt.

4. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning er vedlagt som bilag 1.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Der var dog en opfordring til medlemmerne om at ytre sig vedrørende  bestyrel­sens håndtering af en henvendelse fra en anden klub, der gerne ville benytte vore lokaler (fremgår af bilag 1).

Der var på generalforsamlingen enighed om, at bestyrelsen havde behandlet denne henvendelse 1oo% korrekt, og at vi er en mærkeklub, hvilket vi skal  holde fast ved.

Bladets beretning er vedlagt som bilag 2.

Godt blad blev der sagt.

Brian fortalte at vi har mistet et par annoncører, det betyder at bladet ikke længere er selvfinanserende. Der opfordres til at finde nye.

5. Regnskabsaflæggelse.

Bent T. fremlagde regnskabet og kunne fortælle at vi har skiftet bank, hvilket betyder at vi nu får lidt renter.

Regnskabet er vedlagt som bilag 3.

Efter at den nøjeregnende dirigent havde forvisset sig om at alle underskrifter var tilstede på originalregnskabet, var det tid til bemærkninger. Der kom en bemærkning “finansministeren” (Bent) har gjort det godt.

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog til generalforsamlingens store overraskelse, en forhøjelse af kontingentet med kr. 25,- årligt.

De tilstedeværende medlemmer fandt beløbet for lille og nedstemte de 25,- kr., og pålagde i stedet bestyrelsen, fra 2004 at opkræve kr. 200,- for et års medlemsskab.

Den detroniserede bestyrelse gik klogeligt ikke imod medlemmernes mening.

7. Indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen!

8 a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bent T. og Dan Z. er på valg, begge var villige til genvalg.

Der udbrød stort bifald, hvilket dirigenten tydede som genvalg til de 2 kandidater.

8 b. Valg af bestyrelsessuppleanter.

Bente K og Kristoffer blev ligeledes under stort bifald genvalgt.

8 c. Valg af revisor.

Genvalg til Eigil Holm Sørensen.

8 d. Valg af revisorsuppleant.

Genvalg til Bent Olesen.

9. Eventuelt.

- Sten W. fortalte om et kommende “skruekursus”, der starter ca. februar 2003. Kurset strækker sig over 24 timer og arrangeres mandage. Prisen vil være ca 450,- kr.

- Dan fortalte om tankerne bag årets nye aktivitetsplan.

- Leo kunne godt tænke sig at nye medlemmer bydes velkommen i bladet.

- Tonny mente at Birkebakken var blevet meget skuffet over at de ikke kom ud at køre sidste år. Dan kunne fortælle, at det kommer de i år. I øvrigt er det bestyrelsens mening at skifte mellem sociale institutioner.

- Brian havde hørt at en navngivet motorcykelklub havde fået sponseret en del PC udstyr via en fond, og det vil han så også prøve.

- Sune reklamerede for garagebesøgene og at det ikke kun var gammelt jern vi så på, men også flere andre spændende ting.

- Der var forslag om at de store emblemer blev nummererede.

Da punktet eventuelt var udtømt, takkede bestyrelsen for et forrygende godt Nimbusår.

Dirigenten Per R. lukkede herefter generalforsamlingen med følgende ord: “ Tak for tilnærmelsesvis god ro og orden”

Således oplevet og refereret

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 34

Aarhuus Nimbus Klub

Mandag den 18.12. 2002  kl 2130 i klubben.

Hele bestyrelsen var mødt frem.

Dagsorden:

1.  Henvendelse fra “Lørdagsklubben”.

Der er kommet en uofficiel henvendelse til vores klub, fra en mindre samling motorcykelfolk, som betegnes som “Lørdagsklubben”. Det drejer sig om ca 10-20 folk, der jævnligt mødes og drikker morgenkaffe sammen. De har benyttet et lokale i Brabrand, som de nu ikke længere kan benytte, hvorfor de spørger om de kan benytte vores lokaler.

Det skabte en længere diskussion i bestyrelsen hvor der både var for og imod. Resultatet af diskussionen blev:

a. Dann tager kontakt til Bent Lemming (Lørdagsklubben) for at afklare om henvendelsen stadig står ved magt.

Gøre det klart at vi er en mærkeklub, med en formålsparagraf. Der kan ikke afholdes lukkede møder i klubbens lokaler, alle aktiviteter skal annonceres i klubbladet og er åbne for alle.

b. Det blev besluttet, at vi under punktet eventuelt på den kommende generalfor­samling, vil få en meningstilkendegivelse fra medlemmerne om det principielle i denne forespørgsel.

2.  Foreningens Guldnål.

Der er fremstillet nogle få  klubmærker med egeløv (Guldnål), og bestyrelsen enedes om at for at erhverve en sådan skulle følgende retningslinier følges:

Klubbens Guldnål kan tildeles et medlem af Aarhuus Nimbus Klub, som har gjort en ekstraordinær indsats for klubben.

Guldnålen tildeles tildeles, når mindst 4 af klubbens bestyrelsesmedlemmer træffer beslutning herom.

Man kan ikke søge om en Guldnål, og man kan ikke indstille sig selv, men alle klubbens kan frit, med motivereing, indstille et andet klubmedlem til Guldnålen.

Indstillingen vil herefter blive behandlet i bestyrelsen. 

3.  70 mm emblemer.

Der er skabt mulighed for fremstilling af et 70 mm. klubemblem, som skulle blive meget smukt. Værktøjet til fremstillingen er ret dyrt, hvorfor det kræver bindende forudbestillinger og forudbetaling.

Et eksemplar af et lignende emblem fremvises på generalforsamlingen, for at høre om der er interesse.

4. Eventuelt.

Der er lavvande i kassen.

Bent har betalt regninger, forsikringer og  husleje, hvilket betyder at der snart ikke er flere penge i kassen.

Det foreslås på den kommende generalforsamling, at der varsles en kontingentfor­højelse på 25,- kr årligt.

Julefrokosten gav ca 200,- kr i underskud.  I øvrigt ville det nok være en god ide at flytte julefrokosten til sidst i november.

Vi sluttede med at tilønske hinanden en rigtig god jul og et godt Nimbusnytår !!

Referent

Ole Kristensen


Bestyrelsesmøde nr 32

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 6.8.2002 kl 1900. hos Ole.

 

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

- Referatet blev godkendt

2. Nyt fra formanden.

-Vi har fået en invitation til at deltage i et arrangement hos Senior Centret. Det finder sted på Rådhuset. Vi spørger medlemmerne på onsdag om der er nogen der ønsker at deltage, med deres Nimbus.

- Bestyrelsen fastholder juli måned som feriemåned, hvor klubben er lukket. (med mindre man selv har købt en nøgle).

- Der har været en “dialog” med Chopperklubben omkring arrangementet i Friheden. Der er nu kommet en E-Mail fra klubben hvor de meddeler at de fremover tager sig af lukningen af Friheden.

3. Aktuelle sager.

- Det første arrangement efter ferien er tur til smeden i Vellev

- Pokalløbet i Malling. Der er allerede kommet flere tilmeldinger og formanden ønsker hjælp til at finde præmier.

- Der mangler stadig flere ting i klublokalet for at bestyrelsen finder lokaliteterne i orden. Hylder, ventilation, ordentlig oprydning, maling, affugteren tilsluttes etc.

Klubaftenen aflyses og bestyrelsen tager sig af ovennævnte.

- Klubben har købt et stort tipitelt.

- Klubben har været nødt til at købe en affugter til lokalerne.

- Der skal snarest forhandles husleje-. Det klarer Dan og Bent. Vi vil foreslå at vi får en skraldespand.

- Forsikringsselskabet kontaktes af Dan og Brian.

- Bestyrelsen traf efter en længere diskussion beslutning om der fremover kan afholdes kurser i klubben, således at kurset hviler i sig selv økonomisk.

- Forslag til kurser kunne være klargøringskursus, temaaftner, renoveringskur­sus, el, samlekurser (skrue). Vi venter til oktober og vil så spørge medlemmer­ne, hvilke ønsker de har.

- Der indkøbt snittapper og bakker.

- Bent vil undersøge om “ trykkeren” vil lave et klublogo til vores fine telt.

- Der var en meget fin repræsentation fra Aarhuus Nimbusklub til det netop afholdte årstræf. I alt var der 33 fra klubben (flot).

4Nyt fra kassereren.

- Kassereren kunne denne gang berette at der var 116 betalende medlemmer. At der var 711,25 i kassen, samt at girokontoen indeholdt 23.765,46 kr.

- Vores udmærkede kasserer har undersøgt hvor klubben får mest ud af pengene, hvilket gjorde at vi fremover vil betjene os af Sparekassen, som klubbens bankforbindelse. 

- Per T. Johansen fra Q8 kontaktes til næste gang vi skal købe olie, det er måske billigere, og så vil vi også få tilbudt at der opsættes tønde til spildolie.

5. Nyt fra redaktøren.

 - Bladet kommer snarest på gaden. Det er klar til pakning den 14.8.

- Denne udgave er blevet begavet med mange fremsendte artikler, selv en fortsat artikel, er der denne gang.

6. Eventuelt.

Næste møde: 5. november, kl 1900, hos Sune

Således oplevet og forsøgt beskrevet         Ole K

Retur til forsiden


2002

Bestyrelsesmøde nr 31

Aarhuus Nimbus Klub

Tirsdag den 14.5.2002 kl 1900. hos Brian.

1. Godkendelse af sidste mødes referat.

- Referatet blev godkendt

2. Nyt fra formanden.

 - Formanden præciserede at parkering og kørsel ikke må forekomme i gården udenfor klublokalet. Det er kun ved værkstedsbesøg der må være kørsel i gården.

- Der er kommet et skriftligt tilbud fra et firma der vil passe kontingent og lignende. Det blev arkiveret lodret.

3. Aktuelle sager.

a. kursus.

- I forbindelse med det netop afholdte kursus, var der ros fra samtlige delta­gere. Kurset har for klubben været en stor succes. Der blev fra flere deltagere udtrykt ønske om at fortsætte med et udvidet kursus for dem der allerede havde gennemgået det første kursus.

- Der er lidt problemer i at oprette et nyt kursus, idet ingen endnu kender lov om fritidsundervisning. Det har været nemt med det netop afholdte  kursus idet underviserne blev aflønnet og godkendt af fritids- og kulturforvaltningen. Vi har mulighed for selv at arrangere et lignende kursus. Her kunne problemet så være at enhver der kommer og holder et oplæg, så eventuelt skulle aflønnes.

- Bestyrelsen besluttede at det er vores opgave at forfølge sagen og sørge for at der kommer flere kurser.

- Kurserne kunne også udbydes som temaer, over et mindre antal gange. For eksempel kunne der i foråret være et klargøringskursus.

- Bestyrelsen skal hvis vi selv laver det være økonomisk ansvarlig.

- Dan vil til næste møde udarbejde et forslag/overslag.

b. sæsonstart.(Friheden)

- Der har været flere henvendelser der roser vores arrangement. Dog har flere medlemmer bemærket at det er uheldigt at Shopper klubben deltager samtidigt i vores arrangement, og de i stedet skulle tage sig af lukningen af Friheden. Vi vil foretage en uformel henvendelse til klubben.

 I øvrigt blev det besluttet at næste år skulle vi sørge for at der var en 3-4 mand iført tydelige “rygmærker”(veste) til at tage sig af det praktiske på Rådhus­pladsen , f.eks ordentlig modtagelse af gæster, en sidstemand som opsamler opstilling af motorcykler m.v.

c. servicekørsel.

Til dette punkt deltog Bente K. Hvordan får vi bedst organiseret denne kørsel. Det blev besluttet at der udarbejdes en liste over mulige sidevognsmaskiner med en personkasse. Bente skal selv vurdere henvendelserne og en eventuel pris, med udgangspunkt i 100,- til benzin, 100,- til køreren og 100,- til klubben.

d. aktivitetskalenderen.

- 26 juni er der en grusvejstur. Gunnar kører denne som “fører”

e. klublokalerne.

- Der er meget fugtigt i vores lokaler, og det er jo ikke så godt. Det blev beslut­tet at Ole snakker med Leo om at installere en udluftning. Det blev også besluttet at udluftningerne i loftet skulle efterlades åbne når vi går fra lokalerne.

Der er stadig nogle arbejdsopgaver i klubben, det blev besluttet at de skulle udlægges som arbejdsaftner den 29.5 og 19.6. Keld (Meir) laver en plan til aftnerne.

Ole hører Leo om et affaldsstativ, som han angiveligt skulle kunne skaffe.

Brian undersøger om det er muligt at få en ekstra affaldsspand for et rimeligt beløb.

Der indkøbes samtlige Nimbus snittapper og bakker til værkstedet. ( ca 2000,- kr).

4Nyt fra kassereren.- Kassebeholdning 572,75 kr. Girobeholdning 28.940,46. Der er d.d. 102 betalende medlemmer. Der har ikke været tilbagemeldinger i.f.t. artiklen om de “herreløse” giroindbetalingskort.

Der har siden 1.1. været et salg i lokalet på 1857,- kr (Alle varer er betalt).

Vores opmærksomme kasserer konstaterede også at der ikke i Girobank gives renter, og det mener han bestemt ikke kan være rigtigt, hvorfor klubben nu retter en henvendelse til kassererens bank, idet der her menes at være mere rentabelt at vores penge står. Bent kommer med et tilbud til næste bestyrelses­møde.

5. Nyt fra redaktøren.

- Det næste blad kommer om ca 3 måneder og vil indeholde billeder af de ting der kan købes i klubben (handelsgenstande ,jeg tror ikke jeg kan stave til acccesories).

Så ønsker Brian original printerpatroner, og det får han så lov til at købe.

- Der vil blive lavet en opdateret sponsorliste.

- Der udspandt sig en længere diskussion om det redaktionelle ansvar.

6. Eventuelt.

- Så kom der gang i diskussionen idet der kom et udsagn om at vi i klubben havde mistet pigerne. Det fik vi lang tid til at gå med, men den mandlige bestyrelse kom ikke til et nævneværdigt resultat, - - - - - og diskussionen døde sammen med ostemadderne.

Punkter til næste gang: Teknisk konsulent

Næste møde: 6.august kl 1900, hos Ole K

Således oplevet og forsøgt beskrevet         Ole K


Bestyrelsesmøde nr. 30

I

AARHUUS  NIMBUS  KLUB

Tirsdag d. 12.2.2002 kl. 1900, hos Dan.

1.     Godkendelse af sidste mødes referat:

- Referatet blev godkendt.

- Generalforsamlingsreferatet er kommet retur fra dirigenten uden bemærkninger

2.     Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Formand: Dan Zachariassen

- Næstformand: Sune Nielsen

- Kasserer: Bent Thomsen

- Redaktør: Brian Sørensen

- Sekretær. Ole Kristensen

- Der skal sendes en besked til Fritids- og Kulturforvaltningen, at vi har fået ny formand. DNT skal samtidig orienteres. Klubbens adresse skal officielt ændres.

- Der blev diskuteret om vi skulle have en teknisk konsulent i klubben. Sune vil arbejde videre med hvordan det kan indarbejdes på hjemmesiden.

3.     Nyt fra formanden:

- Bemandingen af klubaftnerne blev gennemgået

4.     Aktuelle sager:

Aktivitetskalenderen blev gennemgået.

Der er ca. 35 arrangementer i løbet af sæsonen. ( Mon ikke klubben udmærker sig ved at være den mest aktive lokalklub i Danmark? )

- Der blev diskuteret muligheden for at udnævne æresmedlemmer. Skal vi have sådan nogen, og hvad skulle kriterierne være. Problematikken sendes i tænketank i Beder.

- Hvis der fremlægges en udtalelse til fordel for DNT`s redaktør, er det DNT`s medlemmer der privat forholder sig til dette, og ikke klubben.

5.     Nyt fra kassereren:

Tallene fordeler sig  således: I kassen er der 368,25 kr. På kontoen er der 28683,71 kr. Der er kommet 7850,- kr. ind for annoncer. Antallet af medlemmer der har betalt er 73 ( der er deadline frem til 31.3.2002).

- Til den næste generalforsamling blev det besluttet at der skulle nævnes mere gennemskuelige tal, som f.eks. hvad har vi kassen og hvad har vi på ”bogen”, der havde på den netop overståede generalforsamling været medlemmer der ikke kunne forstå de fremlagte tal.

6.     Nyt fra redaktøren:

Det nye klubblad uddeltes. Bestyrelsen finder at det er et rigtig godt blad. Hva`mon medlemmerne siger, der er nemlig ikke nogen der har sagt noget?

- Redaktøren meddelte at den næste forside måske ville blive lidt mere vovet, så kom der måske nogen kommentarer.

- Der blev omdelt en litteraturliste over klubbens lekture.

- Også en gevindoversigt kom der på bordet.

7.     Indkomne forslag:

Der var ikke kommet nogen forslag.

8.     Eventuelt:

Formanden skriver en ny leder til hjemmesiden.

- Klassisk Bil og Motor har en artikel om billig forsikringspræmie i Nordisk Veteran, vær dog opmærksom på at der er en længere stilstandsperiode end ellers. Dan havde undersøgt dette og det viser sig at der kan opnås en kollektiv dispensation til f.eks. nytårsparaden på Rådhuspladsen. Det er også stadig muligt mod en merudgift at få en helårspræmie.

Næste møde bliver hos Brian, den 14.5.2002 kl. 1900

Således oplevet og forsøgt refereret

Ole K

Retur til forsiden


2001

Bestyrelsesmøde nr. 29

Aarhuus Nimbus Klub

Den 15/1-2001 kl. 1900 hos Bent.

1.     Godkendelse af referat:

     De sidste referater, fra afholdte bestyrelsesmøder, blev underskrevet.

2.     Nyt fra formanden:

- Der var kommet en invitation til et hus og have marked i Roskilde. Vi takkede nej.

- Vi mangler stadig optælling af inventar i klublokalerne, hvor det bl.a. klart skal fremgå, hvad vi har til låns. Efter generalforsamlingen tager vi fat.( IKK`)

- På baggrund af et læserindlæg i klubbladet, hvor det fremgik at bestyrelsen var sammenspist, fik vi en lille diskussion, der endte i følgende: Vi mener ikke dette er tilfældet længere. Vi er nu bevidst  om ikke at holde møder i ”åbningstiden”.

- Dan snakker med Egon om en eventuel udtalelse fra klubben, hvor vi vil udtrykke vores tilfredshed, med det store arbejde, redaktøren i DNT, Kim S. har gjort. Udtalelsen kunne eventuelt fremlægges på generalforsamlingen.

3.     Aktuelle sager:

- Bestyrelsen brugte punktet til at diskutere praktiske ting der skulle huskes til den forestående generalforsamling.

Formandens beretning blev gennemgået.

Forslaget om et familiekontingent afvises, idet det vil blive dyrt og give mere arbejde til kassereren. I øvrigt er vores kontingent så lav at det ikke kan svare sig. - Der er en stående invitation fra Kjeld og Susanne til besøg hos dem på ”djævleøen”, vi sætter et opslag på den kommende opslagstavle i klublokalerne, for at se om der er interesse.

- Den nye  aktivitetskalender blev gennemgået. Der mangler pt. datoer, men alt er klar til generalforsamlingen

- Skruekurset. Der blev fremlagt et sæt papirer med deltagernavne  og undervisningsplan.

- Vejnavn til Tivoli Friheden: Dan havde foreslået Friheden at den vej vi holder på skulle opkaldes Nimbusvej. Det fandt resten af bestyrelsen en knaldhamrende god/fantasifuld ide.( skiltet er bestilt i Polen)

Til at starte turen til Friheden er byrådsmedlem Hans Halvorsen adviseret. I hans fravær vil vores ældste medlem Egon overtage.

- Oprydning i klublokalet skal være færdig til undervisningen starter d. 28.1.2002. Der skal sættes lamper og hylder op. Brian vil snakke med Keld på onsdag.

I øvrigt er det vigtigt at alle de ting vi ikke umiddelbart kan anvende, skal smides ud.

- Polermaskinen er gået kaput og skal repareres (pris 1000,-kr). Det besluttedes at Brian sørger for at sende den til reparation.

4.     Nyt fra kassereren:

- Klubben har 113 medlemmer, 43 har betalt, 1 ukendt har betalt.

Der er 153,25 kr. i kassen og på bogen har vi 24.962,21 kr.

- Forsikringsselskabet har varslet stigning samt ny selvrisiko. Bestyrelsen mener at der skal nyforhandles, Dan og Brian vil tage initiativ til dette. Forsikringsselskabet er Nordisk Veteran. Vores forsikringspræmie dækkes for øvrigt af de  annonceindtægter vi får.

Med det regnskab som vores udmærkede kasserer fremlagde, kastede resten af bestyrelsen sig omgående ud i lovprisning.

5.     Nyt fra redaktøren:

- En af vores annoncører er faldet fra.

- Bladet er færdig(”altså i Brians hoved”)

Næste blad vil indeholde referat fra generalforsamlingen.

- Brian lovede at tanken med vores eget brevpapir ikke er død, men at han arbejder videre med det.

6. Indkomne forslag:

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag om en betinget kontingentstigning, der kan udløses af bestyrelsen hvis de skønner at der bliver brug for det

     8. Eventuelt:

- Der var forslag fra Dan om udarbejdelse af ”pins” med klubbens logo. Der var ikke helt enighed om sagen, men Dan arbejder videre og fremlægger det for den nye bestyrelse.

- Brian og Sune vil sørge for at der indkøbes yderligere Nimbuslekture til vores bibliotek.

- Arbejdernes Landsbank inviterer til et arrangement d. 25.5. 2002. Der takkes nej.

Fremover vil de forskellige invitationer vi modtager blive hængt op i ”slyngelstuen” i True, så eventuelt interesserede kan melde sig.

Næste møde  aftales i den nyvalgte bestyrelse.

Ref. Ole K.


Bestyrelsesmøde nr 28

BESTYRELSESMØDET BLEV GLIMRENDE REFERERET AF DAN

I MIT FRAVÆR

SE HANS REFERAT


Bestyrelsesmøde nr. 27

I

AARHUUS  NIMBUS  KLUB

 Den 23/9-2001, kl. 10 i klublokalerne.

1.     Aktuelle sager:

-Generalforsamlingen er fastsat til 24.1.2202 på Malling kro. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 24. december. Vi besluttede at sende indkaldelsen med det næste klubblad.

- Sune meddelte at han nu har været formand for klubben siden start, og nu er tiden kommet da han ønsker at blive afløst. Denne beslutning skal ud til medlemmerne hurtigst muligt, hvorfor det indgår i ”formanden har ordet” i det næste klubblad.

Der var herefter en meget  l a n g  diskussion om formandspost og valgprocedurer og hvordan bestyrelsen kunne fordele opgaverne.

 - Aktivitetskalenderen, den nye blev kritisk gennemgået og udsendes med det         næste klubblad.

- Varme i klublokaler: Sune og Dan indkøber det der dur, det  havde de lidt forstand på (sagde de). For øvrigt råder vi over 3 gasflasker.

- Det blev besluttet at indkøbe lavenergipærer til ”slyngelstuen”

-Aftenskole: Var det en ide at vi sørgede for at der blev afholdt et aftenskolekursus under FO, hvor medlemmer der ønskede det, kunne lære at renovere og reparere deres Nimbus. FO i Århus har været kontaktet, de er positive, og vi kan sagtens oprette et hold der kun har medlemmer som målgruppe. Priser kunne ved 12-15 deltagere være: 36 timers kursus= 6-800,- kr., eller et 25 timers kursus ca. 500,- kr.  Dan beskriver projektet i næste blad og snakker med Carsten i løbet af november. Bestyrelsen afventer reaktion fra  medlemmerne.

2.     Eventuelt:

Under punktet fortalte den stolte kasserer at der var ca. 26.000,- kr. i banken, og at vi havde 113 medlemmer.

- Det blev besluttet at der på generalforsamlingen vil blive fremlagt dokumentation for, at lokalerne økonomisk, kan hvile i sig selv og ikke kræver et særskilt regnskab.

-         Alle klubbens nøgler skal have et fortløbende nummer, Bent sørger for dette.

-         Det blev besluttet at klubben starter indkøb af håndbøger til værkstedet. Vi starter med at købe de udgivelser der findes af Knud Jørgensen. Brian sørger for dette.

-         Næste møde: 13.11.2001 hos Sune

Således oplevet og forsøgt refereret

Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 26

I

Aarhuus Nimbus Klub

Den 7/8-2001 kl. 1900 hos Ole.

1. Godkendelse af referat:

Udsat til næste gang.

2. Nyt fra formanden:

- Sune meddelte at han trækker sig som formand til næste generalforsamling.

- Klublokalet trænger til en større oprydning, samt en optælling af effekter og afmærkning af samme. Det skal fremgå tydeligt hvad der er klubbens og hvad vi har til låns.

Bestyrelsen afsatte søndag d. 2.9.2001 kl. 930 til:

1.     Afmærkning af effekter

2.     Optælling

- Placering af arbejdsborde og maskiner.

     -  Når et medlem reparerer og har ting liggende søges etableret en med hængelås,                    

forsynet kasse.

-         Dann sørger for et lamineret skilt med henvisninger til private ting.

3.     Aktuelle sager:

Dan ønsker hjælp til pokalløbet fra ca. kl.1030. Der mangler sponsorer til præmier. Der mangler kagebagere.

Aktivitetskalenderen: Campingturen er aflyst, der var kun 3 tilmeldte. Bestyrelsen anbefaler ikke at dette arrangement gentages.

Der blev en længere diskussion om hvordan klubben skal udvikle sig fremover.

Vi har fra klubbens start haft en del store arrangementer, som har været sammenholdet og hovedopgaven. Nu er det dagligdag, og hvad skal vi så satse på.

Der kom mange bud som f.eks. nu skal der satses på klublokalerne og det sociale, garagebesøg hos medlemmerne, besøg hos Carsten (Århus Nimbus), alle ture starter eller slutter i klublokalerne, udviklingen er mod en pensionistklub, hvad med de unge og børnene? etc.

Den lange debat sluttede med enighed om at vores næste projekt hedder Aarhuus Nimbusklub. Til dette formål vil Dann lave et debatindlæg der skal være starten på dette projekt.

Og så blev det vedtaget at det næste klubblad køres ud til medlemmerne på Nimbus (en slags stjerneløb).

     Vinterprogrammet udsendes snarest.

Der blev reklameret for turen til Grenå. En fyr der samler på stationære motorer         og har 130 af slagsen.

Det ville være en god ide, hvis der var en tovholder/kontaktperson, til det der har med ”polterabend” at gøre. Ole tilspørger Bente K. om hun er interesseret.

     4. Nyt fra kassereren:

Kassebeholdningen er på 1424,- kr. Girobeholdning 24.125,- kr. Der 108 betalende medlemmer.

Der er solgt for 1242,- kr. olie.

Det blev besluttet at Brian får hævekort til giro, således skulle vi være dækket ind, dersom vores kasserer skulle blive kørt over af en ølbil.

5. Nyt fra redaktøren:

Vores udmærkede redaktør har lavet et forslag til annonce for Easy Lift, denne annonceres i bladet næste gang.

Der var diskussion om bladets størrelse. Der var positiv stemning for en udvidelse med 4 sider, dette blev også besluttet.

Næste blad har deadline 24/9 2001. Bladet udsendes ugen efter.

Andre klubber får kun blade fra os, hvis vi får fra dem.

Girokortnummer kommer på side 2 i næste blad.

6. Indkomne forslag:

Der var ikke nogen.

7. Nyt fra andre lokalklubber:

Intet

8. Eventuelt:

Dann efterlyste ideer til hvad der skulle stå i DNT`s nyt fra lokalklubberne.

Rene (Følle) har efterlyst hjælp til det praktiske omkring løbet ”Følle- Dakar”.

Der afholdes julefrokost i klublokalerne d. 1 december kl 1300.

Traditionen med æbleskiver, den sidste værkstedaften, fastholdes i vore egne lokaler.

Næste møde 6. november 2001 kl. 1900 hos Sune.

Ref. Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 25.

Aarhuus Nimbusklub

Den 17.5 –2001. kl. hos Brian.

Fraværende Bent.

1. Godkendelse af sidste mødes referat:

Godkendt

2. Nyt fra formanden:

Der skal laves en inventarliste snarest. Flere bestyrelsesmedlemmer meldte sig til en tidlig lørdag formiddag.

Keld Normann inviteres til det næste bestyrelsesmøde med henblik på at blive enige om hvilke beføjelser viceværten har i klublokalerne. Samtidig indføres Keld i bladet (med billede) under bestyrelsen.

Der er flere ting i lokalerne der trænger til at blive fastgjort, herunder liften.

Oprydning og bortkørsel af affald er Kelds ansvar.

Der blev diskuteret om klublokalerne skulle være lagerplads for forskellige af medlemmernes effekter. Der var enighed om at hvis det blev et problem, har Keld (og bestyrelsen) kompetence til at bede folk fjerne deres ting.

Varmekanonen i værkstedet er med øjeblikkelig varsel fjernet, idet den brugte alt for meget strøm. Dette efterlader os med et problem, opvarmning til vinter. Udsat til næste møde.

Der var også snak om udsugning på værkstedet. Vinterprojekt.

3. Aktuelle sager:

Aktivitetskalenderen for vinter bliver forelagt på næste bestyrelsesmøde (Dann)

Der var forslag om at der blev afholdt julefrokost i lokalerne.

Der var forslag om afholdelse af juletræ.

Der var forslag om en høstfest, med gril, da vi nu har til huse på en gård.

Alle forslagene går i tænkebox, til næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om at ” dameaftenen” skulle gentages, men nu skal der skrues.

4. Nyt fra kassereren:

Kassereren var fraværende. Vi talte om at klubkassen havde det fint, men at lokalekassen næsten har set bunden.

Vi blev enige om at de 2 kasser skulle køre dette regnskabsår ud, så vi kunne få erfaringer. Det skulle så overvejes at samle de 2 kasser til 1 kasse.

5. Nyt fra redaktøren:

Badet er på trapperne

6. Indkomne forslag:

Ingen.

7. Nyt fra andre lokalklubber:

Der blev talt om at gennemgå alle lokalklubberne via DNT’s hjemmeside, sende dem vores blad med et brev for at høre om de stadig er interesseret i at modtage og bytte blade. Hører vi ikke fra dem, sender vi ikke mere vores blad til dem. Sune og Brian er tovholdere.

8. Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 7.8.01 kl.1900, hos Ole.


Bestyrelsesmøde nr. 24

Aarhuus Nimbusklub

Den 6..2.2001, kl. 19, hos Dan.

1. Godkendelse af referat: Referatet blev godkendt

2. Nyt fra formanden: Første opgave bestod i at bestyrelsen skulle konstituere sig, hvilket resulterede i følgende:

Formand: Sune Nielsen

Næstformand: Dan Zachariassen

Kasserer: Bent Thomsen

Redaktør: Brian

Sekretær: Ole Kristensen

- Der mangler en ”sjakbejs” i forbindelse med arbejdsopgaverne i klublokalerne. Sune vil spørge Leo om han er interesseret.

- Der blev diskuteret problemer  med gulvbelægning i klublokalet.

- Der blev forelagt og gennemgået  en husorden til lokalerne.

- Vi talte om hvordan vi skulle præsentere os for beboerne i True. Dan har skrevet til beboerforeningen og inviteret alle til vores ”house warming”. Det vil også være et lokalt opslag i True.

- Der sendes invitationer til vores indvielse til: Annoncører, Nimbusklubberne i Skanderborg, Randers, Vejle, Silkeborg og Danmarks Nimbus Touring. 

3. Aktuelle sager: Vedtægtsændringerne blev gennemgået og vi vedtog at der skulle indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i klublokalerne d. 28.3.2001, kl. 20.

- Dan er, efter opfordring, indtrådt i en arbejdsgruppe om forsikringsspørgsmål.

- Der var ikke kommet forslag til bestyrelsen.

4 Nyt fra kassereren: Der er dags dato 68 medlemmer der har betalt. Kassebeholdningen er 3578,25 kr. og girobeholdningen er 29.177,97 kr. De skal bemærkes at der i girobeholdningen er ”øremærkede” penge til istandsættelse af klublokalerne.

- Det blev besluttet at al indtægt fra bar og oliesalg indgår som indtægt til lokalerne.

5. Fra den nye redaktør: Knop har tilbudt sig som fotograf til bladet, hvilket vi selvfølgelig tager imod.

- Brian foreslog at bladet også kommer til at indeholde navne på afgående og  nye medlemmer.

- Deadline for det kommende blad bliver 11.2.01.

Næste møde, 17. maj 2001, kl. 19, hos Brian.

Retur til forsiden


2000

Bestyrelsesmøde nr. 23

Tirsdag d 21.11. 2000, hos Bent.

1.Godkendelse af tidligere referater:

Godkendt.

2. Nyt fra formanden:

- Der har været afholdt en vellykket ”årstræffest”.

Der er kommet et forslag til lejekontrakt til vores nye lokaler i True. Vi gennemgik denne. Kjeld og Susanne får til opgave at læse kontrakten kritisk igennem, og vil så til sidst bede Per Rønnow gennemlæse kontrakten.

- Det afholdte møde hos Per Rønnow, vedrørende organiseringen af lokalerne, gav os følgende gode råd med på vejen. Der er vigtigt at vi ikke laver konstruktionen med lokalerne alt for indviklet. Forstået således at lokaler og klub, ”køres” under et.

- Der er også vigtigt at vi snarest finder muligheder til intjening/financering af klublokalet, så det  ikke belaster klubbens økonomi væsentligt.


Bestyrelsesmøde nr. 22, torsdag d 24/10-2000 hos Sune.

1.     Godkendelse af forrige mødes referat:

     Godkendt.

2.     Nyt fra formanden:

- Klubben har fået tilbudt klublokaler til en særdeles rimelig pris.

Bestyrelsen har besøgt lokalerne og fundet både beliggenhed og pris meget velegnet til vores           formål.

Diskussionen var stor og lang, men den samlede bestyrelse går ind for at vi snarest indgår en lejeaftale med udlejer, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig

I forbindelse med lejeaftalen får Sune og Dan i opdrag at undersøge, hvorledes dette skal organiseres. Der er aftalt besøg hos Per Rønnow på fredag.

-         Klubben har fået tilbudt at køb et motorstativ af Carsten. Bestyrelsen finder det for dyrt. (sponsorgave ??)

3.     Aktuelle sager:

- Aktivitetskalenderen (Pin`up) er udsendt, sammen med det seneste blad.

Det er bestyrelsens holdning at denne trænger til en revision/ændring eller fornyelse. Derfor vil emnet d. 29. november i Clausensgade indeholde netop en diskussion om dette.

-         Der var herefter en grundig diskussion om hvordan vi fordeler opgaver i bestyrelsen, herunder om det er ved at være ved tiden at bestyrelsen udvides med 2 medlemmer. Diskussionen fortsætter på de næste betyrelsesmøder.

-         - I forbindelse med en præcisering af vedtægterne, så de lever op til intensionerne, er der aftalt et møde med Per Rønnow, på fredag.

-         Der har været en artikel i Horsens Dagblad om den permanente Nimbusudstilling på Industrimuseet.

-         DNT har bedt os udpege en person som kandidat til museumsudvalget. Kristoffer er udpeget.

4.     Nyt fra kassereren:

- Herunder snakkede vi om økonomien i udsendelse og trykning af klubblad. Vi undersøger priser på forskellige modeller (farver/sort hvid).

5.  Nyt fra redaktøren:

-         Det blev besluttet at der udsendes 3 blade årligt, september, december og marts.

-         Næste blad udkommer som juleudgave ca. 15.-16. december i år.

6.     Indkomne forslag:

-         Der var et forslag fra Dan til ændring af mødestruktur i bestyrelsen, herunder at hjemmesiden indeholdt den aktuelle dagsorden.

7.     Nyt fra andre lokalklubber:

-         Intet nyt

8. Eventuelt:

-         Vi diskuterede endnu en gang årstræf, og om det var muligt at starte en landsdebat om hvordan lokalklubberne lokalklubberne arrangerer årstræf.

-         Der har været en henvendelse fra Jørgen Kjær, Klassisk Bil, om det var muligt at bruge artiklen fra vores træfavis om Wackerhagen.

-         Næste møde d. 21.11.00 kl. 1915 hos Bent.

Ref. Ole k.


Bestyrelsesmøde nr. 21.

Torsdag d 17/8 – 2000 hos Ole.

Bestyrelsen havde hidkaldt Bent og Kristoffer til udredning af træføkonomien. 

Godkendelse af referat. Referatet kunne ikke godkendes, da det ikke forelå.

Nyt fra formanden. I formandens fravær var det næstformanden, Dan, der førte ordet.

Til at starte med kunne bestyrelsen konstatere at årstræf 2000, var en meget stor succes. Vi har fået særdeles meget ros fra mange træfdeltagere. Styregruppen og bestyrelsen har dermed løst opgaven meget flot.

Der blev så diskuteret hvordan, hvornår og i hvilket forum vi skulle evaluere årstræffet. Det blev besluttet at evalueringen skulle foregå mellem formændene fra de forskellige arbejdsgrupper fra styregruppen og bestyrelsen, samt at der skulle indkaldes til dette møde d. 14 september, kl. 1930, på Søsterhøj.   

Aktuelle sager. Resten af året er planlagt med hensyn til arrangementer. Aktuelt er der                 ikke ret mange tilmeldinger til campingturen.

- Der er  forslag til en fortælleaften med Bent Lemming.

- Der er en  opfordring til at arrangementet 1 januar gentages

- Der er en stående invitation fra Central Soja til et virksomhedsbesøg.

- Juleafslutningen skulle også gentages.

                  - Der er også forslag til en filmaften med f.eks. fremvisning af videoen med årstræffet.     

- Til foråret er der forslag om en tur til et bestemt Cafeteria ved Brunkulslejerne i Søby,    hvor en forfærdelig masse motorcykler mødes.

- Pigeaftenen skulle gentages.

- Måske en aften med historien om Nimbusfremstillingen.

- Vi skal huske en gammel aftale med Per Rønnow, der har lovet at gennemgå vores vedtægter, m.h.p.  faldgrupper f.eks. er der uklarhed ved for sen indbetaling og lidt omkring regnskabet. Sune og Dan er tovholdere.

- Det blev også diskuteret at udvide bestyrelsen med  fra 5 til 7 faste medlemmer. Vi startede med i alt 30 medlemmer og tæller i dag 110 medlemmer. Et argument for denne udvidelse kunne også være at der skulle være et bestyrelsesmedlem i forbindelse med det nye Nimbusmuseum.

- Der var kommet et brev fra Sten W, som påpeger at der fra en nimbusklub blev udvist dårlig og kritisabel opførsel på årstræf 2000. Sten ønsker  vi skriftligt vil give vores mening til kende, om den nævnte adfærd. Vi har drøftet dette, og anser det ikke for lokalklubbens opgave, at støtte et DNT brev til den pågældende klub, idet det er DNT der er entreprenør for årstræffet og DNT også selv havde repræsentanter tilstede. Det overlader vi trygt til DNT.

- Der skal holdes en fest for alle hjælpere til årstræffet. Det bliver engang i oktober, herom senere.

- Vedrørende klublokaler skal der stadig lyde en opfordring til alle, at holde øjne og ører åbne, om der skulle byde sig noget.

- Vedrørende Nimbusmuseet i Horsens drøftede vi emnet. Der er forskellig hængepartier f.eks. med hensyn til kilometerpenge? Vi forventer en dialog og et udspil fra DNT.

Nyt fra kassereren.  Der er 630,- kr. i kassen og 19.641,- kr. på girokontoen.  Der er 107 medlemmer, hvilket er en tilgang på 4.

- Der blev af Kristoffer og Bent forelagt et skriftligt regnskab, samt givet en orientering om regnskab årstræf 2000. Regnskabet blev godkendt og fremsendes til DNT.

Nyt fra den gamle redacteur.  Der mangler stof til bladet. Brian er kommet med et forslag til bladet. Det skulle være et  ”stafet interwiev” med forskellige medlemmer. Ideen er god og vil blive forfulgt.

     - Stof afleveres hurtigst muligt, hvorefter bladet udkommer. Bladet udsendes helst inden 1. oktober

Indkomne forslag. Der var ingen.

Nyt fra andre lokalklubber. Der var intet.

Eventuelt. Intet.

Således oplevet og forsøgt refereret Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 20.

Torsdag d. 15.  juni 2000

Søsterhøj

Formanden havde fået 2 henvendelser fra medlemmer, der savnede den regelmæssige udsendelse af bladet. Samt den information som bladet udgør.

Efter en længere diskussion blev det besluttet at ser skulle udsendes et lille brev til alle medlemmer, for at fortælle at de ikke er glemt, men at mange ”mandetimer” gennem lang tid, er gået til arbejdet med årstræffet, og det store arbejde der ligger her.

-         Det blev besluttet at klubben investerer i en megafon.

-         Det blev besluttet at klubben selvfølgelig betaler den internetforbindelse, der reklamerer for klubben samme sted

-         Det blev uddelt tilmeldingslister til 2000 træffet.

Nyt fra kassereren:

-         der er 380,- kr i kassen. Girobeholdningen er 20.181,- kr.

-         Der er 1o4 betalende medlemmer, 1 æresmedlem, 3 mangler at betale.

-         Der var salg af effekter i Friheden til 550,- kr.

Referat:  Ole K

Retur til forsiden


1999

Bestyrelsesmøde nr. 19.    Torsdag d. 9.12. 99 hos Dan.

1. Godkendelse af referat.

Godkendt.

2.Nyt fra formanden.

-Formanden konstaterer at der er kommet flere nye medlemmer.

-En snak om den kommende generalforsamling viser at Ole K. er på valg, og så blev der givet gode ideer og inspiration til formandens beretning som han “brygger på” allerede.

-Vi fik en kort orientering om arbejdet i styregruppen til 2000 træffet.

-Der er sat en annonce i TV`s “Det manglede da bare”, med en efterlysning af en gammel ventilslibemaskine.

-Keld Nordmann har i øvrigt efter at ovennævnte er indrykket, fundet en sådan ventilslibemaskine.

3.Aktuelle sager.

-Dan vil kontakte tivoli Friheden, om de stadig er interesseret i vores deltagelse i åbningen.

- Aktivitetsplanen kører frem til 1. marts 2000. Der var enkelte forslag til den nye plan ---- og så mangler vi bare dit forslag, kære læser---------(bare ring til bestyrelsen).

Vedrørende årstræf 2000 var der en del diskussion og bemærkninger til “udkast til samarbejdsaftale”, som var sendt fra DNT. Keld arbejder videre med de bemærkninger bestyrelsen havde til denne.

Bestyrelsen konstaterer at enkelte af 2000 arbejdsgrupperne er gået i gang med arbejdet og har sendt eller ringet meldinger til træflederen (Keld).

- Husk i øvrigt vores helt specielle arrangement d. 1 januar 2000. (Århus Stifttidende er adviseret).

- Sune lover at sætte et kort ind på vores specielle 2000 hjemmeside, med kørevej til træfpladsen på Viby stadion, så folk nemmere kan finde dertil.

- Der er kommet et fint forslag til logo for træffet. Carsten Nielsens søn har udarbejdet dette. Forslaget blev godkendt med enkelte bemærkninger.

- Næste styregruppemøde bliver torsdag d. 6. Januar kl. 1930, på Søsterhøj.

4.Nyt fra kassereren.

- Bent forelagde et forslag til årsregnskab og status.

- Der er nu 106 medlemmer i klubben, heraf er de 96 “gamle” betalende medlemmer.

- Det blev bemærket at vi har en del annoncører, som støtter os økonomisk, det er vigtigt at vi også støtter dem med at købe hos dem.

- Fremover sender vi rykkere til medlemmer, der har “glemt” at betale kontingent, sammen med det andet blad i året.

Modtager vi ikke betaling, slettes medlemmet.

5.Nyt fra den nygifte redacteur.

“Nu er der plads til i bladet til din turberetning eller humoristiske indslag osv., bare skriv til bladet !!”. De nye deadlines til 2000, kommer i det næste blad.

6. Indkomne forslag.

- Der igen dukket egnede klublokaler op. Bestyrelsen bliver nødt til at holde sig til generalforsamlingsbeslutning, der besluttede at dette emne er skrinlagt, og i øvrigt har vi også kun en økonomi der lige rækker til det fornødne i den nuværende drift af klubben.

7.Nyt fra andre lokalklubber.

- Der er kommet et par blade fra andre klubber.

8.Eventuelt.

- Et medlem kommer på en motorcykel, der ikke er en Nimbus og hører følgende bemærkning:” Hva`er det ikke en Nimbusklub? “

-Bestyrelsen har konstateret at der til enkelte arrangementer dukker andre mc mærker, end den goè gamle danske Nimbus, op.

Det er jo et interessant problemstilling.

Er det i orden at der kører andre mc mærker med?

Skal de også med i Friheden, pokalløb, osv eller skal der være en grænse, i bekræftende fald hvor skal den grænse så være?

Skal vi være en “ren mærkeklub” eller hvad ?

- Bølgerne gik højt i bestyrelsen, der blev diskuteret heftigt om formålsparagraffer, vedtægter og personlige holdninger til dette emne.

Hvad mener medlemmerne om dette emne  ?

----Derfor læggger vi nu op til almindelig diskussion om dette emne.

Således oplevet og beskrevet:  Ole K


Bestyrelsesmøde nr. 18

Torsdag d. 9/9 99 hos Sune.

1. Godkendelse af referat. Godkendt

2. Nyt fra formanden. Formanden har lavet lidt om i procedurerne for optagelse af nye medlemmer, hvilket betyder at det nye medlem hurtigere får informationsmaterialet beregnet til nye medlemmer.

- Det blev besluttet at medlemslisten udgives 1x årligt, samt at nye medlemmer bydes velkommen i vores blad.

- Medlemmerne registreres med fortløbende numre.

- Vedtægter udleveres ved indmeldelse, og kan herefter udleveres ved generalforsamling eller på opfordring. Ved vedtægtsændringer bliver de naturligvis udleveret til alle medlemmer.

3. Aktuelle sager. Der bliver udarbejdet en aktivitetskalender frem til efter generalforsamlingen i januar 2000.

- Fremover vil dette ærefulde job at bestyre en sådan kalender, lagt i hænderne på Dann Z.

- Der blev foreslået 3- 4 temaaftener i vinterens løb, der erstatter værkstedaftenen. Forslag kunne være buler og blikarbejde, modeljernbaner, SOK og….. (forslag fra dig !!!)

- GENERALFORSAMLINGEN BLIVER TRADITIONEN TRO PÅ MALLING KRO, D. 19. JANUAR 2000.

- Årtusindskiftet blev drøftet med følgende forslag til følge: Vi mødes på Rådhuspladsen d 1.januar 2ooo kl 14 og beviser at vores maskiner ikke lider af noget 2000 syndrom med chips, der ikke kan klare et årsskifte.

- På baggrund af henvendelser fra lokalklubber, der på nuværende tidspunkt planlægger næste sommers aktiviteter, vedtog bestyrelsen at propagandamaterialet til årstræffet 2000 skal ud nu.

- “År 2000 legatet” gør at vi måske investerer 500,- kr. i legatsøgning, med henblik på at få andel i det nævnte legat.

4. Nyt fra kassereren.     Vi har nu 97 medlemmer.

- Kassebeholdningen er 625,- kr., giro 8369,- kr. , samt en omsætning på museumsudtillingen på 1085,- kr.

- Bent bemyndiges, efter en længere diskussion, til at indkøbe et antal klistermærker til klubben, udformet så designet og størrelsen er det samme som tøjmærket,

5. Nyt fra den gamle redakteur. Hjemmesiden ( det er noget med Internet) overflyttes til Formand Sune.

- Der er 3-4 indlæg på lager.

- Deadline for næste blad…….

………..husk det Keld.

6. Indkomne forslag. Intet.

7. Nyt fra andre klubber. Der kommer blade fra de andre.

8. Eventuelt. Næste møde

Således oplevet og beskrevet  Ole K.


Bestyrelsesmøde nr. 17, torsdag d 20.5.99, hos Bent.

1. Godkendelse af sidste referat: Godkendt

2.  Nyt fra formanden:  Medlemslisten styres af Sune med Bent som meddeler( han ved hvem der har betalt). I øvrigt bliver den lagt i det kommende blad som indstik.

- Det blev vedtaget at vedtægter skal sendes til nye medlemmer, det seneste blad og et velkomstbrev. En længere snak om vi skulle sende DNT materiale med i samme velkomstpakke blev ikke afsluttet.

- Vi vedtog en fast procedure for optagelse af nye medlemmer. Alle opgiver Sunes telefonnummer og ber et eventuelt medlem ringe til ham. Sune sender et girokort og når betalingen er sket sender Bent en “velkomstpakke” til det nye medlem.

- Medlemmer der ikke betaler, får en påmindelse med årets første blad- betaler de ikke er de ude af klubben.

- Telefonkæden afskaffes, den har ikke virket ordentlig. I stedet aftales det at bestyrelsesmedlemmerne ringer rundt ud fra medlemslisten.

- Der er kommet flere tilbud om egnede lokaler til klublokale/værksted. Disse afvises på baggrund af beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling, 17.6.98, samt formandens beretning på generalforsamlingen januar 1999.

3.  Aktuelle sager:  Aktivitetskalenderen. Vi mangler forslag til ture “KOM SÅ UD AF BUSKEN” Bestyrelsen tømte godteposen med forslag til ture: Petanque, naturvejleder Jan Kærgaard (Klostermølle), familieparken i Ebeltoft, Djurs Sommerland, Verdenskortet Klejtrup Sø, besøgshaven i Stilling, Fuciahaven i Skjoldelev. Der blev også snakket om en anden form for ture eller at der blev lagt mere vægt på at det skulle være familieture

-  Sune orienterede om årstræf 2000, herunder at aftalerne om plads på Viby Stadion er på plads.

- Pokalløbet 1999 arrangeres af den energiske Dann d 21. August 1999, kl 12, (husk lige at skrive det i kalenderen).

4.  Nyt fra kassereren:  Pr 6.5.99 er vi  90 medlemmer. Kassen indeholder kr. 704,25 og der ligger frimærker for kr. 756,25,. Girokontoen er der kr. 8151,62 på, og tøjet vi har til salg har en værdi af 3900, kr. . Så det er ikk`så ring`endda !!

- Klubben har ladet fremstille et mindre antal kasketter med eller uden ruskind til den fantastiske pris af  35,- og 40,- kr.

- Der blev afregnet for en polterabend. Der er et forslag fra Dann, se andetsteds i bladet.

5.  Nyt fra redactueren:  Der er fejl på vores hjemmeside. Bliver rettet hurtigst muligt.

- Opfordring til at aflevere stelnummer til Keld, så disse kan tilføjes Fisker og Nielsens lagerliste.

6.  Indkomne forslag:  Der var, på baggrund af aftenen med maleren, forslag til at klubben indkøbte en polèrmaskine, dette afstedkom en længere diskussion om det at låne værktøj ud. Der var forslag om at det skulle koste f.eks. 50,- kr. at låne omtalte polèrmaskine. Vi endte med at indhente tilbud på en slig gjenstand.

7.  Nyt fra andre klubber:  Vi får flere blade fra de andre klubber og disse samles meget fint hos Keld.

8.  Eventuelt:  Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9. September 1999 kl 1930 hos Sune.

Så gik vi over til kaffen med hjemmebag og rabarberkage.

Således oplevet og beskrevet: ole K

16

Bestyrelsesmøde, torsdag d. 11.2.99, hos Ole.

1.  Godkendelse af referat og underskrivelse af forhandlingsprotokollen: - og det var der ikke nogen problemer i.

2.   Nyt fra formanden: Vedrørende Danmarksturen (som i øvrigt er et jubilæumsløb der blev startet i 1994 i anledning af Humlebiens 60 års fødselsdag). Vores del er d. 22. Maj. Starter ved Bilka i Tilst( de gi`r frokost) og til Bilka i Vejle. Sune er stadig kontaktmand og vil fortælle nyt næste gang.

- Tivoli Friheden, Sct. Bededag starter kl 1330. Der vil blive udleveret et trykt program med tider og betingelser( bl. a. af hensyn til Friheden). Programmet vil også indeholde et rutekort over køreturen. Der var stor diskussion om vi skulle have politiescorte - om vi skulle starte et andet sted - underholdning på startstedet - og hvem skulle holde talen, men vi lagde trygt arrangementet i hænderne på Dan og Hans.

- Byløbet d. 20. marts, i forbindelse med Århus Bymuseums udstilling bliver annonceret i Classisk Bil og Motor, Nimbus Tidende, vil foregå som et stjerneløb med 6 forskellige poster lagt af Bymuseet. Sune blev vor udvalgte, STJERNEKOORDINATOR, spørgsmål og opgaver udformes af Århus Bymuseum.

- Afvikling af udstillingen bliver mandag d. 22. Marts. Vi håber på at Søren Vestergård vil være velvillig igen med lastbil.

- Statistik: Den første Weekend på museet gav 587 gæster, tir-, ons- og torsdag havde der været 100 gæster.

3.   Aktivitetskalenderen: Der er foreslået en værkstedaften med maling som emne, onsdag d 31. marts. -Besøg hos Jørgen Binnerup (bilsamler). Besøg på maskinmuseet i Hov, d. 2.6.99. Følle Dakar d. 13.6.99.

- Det blev vedtaget at vore onsdagsture ( i køresessonen)   skal være hver 14 dag. Altid i lige uger.

- Årstræf 2000. Udvalget holder arbejdsmøde torsdag.

4.  Nyt fra kassererne: Det var store overdragelsesdag af vores fine regnskab, herunder donerede den gamle kasserer et klenodie til klubben, nemlig den flotte antikke kasse til opbevaring af likvide midler. (Tak til Bent, stor)

- ellers viste opgørelsen at der var kommet 8100,- ind i kontingenter, at der var ca. 9000,-kr på bogen og 500,- kr. i klenodiet.

- ihukommende generalforsamlingens dirigent blev der under punktet vedtaget at oprette en ny hjemmeside med diverse Link , til den billige pris a 156,- kr x 4 årligt.

5.   Nyt fra redacteuren: Intet.

6.   Indkomne forslag:  Ingen.

7.   Nyt fra andre lokalklubber: Stadig intet (Hva`mon de laver??)

8.   Eventuelt: Bestyrelsen har ledt efter en forlygtepære med gevind, men har endnu ikke fundet nogen.

_ Næste møde bliver torsdag d. 6. Maj 1999 hos Bent (ham den nye kassebestyrer).

Således oplevet og skrevet:    Ole K.

15

Konstituerende bestyrelsesmøde,d.20.1.1999, kl 2155, Malling kro.

Det korte møde resulterede i at bestyrelsen herefter ser således ud:

·     Formand.: Sune Nielsen

·     Næstformand: Dan Zachariassen

·     Sekretær: Ole Kristensen

·     Redaktør: Kjeld Ekeroth

·     Kasserer: Bent Thomsen

Næste møde: Torsdag d 11. Februar 1999 Kl 1930 hos Ole K


Ordinær generalforsamling i Aarhuus Nimbusklub d. 20.1.1999.

Generalforsamlingen afholdtes på Malling kro der som start serverede Skipperlabskovs. Mange var mødt op,  faktisk kom der 50 medlemmer, der alle opførte sig eksemplarisk under hele generalforsamlingen.

Formanden startede med at byde alle velkommen samt udtrykke sin glæde over at så mange havde fundet vej til generalforsamlingen. Herefter gik  Sune over til første pkt. på dagsordenen.

1. Valg af dirigent: Per Rønnow blev foreslået og valgt.

2. Valg af referent: Ole Kristensen blev foreslået og valgt.

3.  Valg af 2 stemmetællere: Der blev foreslået og valgt Benny Pedersen og Bente Kortsen.

4.  Bestyrelsens beretning: Beretningen var delt op mellem Sune og Kjeld.

Formandens beretning er vedlagt som bilag I.

Redaktørens beretning er vedlagt som bilag II.

Der var kun en bemærkning til beretningerne, det var Steen W. der varmt kunne anbefale at deltage i arrangementet på køreteknisk anlæg i Lystrup.Det var en fantastisk god og lærerig oplevelse som alle af sikkerhedsmæssige grunde burde deltage i.

- Herefter blev bestyrelsens beretning taget til efterretning af forsamlingen.

5.  Regnskabsaflæggelse: Bent gennemgik regnskabet post for post.

Der var ingen bemærkninger, så regnskabet blev godkendt.Herefter orienterede Bent om budgettet for 1999. Der var en forespørgsel om hvor mange medlemmer der havde været i 1998. Antallet var 87.

6.  Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen ønsker ikke at forhøje kontingentet, idet regnskabet balancerer og der ikke ønskes opsparing. Dette var der i forsamlingen ingen bemærkninger til, så vi fortsætter med en kontingent på kr. 100,- og et indmeldelsesgebyr på kr. 150,-.

7.  Indkomne forslag: Dan Z fortalte om et spændende og lærerigt samarbejde med Århus Bymuseum, som havde ført til en 6 ugers udstilling samme sted med titlen NIMBUS - et stykke dansk industrihistorie.

Forslaget var “en store transportplan” hvorefter medlemmerne skulle inddrages i at få effekterne frem til museet efter en nøje udtænkt genial plan. Tilmeldingen til den nævnte plan var stor, selv en lastbil blev stillet til rådighed.

Bemærkningerne var følgende Sten W: Flot arrangement samt et forslag om at starte åbningsdagen med  fælleskørsel fra Rådhuspladsen.

- Kjeld fik på forespørgsel svar på at der nok ikke var noget til hinder for at der kunne forefindes øl og kaffe i slyngelstuen. Det blev også vedtaget at klubben sponsorere en farvefilm fra åbningen af udstillingen.

8 a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bent og Hans var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen pegede på Bent Thomsen og Dan Zachariassen, der begge var villig til valg.

- Her belærte formanden om at det skulle være medlemmer der kunne og ville samarbejde, der var parat til at gøre et stykke arbejde samt bakke op om hinanden ved eventuelt frafald.

Med disse belærende ord blev forsamlingen spurgt om der var medlemmer der ønskede at stille op. -   Der var ingen forslag  -  Hvorefter generalforsamlingen enstemmigt valgte og ønskede de nævnte personer tillykke med valget.

8b. Valg af bestyrelsessuppleant: Brian Sørensen foreslået og straks valgt.

8c.  Valg af revisor: Eigil Holm Sørensen blev genvalgt.

8d.  Valg af revisorsuppleant: Villy Olsen blev valgt.

9.  Eventuelt: Aktiviteter: Tivoli Friheden, Stumpemarked i Herning, Veteran i Fredericia, besøg IC 3, Viggo Betjent, Central Soja, Søværnets operationscenter, Følle- Dakar i dagslys, pokalløb, entreprenør Karsten Balle, Grundlovsdag kl 12 inkl. grillaften.

- Jytte ville gerne have gentaget turene til Caps Grenåvej og turen til Alrø.

- Brian ville gerne stå for en tur sammen med plejehjemmet i Brabrand, hvor de bød på morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe mod at vi tog beboere med i sidevognen og personale på solomaskinerne.Turen skulle foregå d 27 juni kl 10.

- Dan talte om et byløb d. 21 marts, tidspunkt og nærmere senere.

- Egon ville gerne at vi besøgte Laurids Lauridsen i Klejtrup og beså hans samling af gamle biler og den berømte Nazimercedes.

- Sune fortalte om Danmarksturen Skagen-København vor klubben var ansvarlig for en del af turen d. 22. Maj.

- Hans benyttede lejligheden til at takke for et godt samarbejde i klubben og bestyrelsen

-Det samme gjorde Bent, der jo fra starten havde lovet at tage 1-2 perioder, de var nu slut og han takkede af med flere bemærkninger om hyggeligt samvær.

- Ordstyreren mente sig også berettiget til at sige noget. Per R. kunne fortælle at vi ikke skulle undervurdere Internet og hjemmesiden: Vi kommer ikke uden om Internet”. Beslutningen om nedlæggelse af denne, var en dårlig beslutning og opfordrede os til at genvurdere. (Bestyrelsen svarede straks, at det kommer igen, når vi har fundet ud af at løse det tekniske)

Sune sluttede af med at takke Hans og Bent for  perioden og det altid gode arbejde og samarbejde, de havde præsteret.

Generalforsamlingens ordstyrer sluttede med ordene: Sjældent god ro og orden og så var denne generalforsamlig slut og tak for i aften.

Således oplevet og forsøgt beskrevet: Ole K

Retur til forsiden


1998

Bestyrelsesmøde tirsdag d 29.9.1998

Bestyrelsen var ikke fuldtallig, da Hans desværre var forhindret i at komme.

1.    Godkendelse af referat: Sidste mødes referat blev godkendt.

2.    Nyt fra formanden: Vi er som lokalklub blevet koblet på DNT`s hjemmeside på Internet (det koster ikke noget !!). I øvrigt vil vi først i det nye år skifte vores egen hjemmeside.

n  Der var meget ros til Dan for arrangementet med klubbens årlige pokalløb, alt klappede som det skulle.Tak til Dan.

Der skal derimod være en OPSANG til medlemmerne for det meget ringe fremmøde. Bestyrelsen diskuterede om det var en bedre ide at lægge pokalløbet i foråret,  men vi nåede ikke til enighed og satte det på næste møde som tema.

n  I øvrigt mangler der indlæg til bladet, mon ikke der skulle være nogen der har lyst til at skrive lidt (det behøver ikke være maskin- eller PCudskrifter, gerne med blyant).

3.    Aktuelle sager: Den nye 1999 aktivitetskalender skal være færdig til efter generalforsamlingen, og bestyrelsen er meget interesseret i forslag og ideer til ture og arrangementer. Bestyrelsen havde følgende forslag: Aarhus Oliefabrik, Centralværkstedet, elektriske tog, en aften med Wacker, besøg hos en entreprenør der samler på antikke maskiner.

n  Der er Stumpemarked i Herning d 14. november og i Fredericia d. 17-18 oktober. Hvis du vil køre med så lav en aftale om samkørsel på en værkstedsaften.      

4.    Nyt fra kassereren: Citat:”Vi har stadig noget at gøre med”(vestjysk slangudtryk for at der er penge nok i kassen).

n  Klubben havde godt nok haft spenderbukser på, da nye medlemmer på en onsdagstur skulle vises vore lokaler på Næshøjskolen, bagefter gik turen til Pindsmølle hvor klubben var vært ved kaffe og lagkage (ærgerligt DU ikke var med hva`?)

n  Status på medlemssiden 86 medlemmer.

5.    Nyt fra redactueren: Keld har haft fat i næsten alle annoncørerne, og så er der også kommet nye sponsorer.

n  VIDSTE DU, at det nye blad både kan prydes med dine sort-hvide, farve og diasbilleder (find dem nu frem, måske kommer du på forsiden).

6.    Indkomne forslag: Der var ikke kommet forslag fra nogen, hvilket får mig til at sige:

·            også her kan DU komme med forslag til bestyrelsen, hvis du har noget på  hjertet   

7.    Nyt fra andre lokalklubber: Intet fra andre klubber, men der kommer flere blade fra disse.

8.    Eventuelt: Bent mindede os om at han gerne vil afløses på den kommende generalforsamling hvilket han gjorde opmærksom på allerede på den stiftende generalforsamling.

n  Næste møde i bestyrelsen torsdag d 26. November kl 1930 hos Bent.(Konen køber nemlig, sådan en dejlig kage)

Således oplevet og refereret:  Ole K


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d 17.6.1998

Der var i alt 19 fremmødte medlemmer.

1 Valg af dirigent:  Bent Thomsen blev valgt

2. Valg af referent: Ole Kristensen blev valgt.

3: Oplæg vedr. lokale: Bent Thomsen startede med at konstatere at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.

Sune kunne fortælle at vi har fået tilbudt et meget godt lokale i Holme industrikvarter. Det er mere end 100 m2 og meget velegnet til vores formål. Det kan indeholde et større værksted, samt en “slyngelstue”. Det koster 1200,-kr. i leje + 300,- kr. i lys og varme pr måned, svarende til en årlig husleje på 18.000 kr. årligt. Da det ligger udenfor bestyrelsens beføjelser, økonomisk at indgå denne lejekontrakt, har bestyrelsen valt dels at meningsmåle samt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

For leje af disse lokaler kunne tale at de er lyse og lækre og sagtens kunne indeholde vores eget værktøj samt det værksted der er omtalt i blad nr. 13. Imod kunne tale at vi ville miste medlemmer når kontingentet skulle stige til det dobbelte (måske mere). Hvis nogen meldte sig ud ville kontingentet stige endnu mere.

Herefter startede en ca. 2 timer lang diskussion hvoraf referenten kun refererer “plukvis”. De i ( ) er formandens svar til spørgere.

-  Hvorfor stod det ikke i “meningsmålingen” at vi havde et komplet værksted med maskiner og værktøj?

-  Formanden beklager hvis “meningsmålingen kunne opfattes som en afstemning.

-  Der kan spares kørsel, det ligger ikke så lang ude som Næshøjskolen i Harlev.

-  Har der været kontakt til Vespaklubben? ( nej det har der ikke).

-  Hvor ofte kan vi bruge lokalet? ( vi kan bruge dem ubegrænset)

-  Kunne vi risikere at få flere medlemmer med et så flot værksted?

-  Der forlanges fra udlejers side en 1årig aftale.

-  En længere snak om det ikke var betids at få tallene fra  “meningsmålingen” på bordet nu, ---- og det fik vi så:

Der var indkommet 61 svar:

                                            28 svarede  NEJ

                                            33 svarede     JA

-  Det gør det jo ikke lettere

-  Herefter en længere snak om vi overhovedet skulle have et lokale, vi kunne jo mødes hos hinanden.

-  Hvis vi skal have et lokale, så skal det nok være nu, det bliver ikke billigere end dette tilbud.

-  Diskussion om aktive og passive medlemmer.

-  Der har manglet “salgsargumenter” og benarbejde samt struktur fra bestyrelsens side, i f t  dette forslag.

-  Her er endelig en fantastisk mulighed for et bedre klubliv.

-  Hvor meget kræver klubbens normale drift? ( ca. 6000,- kr. svarede kassereren)

-  Nej her er for meget på spil, det vil splitte klubben ad.

-  Bestyrelsen har været for neutral i denne sag.

-  Det er skudt over målet, på Næshøjskolen er vi i gennemsnit 10 medlemmer pr aften.

-  Hvor mange medlemmer er der Århus området, kan vi hente flere med de værkstedfaciliteter?Altså flere end dem vi taber p g  a forhøjelsen af kontingent.

-  Kunne man ikke lave en løsning hvor flere medlemmer gik sammen og lejede et lokale, så vil jeg da gerne give op til 500,- kr. månedligt.

-  Måske startede vi i sin tid med at ligge kontingentet for lavt, min kone går til…. Og det koster.

-   Da jeg betragter mig selv som både ordholden og ordentlig mener jeg ikke at vi skal leje noget der ikke er kontrakt på.

-  Jeg tror ikke der er ret mange, der vil bruge lokalet, derfor risikerer vi for meget.

-  Hvis dette forslag bliver forkastet, så skal vi ikke presse hinanden og bestyrelsen mere med lokalespørgsmålet. Det stresser for meget.

-  Til sidst en længere ordveksling om etikken i de udsendte spørgeskemaer (“meningsmålingen”).

Herefter skar ordstyreren igennem og forlangte afstemning. Da ingen begærede skriftlig afstemning, gennemførtes den ved håndsoprækning. RESULTAT:

                          Imod forslaget stemte  13

                          For stemte                     3

                          Hverken for eller imod  3

Hermed faldt forslaget og vi kunne gå over til:

Eventuelt:

- Dan Z kunne fortælle at museumsudvalget havde fået en aftale med Århus Bymuseum om at udstille i perioden 2. februar - 2. marts 1999.

Temaet skulle i modsætning til udstillingen i Holstebro (teknisk udvikling) være den mere kulturhistoriske og hvad Nimbussen bliver brugt til i dag. Samtidig skulle der måske være et arbejdende værksted. Andre gode ideer kunne være: 1 papkassemodel - et “rør” (de har 80 års fødselsdag) - weekend stumpemarked - c-modellen fylder 40 år.

Det økonomiske står museet for også det forsikringsmæssige

Museumgruppen modtager med glæde forslag til udstillingen ( Dan Z, Svend Ove Rasmussen, Egon Pedersen).

-  Pokalløbet bliver d. 22 august 1998 i Malling området. Deltagergebyr 25 kr. for føreren, og er der passagerer på jomfruburet koster det 15 kr. extra. Der er så grill og oksekød bagefter.

Pokalløbet mangler en sponsor til kartoffelsalat.

                                             Således oplevet og forsøgt beskrevet

                                                                   ole k

Bestyrelsesmøde d 28.5.1998

1. Godkendelse forrige mødes referat: Referatet blev godkendt.

2. Nyt fra formanden: Vi har fået en henvendelse om leje  af et lokale på ca. 100 m2. Lokalet vil være ideelt til vores formål som både indeholder et socialt og et værkstedsmæssigt sigte.

 MEN, det er set i forhold til klubbens økonomi, bekosteligt. Lejen vil være 1500,- kr. mdl. Efter en længere diskussion om inddragelse af Vespaklubben og om der var medlemmer der kunne tænke sig at mig sig ud, hvis kontingentet steg etc. Samt en bestyrelse der havde store betænkeligheder og nærede stor bekymring for klubbens ve og vel, blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, idet det ligger udenfor bestyrelsens beføjelser at forpligte medlemmerne med et så stort pengebeløb.

Det blev samtidig besluttet at udsende et separat brev til alle medlemmer, som en vejledende undersøgelse om der er interesse for et lokale, der betyder en større kontingentstigning.

- Vi er kommet på DNT`s hjemmeside på Internat.

- Tivoli Friheden. Arrangementet er så stort at der skal ske en erfaringsopsamling fra i år. For eksempel kan det nævnes at der ikke var orden i opstillingen af Busser,  at der ikke var kendskab til tidsplanen osv. Dette vil der fremover blive rådet bod på idet Dan og Hans lover at lave en “drejebog” indeholdende et trykt program til alle deltagere ved næste års åbningstræf.

- Bestyrelsen havde valgt at “indforskrive” Dan til mødet så han kunne fortælle om arbejdet i museumsudvalget. Lars Holleufer fra Århus Bymuseum er meget interesseret i at lave en udstilling om Nimbus. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af Egon Pedersen, Svend Ove Rasmussen og med Dan Z som koordinator. Udstillingen skal foregå næste år ca. marts måned og emnet kunne f eks. være “ Nimbussen i dag” (hvad får en samling gale mænd (undskyld piger) til at samles om en for længst udrangeret maskine). Måske skulle der også være et arbejdende værksted. Flere medlemmer vil i løbet af efteråret blive involveret i dette projekt.

3. Aktuelle sager:  Turen til Hvidsten Kro er taget af turen, de havde ikke plads til os(og det forlød at æggekagen alligevel ikke smagte så godt). I stedet går turen til en kendt veteranmand.

- Forslag om en tur til Klostermølle i Silkeborg. Dan kontakter naturvejleder Jan Kjærgaard.

- S O K Århus inviterer til et besøg i august måned.

- Søren “Jaguar” Vestergaard har også inviteret til et genbesøg, Keld kontakter ham.

- Pokalløbet mangler sponsorer til præmier.

- Sune vil rykke for et svar fra Djurs Sommerland

4. Nyt fra kassereren: Vores troværdige kasserer meddeler at der ikke findes ubetalte regninger i hans regnskab og at der i kassen er ca. 6000,- kr. samt at medlemstallet er 81 gode Nimbusentusiaster.

5. Nyt fra redactueren: Keld fortæller at til den nye trykning har han indlagt et nyt program i sin flotte maskine.

- Næshøjskolen er bestilt til næste sæson onsdag d. 2.9.98 - 28.4.99

- Næste nummer af vores flotte blad vil udkomme i starten af august måned.

6.Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag.

7. Nyt fra andre lokalklubber: Der kommer blade fra de andre klubber.

8. Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde vil være et kort møde efter den ekstraordinære generalforsamling.

                                                         Således oplevet og beskrevet

                                                         Ole K


Bestyrelsesmøde torsdag d 26.3.98 hos Sune.

1.  Referatet fra sidste gang blev godkendt.

2.  Nyt fra formanden: Lokalesituationen. De bygninger som Sune har fortalt om tidligere bliver desværre rømmet til andet formål. Keld Nordmand har foreslået at vi gør tingene på samme måde som MC Touring, Sune vil kontakte MC Touring for at høre på hvilke betingelser de har lokaler. Endelig blev der foreslået nogle lokaler beliggende på havnen (de lød gode), det ville Sune også lige kigge lidt på:

-Vi har fået en henvendelse fra en mand i Skive der frit ville stille et helt komplet værksted til vores rådighed, hvis vi havde lokaler. Det har vi takket ja til, og Sune og Keld vil i første omgang stille garager til opmagasinering af  det komplette værksted. Den eneste betingelse førnævnte mand stillede,var at når han flyttede til Århus, ville han benytte værkstedet på samme vilkår som andre medlemmer.

- Den ekstraordinære generalforsamling i Harlev, godkendte kontingentforhøjelsen næste år.

2. Nyt fra kassereren: Der nu 71 medlemmer i klubben og ca. 7500,- kr. i kassen, og som Bent sagde: “og der er ikke uorden i regnskabet”

3. Nyt fra den gamle Redacteur. Det skal undersøges om vi som anerkendt klub kan komme i Mostrups vejviser og Århus Kommunes informationsbog.

- Keld har fået mulighed for at vi kan få vores blad meget billigt  trykt ,hvilket så skulle ske fra næste gang.

- Onsdag d 15. april er der tur til Jyllandsposten kl 20, Tilmelding til Keld.

- Onsdag d 22. april er der tur til Harly Davidson, afgang Brabrand kl 1830.

- Der er arrangeret et besøg på politigården i Århus.

- Åbningen af Tivoli Friheden er  næsten på plads. Politiet er informeret. På grund af vejarbejde kan vi ikke holde det sædvanlige sted, men har fået lov til at holde ved grisebrønden. Vi besluttede at sætte “poster” ud på ruten alle de steder der skulle drejes, så ingen kører galt (i byen). Det blev foreslået at lederen af Århus bymuseum sender os afsted.

- Lørdag d 30. Maj (pinselørdag) afholdes Skanderborgløbet, det starter kl 10 og slutter kl 15 med sejltur på søen og efterfølgende fri grill.

- Vi har fået et tilbud om en underplade til nummerpladen hvor der skulle stå Aarhuus Nimbusklub (ligesom bilernes), Keld undersøger prisen.

5. Aktuelle sager:  Der er sendt brev til styregruppen vedrørende årstræffet ,år 2000, så snart der findes en dato sammenkaldes der til det første møde.

- Der er kommet brev fra DNT der fortæller at der afholdes møde inden selve generalforsamlingen for lokalklubberne. Keld deltager.

- Der er ikke kommet svar fra Djurs Sommerland. Sune rykker.

6.  Indkomne forslag:  Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.

7. Nyt fra andre lokalklubber: Der kommer nu heldigvis flere blade fra de andre klubber.

8. Næste møde: Torsdag d 28.5.98 kl 19 30 hos Hans.

                                                                  Således oplevet og beskrevet.

                                                                    Ole K.

PS. Både før og efter beså vi formandens nye værksted, “ det var ikk`så ringe`”. 


Bestyrelsesmøde d. 22/1-1998 hos Bent.

1. Referatet fra sidste gang: Godkendt

2. Nyt fra formanden: Der er flere skibe i søen med hensyn til lokaler. Eksempelvis er Steen i gang med at undersøge nogle ubrugte bygninger på Randersvej, Sune er i gang med Tele Danmark der også skulle have nogen brugbare lokaler. Med hensyn til det gamle gasværk i Brabrand er der p.t. ingen afklaring.Det viste sig at der i City Vest også var ledige lokaler, men her viste det sig at der ikke måtte være benzin tilstede(og det var jo ikke så godt).  Sluttelig er der blevet udformet en annonce til Århus Onsdag som snarest vil være at læse samme sted.

-I forbindelse med det landsdækkende klubmøde, blev der sendt spørgeskemaer rundt til klubberne hvor resultatet skulle offentliggøres, vi har endnu ikke modtaget noget materiale.

- Oplægget til den kommende generalforsamling blev læst og vi gennemgik formandens beretning. Dan Z opfordres til at fortsætte som bestyrelsessuppleant og Eigil Holm og Villy Olsen som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

3. Nyt fra kassereren.  Bent omdelte et årsregnskab, med meget små bogstaver og tal, så den aldrene bestyrelse nødvendigvis måtte tage til efterretning. Bent fortalte videre at der dags dato (1998) var 61 betalende medlemmer og at kontoen lød på knap 5000,-kr.

4. Den gamle redacteur: Fortalte gribende om sit nymodens EDB udstyr og at det virkede!!!! - Det betyder f.eks. at vores klubblade fremover nummereres fortløbende

-Til vores E-mail var der kommet flere henvendelser fra flere dele af kloden.

- Der er nu aktivitetskalender frem til 29 april.

5. Aktuelle sager: Det blev besluttet at undersøge datoer for Stumpemarkeder således at der kunne arrangeres fællesture.

- Datoen for åbning af tivoli Friheden bliver d 25 april hvor vi skal køre gennem porten kl 14. Vi vil skriftligt bede byens borgmester sende os afsted fra Rådhuspladsen. Politimesteren har i samme anledning fået et brev hvor vi  søger om tilladelse til at køre uden styrthjelm på turen

Der undersøges mulighed for at gentage succesen med køreteknisk anlæg i Lystrup.

- Der er sendt et pænt brev til Djurs Sommerland, hvor vi tilbyder at stille op med vore prægtige maskiner en varm sommerdag (mod gratis indgang).

-Sune har sendt klubbens referat af mødet på Fangel kro, til DNT`s Nyt fra lokalklubberne

-  Der er forslag fra Dan Z at vi gentager vores flotte pokalløb og  om ikke flinke mand også gerne vil stå for det.Det blev strax vedtaget.

----Derefter gik vi over til et veldækket bord med flere kulinariske godbidder og Bents kone havde indkøbt de bedste fastelavnsboller (jeg har smagt)

                                              Således oplevet og beskrevet   Ole K

Referat fra ordinær generalforsamling 1998

Retur til forsiden


1997

Bestyrelsesmøde d. 19-11-1997 hos Kjeld

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde:

Godkendt uden kommentarer.

2. Nyt  fra formanden:

-Det blev besluttet at næste nummer af bladet skulle komme straks efter mødet med Kjøbenhavns Nimbus Klub i Kerteminde, således at et frisk referat kunne komme med.

-I spørgsmålet om faste lokaler, er der stadig intet nyt. Flere medlemmer har spurgt om klubben ikke kunne annoncere efter lokaler. Det blev besluttet at vi skal annoncere i Århus Onsdag snarest. Sune  udfærdiger indholdet til dette.

- Som det tidligere er omtalt i vores blad har Kjøbenhavns Nimbus Klub indkaldt lokalklubberne til et møde i Kerteminde. Her vil Sune og Keld deltage med det mandat at være observatører og “bremseklods” i forhold til om der lægges op til en parallelorganisation til Danmarks Nimbustouring. Læs referat fra dette møde andetsteds i bladet.

- Den kommende generalforsamling bliver d. 28.1.98. Stedet bestemmes senere.Der er fra et medlem kommet forslag om en spisning som indledning til generalforsamlingen(Skipperlabskovs). Bestyrelsen vil lige stikke en finger i jorden ved værkstedsaftenerne , for at lodde stemningen.

-Der skal lægges girokort i bladet med seneste betaling for kontingent, d 10.1.98.

- Keld og Sune er  på valg til generalforsamlingen. Begger modtager genvalg.

 3. Nyt fra kassereren.

Der er ca. 5000,- kr. i kassebeholdning.

Klubben har modtaget et tilbud om stofmærker, dette blev godkendt, og Bent bestiller.

4. Nyt fra redacteuren.

-Uha uha her sker der ting og sager. Keld er ved at være “up to date” med hensyn til skriveudstyr. Vi fik forevist den flotteste PCèr med masser af tilbehør herunder det nymodens Internet, så vi kan glæde os til et flot nummer af næste blad.

-Apropos Internet, vores hjemmeside har givet flere henvendelser bl.a. fra Canada, (så kan man ikke sige vi er helt internationale?).

5. Aktuelle sager:

-Der er kommet flere henvendelser fra klubmedlemmer der ønsker at bruge værkstedsaftenerne til et oplæg over bestemte emner.Dette blev modtaget med stor tak, og vi glæder os til disse aftener.

-Bestyrelsen foreslog selv f.eks. gennemgang af taktsystemet og karburator.

-Disse anderledes aftener besluttede vi skulle starte i januar måned og være fast hver 2. gang i stedet for værkstedaftener.

6. Indkomne forslag:

-Der er kommet forslag om en slags klubvisitkort, der kunne udleveres til Nimbusejere der ikke kender vores eksistens. Det blev vedtaget at redacteurens

nye flotte anlæg måtte kunne klare denne opgave.

-Telefonkæden ajourføres og moderniseres.

-Vi diskuterede vores mødested hos Hydro Texaco i Brabrand, på baggrund af en henvendelse. Bestyrelsen må konstatere at det ikke er en tilfældighed at det netop er her vi mødes, både af hensyn til udgangspunkt for ture i omegnen samt den kontante fordel og goodwill vi nyder netop dette sted.

-Der var forslag om investering i noget specialværktøj, vi havde et godt tilbud om et meget fint ventilfræsersæt. Bestyrelsen undersøger muligheder og pris.

-Der var også forslag om specialaftrækkere. Vi blev enige om at spørge medlemmerne om er der nogen der har mulighed for at fuske med fremstilling af sådan nogle, så ligger vi inde med tegninger.

7. Nyt fra lokalkubberne:

Der var kommet blade fra Nimbus Silkeborg og Vespaklubben.

Det er med stor beklagelse at vi ikke modtager noget fra de andre lokalklubber. Sune og Keld vil tage dette med til lokalklubmødet i Kerteminde.

8. Eventuelt:

Der afholdes et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen torsdag d. 22.1.98 kl 19.30 hos Bent.

                                                            Således oplevet og beskrevet

                                                            Ole K


Bestyrelsesmøde, torsdag d. 14.8.97

1. Referatet fra sidste gang blev godkendt.

2.  Nyt fra formanden: Der har været en henvendelse fra Københavns Nimbusklub der indkalder lokalklubber over hele landet, med henblik på at styrke lokalklubbernes indflydelse på og i DNT,et forslag, der også blev stillet på DNT`s generalforsamling.

Efter en længere diskussion enedes bestyrelsen om følgende indstilling. Vi skal

deltage i det indkaldte møde for at følge udviklingen. Vi mener f eks  at DNT godt kunne være lidt mere lydhøre overfor lokalklubberne og f eks før generalforsamlingen tvinges til at høre lokalklubberne, inden deadline for indkomne forslag.( Læs selv forslaget fra Københavns Nimbusklub i næste nr af Nimbus Tidende).

- Vedr. de faste lokaler har Carsten meddelt at de tidligere lokaler er gået i “vasken” samt at der intet nyt er fra andre. Derfor vi holder fast i vores udmærkede Næshøjskole.

3. Nyt fra kassereren: Vi har på nuværende tidspunkt næsten 7000,- kr. på bogen. Der er 67 aktive medlemmer.

- Et overskud fra Bordingturen bruges til at indkøbe en teltpavilion.

- og så har kassereren fremskaffet en nøgle til møtrikken i dynamohalsen.

4. Nyt fra redaktøren: Der vil i næste nummer af vores blad være indlagt en flap, hvor ønsker til den kommende værkstedssesson kan skrives på.

- Der mangler indlæg fra sommerens ture, så kære venner, frem med kuglepennen!!!

5. Aktivitetskalenderen: Der er flere der har udtrykt at aktivitetskalenderen er for rodet. Redaktøren vil i første omgang prøve at skille vore arrangementer ud, så de står på en anden side. Måske bliver det til et nyt lay-out (han har fået en helt ny pcèr).

- Ellers fortsættes aktivitetskalenderen med ture, hver 2. Onsdag i september.

Der er aftalt et besøg på Falckgården og et besøg hos Danmarks Radio.

6. Indkomne forslag: Der har ikke været nogen.

7. Nyt fra lokalklubberne: Nimbus Silkeborg har sendt os deres klubblad.(TAK)

8. Eventuelt: Næste møde bliver de 6 november kl 1930, hos Keld.

                                                              Således oplevet og skrevet.  Ole K


Referat fra bestyrelsesmøde d 17.6.97 hos Ole

Referatet fra sidste gang blev godkendt

Nyt fra formanden. Sune havde skrevet et længere indlæg til bladet, hvor han blandt andet havde beskrevet flere af vores udmærkede ture. Det fandt resten af bestyrelsen som en god ide, det kunne nemlig give andre “blod på tanden” til at deltage og også eventuelt skrive lidt til bladet.

Der er blevet etableret en telefonkæde som kan bruges hvis der opstår noget ekstraordinært.

Der har været forskellige tilbud om lokaler til værkstedsaftnerne, bl a havde Carsten tanker om at købe noget vi kunne leje, men han har ikke meldt tilbage endnu. Det gamle gasværk i Brabrand undersøger Bent. Tony arbejdede også med noget, men har ikke meldt tilbage.

Kassereren kunne fortælle at vi dags dato var 61 betalende medlemmer, samt en girobeholdning på ca. 7000,- kr. og en mindre kontantbeholdning.

Vi talte også om medlemsnumre og blev enige om at medlemsnummeret ville stå åbent i indtil 2 år, hvis der ikke blev betalt kontingent.

Den gamle redacteur kunne berette at vi er kommet på Internet med egen Home page(se adressen andetsteds i bladet).

Aktivitetslisten blev gennemgået så den var up to date.

Keld og Bent undersøgte forskellige muligheder for emaljeskilte og stofmærker, det hører vi nærmere om.

Der var ikke kommet noget fra de andre klubber !! Vi savner blade fra andre lokalklubber.

Næste bestyrelsesmøde bliver d 14 august 1997, hos Hans.

Ref Ole K    


Bestyrelsesmøde d 23.4.97, Næshøjskolen.

1. Der var ikke nogen der havde ringet til Keld for meddele at de ikke ønskede deres telefonnummer  på medlemslisten, hvorfor den færdige liste udsendes med næste blad, ink telefonnumre.

2.  Vi gennemgik materialet til aktivitetskalenderen så den kunne udsendes i bladet.

-Der var kommet brev fra “Hinnerup-dagene”, de ønskede et planlægningsmøde møde mandag d 28.4.97. Sune og Ole  deltager.

-Der er kommet en bekræftelse fra Djurslands Jernbanemuseum, Ryomgaard, at de gerne vil se os.

-Indbydelsen fra Mobilium i Billund nedfotograferes og sættes i bladet.

-4.6 blev der foreslået en tur til formanden for DNT og museet.

-18.6 Ole ville se om det var muligt at få en aftale med en Cafe` der ville have vores besøg.

-29.6 blev der foreslået et TOPMØDE mellem de omkringliggende klubber(Nimbus altså).

-Fregatten “Jylland” blev foreslået til d 15.6, med afgang kl 10, tilmelding Bent.

- “Formandinden”, altså Sunes kone, ville gerne se medlemmernes koner og kjærester til en grillaften i hjemmet. Medbring selv kød, så vil der være salat og brød. Formanden vil så indkøbe øl og vin, der sælges til Netto-priser.

3. Næste værkstedsår. Vi har fået tilsagn fra Århus Kommune at det muligt at beholde Næshøjskolens værkstedslokaler, hvilket vi sagde ja tak til.

4. Næste bestyrelsesmøde. 14.6.97 kl 1930, hos Hans

                                                                     Ref. ole


Bestyrelsesmøde mandag d 3.3.97.

Punkt 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Punkt 2.  Nyt fra formanden. Vi diskuterede et mindre problem i vedtægterne. I §4 linie 5 nævnes det at indkaldelse til generalforsamling skal indeholde regnskabet. Det giver problemer idet regnskabet først kan revideres i januar måned. Vi blev enige om at regnskabet udsendes med forbehold, samt at det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen

- Datoen for den ordinære generalforsamling bliver onsdag d. 16 april 1997 kl 1930 på Søsterhøj.

- Vi gennemgik de forskellige ture fra sidste år med henblik på bestyrelsens beretning.

Punkt 3.  Nyt fra kassereren. På nuværende tidspunkt har 43 af 59 medlemmer betalt kontingent. Der er 6800,-kr på bogen og 550,-kr i kassen.

- Der blev givet grønt lys op til 1000,kr til køb af en harddisk til redaktøren.

Punkt 4.  Nyt fra den gamle redacteur.  Vi venter på besked om hvilke motorlokaler vi får til efterårssæsonen, Keld vil ringe og høre.

-  Næste blad kommer i begyndelsen af marts måned.

Punkt 5.  Aktuelle sager.  Kørslen i det køretekniske anlæg i Lystrup blev aflyst.

-  Nimbus Silkeborg inviterer os til at deltage i et arrangement med Tage Johansen, Fyns Nimbus. Det foregår hos Torben Friis Nielsen, Serupvej 7, Serup d. 12.3.97 kl 1900. Venligst kontakt Sune hvis du vil med.

-  Aktivitetskalenderen. Åbningen af tivoli Friheden bliver i år lidt anderledes.

Datoen er St. Bededag d 25 april, vi mødes på Rådhuspladsen kl 1400. Kl 1430 går turen gennem byen på en nærmere fastlagt rute. Kl 1500 skal vi være ved Friheden, hvor vi bliver eskortere ind på området, hvor vi kan opholde os med vore pragtfulde maskiner indtil kl 1700. Alle deltagere vil få udleveret et sæsonkort til etablissementet. Vi vil invitere alle naboklubberne.

-  D 7. og 8. juni er der traktortræf i Kongensbro. Alle deltagende Nimbusfolk deltager gratis mod udstilling af deres maskiner.

- Der efterlyses forslag til ture i foråret, kom med forslag til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen foreslår at torsdagsturene kommer til at foregå onsdag aften kl 1900.

Punkt 6. Indkomne forslag. Dem var der ingen af.

Punkt 7. Nyt fra andre klubber. Der er kommet noget fra Nimbus Silkeborg, se punkt 5.

Punkt 8. Eventuelt.  Den sidste udsending af vores Nimbusbladet blev til mellem 80 og 90 stykker.

Derefter sluttede mødet med en mindre meningsudveksling om Hans Engels nye bil: En sort Renault.

                                                             Referat Ole K


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 19 februar 1997 kl 1930.

Der var mødt 25 stemmeberettigede op.

Formanden startede med at byde alle velkommen. Derefter gik vi over til

Pkt. 1. Valg af dirigent. Eigil Søholm blev foreslået og valgt

Pkt. 2.  Valg af referent. Ole Kristensen var begyndt at skrive og det fortsatte han med.

Pkt. 3.  Valg af stemmetællere. Egon Sandager og Flemming Gnub blev valgt.

Efter ovenstående konstaterede dirigenten, at den af bestyrelsen indkaldte ekstraordinære generalforsamling, var lovligt indvarslet og at alt var lige efter vedtægterne.

Pkt. 4.  Gennemgang af de foreslåede vedtægtsændringer.  Sune startede med at fortælle om begrundelsen for de foreslåede ændringer og gik derefter over til at gennemgå de paragraffer i vedtægterne som bestyrelsen havde foreslået ændret.

Alle havde fået  tilsendt forslaget til  de nye vedtægter, hvorfor referatet kun vil indeholde de forslag der fremkom, på denne ekstraordinære generalforsamling.

Det blev foreslået at indkaldelsen til både ordinær- og ekstraordinær generalforsamling skulle være 4 ugers varsel, og ikke som nævnt i de nuværende vedtægter 1 måned.

Vedrørende § 7. Efter en længere diskussion om gældsstiftelse og hæftelse for gæld, fremkom  følgende forslag til ændring  i formuleringen. § 7 afsluttes med: Klubbens medlemmer hæfter ligeligt for klubbens eventuelle gæld.

Vedrørende §9. Der blev foreslået at der blev tilføjet ordet kulturelle, så ordlyden herefter blev: Såfremt Aarhus Nimbus Klub opløses, bestemmer bestyrelsen til hvilke sociale og kulturelle formål, klubbens eventuelle overskud, skal tilgå.

Dirigenten indstillede herefter vedtægtsændringerne indeholdende de ovenfor nævnte forslag til afstemning .

Resultatet af afstemningen blev: 24 stemmer for ændringerne og 0 imod.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 19 februar 1997 kl 2045

Formanden indstillede at der til punkterne 1, 2, 3 valgtes de samme personer som ved  den tidligere ekstraordinære generalforsamling. Da der ikke var indsigelser mod dette, overtog Eigil Søholm herefter dirigenthvervet.

Pkt. 4. Vedtagelse af vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændringer blev derefter indstillet til afstemning.

24 stemte for vedtægtsændringerne og 0 stemte imod.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt til ikrafttræden efter klubbens ordinære generalforsamling i april 1997.

Pkt. 5. Eventuelt:

-Der vil være forhandling med Tivoli Friheden, om vores deltagelse i åbningen Store Bededag. Betingelserne skal være bedre end sidste år. Ruten gennem byen foreslåes ændret så vi kan køre mere sammen.

- Dan Z spørger til interessen for et “Pokalløb” f eks et 3 timersløb med indlagte opgaver etc. Der var mange interesserede og Dan vil arbejde videre med dette.

-Sune orienterede om hvordan det ser ud med nye lokaler, og om et eventuelt samarbejde med Vespa- og Knallertklubben.

- Det blev nævnt at der manglede information om “torsdagsturenes” indhold,og at bestyrelsen i så stort omfang som muligt skulle annoncere om indholdet i bladet.

-Bestyrelsen fortalte om vores samarbejde med andre klubber og om hvilke informationer der tilgår disse.

-Det blev foreslået at der på den kommende generalforsamling blev indsamlet forslag til “torsdagsture” Så find dine gode ture og ideer frem.

Dirigenten fik sluttelig applaus fra forsamlingen, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling sluttede.

                                                         Således oplevet og beskrevet

                                                                                        Ole Kristensen


Bestyrelsesmøde d. 9.1.1997,afholdt hos Sune.

1. Godkendelse af  det sidste mødereferat. Referatet godkendtes.

2. Nyt fra formanden:  Sune lover at skrive til det kommende blad.

Det foreslås at vi undersøger om vi som klub skulle indmelde os i Århus Motorcykelklubbernes Fællesråd,Sune og Keld vil deltage i deres næste bestyrelsesmøde for at få et indblik i deres aktiviteter.

Sune har præsenteret vores klub i TV 2 Østjylland, og derved fået 2 henvendelser om lokaler, disse undersøges af bestyrelsen.

Keld har været i Østjylland radio og eftersøgt historisk materiale om Nimbussens liv og færden i Østjylland området. Dette har givet givet henvendelser, som efterforskes.

Bestyrelsen har i den sidste tid beskæftiget sig en del med vedtægterne for klubben, idet vi gerne vil opnå en godkendelse hos Fritids- og kulturforvaltningen i Århus, da der så vil være mulighed for opnå tilskud fra “5% puljen” og folkeoplysningsloven.

Problemet har været at  vores vedtægter ikke opfylder kravet til godkendelse iflg. folkeoplysningsloven. Den nævnte lov siger at der f eks ikke kan være betingelser,der kræver at man er i besiddelse af en Nimbus, da en anerkendt klub skal være åben for alle.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at vi skulle sigte mod at blive anerkendt af Århus Kommune, hvilket vil kræve en vedtægtsændring af § 3. Vi foreslår derfor at §3 ændres til følgende :

Medlemsskabet er for alle, der vil efterleve formålsparagraffen. Medlemmer der ikke efterlever formålsparagraffen kan excluderes af bestyrelsen, dog skal dette godkendes på den efterfølgende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen foreslår desuden en ændring af § 7 så den indeholder følgende:

       Ved kontingentrestance over 3 måneder, bortfalder medlemsskabet.

De resterende vedtægter er uændrede.

Ovennævnte forslag til ændringer i vedtægterne kræver indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen foreslår:

Onsdag d 19 februar 1997, kl 1930, på Søsterhøj.

3. Nyt fra kasseren: Bent gennemgik omhyggeligt kassen eg dens bevægelser gennem året. Regnskabet indstilles til den kritiske revisor.

4. Nyt fra redaktøren: Der er tilsagn fra alle annoncørerne til det nye år. AI forsikring har også givet tilsagn om annonce.

“Bent kørelærer” er stadig interesseret i at udstede sidevognskort, hvilket vil kræve en tur til Jyllands Ringen, Keld undersøger prisen.

5. Aktuelle sager: Aktivitetskalenderen føres ajour af Keld.

Vi har fornyet ansøgningerne om motorlokaler.

Der arbejdes på at arrangementet med “åbning af Friheden” gentages i år, dog med den ændring at vi får vore maskiner med ind på området.

Der er blevet udarbejdet en mødereferat- og forhandlingsprotokol som bestyrelsen behørigt underskrev.

6. Indkomne forslag: Der er indkommet et forslag om at vi arrangerede et lokalt stumpemarked. Det blev vedtaget at vi d 12.2.97 afholder dette på Næshøjskolen i forbindelse med en værkstedsaften. Se nærmere om dette i næste blad.

7. Nyt fra andre klubber: Vi har ikke fået nogen henvendelser eller reaktioner fra andre klubber, vi opretholder at sende vores blad til disse.

8. Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde bliver d. 3.3.1997, kl 1930, hos Ole.

Herefter var der friskbagte boller med tilbehør, samt beskuelse af formandens nybyggeri.

Retur til forsiden

Copyright © Aarhuus Nimbus Klub 2019